Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu

.

żydo-biblia

.

O tym, że judaizm jest de facto rasistowską ideologią „narodu wybranego” nikogo rozsądnego przekonywać nie trzeba. Głośnym echem odbiła się wypowiedź pewnego wpływowego w polityce Izraela rabina:
.
„Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć Żydom”. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita.”
http://www.wprost.pl/ar/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom/
.
Oburzenie różnych środowisk żydowskich na tę wypowiedź niekoniecznie było szczere. Były one jak podejrzewam bardziej oburzone na owego rabina z innego powodu – zdradził publicznie coś, czego głośno nie można mówić, bo negatywnie wpływa to na i tak kiepski wizerunek Izraela i Żydów. Sam zaś rabin Owadia Josef powiedział tylko to – co stoi w żydowskiej biblii Tanach :
.
I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6

.

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23

 .

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

.

I chociaż żydowski rasizm ma korzenie biblijne badacze tego fenomenu (oraz dezinformatorzy) w ogromnej większości dopatrują się korzeni żydowskiego rasizmu w Talmudzie. Wystarczy w dowolnej wyszukiwarce wpisać talmud rasizm aby się o tym przekonać.

.

.

Związki judaizmu z rasizmem są przez żydowskie środowiska nie tylko poddawane w wątpliwość, ale judaizm przedstawiany jest tam wręcz jako antyrasistowski.

.

„Judaizm jest więc w swoich fundamentalnych założeniach antyrasistowski, skoro akceptuje i włącza do narodu żydowskiego ludzi wszystkich ras, na podstawie ich własnego wyboru i spełnienia wymogów konwersji.”
http://www.the614thcs.com/40.144.0.0.1.0.phtml

.

O „antyrasizmie” judaizmu ma więc niby świadczyć możliwość konwersji dla nie-żydów na judaizm. Ten pokrętny i oszukańczy tekst pomija jednak los tych, którzy nie konwertują na judaizm i nadal pozostają nie-żydami. O ich losie w wielu miejscach mówi żydowska Tora i cała Tanach:

.

“Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż Pan, twój Bóg, uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: “Patrz, zacząłem oddawać na twój łup Sichona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj!” I wyszedł przeciw nam Sichon i cały naród jego na wojnę do Jahsy. Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali, i łupu z miast przez nas zajętych.”
Pwt 2, 30-35

.

“Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.”

Pwt 3, 2-7

.

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem.”
Pwt 7, 1-5

.

Jak widzimy w opisanych powyżej rzeziach nikt nie zaproponował eksterminowanym konwersję na judaizm. Ludy te po prostu wymordowano Zaznaczyć należy w tym miejscu także i to, że cytowane powyżej rzezie miały miejsce już po rzekomym wręczeniu Mojżeszowi dekalogu na górze Synaj. W którym było m.in. „nie będziesz zabijał” i „nie będziesz kradł”. A tutaj jak widzimy mimo tych przykazań mordowano masowo zagrabiając ziemię i dobytek wymordowanych ludów. Zadaje to oczywisty kłam cytowanemu wcześniej żydowskiemu portalowi, na którym pisze w innym miejscu:
.
„Żydzi nie są wybrani „ponad” (innych), ale są wybrani „do” (spełnienia określonego celu). Celem tym jest przybliżenie ludzkości do Boga, uświadomienie światu idei etycznego monoteizmu.”
.
No więc widzimy jaki to „etyczny” był żydowski monoteizm – „nie zabijaj” i eksterminacja całych królestw nie-żydów; „nie kradnij” i rabunek ziemi i dobytku mordowanych Gojów. Widzimy też, jak ten „etyczny monoteizm” eksterminowanym ludom „uświadamiano”.
.
W internecie jest dużo tekstów z cytatami z Talmudu obrazującymi żydowski rasizm – pogardę do nie-żydów i poczucie wobec nich własnej wyższości. Nie zamierzam jednak skupiać się na Talmudzie w kontekście rasizmu, gdyż nie tam znajdują się jego korzenie. Co się tyczy samego Talmudu powiem w tym miejscu tylko tyle – nie ma on statusu „pisma świętego”. Jest on mniej więcej odpowiednikiem katolickiej „nauki kościoła” i katechizmu. Do dzisiaj podczas żydowskich świąt w synagogach czytana jest żydowska biblia Tanach – a nie Talmud. Skąd więc się on wziął i czemu służył?
Talmud zaczął powstawać już w III w p.n.e. (choć jego znaczenie ogromnie wzrosło dopiero po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie i upadku judaizmu świątynnego). Jak do powstania Talmudu doszło? Otóż tzw. „prawo mojżeszowe” było w wielu zakazach/nakazach zbyt zwięzłe i nieprecyzyjne. Były w nim np. nakaz świętowania szabatu i zakaz wykonywania w szabat pracy. Ale zakaz ten nie precyzował – co jest pracą a co nie. Czy np. rozpalenie ogniska jest pracą i złamaniem szabasu, czy nie? A co z przygotowaniem jedzenia i samym jedzeniem? I wtedy na plan wystąpili uczeni w piśmie, rabini, którzy zaczęli opracowywać szczegółowe przepisy dotyczące szabatu. To samo dotyczyło też dosyć ogólnikowych przepisów o „zanieczyszczeniach”. Talmud opracował je w najdrobniejszych szczegółach – bazując na dosyć ogólnikowym „prawie mojżeszowym”. Ważną częścią Talmudu niechętnie wspominaną przez środowiska żydowskie są zapisy dotyczące stosunku Żydów do Gojów, w których gołym okiem widać żydowski rasizm. No i właśnie – skąd znalazł się on w Talmudzie skoro Talmud to komentarze do żydowskiej biblii Tanach?
.
Wśród dezinformatorów doszukujących się korzeni rasizmu żydowskiego w Talmudzie najwięcej jest chrześcijan. A w Polsce katolików. Podejrzewam, że częściowo idzie to na konto ich ignorancji, ale częściowo obliczone jest na zatarcie przez chrześcijan znających „Stary Testament” śladów prowadzących do rzeczywistych korzeni żydowskiego rasizmu – czyli do żydowskiej Tory –  „trzonu” chrześcijańskiego „Starego Testamentu”. Który dla chrześcijan jest „Pismem Świętym”, „Objawionym Słowiem Bożym” i dlatego tak chronią oni ich Biblię przed wskazaniem na nią jako na źródło żydowskiego rasizmu. A przecież już sama ideologia „narodu wybranego” w połączeniu z mordowaniem mieszkańców miast, krain i całych nieżydowskich ludów z woli i przy czynnnej pomocy biblijnego demona śmierci Jahwe jest niczym innym jak rasizmem. Mordowano wszak te ludy tylko dlatego, że były nieżydowskie. Wynika z tej ideologii w połączeniu z „historią” biblijną, że „naród wybrany” jest lepszy od innych, ważniejszy, że ma prawo  niewybranych ograbiać, eksterminować, zawłaszczać ich ziemie i dobytek – a wszystko to z woli i z pomocą rasistowskiego zwyrodnialca Jahwe.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
.
Przypomnę jeszcze co o podboju Kananu pisał żyjący w XI w. rabin Szlomo ben Icchak:
.
“Czyż nie można było zacząć Pisma od słów “Ten miesiąc” [miesiąc w którym Jahwe wydaje nakaz świętowania Paschy – Księga Wyjścia 12, 2 – przyp. opolczyk], skoro jest to pierwszy nakaz, jaki otrzymali synowie Izraela? Chodziło jednak o to, by “jeśliby powiedziały kiedy narody świata: “Rabusiami jesteście, którzy przywłaszczyli sobie ziemię należną innemu ludowi“, móc im odrzec: “Cała ziemia należy do Wiekuistego, który ją stworzył i dał, komu za stosowne uważał. Ze swej woli dał ją wam i ze swej woli odjął, dał zaś nam.
.
Jak widać ideologię „narodu wybranego” i mit „ziemi obiecanej” wymyślili żydowscy autorzy Tory po to, aby ich naród miał alibi do przywłaszczania sobie cudzej ziemi.
.
Czy autorzy Talmudu czytający w żydowskiej biblii Tanach o tych rasistowskich czystkach etniczych mieli prawo w Talmudzie zapisywać rasistowskie treści?
Pytanie to pozostawię retorycznym…
.
Talmud przyrównuje Gojów do zwierząt. Ale stawianie Gojów obok zwierząt znajdziemy też w żydowskiej biblii Tanach – chrześcijańskim „Starym Testamencie”:
.
„Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”
Joz 6, 20-21
.
Jakie wnioski z tego opisu mogli wysnuć uczeni w piśmie i rabini tworzący Talmud? Widać w nim, że sam Jahwe obłożył tą samą klątwą Gojów z Jerycha i ich zwierzęta, przez co zrównał ich z ich zwierzętami. Stąd łatwo było już wyciągnąć wniosek, że Goje nie różnią się od zwierząt. Czyli mamy tutaj oczywisty rasizm. Nie zmienia tego rasizmu fakt, że ów opisany w Talmudzie podbój Kananu jest wyssany z palca.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Takoż wyssane z palca jest „wybraństwo” Żydów. Wymyśliła je wąska grupka zakompleksionych psychopatów, aby się dowartościować. Tylko jakim to patologicznym psychopatą, sadystą i rasistą trzeba było być, aby tę zbrodniczą rasistowską ideologię oprawioną w „historię” biblijną wymyślić, spisać i przedstawiać ją jako „pismo święte” i „prawdę objawioną”.Oszukiwanie i okradanie Goim nawet bez rzezi i eksterminacji całych nieżydowskich ludów jest logiczną konsekwencją żydowskiego rasizmu i ma także biblijną tradycję. Przypomnijmy sobie (wyssane z palca) „wyjście z niewoli egipskiej”: Jahwe tuż przed wymarszem Żydów na pustynię pozytywnie nastawił do nich Egipcjan. Egipcjanie pożyczyli Żydom kosztowności. Żydzi zamiast je oddać czmychnęli z nimi na pustynię:

.

