Uwagi do słowa wstępnego książki autora, podpisującego się jako Miro-Sław Rod-Perun…

.

.

Klub Inteligencji Polskiej opublikował właśnie słowo wstępne do książki Miro-Sława Rod-Peruna:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/02/kulturowa-i-prawno-religijna-nienawisc-zydow-do-polakow-0-inspiracja-do-napisania-i-spis-tresci/
.
Nie zabierałbym w tej sprawie głosu, ale jest w owym słowie wstępnym takie zdanie:
.
„Ponieważ przedmiot niniejszej lektury stanowi w zasadniczym znaczeniu wyświetlenie dokładnie odmiennej, sprzecznej kultury moralnej i aksjologicznej niż nasza Słowiańska (chrześcijańska) dlatego uprzedzam już tutaj, żebyś czytelniku nie starał się zrozumieć kultury żydowskiej w pojęciu wartości jakie zostały nam wpojone.”
.
„…niż nasza Słowiańska (chrześcijańska)…” 
.
Od kiedy to żydowskie oszustwo podrzucone gojom – chrześcijaństwo – będące kultem żydzizmu, kultem żydowskich idoli i żydo-biblii jest „naszą Słowiańską kulturą”? Przecież chrześcijaństwo jest bardziej nawet załgane i hipokrytyczne niż judaizm. Zgodnie z żydowską biblią Tanach – chrześcijańskim Starym Testamentem – Jahwe obiecał wyznawcom judaizmu – żydom – panowanie nad całym światem. Dał im prawo do oszukiwania, okłamywania, ograbiania, zniewalania i mordowania gojów. Podam konkretne przykłady:
.
Przykład pierwszy – Abraham z żoną w Egipcie. Najpierw mówi do żony:
„Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie”
Następnie Sara ląduje w łożu faraona. Abraham za jej usługi seksualne dorobił się majątku.
„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
Na koniec Jahwe ukarał faraona:
„Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj”
Choć ten został oszukany. Zapytał wszak Abrahama:
„Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?”
.
Tak więc zgodnie z biblią Abraham nie tylko był kłamcą i oszustem, ale i stręczycielem własnej żony. Ona była cudzołożnicą i oszustką. Na koniec Jahwe ukarał niewinnego faraona, a oszustom nie zrobił nic – odeszli z wielkim majątkiem z Egiptu:
„A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/
.
Przykład drugi: przed „wyjściem z Egiptu” Jahwe dobrze usposabia Egipcjan do żydów i ci pożyczają żydowskim niewolnikom złoto, srebro i drogie szaty. Po czym w nocy uciekają. Tak pisze o tym żydo-biblia:
.
“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”
Wj 12, 35-36
.
Dodać tu należy, że ekspedycję karną wysłaną przez faraona za złodziejami Jahwe wytopił w Morzu Czerwonym.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/
.
Tu jeszcze jedna obietnica Jahwe złożona żydom:
.
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś…
Pwt 6, 10-11
.
.I jeszcze kilka cytatów z chrześcijańskiego Starego Testamentu:
.
„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
Pwt 7, 2
.
„…wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi”
Pwt 28, 1
.
“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14
.
“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23
.
„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12
.
“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6
.
„Niech synowie Syjonu radują się swym  Królem,
