Prorocy „pandemii” koronawirusa we władzach ultrasyjonisty Trampka…

.


.
Poniższy link podrzucił mi znajomy, Metro:
https://jobs.cdc.gov/job/dallas/public-health-advisor-quarantine-program/250/14136286
.
Jest to link strony rządowej i jest to oferta pracy rządowej. Poszukiwani są specjaliści do organizowania kwarantann i zapobiegania „importowi” oraz rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych:
.
JOB SUMMARY:
Serves as a project representative for a program responsible for preventing the importation and spread of communicable diseases.

DUTIES:
[
„Assist in planning and implementing a program for preventing the importation of communicable diseases from abroad and spread of these diseases domestically.”, „Monitor disease trends and consults with senior leaders to ensure that appropriate measures are taken to prevent the introduction/spread of communicable diseases by travelers, etiologic agents or vectors.”, „Provide technical assistance, consultation and guidance to national, state and/or local agencies; health organizations; federal, state and local law enforcement agencies; airport and seaport activities; hospital networks, and other private entities.”, „Ensure appropriate communication networks, planning documents and emergency response protocols are in place, tested and regularly updated.”, „Develop and present training to various governmental agencies and local partners on emergency response protocols, communicable diseases and quarantine activities.” ]
.
Poszukuje się owych specjalistów w wielu punktach usraela:
.

Public Health Advisor (Quarantine Program)

Job ID HHS-CDC-D3-20-10640010
Date posted 11.15.2019
Location Dallas, Texas, El Paso, Texas, Houston, Texas, Seattle, Washington, Anchorage, Alaska, Los Angeles, California, San Diego, California, San Francisco, California, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Honolulu, Hawaii, Chicago, Illinois, Boston, Massachusetts, Detroit, Michigan, Minneapolis, Minnesota, Newark, New Jersey, New York, New York, Philadelphia, Pennsylvania, San Juan Department: Department of Health And Human Services
Agency: Centers for Disease Control and Prevention
Job Announcement Number: HHS-CDC-D3-20-10640010
SALARY RANGE: $51440.0 to $93077.0/Per Year
OPEN PERIOD: 2019-11-15 to 2020-05-15
SERIES & GRADE: GS–9/11.
.
Ponieważ link nie za każdym razem się otwiera, a ogłoszenie może zniknąć, zrobiłem sobie skana wstępu owego ogłoszenia – oferty pracy:
.


.
Ogłoszenie to powinno trafić do księgi Guinnessa za rekordową długość. Wrzucam skan dalszej części (bez końcówki i wstępu – bo ogłoszenie jest za długie):
.


.
Jak widać pracodawca, czyli rząd a raczej żont Trampka ultrasyjonisty stawia kandydatom ogrom wymagań. Ale i pensje są zapewne nienajgorsze. Metro napisał do mnie tak:
.
Andrzej,
To praca rządowa. Ogłoszenie na stronie rządowej. Muszą spełniać dużo warunków formalnych.
Ale szukali ludzi od kwarantanny w tylu miastach już 15 listopada 2019.
To prorocy!
.
No i faktycznie  – ogłoszenie pojawiło się na stronie rządowej 15 listopada 2019:
.
Date posted 11.15.2019

.
A więc zanim w Wuhan ogłoszono wybuch epidemii wywołanej rzekomo nowym, zmutowanym koronawirusem. A z tego wynika, że w żondzie ultrasyjonisty  Trampka faktycznie pracują prorocy…
.
.
opolczyk
.
.
PS
.
Zamieszczem jeszcze tłumaczenie ogłoszenia podesłane mi przez Metro:
.