“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

Wj 12, 35-36

.

A gdy za złodziejami ruszyła armia faraona Jahwe osłaniał złodziei słupami ognia i dymu, a na koniec wytopił wojsko egipskie w morzu. Czytając takie wyssane z palca „historie” uczeni w piśmie i rabini mieli wszelkie podstawy do tego aby uznać, że oszukiwanie i okradanie Goim nie tylko nie jest „grzechem” – ale wręcz przeciwnie – jest czymś „miłym w oczach Pana”. Wszak to on pomógł im złupić Egipcjan i uchronił ich przed ekspedycją karną wojsk faraona. I dlatego w Talmudzie znajdziemy komentarze mówiące o tym, że oszukiwanie, naciąganie i okradanie Goim grzechem nie jest, a wręcz przeciwnie.

.
Jeszcze inną cechą żydowską wynikającą z ich rasistowskiej ideologii „narodu wybranego” jest pasożytowanie na ludach wśród których żyją. Biblijnym przykładem takiej postawy był pobyt „patriarchy” Abrahama/Abrama w Egipcie. Wraz z żoną Abraham zawędrował tam uciekając przed głodem. I zaraz na początku udzielił żonie takiej oto instrukcji:

.

„Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu.”

.

Saraj wylądowała ostatecznie w łożu Faraona. Na dupie żony Abraham dorobił się majątku.

.

„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
„Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”

.

Ale to jeszcze nie koniec tej „historii”. Mściwy Jahwe niesprawiedliwie ukarał nieświadomego faraona:

.

„Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.”

.

I zrobił to choć faraon nie wiedział, że Saraj była żoną Abrahama/Abrama:
.
„Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?
.
Jakie wnioski z tej „historii” biblijnej wyciągnąć mogli autorzy Talmudu? Ano, że Żyd może Goja oszukiwać, może być stręczycielem własnej żony, ona może być cudzołożnicą – i żadnej kary za to nie poniosąjeśli oszukują i naciągają Gojów. A wręcz przeciwnie – oszustwo, stręczycielstwo i cudzołożnictwo zostały wynagrodzone bogactwem. A na hojnego i naiwnego Goja – faraona – spadły „wielkie kary”.
Klasycznym przykładem współczesnego żydowskiego pasożytnictwa jest wyłudzanie od Polski 65 miliardów dolarów przez „przedsiębiorstwo holokaust” za utracone przez Żydów majątki podczas wojny. A przecież to nie Polacy tę wojnę wywołali i nie oni odebrali Żydom ich majątki. Bezczelność Żydów jest niewyobrażalna. Polacy nic im nie odebrali!  Polacy ratowali  Żydów.  Wielu Polaków z tego powodu zginęło. A jeszcze więcej Polaków zginęło z rąk żydo-NKWD czy żydo-UB. Dodatkowo po 1989 rozgrabiono polski majątek narodowy i zrobiła to żydowska agentura rządząca Polską od tzw. „transformacji”. I na koniec obecnie wywłaszczeni z majątku narodowego mamy tym pasożytom jeszcze wypłacać „odszkodowania”!
Nie bez kozery napisałem „pasożytom”?
.
Żydzi na terenie Polski pojawili się już dawno temu. Nigdzie na świecie przez wieki nie żyli tak dobrze i bezpiecznie jak u nas. Wielu z nich dorobiło się przez te wieki pasożytowania na Polakch bogactw. Jeden z nich finansował np. wojnę o niepodległość USraela:
http://wiadomosci.onet.pl/polski-zyd-ktory-wyzwolil-ameryke/2wen0
.
Nigdzie też nie dostali  Żydzi tylu przywilejów co w średniowiecznym państwie Piastów:
.
„Przed wiekami obce przybłędy, których nigdzie nie chciano, przywędrowały do pewnego kraju. Nie wiadomo, jak wkupili się w łaski jego władców.
Wiadome jest, że już w XII wieku dzierżawili mennicę monarchy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_nazwy_Polska#Pierwsze_u.C5.BCycie_s.C5.82owa_.E2.80.9EPolska.E2.80.9D
.
Kto wie, czy łaskawość Kazika nie wysłużyła pobratymcom Esterka?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#Kochanki_kr.C3.B3la
Obcych przybłędów z tego królestwa nigdy nie wypędzono.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/
.
A dzisiaj całkowicie bezprawnie i bezczelnie wyłudzają od mieszkańców owego „królestwa” gigantyczne „odszkodowania”.
.
W tym miejscu polecam jeszcze dobry tekst pt. „Biologiczny Żyd”:
.
.
Przy okazji ideologii „wybraństwa” zastanówmy się nad jeszcze jedną sprawą. Jeśli mężczyzna, ojciec, głowa wielodzietnej rodziny wybierze sobie jako ulubione – „wybrane” – jedno dziecko i zacznie zapędzać je do okradania i zabijania innych jego dzieci – rodzeństwa „wybranego ulubieńca” – czynnie mu w tym pomagając, zapewne nazwiemy takiego człowieka zwyrodnialcem, sadystą i psychopatą. Jeśli to samo robi żydowski Jahwe – nazywany jest nieskończenie miłosiernym, dobrym i sprawiedliwym. Czyż to nie jest zaślepienie, hipokryzja i zwykłe oszustwo?
Ideologia „narodu wybranego” i biblijna zbrodnicza mitologia głęboko wżarły się w psychikę Żydów. Nawet świeccy czy ateistyczni Żydzi są do nich przywiązani:
.
„Josi Sarid, izraelski minister edukacji z ramienia lewicowej partii Meretz, polecił szefom departamentu pedagogicznego zbadać treść dysertacji naukowej Zeeva Herzoga. – Jeśli okaże się, że jest to teoria oparta na rzetelnych badaniach, dobrze, aby znalazła się w podręcznikach licealnych. Młodzież winna poznawać wszystkie aspekty naszej historii – mówi minister. Jest jednak wątpliwe, czy pozostali uczestnicy nowej koalicji rządowej, wśród nich ministrowie reprezentujący partie religijne, umożliwią umieszczenie podobnych obrazoburczych teorii w programach szkolnych. W tym jednym wyjątkowym przypadku rabini znajdą chyba społeczne poparcie. Większość Izraelczyków, nawet ateistów, uważa Stary Testament za skałę i opokę swojej narodowej tożsamości. Bo przecież nowoczesne Państwo Izrael nie jest niczym innym jak odrodzoną kontynuacją Dawidowego królestwa. Najlepiej wyraziła to Naomi Szemer, popularna pieśniarka, patriotka, której pieśń o Jerozolimie stała się niemal drugim hymnem Izraela: „Mówią mi, że Biblia jest tylko mitem. Nawet jeśliby tak było, mit ten istotniejszy jest dla nas od wszystkich starych kamieni”.
http://web.archive.org/web/20100204083313/http://archiwum.polityka.pl/art/nie-ruszajcie-mitu,391933.html
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Choć na szczęśnie nie wszyscy Żydzi mimo zmasowanej indoktrynacji stają się rasistami czy szowinistami. Wiele organizacji żydowskich w Izraelu i za granicą np. zdecydowanie potępia zbrodniczą wobec Palestyńczyków politykę władz Izraela. Buntują się nawet rezerwiści elitarnego wywiadu wojskowego:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izraelscy-zolnierze-nie-chca-podsluchiwac-palestynczykow/z3s4g
.
Jest też cała masa Żydów demaskujących różne żydowskie oszustwa oraz ideologiczne i historyczne kłamstwa dotyczące Żydów i ich historii.
Na tym można by było temat zakończyć ale poruszyć chcę jeszcze zadziwiające podobieństwa pomiędzy rasistowskim  judaizmem a chrześcijaństwem. Podobnie jak wyznawcy judaizmu chrześcijańskie odpryski (np. katolicyzm czy protestantyzm) określają siebie mianem „naród wybrany”, tyle że „nowy”. Czyli nie jest to tylko jakaś tam luźna wspólnota religijna ale naród – „nowy naród wybrany”. Widzimy tutaj silny związek pomiędzy religią/ideologią a wspólnotą narodową tak typową dla judaizmu. Kościół katolicki np. to nowy naród wybrany złożony z Polaków, Włochów, Hiszpanów, Brazylijczyków, Filipińczyków i katolików wszystkich pozostałych narodowości. To oni tworzą wspólnie katolicki nowy naród wybrany złożony z duchowych Żydów.
.
Kolejna sprawa to stosunek członków nowego narodu wybranego do wszystkich pozostałych ludzi, nazywanych pogardliwie poganami, heretykami, innowiercami czy bezbożnikami (Żydzi jak wiemy z Biblii i Talmudu gardzili nie-żydami). Stosunek ten mimo werbalnego głoszenia miłości bliźniego cechuje często pogarda i nienawiść. KK do niedawna głosił wręcz, że tylko katolicy to prawdziwi chrześcijanie i tylko oni dostąpią „zbawienia”. A cała reszta (także pozostali chrześcijanie) to szatański pomiot który wyląduje w piekle. I choć oficjalnie kk zmienił to religijnie szowinistyczno-rasistowskie stanowisko (Vaticanum II) wielu katolików nadal gardzi niekatolikami i nienawidzi ich. Czego niejednokrotnie sam doświadczyłem, gdy atakowano mnie przy użyciu najgorszych wyzwisk a nawet pogróżek.
.
Kolejną cechą chrześcijaństwa upodabniającą je do judaizmu to sposób „ewangelizacji” ogromnych obszarów Ziemi przez chrześcijan. Często przypominało to metody podboju Kananu przez biblijnych Żydów. Losy np. wielu plemion indiańskich niewiele różniły się od losów Kananejczyków. Tak samo potraktowano w Europie ludy Prusów i Jaćwingów, naszych pogańskich braci.  A i zawziętość wobec „heretyków” i ich rzezie w Europie przypominały rzezie biblijne. Ale najbardziej charakterystyczną cechą wspólną dla judaizmu i chrześcijaństwa jest utrzymywanie wyznawców w ciągłym strachu przed żydowskim bogiem, przed jego gniewem i karą (co w chrześcijaństwie stoi w oczywistej sprzeczności z przedstawianiem go jako boga nieskończenie dobrego i miłosiernego). No i straszenie wyznawców gehenną, piekłem – wiekuistym potępieniem. Tak naprawdę to własnie strach przed (wyssanym z palca) piekłem i przed gniewem bożym nieskończenie dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego jest FUNDAMENTEM żydo-chrześcijaństwa i judaizmu. A nie „miłość boża” (jak można kochać mściwego demona straszącego ciągle karą i gniewem).
W tym miejscu przypomnę tylko, jak straszono wyznawców judaizmu:
.
“ Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoi córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegokolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego. Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: „Któż sprawi, by nadszedł wieczór”, a wieczorem: „Któż sprawi, by nadszedł poranek” – a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: „Nie będziesz go już oglądać”. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.”
Księga Powtórzonego Prawa 28:15-68
.