Niech chwała Boża będzie w  ich ustach,
a  miecze  obosieczne  w ich ręku:
aby  dokonać  pomsty wśród pogan
i  karania pośród narodów;
aby ich królów  zakuć w kajdany,
a  dostojników  w żelazne  łańcuchy
by wypełnić na nich pisany wyrok.”
Ps 149 1-8
.
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19
.
I oni się tego trzymają – realizują wolę ich „boga” Jahwe z ich biblii – „Pisma świętego” – które jest równocześnie chrześcijańskim „Starym Testamentem”. Natomiast „Nowy Testament” nakazuje wyznawcom Jahwe i Joszue, pokorę, posłuszeństwo władzom i nastawianie gęby do obicia. W nagrodę za to obiecuje im „niebo” i „zbawienie”:
.
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.”
Mt 5, 12
.
„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!”
Mt 5, 38-40
.
„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.”
Rz 13, 1-7
https://opolczykpl.wordpress.com/2020/01/22/judeochrzescijanstwo-religia-doskonala-autor-opracowania-metro/
.
No i nakazuje miłość bliźniego:
.
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”
Mk 12, 31
.
Zwłaszcza ten ostatni nakaz na przestrzeni ponad 1,5 tysiąca lat chrześcijaństwo nagminnie łamało, stosując terror, przymus, ucisk i wyzysk, dokonując wielokrotnie rzezi pogan, „heretyków” „schizmatyków”, „bezbożników”, „innowierców” i „czarownic”. Na ustach mieli chrześcijanie miłość, na piersiach nosili krzyże, w sercach nienawiść i pogardę, a w łapskach topory, miecze i pochodnie do podpalania stosów. Nie było drugiej podobnie załganej i tak pełnej hipokryzji religii jak chrześcijaństwo. A ponadto, o czym już wspomniałem, jest ono żydogenne – wywodzi się bezpośrednio z judaizmu. Wymyślone, stworzone zostało przez żydowskiego faryzeusza Szawła/Pawła i żydowskich ewangelistów. Jest też żydofilskie – nakazuje kochać żydowskiego boga Jahwe i „boga” Joszue, a także żydowską „matkę boską”, Miriam, od wieków zresztą uważaną przez polskich katolików za „Królową Polski”. A żydowskich „apostołów” i „ewangelistów” nakazuje czcić jako „świętych”.
.
Tak więc żydogenne chrześcijaństwo z kulturą Słowian nie ma absolutnie nic wspólnego. Więcej – jest jej śmiertelnym wrogiem i niszczyło kulturę słowiańską przy pomocy wszelkich dostępnych środków – także przy pomocy prześladowań i terroru.
.
Nie ma też podstaw do stwierdzenia, że Andrzej Niemojewski był Żydem („…dlatego też wychodząc naprzeciw myśli wielkiego Żyda Andrzeja Niemojewskiego…”). Wręcz przeciwnie – wg wiki po zerwaniu z socjalistami przeszedł on na pozycje narodowe i antyżydowskie (nazwane przez wiki „antysemityzmem”):
.
„Po rewolucji poróżnił się z socjalistami, przechodząc na pozycje nacjonalistyczne i antysemickie[5]. W latach 1906-1913 był działaczem Towarzystwa Kultury Polskiej.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Niemojewski#Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_polityczna_i_spo%C5%82eczna
.