Doradca ds. zdrowia publicznego (program kwarantanny)

Identyfikator pracy HHS-CDC-D3-20-10640010

Data publikacji 11/15/2019

Lokalizacja Dallas, Teksas, El Paso, Teksas, Houston, Teksas, Seattle, Waszyngton, Anchorage, Alaska, Los Angeles, Kalifornia, San Diego, Kalifornia, San Francisco, Kalifornia, Miami, Floryda, Atlanta, Georgia, Honolulu, Hawaje, Chicago , Illinois, Boston, Massachusetts, Detroit, Michigan, Minneapolis, Minnesota, Newark, New Jersey, Nowy Jork, Nowy Jork, Filadelfia, Pensylwania, San Juan

Departament: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej

Agencja: (CDC) Centrum kontroli i zapobiegania chorobom

Numer ogłoszenia o pracy: HHS-CDC-D3-20-10640010

PRZEDZIAŁ WYNAGRODZEŃ: 51440,0 USD do 93077.0 USD rocznie

OKRES OTWARTY: 15.11.2019 do 2020-05-15

SERIA I KLASA: GS – 9/11

OŚWIADCZENIE MARKETINGOWE AGENCJI:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to agencja, której Amerykanie powierzają swoje życia. Jako globalny lider w dziedzinie zdrowia publicznego, CDC jest wiodącą w kraju agencją promocji zdrowia, profilaktyki i przygotowań. Niezależnie od tego, czy chronimy Amerykanów przed zagrożeniami dla zdrowia publicznego, badamy nowe choroby, czy mobilizujemy programy zdrowia publicznego z naszymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi, polegamy na naszych pracownikach, aby naprawdę zmienić zdrowie i dobre samopoczucie ludzi w kraju na świecie. To stanowisko znajduje się w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych i Chorób Zoonotycznych (NCEZID), Pionie Globalnej Migracji i Kwarantanny (DGMQ), Kwarantannie i Border Health Services Branch (QBHS) w różnych lokalizacjach. Wynagrodzenie może zostać dostosowane w celu uwzględnienia kosztu utrzymania (COLA) w wysokości 10,64% dla Honolulu na Hawajach.

Wynagrodzenie może zostać dostosowane w celu uwzględnienia kosztów utrzymania (COLA) w wysokości 3,27% dla Anchorage, Alaska Wynagrodzenie może zostać dostosowane w celu uwzględnienia kosztów utrzymania (COLA) w wysokości 3,29% w przypadku San Juan, Puerto Rico Terminy mogą zostać skrócone lub przedłużone do maksymalnie czterech lat w zależności od potrzeb agencji bez dalszej rekrutacji. Późniejsze zatrudnienie na stanowiska CDC musi odbywać się w drodze odpowiedniego procesu rekrutacyjnego lub specjalnego programu zatrudniającego. CDC jest pracodawcą zapewniającym równe szanse.

PODSUMOWANIE STANOWISKA:

Służy jako przedstawiciel projektu w programie odpowiedzialnym za zapobieganie importowi i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

OBOWIĄZKI:

Pomoc w planowaniu i wdrażaniu programu zapobiegania importowi chorób zakaźnych z zagranicy i rozprzestrzenianiu się tych chorób w kraju.”, „Monitorowanie trendów chorobowych i konsultowanie się ze starszymi liderami, aby upewnić się, że zostaną podjęte odpowiednie środki, aby zapobiec wprowadzeniu / rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. chorób podróżnych, czynników etiologicznych lub innych.”,„Zapewnienie pomocy technicznej, konsultacji i wskazówek agencjom krajowym, stanowym i / lub lokalnym; organizacjom zdrowia; federalnym, stanowym i lokalnym organom ścigania; zapewnienie działalności portów lotniczych i portów morskich; sieci szpitali oraz innych podmiotów prywatnych.”, „Zapewnienie istnienia odpowiednich sieci komunikacyjnych, dokumentów planowania i protokołów reagowania w przypadku awarii, testowania i regularnej aktualizacji.”, „Opracowanie i przedstawienie szkoleń różnym agencjom rządowym i lokalnym partnerom w zakresie protokołów reagowania w przypadku awarii, chorób zakaźnych i przeprowadzania kwarantanny.”