Czyż możemy się dziwić, że Żydzi tak bali się ich „boga”? I jego kapłanów…

.
W tym miejscu rodzi się jeszcze takie oto pytanie – czy można nazwać moralnym lub etycznym system, w którym wymusza się na wyznawcach przestrzeganie przykazań takimi groźbami jak te powyżej?
.
I czyż możemy dziwić się, że ciskane przez papieży klątwy często tak bardzo przypominały powyższy przykład „miłości bożej”? Oto klątwa rzucona przez Piusa IX na króla Włoch:
.
Mocą Najwyższego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mocą Świętych kanonów, Niepokalanej Dziewicy Marii, Matki i piastunki Zbawiciela, mocą potęg niebieskich, Aniołów, Archaniołów, Tronów, Cherubinów i Serafinów, mocą wszystkich świętych patriarchów i proroków, apostołów i ewangelistów, mocą świętych Młodzianków, śpiewających przed barankiem pieśń nieustanną, mocą świętych męczenników i wyznawców, świętych panien i wszystkich wybranych bożych, ekskomunikujemy, przeklinamy i wyłączamy go (króla Włoch, J. K.) z świętego kościoła Boga najwyższego, ażeby był męczony strasznymi mękami wraz z Dadanem i Abironem i z tymi, którzy mówią do Pana Boga: „Odstąp od nas, nie chcemy żadnej z dróg Twoich!”. A tak jak ogień jest tłumiony przez wodę, tak światło jego niech zgaśnie na wieki. Niech Ojciec, Syn i Duch Święty przeklnie go. Niech będzie potępiony gdziekolwiek się znajdzie: w domu, lub na polu, na wzgórzu, lub w dolinie, w wodzie, lub w powietrzu. Niech Maria Panna, święty Michał, św. Jan, święci Piotr i Paweł przeklną go.
Niech będzie przeklęty jako żyjący i jako umierający, jako jedzący i jako pijący, jako łaknący i jako pragnący, jako śpiący i jako drzemiący, jako czuwający i jako odpoczywający, jako stojący i jako siedzący, jako chodzący i jako siedzący i jako broczący we krwi. Niech będzie przeklęty w mózgu swoim. Niech będzie przeklęty we wszystkich swoich zdolnościach. Niech będzie przeklęty we włosach swoich. Niech będzie przeklęty w koronie na głowie swojej. Niech będzie przeklęty w skroniach swoich, w czole swoim, w uszach swoich, w brwiach swoich, w szczękach swoich, w siekaczach i zębach trzonowych swoich, w ustach i w gardle swoim, w barkach i napiąstkach swoich, w ramionach, i w rękach i w palcach swoich. Niech będzie potępiony w ustach, w swojej piersi, w swoim sercu i we wszystkich wnętrznościach swoich. Niech będzie potępiony w udach, biodrach, w kolanach swoich. Niech będzie potępiony w goleniach, w stopach i w palcach swoich. Niech będzie przeklęty we wszystkich połączeniach ciała swojego, od wierzchu głowy, aż do spodu stóp. Niech nie zostanie szelest po nim.
Niech Syn żyjącego Boga, ze wszystką chwałą majestatu swego przeklnie go. Niech niebiosa, ze wszystką mocą, jaka się w nich porusza, powstaną przeciw niemu, przeklną go i potępią go. Tak niech się stanie. Amen.”
.
Jak widzimy katolicka miłość bliźniego ma rzeczywiście biblijne korzenie.
W tym miejscu przypomnijmy sobie jeszcze, co o chrześcijaństwie mówili Żydzi…
Marcus Eli Ravage:
.
.
„Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”
.
Stanisław Krajewski:
.
“Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię.”
.
Franz Rosenzweig:
.
Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować.”
.
Niestety miliony Słowian dało się ogłupić nadjordańskiej dżumie duchowej. Miliony Słowian nadal hołdują żydowskim idolom i bożkom. Miliony żydowską rasistowską księgę zbrodni nazywają „pismem świętym”. Są duchowymi Żydami. Gorzej jeszcze… Istnieją związki i stowarzyszenia odwołujące się do słowiańskich korzeni, występujące pod pogańską, słowiańską symboliką, głosząc równocześnie (naleciałości jahwizmu) hasła szowinistyczno-rasistowskie.
.
Kursują też w internecie tzw. „Wedy aryjsko-słowiańskie” – fałszywka przesiąknięta rasizmem, białym szowinizmem i jahwizmem.
A przecież nasi pogańscy przodkowie byli całkowicie wolni od szowinizmu i rasizmu. Nie były u nich znane czystki etniczne i rzezie z pobudek wyznaniowych czy rasowych. Nie było fanatyzmu i programowej nienawiści do nie-Słowian. Obcych, którzy szanowali lokalne zwyczaje i słowiańskich bogów nigdy nie wypędzano ani nie prześladowano. I tak trwała Słowiańszczyzna przez całe tysiąclecia. Niestety nadjordańska dżuma zaatakowała Słowiańską Ziemię. Słowiańską afirmację życia zastąpiła kultem umarlaka na rzymskiej szubienicy. Radosne obrzędy zastąpiła postami, umartwianiem się żydowskiemu demonowi śmierci ku upodobaniu, sado-masochistycznymi „drogami krzyżowymi” i żebraniem na kolanach przed żydowskimi idolami o miłosierdzie, „grzechów” odpuszczenie i  „zbawienie”. Zżydziła i zażydziła ona Ducha, umysły, kulturę i tożsamość Słowian.
.
Najwyższy już czas aby oczyścić Świętą Słowiańską Ziemię z żydowskich naleciałości. Najwyższy czas Słowiańszczyznę duchowo i kulturowo odżydzić.
.
Powróćmy do słowiańskich korzeni, kultury, duchowości i tożsamości…
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga

Noc Kupały

.

noc-kupaly

.

Ostatni wpis na Blogu Polskim.
.