Na jakiej więc podstawie Miro-Sław Rod-Perun nazywa go Żydem. Ano zapewne dlatego, że mimo pięknie i słowiańsko brzmiącego pseudonimu, Miro-Sław Rod-Perun jest chrześcijaninem, gdyż uważa żydogenne chrześcijaństwo za „naszą Słowiańską kulturę”. A że Niemojewski był zdecydowanym wrogiem chrześcijaństwa i nawet był za antychrześcijańskie publikacje karany („Z powodu napastliwej antyreligijnej publicystyki został w 1911 roku skazany na rok pobytu w Cytadeli”), właśnie dlatego,  uznany został przez Miro-Sława Rod-Peruna Żydem. Tu tylko napomknę – mnie wielokrotnie turbokatoliccy fundamentaliści także okrzykiwali Żydem, gdyż – ich zdaniem – tylko Żyd może tak nienawidzieć katolicyzmu.
.
Zdanie Niemojewskiego, zacytowane przez „Rod-Peruna” a wyrwane z kontekstu, należy rozumieć tak:
.
„musi powstać u nas (Polaków) żydoznawstwo, które pouczałoby systematycznie nasz Naród (naród polski), czym są w istocie nasi (żyjący w Polsce) Żydzi talmudyczni i jaką kierują się etyką.”
.
Tu muszę ze zdziwieniem zaznaczyć, że i Niemojewski dał się nabrać chrześcijańskiej, głównie katolickiej propagandzie, o „talmudycznym” żydostwie. Sam wielokrotnie czytałem lub słuchałem prelekcje katolickich propagandystów, także przedstawicieli kleru (znanym jest m.in. ksiądz Chrostowski: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Chrostowski#Kontrowersje_wok%C3%B3%C5%82_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82,_%C5%BBydzi,_Polska), którzy bez przerwy szermowali takimi wąaśnie określeniami – „talmudyczni żydzi/Żydzi” czy „judaizm talmudyczny”.
Są to jednak określenia całkowicie bzdurne. Wymyślono je po to, by negatywne cechy judaizmu, będącego korzeniami chrześcijaństwa, takie jak rasizm czy domniemane i opisane w żydo-biblii prawo żydów do oszukiwania, okradania, zniewalania a nawet mordowania gojów przedstawić jako biorące się z Talmudu, a nie ze „Starego testamentu” będącego żydowską biblią Tanach i jednocześnie chrześcijańskim „Pismem świętym”. No bo przecież nie wypada chrześcijanom głosić, że ich Pismo święte Starego Testamentu jest rasistowskie i że w nim „Bóg-Ojciec” Jahwe pozwala, wręcz nakazuje i pomaga swojemu ludowi wybranemu w ograbianiu, oszukiwaniu i mordowaniu gojów.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/
https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni-2/
.
I stąd winę za te cechy judaizmu zwalają wyłącznie na Talmud. Talmud tymczasem jest integralnym składnikiem judaizmu, tak jak „nauki kościoła” i katechizm są integralnymi skladnikami, a wręcz głównymi treściami katolicyzmu.
Talmud jest dokładnie odpowiednikiem katolickich „nauk kościoła” streszczonych/zapisanych w katechizmie. A czy ktokolwiek używa określenia katolicyzm katechizmowy? Nie! A przecież dla katolików to katechizm, a nie żydo-biblia jest podstawą ich wiary. Ogromna większość katolików nigdy nie czytała biblii. Za to wszystkich katolików już w dzieciństwie na lekcjach religii indoktrynuje się katechizmem. Nie wiem wprawdzie, jak wygląda to obecnie, ale tak było wcześniej, gdy mnie matka w dzieciństwie zaganiała na tzw. „lekcje religii”. Nigdy nie czytano na nich biblii – nawet ewangelii. Za to wszystkie dzieciaki dostawały (naturalnie nie za darmo) tzw. „Mały katechizm” – czyli katolicki Talmud dla dzieci (tu wydanie jednego z nich jeszcze w czasach stalinowskich):
.