WYMAGANIA:

Wymagane jest obywatelstwo amerykańskie. Badanie w tle jest wymagane. E-weryfikacja: Jeśli zostaniesz wybrany na to stanowisko, dokumentacja, którą przedstawisz w celu wypełnienia formularza I-9 Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), zostanie zweryfikowana za pomocą systemu „E-Verify” DHS. Prawo federalne wymaga, aby DHS korzystał z systemu e-weryfikacji w celu weryfikacji kwalifikowalności wszystkich nowych pracowników, a jako warunek stałego zatrudnienia zobowiązuje nowego pracownika do podjęcia pozytywnych kroków w celu usunięcia wszelkich rozbieżności zidentyfikowanych przez system. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych jest uczestnikiem weryfikacji elektronicznej. Wpłata bezpośrednia: wszyscy pracownicy federalni są zobowiązani do dokonywania płatności wynagrodzeń federalnych w drodze bezpośredniego depozytu w wybranej przez siebie instytucji finansowej. Wszystkie wymagania kwalifikacyjne muszą zostać spełnione przed datą zamknięcia ogłoszenia. Może być wymagany roczny okres próbny. Koszty podróży, transportu i przeprowadzki zostaną zapłacone: Może Pozycja w jednostce negocjacyjnej: Nie jest wymagana kontrola pod kątem narkotyków: Nie wymaga dodatkowej zachęty rekrutacyjnej: Nie upoważnia się do corocznego urlopu na usługi poza federalne: Nie Stanowisko badawcze: Nie Potencjał promocyjny: Tak, awans na to stanowisko potencjał do GS-12. Awans do następnego poziomu oceny zależy od uznania kierownictwa i jest oparty na twoich kwalifikacjach spełniających wymagania i wymaganiach dotyczących czasu na ocenę, wykazanej zdolności do wykonywania obowiązków na wyższym poziomie, ciągłej potrzebie pełnienia wyższych obowiązków oraz zatwierdzeniu administracyjnym. Awans do następnego poziomu nie jest gwarantowany i nie sugeruje się żadnej obietnicy promocji. Stanowisko nadzorcze: Nie Wymagane porozumienie w sprawie mobilności: Tak Wymagane szczepienia: Tak

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Minimalne kwalifikacje: GS-9

Kandydaci muszą mieć co najmniej rok specjalistycznego doświadczenia na poziomie GS-7 w służbie federalnej lub równorzędny z nim, jak określono w następnym akapicie. Specjalistyczne doświadczenie to doświadczenie bezpośrednio związane ze stanowiskiem, które wyposażyło wnioskodawcę w szczególną wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA) w celu skutecznego wykonywania obowiązków związanych z tym stanowiskiem, w tym doświadczenie w udzielaniu porad i ocenie skuteczności programów zdrowia publicznego, zasady i działania. LUB Posiadać tytuł magistra lub równoważny stopień magisterski lub 2 pełne lata realizacji wyższego wykształcenia prowadzącego do takiego stopnia lub LL.B. lub J.D., jeśli są spokrewnione. LUB Mieć połączenie doświadczenia i wykształcenia, które spełnia 100% wymagań kwalifikacyjnych dla tego stanowiska. Minimalne kwalifikacje: kandydaci GS-11 muszą mieć roczne doświadczenie specjalistyczne na poziomie klasy GS-09 lub równorzędne w służbie federalnej, jak określono w następnym akapicie. Specjalistyczne doświadczenie to doświadczenie bezpośrednio związane ze stanowiskiem, które wyposażyło wnioskodawcę w szczególną wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA) do skutecznego wykonywania obowiązków związanych z tym stanowiskiem, w tym doświadczenie w planowaniu, koordynowaniu, rozwijaniu i / lub ocenie i wdrażaniu programów, polityki i działania w zakresie zdrowia publicznego. LUB Mieć 3 lata realizacji wyższego wykształcenia prowadzącego do uzyskania stopnia doktora. lub równoważny stopień doktora w dziedzinie zdrowia publicznego lub innego kierunku studiów związanego z pracą na zajmowanym stanowisku. LUB Mieć połączenie specjalistycznego doświadczenia i wykształcenia wyższego, które spełnia 100% wymagań kwalifikacyjnych dla tego stanowiska.