Noc Kupały, Kupalnocka to prastare pogańskie solarne święto Słowian i wielu innych pogańskich ludów. Było zawzięcie tępione przez krystowierców. W skatoliczonej wersji nazywane jest „Nocą świętojańską”. Oczywiście tzw. „święty Jan” z Kupalnocką nie ma nic wspólnego. Krystowiercy nie mogąc zwalczyć przywiązania Słowian do tego pogańskiego święta przerobili je na „swoje” święto.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_%C5%9Bw._Jana
.
Powszechność obchodów tego święta we wszystkich regionach Polski i we wszystkich krajach słowiańskich pokazuje totalną porażkę krystowierczej propagandy mówiącej o „katolickiej” Polsce czy „prawosławnej” Rosji czy Białorusi. Wszędzie w słowiańskich krajach ta piękna prasłowiańska pogańska tradycja przetrwała. Obecnie cieszy się narastającą popularnością.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

W poniższych filmach słychać wprawdzie bezmyślnie paplane brednie o „nocy świętojańskiej” choć mowa jest oczywiście o pogańskiej Kupalnocce.
.

.

.
Jak widzimy Noc Kupały przetrwała nie tylko w obrzędach. Trafiła na sceny i do repertuarów różnych zespołów pieśni i tańca. Wielowiekowe zwalczanie tej pogańskiej tradycji zakończyło się dla krystowierców totalną porażką.
.
Od kilku lat (obok publicystyki politycznej) najważniejszym celem Blogu Polskiego było propagowanie słowiańskiej kultury, tożsamości i tradycji. Jeśli choć jednej osobie Blog Polski pomógł odnaleźć nasze słowiańskie korzenie praca moja nie poszła na marne.
.
Blog pozostaje dostępny do czytania.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga

Misja archeologiczna w Chodliku

.

CHODLIK.z_lotunet_ptaka.1_540_405_80.

3139717_piknik-archeologiczny-w-grodzisku-chodlik-makieta-grodziska

.
Nic nie wiedziałem do tej pory o tej miejscowości i o tym grodzisku. Dopiero Skribha w komentarzu zwrócił mi uwagę na to arcyciekawe miejsce.
W Chodliku istniało niezwykle duże grodzisko (widać je na makiecie powyżej):
.
„Pośród stanowisk wczesnośredniowiecznych Lubelszczyzny, zespół osadniczy w Chodliku zajmuje miejsce szczególne. Zarówno ze względu na swoją chronologię, jak i również ogromne, gdzie indziej nie spotykane rozmiary. Sam gród centralny, zajmujący w swoim największym zasięgu przestrzeń 8 hektarów, jest olbrzymi, w porównaniu z innymi, często kilkakrotnie mniejszymi obiektami tego typu na Lubelszczyźnie.”
http://chodlik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3
.
Historię badań tego terenu (nie tylko w Chodliku, ale i w Trzcińcu, Kłodnicy oraz Żmijowiskach) od XIX wieku do dzisiaj można przeczytać tutaj:
http://chodlik.edu.pl/historia/
.
W Chodliku odkryto wiele grobów kurhanowych:

.
„Kilkadziesiąt nieznanych kurhanów oraz nietypowe ciałopalne groby odkryli w Chodliku archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.”
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/998829,Slynne-grodzisko-w-Chodliku-znow-zaskakuje
.
Obecnie od 2007 roku trwa Misja Archeologiczna w Chodliku. Ekipa badawcza niestety jest przerażająco mała i niedofinansowana. Skazana jest na poszukiwanie darczyńców, aby zrealizować jej ambitne plany. Na tak ważny cel brakuje po prostu pieniędzy.

.

.

O projekcie

1

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie badań archeologicznych niezwykłego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska odkrytego przez nas w Chodliku na Lubelszczyźnie oraz działaniach mających na celu ochronę i ratowanie dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej!

Dziś Chodlik to niewielka, ukryta w lasach wioska, w okresie wczesnego średniowiecza mieściło się tu jedno z największych i najbardziej zagadkowych centrów osadniczych w Polsce! 

W Chodliku prowadzimy badania wykopaliskowe jednego z najbardziej intrygujących wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z okresu plemiennego. Odkryliśmy tu pochówki ludzi i zwierząt, w tym koni – majestatyczne kurhany oraz ciałopalne groby płaskie. W miejscu tym natknęliśmy się również na relikty znacznie starszego osadnictwa z okresu neolitu i epoki brązu.

Równocześnie prowadzimy działania mające na celu ochronę stanowisk archeologicznych położonych na pobliskich wydmach, stale niszczonych poprzez wybieranie z nich piasku. 

By kontynuować nasze badania na naprawdę wysokim poziomie, potrzebujemy odpowiednich środków finansowych. Koszt jednego sezonu wykopalisk, w tym konserwacji zabytków oraz analiz laboratoryjnych pobranych próbek to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – w zależności od rodzaju zabytków i pozyskanego materiału. Zebrane tu środki chcemy przeznaczyć na opracowanie i konserwację odkrytych zabytków, badania ratownicze oraz kontynuowanie wykopalisk w przyszłym roku. Zapraszamy Was do wspólnego odkrywania przeszłości!

 • Jeżeli nasz projekt się uda i uzbieramy niezbędną kwotę:
  Cel nr 1: Jeszcze w tym roku opracujemy i oddamy do fachowej konserwacji odkryte przez nas zabytki z ubiegłego i bieżącego sezonu, które później przekażemy do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzimy specjalistyczne analizy przepalonych szczątków kostnych – antropologiczne i archeozoologiczne – co pozwoli sprecyzować z jakim typem pochówków mamy do czynienia! Czy i z jakimi zwierzętami spalano zwłoki zmarłych na stosach pogrzebowych!
 • Cel nr 2: Przeprowadzimy dokładny “monitoring” stanu zniszczenia stanowisk archeologicznych położonych na piaszczystych wydmach pomiędzy Chodlikiem, Trzcińcem i Kosiorowem. Wiele z nich wymaga podjęcia natychmiastowych badań ratowniczych  i zabiegów konserwatorskich. Nasza misja to zapobieżenie ich całkowitemu zniszczeniu i uratowanie wiedzy na temat przeszłości jaką w sobie kryją. Między innymi przeprowadzimy prace dokumentacyjne i wykopaliska na jednym z najbardziej zniszczonych i zagrożonych obiektów – odkrytym przez nas wczesnośredniowiecznym wale podłużnym. Jest to niezbędne by móc objąć go ochroną konserwatorską. W tych działaniach współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie
 • Cel nr 3: W przyszłym sezonie ukończymy badania wczesnośredniowiecznego kurhanu, który częściowo (w jednej czwartej) zbadaliśmy w ubiegły oraz bieżącym roku. W jego nasypie został złożony niezwykły, bogato wyposażony pochówek, wśród przepalonych szczątków kostnych ludzkich i zwierzęcych odkryliśmy brązowe aplikacje (elementy rzędu końskiego), datowaną na X w. żelazną ostrogę oraz fragmenty ceramiki malowanej, rzadko spotykanej w tym okresie. Niewykluczone, iż badamy jeden z najbardziej niezwykłych wczesnośredniowiecznych pochówków w Polsce! Przeprowadzimy również dalsze wykopaliska w miejscu gdzie częściowo odkryliśmy ciałopalne pochówki płaskie, rzadko spotykane. Ich badania wprowadzają nową treść do wiedzy na temat zwyczajów pogrzebowych panujących na tym obszarze we wczesnym średniowieczu! 
 • Cel nr 4: Zorganizujemy cykl zajęć edukacyjnych dla lokalnej młodzieży szkolnej. Pragniemy pokazać jak wygląda praca archeologa oraz że badanie przeszłości i dziedzictwo kulturowe może być fascynujące i ma sens! Pod tym względem współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karczmiskach.
 • Jeżeli zbierzemy dodatkowe środki – do 15 tys. zł
 • przeprowadzimy szereg analiz palinologicznych pobranych podczas badań próbek oraz datowanie C14. Pomoże to uściślić chronologię badanych przez nas obiektów! 
 • Powiększymy badany obszar cmentarzyska o dodatkowe wykopy archeologiczne! Spróbujemy uchwycić zasięg i granice nekropoli oraz odkrytej osady z okresu epoki brązu. 
 • Przeprowadzimy dalsze badania ratownicze na niszczonych pobliskich stanowiskach wydmowych! Już teraz wiemy, że przynajmniej jedno stanowisko – cmentarzysko kultury łużyckiej w sąsiednim Trzcińcu – wymaga pilnej interwencji archeologicznej! Poprzez rozkopywanie wydmy i wybieranie piasku niszczone są groby popielnicowe. W tej chwili stanowisko jest przez nas monitorowane.
 • Lepiej zaopiekujemy się dziedzictwem kulturowym Kotliny Chodelskiej, stworzymy m.in. kompletną archeologiczną mapę regionu w systemie informacji przestrzennej GIS z określeniem zagrożeń danych stanowisk; zainicjujemy badania nieinwazyjne oraz prace konserwatorskie na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Chodliku.
 • Jeżeli zbierzemy jeszcze większe środki to w zalezności od ich wysokości: dokonamy więcej analiz laboratoryjnych; przeprowadzimy więcej badań ratowniczych tym samym uratujemy więcej zabytków; lepiej zaopiekujemy się dziedzictwem kulturowym Kotliny Chodelskiej, stworzymy m.in. kompletną archeologiczną mapę regionu w systemie informacji przestrzennej GIS z określeniem zagrożeń danych stanowisk; zainicjujemy badania nieinwazyjne oraz prace konserwatorskie na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Chodliku; postawimy również na popularyzację nauki – m.in. przygotujemy wystawę ukazującą wyniki naszych prac, która będzie prezentowana w okolicznych gminnych domach kultury, przygotujemy również zajęcia dla dzieciaków z okolicznych szkół. W każdym z przypadków będziemy Was dokładnie informować o zakresie i postępach naszych prac! Nagrody i podziękowania będziemy przesyłać w trakcie realizacji projektu oraz tuż po jego zakończeniu! 