.
A tu fragment spisu treści współczesnego katolickiego małego katechizmu/talmudu dla dzieci:

.

.
Tutaj zaś spis treści jeszcze innego katolickiego talmudu dla dzieci (nieco starszych):
.


.
https://katakumbus.pl/maly-katechizm-red-ks-franciszek-blachnicki-ks-henryk-holubars-ks-marian-zielniok-p-9750.html
.
Oprócz tego mają katolicy ich katechizm/talmud dla „bierzmowanych”.
I ogólny katechizm – dla dorosłych:
.


.
Nie ma więc judaizmu talmudycznego czy talmudycznych żydów/Żydów, tak jak nie ma katechizmowego katolicyzmu ani katechizmowych katolików. Talmud jest integralną częścią składową judaizmu; jest w nim odpowiednikiem tzw. „nauk kościoła” spisanych w katechizmie.
.
Tu jeszcze zaznaczyć należy, że początki tworzenia Talmudu sięgają okresu przed naszą erą, choć był wtedy tylko jeszcze nie spisaną „tradycją ustną” wymyślaną przez „uczonych w piśmie”.
Odrzucany był przez saduceuszów (https://pl.wikipedia.org/wiki/Saduceusze) bazujących wyłącznie na żydo-biblii. Podobnie i w chrześcijaństwie były i są odłamy odrzucające „nauki kościoła”, czyli katolicki Talmud. Przeciwnikami saduceuszy byli twórcy Talmudu – uczeni w piśmie – nazywni rabinami – mistrzami, nauczycielami (Joszeu też tak był wg ewangelii nazywany przez Marię Magdalenę). Według różnych katolickich interpretatorów istniały oddzielnie od siebie judaizm mozaistyczny/mojżeszowy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozaizm), świątynny – i właśnie talmudyczny czy rabiniczny. Są to podziały całkowicie sztuczne. U wszystkich judaistów (także u „talmudystów”) najważniejszymi świętymi księgami była i jest Tora – Pięcioksiąg – zwany „Księgami mojżeszowymi”. Bo właśnie w nich zawarte jest podstawowe prawo judaizmu, zwane „prawem mojżeszowym”. Wszyscy, także „talmudyczni” wyznawcy judaizmu – żydzi – odwołują się właśnie do Tory i „praw” w nich zapisanych. Natomiast judaizm świątynny nie był żadnym odrębnym judaizmem, a dotyczył wyłącznie formy kultu – czyli składania ofiar w świątyni w Jerozolimie. I wszystkie ówczesne odłamy judaizmu (saduceusze, faryzeusze, zeloci i esseńczycy) do czasu zburzenia świątyni składali w niej ofiary. Tu dodać należy, że także Miriam, matka Joszue/Jezusa czterdzieści dni po połogu złożyła w tej świątyni ofiarę – bo i ona była ortodoksyjną żydówką:
.
„Święto Oczyszczenia N.M.P jest ostatnim z cyklu świąt w czasie po Objawieniu Pańskim. Jest to jedna z najstarszych uroczystości Najświętszej Panny, gdyż jeszcze w VII w. zajmowała w Rzymie drugie miejsce po Wniebowzięciu. Obchodzi się ją 2. lutego, ponieważ Maryja, chcąc być posłuszną prawu Mojżesza, musiała udać się z Panem Jezusem do Jerozolimy w 40 dni po Narodzeniu Dzieciątka (25.XII – 2.II), by tam w świątyni złożyć przepisane ofiary. Matka Boża udała się do Jerozolimy wraz z Bożym Dzieciątkiem.”
https://sanctus.pl/index.php?grupa=1&podgrupa=184&doc=74
.
Po zburzeniu świątyni znaczenie saduceuszów-kapłanów upadło całkowicie. Na czoło wysunęli się „uczeni w piśmie” – nauczyciele – rabini. I na przestrzeni wieków rozbudowali własne nauki (odpowiedniki nauk kościoła) spisując je ostatecznie w Talmudzie  – czyli żydowskim Katechizmie. Ale zawsze odwoływali się do biblii Tanach – chrześcijańskiego „Starego Testamentu” – i do zawartych w niej „prawach”. I choć wiele zmyślali sami od siebie, to samo można powiedzieć o naukach kościoła i katechizmie. Gdzie w żydo-biblii znajdziemy uzasadnienie do np. nakazów tzw. „przykazań kościelnych”? Nigdzie…
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przykazania_ko%C5%9Bcielne#Historia_wersji
.
Tu jeszcze na marginesie przypomnę, że pomiędzy saduceuszami a faryzeuszami dochodziło do krwawych wojen domowych. Jedna z nich miała miejsce w czasach panowania Aleksandra Jannaja – króla i arcykapłana. Wojna kosztowała życie (wg wiki) 50 tys. ludzi. Na jej koniec doszło do aktu wyjątkowego okrucieństwa:
.
„Jednak Jannaj nie był zainteresowany pojednaniem. Rozkazał ukrzyżować 800 buntowników i na ich oczach poderżnąć gardła ich żonom i dzieciom. Sam zaś przyglądał się temu widowisku ucztując ze swoimi nałożnicami. Wzmianki o tym wydarzeniu znajdują się w rękopisach znad Morza Martwego. Ponieważ mowa w nich o ekspansji Rzymian w Palestynie musiał być napisany już po upadku dynastii hasmonejskiej. Niektórzy uważają, że „gniewny lew”, który „wiesza żywcem ludzi” z qumrańskich rękopisów to naprawdę Demetriusz III, choć wydaje się to mało prawdopodobne. Wzmianki o ukrzyżowaniu buntowników i ucztowaniu Aleksandra w czasie niego znajdują się jednak u Flawiusza, co pozwala przyjąć historyczność tego wydarzenia.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Jannaj#Wojna_domowa_w_Judei_i_ukrzy%C5%BCowanie_buntownik%C3%B3w
.
Jak widzimy, solidaryzm żydowski to także jedna z głoszonych fikcji…
.
W pełni natomiast zgadzam się z tą wypowiedzią:
.
„Kult żyda jest nachalnie wpajany tam gdzie Żydzi (w istocie patologia ludzkości) przejęli rządy, a jak to jest w Polsce ?”
.
Wymaga jednak ważnego zuzpełnienia –  także chrześcijaństwo jest patologią ludzkości – o wiele większym zasiągu…