JAK BĘDZIESZ OCENIONY:

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego zostanie dokonany przegląd CV i dokumentacji pomocniczej oraz porównanie go z odpowiedziami na kwestionariusz oceniający w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się do tego zadania. Jeśli po przejrzeniu CV i / lub dokumentacji potwierdzającej zostanie stwierdzone, że podniosłeś swoje kwalifikacje i / lub doświadczenie, możesz stracić zakwalifikowanie na to stanowisko. Proszę dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji. Błędy lub pominięcia mogą mieć wpływ na Twoje uprawnienia. Procedury oceny kategorii będą stosowane do oceniania kandydatów. Przypisanie kategorii jest miarą stopnia, w jakim twoje pochodzenie odpowiada kompetencjom wymaganym na tym stanowisku. Zakwalifikowani kandydaci zostaną sklasyfikowani w jednej z trzech kategorii: najlepiej wykwalifikowani, dobrze wykwalifikowani lub wykwalifikowani. Proces klasyfikacji kategorii nie dodaje punktów preferencji weteranów, ale chroni prawa weteranów, umieszczając ich przed kwalifikującymi się kategoriami preferencyjnymi w ramach każdej kategorii. Kwalifikujące się preferencje, które spełniają minimalne wymagania kwalifikacyjne i które mają co najmniej 10-procentową niepełnosprawność związaną z usługami, muszą być wymienione w kategorii najwyższej jakości (z wyjątkiem stanowisk naukowych lub zawodowych na poziomie GS-9 lub wyższym). Twoje kwalifikacje zostaną ocenione na podstawie następujących kompetencji (wiedza, umiejętności, umiejętności i inne cechy).

Współpraca / partnerstwo Ciągły rozwój Obsługa klienta Synteza danych Rozwój sieci i partnerstwo (2) Komunikacja ustna Rozwiązywanie problemów Ocena programu Planowanie i rozwój programu Upowszechnianie informacji o zdrowiu publicznym Wiedza na temat zdrowia publicznego Komunikacja pisemna

KORZYŚCI:

INNE INFORMACJE:

W obrębie tego samego położenia geograficznego CDC można dokonać dodatkowych wyborów. Wykorzystanie wspólnych certyfikatów w wielu Centrach Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom może być wykorzystane na podstawie niniejszego ogłoszenia o naborze w przypadku specjalizacji obejmujących między innymi: stosowaną epidemiologię, epidemiologię behawioralną, choroby przewlekłe, gotowość i reakcję w nagłych wypadkach, nowe choroby zakaźne, Zdrowie środowiskowe, HIV / AIDS, immunizacja, choroby zakaźne (np. Wirusowe, pasożytnicze itp.), Grypa, malaria, choroby niezakaźne, badania epidemii, choroby przenoszone drogą płciową (STD), nadzór, medycyna tropikalna, gruźlica (TB), Wirusowe zapalenie wątroby i / lub choroby odzwierzęce. Jeśli jesteś weteranem z uprawnieniami do preferencji i ubiegasz się o preferencję weterana na 5 punktów, musisz przesłać kopię swojego DD-214 lub innego dowodu kwalifikacji. Jeśli ubiegasz się o preferencje weteranów 10-punktowych, musisz również złożyć SF-15, „Wniosek o preferencję weteranów 10-punktowych” oraz dowód wymagany w tym formularzu. Aby uzyskać więcej informacji na temat preferencji weteranów, patrz http://www.fedshirevets.gov/job/vetpref/index.aspx. Mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1959 r. Muszą być zarejestrowani lub zwolnieni z usługi selektywnej (patrz http://www.sss.gov). Informacje na temat „Osób niepełnosprawnych” można znaleźć na stronie http://opm.gov/disability/PeopleWithDisabilities.asp oraz https://www.opm.gov/policy-data-oversight/disability-employment/getting-a-job/sampleschedaletters.pdf. Interagency Career Transition Assistance Program (ICTAP) / Career Transition Assistance Plan (CTAP): Aby uzyskać informacje o tym, jak ubiegać się o status ICTAP, patrz http://opm.gov/rif/employee_guides/career_transition.asp#ictap. Aby być dobrze wykwalifikowanym i mieć pierwszeństwo wyboru w przypadku tego wakatu, wysiedleni pracownicy federalni muszą być oceniani na 85,0 lub więcej według kryteriów oceny na tym stanowisku. Aby wyświetlić kwestionariusz, kliknij następujący link:https://apply.usastaffing.gov/ViewQuestionnaire/10640010 Jeśli nie możesz złożyć wniosku online lub musisz przefaksować dokument (y), zobacz poniższy link, aby uzyskać informacje dotyczące alternatywnego podania.