 

Reszta tekstu łącznie z fotografiami i prezentacją ekipy archeologicznej jest tutaj:

https://polakpotrafi.pl/projekt/cmentarzysko-dawnych-slowian
.

Dobrze, że znaleźli się tacy entuzjaści. Tylko, czy zdołają oni zrealizować ich ambitne plany? Jak sami piszą, jeden tylko sezon badawczy kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po nim teren na wiele miesięcy pustoszeje i niszczeje dalej.
Cieszy to, że archeolodzy organizują majówki archeologiczne (choć niestety nie corocznie).

.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

.
http://chodlik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=31
.
Najbardziej cieszy nazwa tych majówek – „Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie”.
.
Bo to są nasze korzenie. Pogańskie! Słowiańskie!
.
Cieszy jeszcze bardziej, że badacze starają się zainteresować młodzież szkolną:
.
„Cel nr 4: Zorganizujemy cykl zajęć edukacyjnych dla lokalnej młodzieży szkolnej. Pragniemy pokazać jak wygląda praca archeologa oraz że badanie przeszłości i dziedzictwo kulturowe może być fascynujące i ma sens!
.
Byłoby dobrze, aby w programie warsztatów jak najwięcej miejsca poświęcono kulturze Słowian.
.
Z całego serca popieram Misję Archeologiczną w Chodliku. Niestety martwi mnie sytuacja finansowa badaczy. Obawiam się, że z ambitnych planów tylko niewielka część zostanie zrealizowana. Za kilka, kilkanaście lat, gdy wyschnie wątły strumyczek pieniędzy grodzisko opustoszeje i będzie niszczało.
.
Najbardziej martwi mnie fakt, że w planach nikt nie wspomina o pełnej rekonstrukcji grodziska. Wiem, że na to potrzebne są pieniądze. Ale to grodzisko to przecież kawał naszej słowiańskiej historii. Byłoby wspaniałym muzeum na wolnym powietrzu. Ileż szkół, ileż tysięcy uczniów mogłoby je odwiedzać. I młodzież miałaby lekcje historii „na żywo”!
.
A może by tak obciąć pasożytniczemu kk fundusze? I tak dostaje od owieczek co łaska. A poza tym, czy ci funkcjonariusze watykańscy nie powinni życiem w ubóstwie świecić przykładem? Wszak sami nauczają, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niźli bogaty wejdzie do „królestwa niebieskiego”! Po co więc im tyle pieniędzy i tyle luksusów? Rok w rok kk dostaje od państwa kilka miliardów złotych.

.

.
Można by przeznaczyć je na ratowanie dziedzictwa słowiańskiego! A nie na finasowanie kosmopolitycznej niepolskiej instytucji. Starczyłoby wtedy i na badania archeologiczne i na pełną rekonstrukcję grodziska w Chodliku. Oraz w Żmijowiskach. Wprawdzie tamto grodzisko było dużo mniejsze, ale też okazałe – jak widać z jego makiety:

.

Zmijowiska

.
http://www.malopolska24.pl/index.php/2013/02/grodzisko-w-zmijowiskach-ujawnia-kolejne-tajemnice/#.VYIF1kbeO70

.
Gdyby odebrano kk wszystkie państwowe fundusze, starczyłoby  na ratowanie wielu innych zapomnianych niszczejących słowiańskich grodzisk.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/06/16/zapomniane-niszczejace-slowianskie-grodziska/

.

Czyż one nie są dla naszej kultury ważniejsze niż nadjordańskie gusła i agentura Watykanu żerująca na naiwnych i na państwie?

.

.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Zapomniane niszczejące słowiańskie grodziska

.

6

.
W zasadzie poniższy wpis miał być poświęcony niszczejącemu grodzisku, a raczej jego resztkom w Rękoraju (na zdjęciu powyżej). Poinformował mnie o nim Robert mieszkający w jego pobliżu. Poprzez niego nawiązałem kontakt z innym mieszkańcem tamtych okolic, autorem kilku powieści, w tym jednej dotyczącej m.in. tego właśnie grodziska. Książka nosi tytuł „Wojbor”. Autorem jest Jarosław Śmiechowicz.
http://www.jareksmiechowicz.pl/?fragmenty-powiesci,7
http://www.wolborz.ugm.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:brz-dla-wolborskiej-druyny-w-bowlingu&catid=1:archiwum-wydarze&Itemid=68

.
Nadmieniam w tym miejscu jeszcze, że powieść ta jest czystym wytworem fantazji autora,  o czym napisał mi w mailu. Otrzymałem też od niego kilka zdjęć grodziska w Rękoraju. I tu doznałem wstrząsu. Otóż na stronie SNAP (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) przy opisie grodziska pada stwierdzenie:

„Grodzisko w Rękoraju to dobrze zachowany, dwuczłonowy obiekt…”
http://snap.uni.lodz.pl/grody/rekoraj/

A tutaj proszę – oto zdjęcia (panoramiczne) tego rzekomo dobrze zachowanego obiektu wykonane przez Jarosława Śmiechowicza:

.

grodzisko Rękoraj 1.

2.

4.

5.

Wszystko porośnięte, zaniedbane, pozostawione samemu sobie. Wały nierówne, z ubytkami, od wieków poddawane niszczeniu przez ludzi i erozję. I ani jednej tablicy informującej o istniejącym tu kiedyś grodzisku.

.
O samym grodzisku nie wiemy praktycznie nic. Nawet data jego powstania jest niepewna. Archeolodzy w latach 60-tych XX wieku „ustalili” jego początki na IX wiek. A przecież nawet nie dokopali się do calca, o czym piszą w raporcie z tamtych wykopalisk!
http://rcin.org.pl/Content/24010/WA308_36996_P243_BADANIA-NA-GRODZISKU_I.pdf
.
Jak więc można na poważne traktować takie ich „datowanie”?
Wiadome jest jeszcze, że tuż obok grodziska istniała osada słowiańska. Podczas badań archeologicznych w grodzisku znaleziono fragmenty wyrobów ceramicznych, przedmioty metalowe i resztki żużlu żelaza, co świadczyć może o produkcji żelaza w grodzisku. A przynajmniej o tym, ży była tam kuźnia.
.
Przyznam się szczerze, że oglądając zapuszczone, zarośnięte dziko i nieoznakowane w żaden sposób grodzisko przeraziła mnie całkowita bezczynność władz (lokalnych i nadrzędnych), instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę zabytków i dziedzictwa narodowego oraz organizacji społecznych. Przecież te zapuszczone wały to nasza historia, nasza przeszłość i nasze dziedzictwo. Dlaczego pozwala się na ich dalsze niszczenie? A przecież można byłoby o ten obiekt jakoś zadbać i otoczyć go ochroną prawną. Można by oczyścić grodzisko i wały z krzaków i drzew. Można by też choćby uzupełnić ubytki w wałach, a je same wzmocnić i zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem. Można by wreszcie nawet pod okiem historyków je odrestaurować i doprowadzić do stanu sprzed tysiąca lat. Przecież konstrukcja takich wałów znana jest historykom i archeologom. Można by było nawet odtworzyć osadę słowiańską, która tam kiedyś istniała, postawić choć kilka słowiańskich domostw i całość otoczyć opieką i ochroną prawną jako skansen i otwarte muzeum dziedzictwa narodowego. W osadzie słowiańskiej możliwe byłyby „żywe” lekcje historii i „warsztaty” dla młodzieży szkolnej – choćby nauka wyrobów ceramicznych, podobnych do tych, jakie tam znaleziono. Przede wszystkim zaś miejsce to powinno zostać oznakowane jako prastare grodzisko, z tablicami informacyjnymi, opisami, fotografiami znalezisk archeologicznych itp. Oraz z informacjami, że niszczenie czegokolwiek jest karalne! Tak urządzony słowiański skansen powinien być dostępny do zwiedzania, ale i do urządzania w nim (w wyznaczonych miejscach) np. obrzędów słowiańskich. Takie, jakie urządził Robert w ubiegłym roku na Kupalnockę.
.

Kupała1.

Kupała2.