Dodam tu jeszcze – wpajane gojom jest też postrzeganie Żydów jako tylko i wyłącznie ofiary, a nigdy jako sprawców zbrodni. A także wpajane jest im przekonanie, że każdy nacjonalizm jest zły – każdy – za wyjątkiem nacjonalizmu żydowskiego – czyli syjonizmu. On jeden jest dobry, nieskalany, cacy cacy…
.
Zgadzam się i z poniższym stwierdzeniem:
.
„Ponieważ nie prawda, a fałsz, stanowi sedno kultury żydowskiej, której znakiem rozpoznawczym w obliczu bezsprzecznych udowodnionych faktów jest żydowskie zaklęcie: antysemityzm, rzekomo nieprawda itp.”
.
Ale muszę je uzupełnić – to samo należy powiedzieć i o żydogennym chrześcijaństwie – kłamstwa i fałsz to sedno „kultury” chrześcijańskiej i „cywilizacji łacińskiej”, której wielowiekowy terror i masowe ludobójstwa przedstawiane są przez katolicką propagandę jako świetlany okres w historii ludzkości, a samą „cywilizację łacińską” jako nalepszą ze wszystkich. A tych, którzy te kłamstwa demaskują, okrzykuje katolicka propaganda antyklerykałami,  wrogami kościoła i świętej wiary. Wcześniej, gdy papiestwo było potęgą polityczną, ginęło się za to na stosach, lub w masowych rzeziach (np. katarzy i hugenoci).
.
Zgadzam się z poniższymi cytatami autora:.
.
„Słowa rabinów są słowami żywego Boga.“ : „jeżeli rabin do ciebie rzecze: twoja prawa ręka jest lewą? a lewa zaś prawą, to nie powinieneś odstępować od słów jego, tem bardziej jeśli ci powie: że prawa jest prawą, a lewa, lewą.“ : Bojaźń rabina jest bojaźnią Boga”. „Kto się sprzeciwia swojemu rabinowi czyli nauczycielowi, kto się z nim kłóci, przeciw niemu szemrze, czyni tyle, jak gdyby się sprzeciwiał Majestatowi boskiemu, z nim się kłócił, przeciw niemu szemrał”.  „Wszelkie słowa rabinów, w któremkolwiekby czasie i pokoleniu żyli, tak samo, jak słowa proroków są słowami Boga, chociażby się nie zgadzały z sobą; zatem; kto się im sprzeciwia, z niemi się kłóci, przeciw nim szemrze, tyle czyni, jak gdyby się tego przeciw samemu dopuszczał Bogu.”  „…kto te słowa wyszydza, karanym będzie w piekle we wrzącym kale. Rabini, którzy Talmud pisali, żądają tej samej wiary dla swoich zdań sprzecznych.”
.
Ale tak samo będą prawdziwe, gdy wyraz rabin zastąpimy wyrazami kościół, ksiądz, kapłan boży
.
„Słowa kapłanów (kościoła) są słowami żywego Boga”. „Trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi Kościół hierarchiczny” (Ignacy Loyola). „Bojaźń kapłana jest bojaźnią Boga”. „Kto się sprzeciwia swojemu kapłanowiczyli nauczycielowi, kto się z nim kłóci, przeciw niemu szemrze, czyni tyle, jak gdyby się sprzeciwiał Majestatowi boskiemu, z nim się kłócił, przeciw niemu szemrał”.  „Wszelkie słowa kapłanów bożych, w któremkolwiekby czasie i pokoleniu żyli, tak samo, jak słowa proroków są słowami Boga, chociażby się nie zgadzały z sobą; zatem; kto się im sprzeciwia, z niemi się kłóci, przeciw nim szemrze, tyle czyni, jak gdyby się tego przeciw samemu dopuszczał Bogu.”  „…kto te słowa wyszydza, karanym będzie w piekle we wrzącym kale. Ojcowie kościoła, którzy naukę kościoła tworzyli, żądają tej samej wiary dla swoich zdań sprzecznych.”
.
Kościół faktycznie przez wieki zabiegał o to, aby kler postrzegany był jako przedstawiciele samego Jahwe i Joszue na ziemi i że cokolwiek kler naucza, ma być traktowane jako słowa pochodzące od samego boga. I w tym katolicyzm był i jest młodszym bratem bliźniakiem judaizmu.
.
A teraz jeszcze kilka uwag ogólnie – dobrze że autor zakończył jego uwagi wstęne tymi słowami:
.
…aby dać szansę na ochronienie siebie i bliskich przed tragicznym losem jaki dla Nas Polaków oraz ogółu nie-żydów żydzi zaplanowali i realizują konsekwentnie od setek lat.
.
Rzecz w tym, że judaizm nakazuje nienawiść i pogardę do wszystkich gojów na całym świecie, obiecuje zniewolenie ich, przywłaszenie sobie ich bogactw, no i oczywiście eksterminację tych, którzy wyznawcom judaizmu nie będą chcieli służyć:
.
„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12
.