JAK APLIKOWAĆ:

Aby ubiegać się o to stanowisko, musisz wypełnić wniosek online i przesłać dokumentację określoną w sekcji Wymagane dokumenty. Uwagi specjalne – Niniejsze ogłoszenie służy do utworzenia wykazu kandydatów na stanowiska doradcy ds. Zdrowia publicznego (program kwarantanny) i zostanie wykorzystany do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb. Kandydatów zachęca się do wcześniejszego złożenia wniosku, aby zmaksymalizować ich szanse na zatrudnienie. Twoje zgłoszenie pozostanie w wykazie wstępnie zakwalifikowanych wnioskodawców. Kandydaci, którzy należą do najlepiej wykwalifikowanych, zostaną skierowani do urzędnika dokonującego wyboru w celu rozpatrzenia, ponieważ wnioski o obsadzenie wolnych miejsc pracy są rozpatrywane przez Biuro Zasobów Ludzkich. Pierwszą datą graniczną, do której zostaniesz skierowany, będzie 2 grudnia 2019 r. Następnie, w miarę pojawiania się wolnych miejsc, będą generowane dodatkowe listy rekomendacji przez cały okres otwarty. Jeśli wymagana będzie dalsza ocena lub wywiady, skontaktujemy się z Tobą. To jest otwarte ciągłe ogłoszenie. Kwalifikowani kandydaci zostaną uznani za pojawiające się oferty pracy i mogą, ale nie muszą otrzymywać dalszych powiadomień dotyczących statusu ich wniosku. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy złożyć kompletny pakiet wniosku do godz. 23.59 (EST) 05.05.2015 r. niniejszego ogłoszenia. Aby rozpocząć, kliknij Zastosuj, aby uzyskać dostęp do aplikacji online. Aby się zgłosić, musisz zalogować się na swoje konto USAJOBS. Jeśli nie masz konta USAJOBS, musisz je utworzyć przed uruchomieniem aplikacji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać CV i / lub inne dokumenty uzupełniające, które mają zostać dołączone do pakietu aplikacji. Będziesz miał możliwość przesłania dodatkowych dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku przed jego złożeniem. Przesłane dokumenty mogą zająć kilka godzin, aby wyczyścić proces skanowania w poszukiwaniu wirusów. Po potwierdzeniu, że zapoznałeś się z pakietem aplikacji, wypełnij sekcję Dołącz dane osobowe, jeśli uważasz to za stosowne, i kliknij, aby kontynuować proces aplikacji. Zostaniesz przeniesiony do aplikacji online, którą musisz wypełnić, aby ubiegać się o stanowisko. Wypełnij wniosek online, sprawdź, czy wymagana dokumentacja znajduje się w pakiecie aplikacji i prześlij wniosek. Aby zweryfikować status swojej aplikacji, zaloguj się do konta USAJOBS (https://my.usajobs.gov/Account/Login), wszystkie twoje aplikacje pojawią się na ekranie powitalnym. Status aplikacji pojawi się wraz z datą ostatniej aktualizacji aplikacji. Informacje na temat znaczenia każdego statusu aplikacji można znaleźć na stronie: https://www.usajobs.gov/Help/how-to/application/status/. Jeśli nie możesz złożyć wniosku przez Internet: Zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet. Jeśli nie możesz złożyć wniosku online, skorzystaj z linku Alternatywna aplikacja wymienionego w sekcji Informacje dodatkowe niniejszego ogłoszenia o naborze. Zachęca się wnioskodawców do złożenia wniosku online, jeśli to w ogóle możliwe. Złożenie wniosku online za pośrednictwem konta USAJOBS przyspieszy proces składania wniosku i umożliwi sprawdzenie zgłoszenia. Jeśli skorzystasz z metody alternatywnej aplikacji, twoje konto USAJOBS nie wyświetli tej aplikacji i nie będziesz otrzymywać aktualizacji statusu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o to stanowisko, należy złożyć kompletny pakiet aplikacji, który zawiera: CV zawierające harmonogram pracy, przepracowane godziny tygodniowo, daty zatrudnienia i wykonanych obowiązków. Inne dokumenty uzupełniające: List motywacyjny, opcjonalna Dokumentacja preferencji weteranów, jeśli dotyczy. Transkrypcje (jeśli dotyczy) * List kwalifikacyjny A, jeśli ubiegasz się jako kandydat do Programu pomocy w okresie międzyagencyjnym / Program pomocy w przejściu do kariery, jeśli dotyczy (np. , Zaświadczenie o przewidywanym rozdzieleniu, zawiadomienie o zmniejszeniu mocy obowiązującej lub zawiadomienie o proponowanym usunięciu; SF-50, który dokumentuje działanie separacji RIF; oraz najnowsza ocena wydajności). * Uwaga: Możesz przesłać nieoficjalną transkrypcję lub listę ukończonych kursów akademickich ze wskazaniem tytułów kursów, godzin zaliczeń i otrzymanych ocen. Oficjalny odpis z akredytowanej instytucji edukacyjnej jest wymagany, jeśli zostaniesz wybrany na to stanowisko. Niezłożenie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych dokumentów spowoduje utratę wynagrodzenia z powodu niekompletnego pakietu wniosku. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przesłane.