Kupała3
.
Ostatecznie jest to grodzisko słowiańskie, powstałe w czasach pogańskich. I na pogańskie obrzędy jak najbardziej się nadaje.
.
Dobrze, że nadal interesują się tym i innymi podobnymi grodziskami w bliższej i dalszej okolicy archeolodzy. Piszą o tym strona „Gunthera miejsce w sieci”:
https://gunthera.wordpress.com/tag/grodziska/

.
Strona Klubu Archeologicznego PTTK „Rydno”.
http://www.rydno.pttk.pl/news.php?readmore=1632

.
Czy też strona „Archeowieści”.
http://archeowiesci.pl/2014/12/15/coraz-wiecej-wiemy-o-wczesnosredniowiecznych-grodach-polski-centralnej/
.
Wiedzą więc o nich archeolodzy, badają je – ale nikt palcem nie ruszy, aby grody te ratować przed dalszym niszczeniem, erozją i zarastaniem przez krzaki i drzewa.
Wiem wiem – sam jestem miłośnikiem Przyrody i Natury. Drzewa i krzaki naturalnie powinny rosnąć, gdzie tylko jest to możliwe. Mogą rosnąć dookoła tych grodzisk. Ale nie muszą korzeniami rozsadzać dalej historycznych wałów. Bo wtedy prędzej czy później nie pozostanie z nich ani śladu.
.
Szukając więcej informacji o grodzisku w Rękoraju z jeszcze większym przerażeniem stwierdziłem, że podobnie a często jeszcze bardziej zdewastowane, zarośnięte, zapomniane, nieoznakowane i niszczejące są inne grodziska na terenie centralnej Polski (województwa łódzkie i wielkopolskie). Przejrzałem wszystkie grodziska wyszczególnione na stronie SNAP.
http://snap.uni.lodz.pl/grody/rekoraj/

.
Wszystkie są w przerażającym stanie.
.

Chełmo

.

grodzisko Chełmo.

Ewinów

.

grodzisko Ewinów.

Krzepocinek

.

IM000525.JPG

.

Rozprza

.

grodzisko Rozprza

.

Skoszewy

.

grodzisko Skoszewy.

Spycimierz

.

grodzisko Spycimierz.

Szydłów

.

IM000096.JPG

.

Najgorsy los spotkał grodzisko w Żarnowie. Większość jego wałów rozkopano i wykorzystano do budowy drogi. Na ich resztkę nasypano później ziemię, robiąc z nich „górkę”, na na której postawiono pomnik. Dodatkowo „górkę” nazwano „szwedzką” (zamiast słowiańską) i jeszcze na domiar złego skatoliczono ją stawiając na niej ohydną „kapliczkę” zwieńczoną rzymską szubienicą.
http://snap.uni.lodz.pl/grody/zarnow/

.

grodzisko żarnów

.

Nie mam nic przeciwko pomnikom ku czci Polaków walczących o wolność. Ale czy muszą być one lokowane tak niefortunnie a raczej kompletnie bezmyślnie? Przecież ten wał, nawet te jego nieszczęsne resztki to także jest pomnik! Naturalny pomnik naszych przodków sprzed 1000 lat. Czy im nie należy się szacunek?

I po co tam ta rzymska szubienica? Niech stoi przy kościele. Jej panowanie zresztą i tak powoli się kończy…
.
Jestem zmęczony ostatnimi poszukiwaniami. Jeszcze bardziej zmęczony, a raczej przerażony jestem lekceważącym stosunkiem do starych słowiańskich grodzisk ze strony tych wszystkich urzędów i instytucji, których obowiązkiem jest troska o zabytki historyczne. I cóż z tego, że to „tylko” ziemne wały, a nie piramidy, Akropol czy Koloseum. Nasi przodkowie stworzyli inną kulturę niż Egipt, Grecja czy Rzym. Byli ludnością wiejską, żyjącą w małych lokalnych wspólnotach, blisko Natury, wręcz na jej łonie. Nie mieli potężnych władców, nie znali niewolnictwa i nie budowali miast i na pokaz „wspaniałych” obiektów. Po prostu nie mieli takiej potrzeby. Byli za to ludźmi pełnymi czci wobec Matki Ziemi. I wobec Przyrody. Te wały, te grodziska to jest właśnie nasze dziedzictwo, nasza „wiejska”, „ludowa” kultura słowiańska. To pozostałość po naszych przodkach. I materialne świadectwo ich życia. Dlatego troska o te pozostałości powinna być w naszym kraju czymś nadrzędnym. Abyśmy nie zapomnieli od kogo się wywodzimy. Na remonty starych (często koszmarnie brzydkich) katedr i kościołów katolickich są pieniądze w budżecie. A przecież kosmopolityczny, żydogenny, wywodzący się znad Jordanu katolicyzm to nie jest nasza kultura. Kościoły te projektowali najczęściej obcy architekci według obcych wzorców, poświęcone były obcym bożkom i idolom, propagowały obcą, wrogą Słowiańszczyźnie  antykulturę nie mającą nic wspólnego z naszą kulturą słowiańską. Mimo to je remontuje się. A na zadbanie o jeszcze starsze, a przede wszystkim nasze własne, słowiańskie obiekty historyczne pieniędzy I ZAINTERESOWANIA nie ma.

.

Jest oczywiste, że gdyby te grodziska budowali katoliccy mnisi – otoczone byłyby one opieką. Ponieważ jednak powstawały one w okresie jeszcze pogańskim – pies z kulawą nogą nimi nie interesuje się.
.
Kraj, państwo, które lekceważąco patrzy na niszczenie jego własnych prastarych obiektów historycznych nie zasługuje na przetrwanie. To samo dotyczy narodu, społeczeństwa, które ma w nosie, gdy zabytki jego własnej kultury sprzed ponad tysiąca lat powoli giną.
.
Taki naród też nie zasługuje na przetrwanie…
.

.
opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Agencja PrzemexPress informuje…

.

sojusz polsko-rosyjski

.

 