Natomiast tytuł: „Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków…” sugeruje, że nienawidzą, także z powodów religijnych – wyłącznie Polaków. A tak nie jest. Jesteśmy dla nich gojami jak miliardy wszystkich innych gojów. A to, że od dziesięcioleci trwa żydowska wściekła nagonka na Polaków ma całkiem inne przyczyny – chodzi po prostu o wyłudzenie od nas gigantycznych odszkodowań za tzw. mienie bezpotomne czy bezspadkowe. Pech Polski i Polaków polega na tym, że w pewnym okresie Rzeczypospolita Obojga Narodów stała się (wolą jej władców) przytułkiem dla żydów wypędzanych z innych krajów. Wg różnych statystyk, gdzieś w wiekach XVII-XVIII żyło na terenach Rzeczypospolitej do 80% populacji żydowskiej. Podczas zaborów dużo ich opuściło te tereny, emigrując do bogatszych krajów zachodnich lub za „wielki staw” do usraela, ale nadal pozostało ich kilka milionów, w ogromnej większości niedomytej, zawszonej, niezasymilowanej biedoty. Duża część tej biedoty straciła życie podczas wojny i obecna nagonka na Polskę ma na celu wymuszenie na Polsce ogromnych „odszkodowań” za bezspadkowe mienie po tej biedocie. Gdyby jednak wcześniej Jagiellonowie czy jeszcze wcześniej władcy państwa Piastów wypędzili żydów, tak jak wypędzano ich z wielu innych krajów – nie mielibyśmy obecnie takich kłopotów. A nagonka „Przedsiębiorstwa holokaust” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo_Holocaust) skierowana byłaby na inne państwo czy państwa – te które dałyby im schronienie.
.
Cierpimy więc za nadmierną gościnność wobec żydostwa w przeszłości…
.
Cóż zrobiliśmy im dobrego, że nas tak nienawidzą?
.
.
opolczyk
.
.
PS
.
Poniższe teksty związane są z żydowskimi roszczeniami, oskarżeniami wobec Polaków i judaizmem jako takim:
.
.
.

1 komentarz do “Uwagi do słowa wstępnego książki autora, podpisującego się jako Miro-Sław Rod-Perun…

  1. Pingback: Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków (0) inspiracja do napisania i spis treści

Możliwość komentowania jest wyłączona.