INNE INFORMACJE O PRACY:

Z zastrzeżeniem stałego przeniesienia do innej stacji kwarantanny CDC lub stacji dyżurnej zgodnie z wymogami nakazu serwisowego. Z zastrzeżeniem tymczasowego przeniesienia w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach lub w mieniu, w obcych krajach lub na morzu. Wybrany będzie zobowiązany do podpisania umowy o mobilności geograficznej. Stanowiska te podlegają pracy zmianowej, pracy weekendowej, nieregularnemu rozkładowi pracy i godzinom wieczorowym. Na telefon 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od zadań zmianowych. Zatrudnieni będą zobowiązani do noszenia munduru. Zatrudniony musi mieć możliwość zakwalifikowania się do nieograniczonego dostępu do bezpiecznych obszarów w portach USA. Zatrudniony musi mieć możliwość uzyskania zaświadczenia o dostępie do informacji niejawnych. Zatrudniony musi mieć możliwość uzyskania oficjalnego paszportu USA. Zatrudniony musi posiadać ważne prawo jazdy wydane przez rząd. Zatrudniony musi mieć szczepienia bieżące zgodnie z wytycznymi ACIP. Musi przejść podstawowe i okresowe procedury badań przesiewowych, takie jak testy dopasowania oddechowego i testy PPD pod kątem narażenia na gruźlicę. Może być wymagane noszenie respiratora N-95. Zatrudniony musi być na tyle sprawny fizycznie, aby pracować przez wiele godzin i często podróżować pieszo do odległych obiektów w krótkim czasie. Zatrudniony musi być zobowiązany do zapewnienia podstawowej obsługi stacji kwarantanny, w tym zakupów, inwentaryzacji nieruchomości, przetwarzania dokumentów, pomiaru czasu i odpowiadania na zapytania itp. Aby uzyskać CV i porady dotyczące aplikacji, odwiedź:https://help.usajobs.gov/index.php/Tips

CZEGO OCZEKIWAĆ:

Po otrzymaniu kwestionariusza online otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że przesyłka zakończyła się pomyślnie. Najlepiej wykwalifikowani kandydaci zostaną skierowani do menedżera ds. zatrudnienia w celu dalszego rozpatrzenia i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekujemy, że dokonamy wyboru w ciągu 45 dni od daty zamknięcia tego ogłoszenia. Po zakończeniu tego procesu otrzymasz powiadomienie e-mailem (zazwyczaj 4-6 tygodni).

KONTAKT DO AGENCJI: 
CDC HELPDESK
1600 Clifton Road NE
Atlanta GA US 30333
Telefon: (770) 488-1725
Email: HRCS@CDC.GOV

.
.
.