Aktualizacja 17.06.2015

http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/527674.html Sekretarz generalny NATO popiera plany USA ws. rozmieszczenia sprzętu w Europie
http://pl.sputniknews.com/polska/20150616/527074.html 17 pytań do rosyjskiego ambasadora w Polsce
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526786.html NATO oświadczyło, że Rosja źle zrozumiała przeznaczenie systemu obrony antybalistycznego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526663.html Analityk o planach USA rozmieszczenia myśliwców w Europie: FR ma czym odpowiedzieć
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526539.html Merkel została wezwana do niedopuszczenia do rozmieszczenia czołgów w Europie Wschodniej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526427.html Petersburskie forum 2015: najważniejsze dla biznesu – aby nie przeszkadzano w pracy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526280.html W 2016 roku na trasie Moskwa-Berlin zaczną kursować pociągi Talgo
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526061.html Władimir Putin opowiedział o planach rozwoju sił jądrowych Rosji
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150616/525705.html Bankructwo Grecji coraz bliżej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/525610.html Posągi Buddy w prowincji Bamian zostały odtworzone za pomocą hologramu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/525510.html Sąd potwierdził wyrok śmierci na byłego prezydenta Egiptu Mursiego
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150616/525395.html Pew Research: USA martwią się ze względu na stosunek Niemców do Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/525215.html Wiceminister obrony Rosji: NATO prowokuje Rosję do wyścigu zbrojeń
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150616/525074.html FT: sankcje nie były przeszkodą dla brytyjskich biznesmenów
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/524894.html Putin: Rosja jest gotowa na współpracę z zagranicznymi partnerami w sferze zbrojeń
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/524759.html W Rosji powstał projekt okrętu desantowego, który zastąpi Mistrale
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150616/524451.html „Gazprom” i CNPC: ruble i juany mogą stać się walutą rozliczeniową za gaz
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/524161.html W Niemczech odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną wirusa MERS
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/523682.html Miedwiediew: jeśli kredyt udzielony przez Rosję jest łapówką, to pożyczka MFW – kradzież
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/523336.html Związki zawodowe i „Majdan kredytowy” zebrały się na wiecu pod budynkiem ukraińskiej Rady
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/522875.html Sondaż wyjawił przyczyny popularności partii opozycyjnych w Europie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522804.html W Armenii został zatrzymany podejrzany o zabójstwo rosyjskiego wojskowego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522511.html Latem Rosja może złożyć w ONZ wniosek o rozszerzenie szelfu w Arktyce
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150615/522412.html Stoltenberg swoje, a Siemoniak swoje
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522128.html Francuska firma może pomóc Rosji w zbudowaniu własnych Mistrali
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522021.html Cunningham: Nacisk na Rosję ujawnił „drakońską mentalność” Zachodu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/521516.html Gazprom poinformował o wzroście popytu ze strony Europy
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150615/521315.html Sikorzy śpiew
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/521078.html Saakaszwili w Odessie w celu rozpalenia konfliktu w Naddniestrzu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520972.html Białoruś rozpoczęła ćwiczenia wojskowe na granicy z Ukrainą
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520725.html DRL odmówiła powrotu w skład Ukrainy niezależnie od mińskich porozumień
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520624.html Pieskow: Rosja jest otwarta na dialog ze wszystkimi krajami, w tym bałtyckimi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520496.html Nuland: USA mają nadzieję na zażegnanie konfliktu na Ukrainie do 2017 roku
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520377.html Reakcja na pojawienie się w Europie amerykańskich czołgów będzie szybka
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520262.html Ministerstwo Finansów Niemiec: czasu na rozwiązanie kwestii greckiego długu jest mało
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519986.html Sondaż: Mieszkańcy Niemiec tracą zaufanie do NATO
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150615/518171.html Były szef austriackiego wywiadu: Niemcy są wciąż pod okupacją USA
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519693.html W Rosji stworzono „broń mikrofalową” unieruchamiającą drony i głowice bojowe
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519642.html W Giumri znaleziono zabitego rosyjskiego wojskowego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519078.html Rosja pokaże najnowsze samoloty na nadchodzącej wystawie Army-2015 w obwodzie moskiewskim
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519206.html Jaceniuk: Ukraina wyposażyła na granicy z Rosją ponad 100 km rowów przeciwpancernych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/518762.html Chiny i USA podpisały umowę o współpracy wojskowej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/518413.html Media: Wielka Brytania wycofała agentów z powodu dostępu Rosji do plików Snowdena
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/518305.html Kolejne sankcje wobec Rosji nie pomogą Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150614/517745.html The American Conservative: 12 powodów, dlaczego USA przegrywają wojny
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150614/517522.html Stratfor: S-300 pod Odessą będą zagrażać wpływom Rosji w Naddniestrzu
http://pl.sputniknews.com/polska/20150614/515689.html Film „Ida”, który zdobył Oscara, zostanie pokazany na festiwalu w Moskwie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/515797.html CNN: rosyjski samolot przeleciał na wysokości 152 metrów nad okrętami NATO
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/517269.html Puszylin wyjaśnił, dlaczego DRL i ŁRL włączyły Krym do projektu konstytucji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/516181.html Bezzałogowy KamAZ jest gotów do testów na poligonie pod Moskwą
http://pl.sputniknews.com/polska/20150614/516407.html W Polsce wkrótce mogą pojawić się magazyny sprzętu wojskowego USA
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150614/516017.html Clinton uznała Rosję, Koreę Północną i Iran za tradycyjne zagrożenie dla USA
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150614/515554.html Opinia: USA prowokują Chiny swoją nieporadną polityką w Azji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/515403.html Puszylin: sytuacja w Donbasie może zaostrzyć się z godziny na godzinę
http://pl.sputniknews.com/polska/20150614/515180.html Cimoszewicz o Polsce: za 15 lat staniemy się skansenem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/514989.html W Tbilisi wyłapano większość zwierząt, które uciekły z zoo
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150614/514830.html NI: amerykańskie okręty podwodne nie są już nieuchwytne
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/514443.html Amerykański wiceadmirał zwrócił uwagę na profesjonalizm Rosjan w strefie ćwiczeń NATO
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150613/511811.html Merkel: dla rozwoju gospodarki Niemcy powinni zrezygnować z ochrony danych osobowych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/514110.html Brytyjscy staruszkowie najstarszymi nowożeńcami na świecie. Razem mają 194 lata
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150613/512450.html Forbes: „izolacja” Rosji zmusza ją do tworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513934.html Spiegel: samoloty NATO latają z wyłączonymi transponderami
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513783.html 12 faktów o Rosji według „The Telegraph”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513584.html Kaliningrad zamierza przyłączyć się do międzynarodowej drogi wodnej E-70
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513456.html Sondaż: ponad 60% Ukraińców chce końca wojny nawet kosztem rezygnacji z Donbasu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513170.html Papież: Kościół rzymskokatolicki jest gotów obchodzić Wielkanoc razem z prawosławnymi
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150613/512908.html Opublikowano główne tezy reformy konstytucyjnej na Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150613/512690.html USA wznawiają stosunki dyplomatyczne z Kubą
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/512364.html CIA odtajniła dokumenty o ataku terrorystycznym z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/512075.html Ratownicy likwidują skutki pożaru w bazie paliwowej pod Kijowem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511498.html Mariupolski Kombinat Chlebowy tymczasowo zawiesił produkcję
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511392.html Nowa fala demobilizacji na Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511184.html Atak na Konsulat Generalny Rosji w Charkowie. Rosja domaga się pokrycia szkód
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511018.html MSZ Rosji o decyzji Kongresu USA: lepiej późno niż wcale
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150612/510162.html Chiny stają się niezastąpionym partnerem Ameryki Łacińskiej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/510703.html Nadieżda Tołokonnikowa z Pussy Riot aresztowana w centrum Moskwy
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150612/510542.html Merkel: Europa jest zbyt powolna
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/510438.html Ukrtransgaz: dla mieszkańców Mariupola wystarczy gazu na 4-7 godzin
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/510299.html Kolejny pożar w bazie paliwowej pod Kijowem
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150612/508735.html Rzeczywistość silniejsza od propagandy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/509875.html Putin: Rosja udowodniła, że może bronić swojej wolności, niepodległości i interesów
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150612/509522.html USA pozwolą swoim biznesmenom na udział w Petersburskim Forum Ekonomicznym
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/507533.html Były premier Francji: „Europa utraciła niezależność”
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150612/509286.html Shell zastanawia się nad rezygnacją z projektu łupkowego na Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/509160.html Juncker: negocjacje z Grecją będą kontynuowane
http://pl.sputniknews.com/polska/20150612/508668.html Do Czytelników portalu „Sputnik Polska”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/508516.html Samantha Power przyznała niechęć Kijowa do zbadania tragedii na Majdanie i w Odessie
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150611/508309.html Pieskow: Kijowowi lepiej omawiać umorzenie zadłużenia na zasadzie dwustronnej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/507818.html MFW przerwał konsultacje z Grecją z powodu poważnych rozbieżności
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/507458.html Na Ziemię wrócił okręt „Sojuz” z trzema członkami załogi MSK
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150611/507257.html Porozumienie handlowe UE i USA nie uwzględnia interesów Europy
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150611/507096.html Pieskow: Sankcje nie pozostaną bez odpowiedzi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/506905.html Włoski parlament zaproponował zniesienie sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150611/506455.html Polskie polityczne trzęsienie ziemi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/506370.html Rzymskie spotkania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/505996.html MSZ FR jest zaniepokojony pracą laboratoriów biologicznych USA w pobliżu granic Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/505881.html Pożar w bazie paliwowej pod Kijowem nasilił się
http://pl.sputniknews.com/polska/20150611/505202.html Paweł Kukiz zapoczątkował radykalne zmiany na rynku mediów
http://pl.sputniknews.com/polska/20150611/504283.html PO powinna pomyśleć o dywersji politycznej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/504415.html Czy Putin i Papież modlili się za Polskę?
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/504021.html MSZ FR: USA popychają Kijów do dalszego konfliktu w Donbasie
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150611/503904.html Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB do 2,8%
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/503598.html Parlament Europejski zaproponuje Blatterowi natychmiastowe zrezygnowanie ze stanowiska
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/503032.html Stonoga wychodzi na żer
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/502701.html „Chrześcijańska Europa potrzebuje Rosji”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/502541.html Porozumienie z Rosją ws. śmigłowców zapewnia włoskim spółkom zlecenia na kwotę 3 mld euro
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501737.html Podpisywali w milczeniu. W USA bloger zebrał podpisy na rzecz ataku jądrowego na Rosję
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/502322.html PE wykluczył Rosję z listy partnerów strategicznych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501888.html Niektóre państwa NATO są gotowe naruszyć podstawową zasadę sojuszu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501584.html Putin o sankcjach: Rosja zawsze znajdzie partnerów do współpracy
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/500596.html Rzymowi i papieżowi potrzebny jest Putin
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501441.html Jak młodzież wpada w sieci Państwa Islamskiego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/500839.html Putin: Rosja nie ma relacji z G7, jest to klub interesów
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/500672.html Putin: porozumienia w sprawie Ukrainy zawierają wszystkie aspekty uregulowania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/500291.html Gazprom omawia kwestię wydatków z byłymi partnerami Gazociągu Południowego
http://pl.sputniknews.com/wideoklub/20150610/499752.html Konferencja prasowa Władimira Putina i Matteo Renzi – wideo
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/499679.html Kwas, pierożki z żurawiną i osetyjskie placki – poczęstunek w pawilonie FR na EXPO 2015
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/499303.html DRL i ŁRL „chciałyby wejść w skład Rosji”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/498688.html Putin: Włochy pozostają jednym z głównych partnerów Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/498437.html 3 główne punkty wizyty Putina we Włoszech
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/498143.html Renzi: Rosja a Zachód mają sprzeczności, ale również wiele wspólnych płaszczyzn
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/497735.html Rosja może przedłużyć kontrsankcje w świetle oświadczeń krajów G7
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/497295.html W płonącym pod Kijowem magazynie ropy naftowej doszło do kolejnego wybuchu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/497176.html Puszylin: DRL proponuje wprowadzenie zmian do konstytucji z powodu trudnej sytuacji
http://pl.sputniknews.com/polska/20150610/497073.html Polska – wrogie nastawienie wobec Rosji. Dlaczego?
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/496847.html USA są zdumione stosunkiem Watykanu do Putina
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/496685.html Departament Skarbu USA poinformowało o gotowości G7 wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/496243.html MFW: restrukturyzacja długu jest potrzebna do stabilizacji Ukrainy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/494052.html Polacy znaleźli się na trzecim miejscu pod względem liczby turystów w Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495729.html W Doniecku nadal niespokojnie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495542.html Bez udziału Rosji znaczenie szczytu G7 spadło
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495448.html Soros zmusi obywateli USA do zapłacenia za pomoc Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495333.html MSZ FR: rozprzestrzenienie spór wąglika przez USA stanowi naruszenie norm bezpieczeństwa
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/494999.html Telewizja RT rozpoczyna nadawanie w Ekwadorze
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/494832.html Roskosmos do końca roku zaplanował start sześciu statków w kierunku MSK
http://pl.sputniknews.com/polska/20150609/494148.html Polski stan leniwego umysłu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/493607.html Ukraińskie władze wykluczyły wersję o zamachu w magazynie ropy naftowej pod Kijowem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/493580.html Nowi „czechosłowaccy legioniści” w Donbasie?
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/492644.html Gazprom obliczył cenę pierwszej nitki Tureckiego Potoku
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/492110.html Ministerstwo Obrony Rosji wysłało USA wniosek ws. oświadczeń Dempseya nt. traktatu INF
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150609/491771.html Dwa miliony podpisów przeciwko TTIP
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/491685.html Rosja będzie handlować irańskim gazem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/491306.html Ministerstwo Obrony: Rosja ma poważne pretensje do USA ws. przestrzegania traktatu INF
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/491049.html Gazprom potwierdził zamiar zawieszenia tranzytu gazu przez Ukrainę
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/490182.html DRL i ŁRL uznają niektóre rejony Donbasu za nieodłączną część Ukrainy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/489968.html Ambasador Luksemburga: UE w najbliższych dniach przedłuży sankcje wobec Krymu
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150609/479640.html Francuscy politolodzy: pora odejść od stereotypów w stosunkach z Rosją
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/489472.html Uczestnicy forum BRICS poinformowali o konieczności reformowania ONZ
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488962.html Turecki wyborca ukarał rządzącą partię
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/489331.html Pieskow: po szczycie G7 na temat sankcji nie powiedziano nic nowego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/489215.html Poroszenko podpisał ustawę o zerwaniu porozumień ws. współpracy wojskowej z Rosją
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488548.html Hollande: Rada Europejska rozpatrzy kwestię przedłużenia sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488446.html MSZ: Rosja w relacjach z USA zastrzega sobie prawo reagowania na nieprzyjazne działania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488166.html Zamaskowani ludzie zniszczyli namioty protestujących na Majdanie
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150608/487947.html Miloš Zeman płaci za poparcie Kremla
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487875.html Merkel: G7 zaostrzy sankcje wobec Rosji w warunkach eskalacji konfliktu w Donbasie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487500.html Państwo Islamskie wystawia na aukcję nagie kobiety
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487202.html Ukraina oczekuje, że w III kwartale rosyjski gaz będzie tańszy od europejskiego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487031.html Ratownicy przekazali petersburskiej policji pytona, który zabił swoją właścicielkę
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150608/486902.html Pod względem łącznego PKB za 2-3 lata BRICS wyprzedzi G7
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150608/486762.html Ławrow: Kijów chciał maksymalnej eskalacji w Donbasie przed szczytem G7
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150608/486684.html La Vanguardia: USA igrają z ogniem grożąc Rosji i Chinom
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/486589.html Rosja rozpoczyna opracowanie nowego ekwipunku „żołnierza przyszłości”
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150608/486349.html DWN: Obama i Merkel niespodziewanie złagodzili retorykę w stosunku do Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/486181.html Doniesienia o rozmieszczeniu amerykańskich pocisków w Europie nie umacniają zaufania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/486040.html Rządząca w Turcji partia straciła większość w parlamencie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/485851.html Wielka Brytania może rozmieścić amerykańskie pociski jądrowe
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/485770.html Finlandia nie będzie zwiększać limitu uchodźców
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/485377.html Independent: Skrzydła samolotów z technologią samoczynnego usuwania usterek
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150607/476937.html Trzy scenariusze rozwoju stosunków Zachodu i Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/484146.html Rok prezydentury Petra Poroszenki. Czas straconych nadziei
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/482886.html NYT: oddział specjalny w USA legalnie zajmuje się „polowaniem na ludzi”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/483458.html Obama i Merkel zajęli wspólne stanowisko ws. sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/483293.html Ekspert: Tusk naruszył protokół zabierając na G7 żonę
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/483061.html DRL: ukraińska armia koncentruje zakazany w umowie mińskiej sprzęt na linii frontu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/482780.html Rosyjska armia poświęci więcej uwagi portalom społecznościowym
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150607/482533.html Merkel nazwała USA „przyjacielem i partnerem” Niemiec
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150607/482145.html Forbes: Kijów bez „widma rosyjskiego niedźwiedzia” nie podniósłby swojego rankingu
http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/grupa_bilderberg_bedzie,p386882882
http://www.prisonplanet.pl/polityka/reportaz_spotkanie_grupy,p1525788005
http://www.prisonplanet.pl/polityka/grupa_bilderberg_wspiera,p1440850800
http://www.prisonplanet.pl/polityka/prawdziwa_agenda_spotkania,p20909299
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dyrektor_wykonawczy_google,p1929336684
http://www.prisonplanet.pl/polityka/kryzys_migracyjny,p1415025833

 

 

Czytaj dalej

Toast ‑ za Rosję – wystąpienie Ambasadora S. Andreeva na przyjęciu z okazji Dnia Rosji

.

sojusz polsko-rosyjski

.
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Goście,

Miło mi witać Państwa na obchodach Dnia Rosji.

Obecne czasy nie są łatwe: u naszych granic łamiąc Porozumienia Mińskie ukraińska armia kontynuuje ostrzały miast i wsi, codziennie ginie ludność cywilna, w tym dzieci; pozostaje napięcie w naszych stosunkach z krajami Zachodu, które swoją nieodpowiedzialna polityką doprowadziły do kryzysu ukraińskiego, a teraz starają się przerzucić odpowiedzialność za niego na Rosję; nasila się wojna informacyjna przeciwko Rosji.

No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do opierania się presji, nie warto liczyć na to, że odstąpimy przed groźbami, sankcjami bądź wrogą propagandą.

Najistotniejsze dla nas jest przekonanie, że nasza sprawa jest słuszna, że my stoimy za sprawiedliwością, za swoją prawowitą racją stanu i za naszymi przyjaciółmi i sojusznikami, przeciwko podwójnym standardom w stosunkach międzynarodowych, za tym, żeby wszyscy przestrzegali prawa międzynarodowego, a ono nie byłoby stosowano selektywnie według widzimisię tych, którzy uważają się za «bardziej równych, niż inni».

I nasz naród ma taką pewność, co się ujawniło w sposób imponujący podczas obchodów 70 rocznicy Zwycięstwa Narodu Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Nikomu nie narzucamy swojej przyjaźni. Ale i nie grozimy nikomu, co by kto nie pisał i nie powiadał na temat «zagrożenia agresją rosyjską».

Proponujemy naszym partnerom normalne, przyjazne, wzajemnie korzystne stosunki na podstawie uczciwego uwzględniania i wzajemnego szacunku do interesów. Jestem pewien, że wcześniej czy później ku temu przyjdziemy. Nawet jeżeli ktoś jeszcze nie jest do tego gotów, poczekamy. Nie zabraknie nam hartu i wytrzymałości.

A dzisiaj nasz toast ‑ za Rosję!

Za: http://poland.mid.ru/ru_RU/web/polska_pl/glowna/-/asset_publisher/OxWL5pMCfw9e/content/wystapienie-ambasadora-s-andreeva-na-przyjeciu-z-okazji-dnia-rosji

.

******************************

.

Trudno jest cokolwiek dodać i cokolwiek ująć temu wystąpieniu. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie w sposób niezwykle zwięzły i precyzyjny opisał sytuację międzynarodową i zamęt wokół Rosji. To nie ona zainicjowała wojnę na Ukrainie i nie ona jest jej stroną. Nie Rosja stosuje „podwójne standardy” a USrael i jewrounia. Dla bandytów z zachodu wojny, aneksje i okupacje obcych państw, lub samo tylko ich bombardowanie daleko od granic ich własnych państw to „misje pokojowe” i „demokratyzacja” atakowanych, bombardowanych, niszczonych i podbijanych państw. Taką było np. siłowe przy pomocy trzymiesięcznych bombardowań Serbii oderwanie od niej Kosowa. Pokojowe oderwanie się Krymu od Ukrainy i powrót do Rosji bez wojny, bombardowań i zniszczeń zgodnie z wolą ogromnej większości mieszkańców Krymu dla bandytów z zachodu to „aneksja”. To nie Rosja postępuje jak by była „bardziej równa” niż inni. Ona po prostu broni swej suwerenności. Na duchu podnoszą zapewnienia, że Rosjanie przyzwyczajeni są do opierania się presji i że nie warto liczyć na to, że odstąpią przed groźbami, sankcjami bądź wrogą propagandą. Rosjanie w długiej historii Rosji wielokrotnie pokazali, że potrafią przetrwać ciężkie opresje. Dlatego jestem pewien, że Rosjanom – jak stwierdził to mówca – nie zabraknie hartu i wytrzymałości.
.
I w takim duchu można wznieść toast  – za Rosję!
.
Oraz toast drugi – na pohybel jej i naszym wrogom!
.
.
opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga