Oskarżam biblię o mowę nienawiści…

.
.

A ponadto o propagowanie wyższości starotestamentowego zmyślonego „narodu wybranego” nad innymi narodami i religiami, o gloryfikację judaistycznego, żydowskiego szowinizmu, o propagowanie pogardy wobec gojów – nieżydów i o gloryfikację czystek etniczno-religijnych. A także o gloryfikowanie okradania i oszukiwania gojów przez „naród wybrany” z czynną pomocą Jahwe. Ponadto oskarżam judaizm i chrześcijaństwo, zwłaszcza tzw. „cywilizację łacińską” (katolicyzm) w okresie dominacji papiestwa o bycie ideologiami i/lub systemami totalitarnymi.
.
Procesy o „mowę nienawiści” mają miejsce nie tylko w Polsce, choć nad Wisłą w kodeksie karnym nie ma oddzielnego paragrafu:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=oskar%C5%BCenia+o+mow%C4%99+nienawi%C5%9Bci
.
Oskarżyciele posiłkują się w tym przypadku innymi artykułami i paragrafami  kodeksu karnego.
.
Art. 256 Kodeksu Karnego
Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
.
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
(…)
https://www.arslege.pl/propagowanie-faszyzmu-lub-innego-ustroju-totalitarnego/k1/a292/
.
Tu pozwolę sobie na garść uwag o totalitaryzmie – wiki pisze o tym, co w duchu poprawności politycznej uważane jest za totalitaryzm:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Totalitaryzm
.
Niestety wiki ogranicza się tylko do totalitaryzów państwowych i tylko XX-wiecznych. A przecież wcześniejsze monarchie też miały wiele cech totalitarnych. Ponadto istniały totalitaryzmy nie- lub ponadpaństwowe. Podam przykłady. Popatrzmy, jaki system panował w „Domu Izraela” na stronach biblii w czasach Mojżesza (postać oczywiście fikcyjna: https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/) i porównajmy go z kilkoma cechami wikipedycznego totalitaryzmu:
.
Zasada wodzostwa.
.
Mojżesz był niekwestionowanym wodzem. Jakiekolwiek szemranie przeciwko niemu było przestępstwem karanym śmiercią – i to przez samego Jahwe.
.
“A nazajutrz szemrała cała społeczność Izraelitów przeciw Mojżeszowi i Aaronowi (…). Rzekł Pan do Mojżesza: “Oddalcie się od tej społeczności, bo chcę ich wytracić w jednej chwili” (…). A tych, którzy zginęli, było czternaście tysięcy siedmiuset, oprócz zmarłych z powodu Koracha.”
Lb 17, 6-14
.
Oficjalna, przewodnia ideologia.
.
Taką była gloryfikowana w biblii Tanach/Starym testamencie ideologia „wybraństwa” – rzekomego wybrania przez Jahwe Abrahama i jego potomstwa jako „narodu” czy raczej „ludu wybranego”. Tu koniecznie wyjaśnić należy, że ów „naród” był do praktycznie XIX wieku i zrodzenia się syjonizmu (nacjonalistycznej żydowskiej tożsamości świeckiej) wspólnotą religijną. Już w starożytności zdarzały się konwersje na i odstępstwa od judaizmu. Konwertyci stawali się przez samą konwersję żydami – wyznawcami judaizmu, a więc członkami religijnego „narodu wybranego”, zaś odstępcy stawali się pogardzanymi gojami. Chyba, że dla np. ratowania życia jedynie pozornie konwertowali na inne religie, ale po cichu służyli nadal interesom żydowskim. Taka postawa została oficjalnie usankcjonowana przez Majmonidesa w XII wieku.
.
Kontrolowanie przez władzę wszystkich dziedzin życia.
.
Tu odsyłam do tzw. „prawa mojżeszowego” spisanego w Torze – kontrolowało ono wszystkie dziedziny życia „ludu wybranego”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Powt%C3%B3rzonego_Prawa
.
– Ingerencja w przekonania, poglądy i zachowania obywateli.
.
W biblijnym opisie wędrówki po pustyni najżarliwiej zwalczał Mojżesz przypadki oddawania przez Izraelitów czci innym poza Jahwe bogom i przejawy „bałwochwalstwa” czyli czczenia ich posągów:
.
„Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: “Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora” (…). Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące.”
Lb 25, 5-9
.
Było to oczywistą ingerencją w przekonania, poglądy i zachowania Izraelitów. Natomiast dla totalitaryzmu judaistycznego postępowanie „odstępców” było łamaniem dwóch pierwszych, najważniejszych przykazań z „Dekalogu”:
.
„Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” oraz „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą” (http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Mojzeszowa/20/1/1150).
.
Zaznaczyć należy w tym miejscu, że totalitaryzm judaizmu z czasów Mojżesza jest oczywiście tylko literacką fikcją, gdyż nie było ani niewoli egipskiej, ani wędrówki po pustyni, ani Mojżesza. Niemniej ten totalitaryzm, po wymyśleniu judaizmu przez kapłanów Jahwe (gdzieś ok. V wieku p,n.e.) istniał faktycznie w czasach historycznych, także wtedy, gdy Palestyna była pod obcym panowaniem. Obce mocarstwa zazwyczaj nie ingerowały w religijne sprawy podbitej Palestyny (Persowie, Seleucydzi czy, do czasu, Rzymianie). Judaistyczny totalitaryzm widać nawet w ewangeliach. I choć większa część ich tekstów jest zmyślona (zwłaszcza domniemane „cuda” Joszue/Jezusa), to np. aresztowanie i sąd nad nim wydają się prawdopodobne, odpowiadające ówczesnym realiom. Według ewangelii Joszue został aresztowany przez służbę świątynną, postawiony przed arcykapłanem Kajfaszem i zgromadzonym u niego Sanhedrynem, który wydał na Joszue, reformatora judaizmu, wyrok śmierci za „bluźnierstwo”. Piłat jako rzymski prokurator wyrok ten jedynie zatwierdził i nakazał legionistom przeprowadzenie egzekucji.
Oceniając według kryteriów współczesnych był więc Joszue więźniem sumienia. Został zgładzony z woli przedstawicieli totalitarnego judaizmu, łamiących wolność sumienia i przekonań Joszue…
O tym, do jakiego stopnia totalitarny judaizm potrafił fanatyzować wyznawców, widać po zelotach (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeloci) i sykaryjczykach (https://pl.wikipedia.org/wiki/Sykariusze).
.
Podobnie wszystkie cechy totalitaryzmu znajdziemy w chrześcijaństwie. Najpóźniej od antypogańskich i antyheretyckich dekretów Teodozjusza (nazwanego przez katolickich pisarzy za jego zasługi dla kk „wielkim”) był to oczywisty totalitaryzm. I to niezwykle brutalny i bezwzględny. Przejęty został przez Bizancjum i trwał tam do jego upadku. Na zachodzie zaś, po upadku Rzymu, wznowiony został przez frankijskiego Chlodwiga I, kontynuowany był przez Karolingów, a szczytową totalitarną formę osiągnął w okresie wielkości i dominacji papiestwa. Ten okres wyczerpuje wszystkie cechy totalitaryzmu:
.
Autokratyzm i  zasada wodzostwa (wodzem był papież, pomiejszymi wodzami byli podlegli mu biskupi i królowie),
Kontrolowanie przez aparat władzy (kościelnej i podporządkowanej jej świeckiej – świeckiego ramienia kościoła) wszystkich dziedzin życia i ingerencja w przekonania, poglądy i zachowania podwładnych.
Rozbudowana propaganda (naturalnie kościelna).
Pełna kontrola nad siłami zbrojnymi (wykorzystywanymi np. do krucjat i tłumienia antykościelnych i antyfeudalnych buntów).
Pełna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości (sądy kościelne i „świeckie”) – wykorzystywanymi jako elementy systemu terroru i represji przeciwko społeczeństwu (np. burzącemu się przeciwko uciskowi i wyzyskowi ludowi, odrzucającym chrześcijaństwo poganom, odrzucającym narzuconą ortodoksję „heretykom” oraz przeciwko innowiercom, „bezbożnikom” i czarownicom).
cenzura prewencyjna (Indeks ksiąg zakazanych i  palenie na stosach zakazanych ksiąg, a także ich autorów – gdy mieli pecha wpaść w ręce inkwizycji).
.
Uczciwie przyznać tu należy, że powstały w 1517 roku protestantyzm przynajmniej początkowo w swym totalitaryzmie w niczym papiestwu nie ustępował. Zawzięcie „nawracał” katolików, a opornych mordował (to samo robili zresztą wobec protestantów katolicy). Także w paleniu czarownic i w eksterminacji Indian Ameryki Północnej protestanci dorównywali łacinnikom.
.
Tak więc definicja wikipedii o totalitaryzmie wymaga uzupełnienia jej także o totalitaryzmy religijne, nie- oraz ponadpaństwowe, takie jak judaizm i chrześcijaństwo.
.
Zapyta ktoś – a co z islamem? Owszem, islam także był totalitarny. Ale na przestrzeni 14 wieków znacznie dłużej był o wiele bardziej tolerancyjny, przynajmniej wobec „ludów księgi” czyli żydów i chrześcijan, niż one wobec islamu. Jedynie wobec pogaństwa był bezwzględny jak tamci. Koran zabraniał nawracania na siłę żydów i chrześcijan, a nawet dawał im prawne gwarancje legalnego funkcjonowania w łonie isłamu. Zdarzały się nawet okresy, gdy obowiązywały dekrety zakazujące żydom i chrześcijanom konwersji na islam. Przyczyna była oczywista – żydzi i chrześcijanie obłożeni byli znacznie większymi podatkami niż muzułmanie, a ponadto obowiązywały ich różne ograniczenia, czyniące z nich obywateli drugiej kategorii. Przez co niejeden muzułmański władca obawiał się, że żydzi i chrześcijanie mogliby dokonywać pozornych konwersji, by wysokich podatków i niedogodności uniknąć. Owszem, bywali i władcy fundamentaliści, którzy „nawracać” chcieli żydów i chrześcijan pod przymusem. Niemniej okresy tolerancji wobec żydów i chrześcijan były znacznie dłuższe. Stąd w świecie islamu przetrwały przez całe 14 wieków do dziś „egzotyczne” chrześcijańskie kościoły wschodnie, powstałe jeszcze przed islamem. Owszem, współczena radykalizacja różnych środowisk islamskich jest faktem, ale jej przyczyny są różne i często przez islam nie zawinione.
.
– Rząd usa wydał miliony dolarów na radykalizację mudżahedinów w Afganistanie:
https://przemex.wordpress.com/2016/01/19/stany-zjednoczone-wydaly-miliony-dolarow-na-podreczniki-z-brutalnymi-tresciami-indoktrynujacymi-afganskie-dzieci-do-swietej-wojny-sa-tego-efekty-w-postaci-islamskiego-fund/
.
– Sprzeczne z prawem międzynarodowym, pozbawione mandatu ONZ, agresje i okupacje krajów muzułmańskich przez usa i jego wasalskich „sojuszników”.
.
– Organizowanie przez zachód, głównie usa tzw. „kolorowych rewolucji” w świecie islamu.
.
– Zwalanie na muzułmanów winy za organizowane przez zachodnie służby operacji fałszywych flag, z zamachami na WTC i Pentagon na czele. Co najmniej 95 % okrzyczanych „islamskimi” zamachów terrorystycznych było operacjami fałszywych flag (https://opolczykpl.wordpress.com/2015/11/16/zamachy-terrorystyczne-w-paryzu-z-13-listopada-to-kolejna-operacja-falszywej-flagi/).
.
– A jeśli idzie o „islamskie bojówki”, walczące wcześniej w Libii przeciwko Kaddafiemu, a obecnie w Syrii – wszystkie one były zbrojone, finansowane, często wręcz organizowane przez zachodnie służby, głównie z usa – nawet ISIS:
https://pracownia4.wordpress.com/2014/09/20/ukryte-pochodzenie-isis/
.
Tu nadmienić należy, że wszystkie pozostałe antyrządowe bojówki muzułmańskie w Syrii („wolna armia Syrii”, „syryjski front islamski” czy „syryjska koalicja narodowa”) wspierane propagandowo przez zachód, także były i są w komplecie finansowane i zbrojone bezpośrednio przez zachód, głównie usa, lub pośrednio za pomocą wasalskich wobec Waszyngtonu państw arabskich (Arabia Saudyjska, Kuwejt itp.).
.
W tym miejscu powracam do tematu – a więc do mowy nienawiści w biblii. Znajduje sią ona przede wszystkim w hebrajskiej biblii Tanach będącej chrześcijańskim Starym testamentem. Ale i w tym Nowym, wyłącznie chrześcijańskim, też jej „okruchy” znajdziemy. No bo czym jest przyrównanie przez Joszue/Jezusa Kanaanejki i jej córki do psów („Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom” – Mt 15, 26.). Skoro wrocławski sąd uznał za mowę nienawiści nazwanie czarnoskórej dziewczyny małpką (http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24386682,sad-skazal-psychiatre-oskarzonego-o-mowe-nienawisci-lekarz.html), musiałby uznać winnym  i Joszue. Wszak określenie „ty psie” w wielu językach jest wyrazem pogardy. Ewangeliczny (i realny zapewne też) Joszue/Jezus nigdy nie „nauczał” wśród gojów (pogan). A wręcz przeciwnie – gdy wysyłał uczniów z „pierwszą misją” zabronił im tego: „Nie idźcie do pogan…” (Mt 10, 5). W oryginale zapewne było: nie idźcie do gojów. Wychowany w judaizmie sam był przepełniony ideologią wybraństwa („Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych Mt 22, 14; „Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony” Mt 24, 22). Zresztą sam powiedział o sobie «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». Do gojów posłany nie był…
.
O wiele jednak więcej przykładów mowy nienawiści znajdziemy w biblii TanachStarym testamencie.
.
Tu jednak najpierw dwie uwagi:
.
1) W chrześcijańskich tłumaczeniach biblii (zarówno Starego, jak i Nowego testamentu) spotykamy termin „poganin”. Nie wiem, jaki termin użyty był w hebrajskich i aramejskich oryginałach, najprawdopodobniej goj. Termin poganin powstał dużo później, wieki po napisaniu żydowskiej biblii. Wymyślili go chrześcijanie i odnosił się do italskiej ludności wiejskiej z uporem opierającej się „nawróceniu” ich na katolicyzm i trwającej przy starych rzymskich bogach. Tak więc termin goj w judaizmie odpowiada mniej więcej terminowi poganin u chrześcijan: tak samo gardzili żydzi gojami jak chrześcijanie poganami.
.
2) Tłumaczenia biblii różnią się od siebie, co jest zrozumiałe – nieprzetłumaczalne hebrajskie czy aramejski zwroty i idiomy można różnie przetłumaczyć. Jednak ich ogólna wymowa jest podobna. Podam w tym miejscu jako przykład 12 tłumaczeń jednego tylko wersu biblijnego z Tory, z których każde jest inne, ale wszystkie zachowują główny sens oryginału: nakaz wydany przez Jahwe Izraelitom dokonania rzezi różnych ludów, by uchronić „wybrańców” od kultu obcych bogów:
.
1. Pożresz wszystkie narody, które Pan, Bóg twój, da tobie: nie zfolguje im oko twoje, ani będziesz służył bogom ich, abyć nie byli ku upadku twemu.
2. I wytracisz wszystkie narody, które Pan, Bóg twój, poda tobie; nie sfolguje im oko twoje, ani będziesz chwalił bogów ich; boćby to było sidłem.
3. I wytępisz wszystkie narody, które PAN, twój Bóg, tobie wyda; nie zlituje się nad nimi twoje oko. I nie będziesz służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie sidłem.
4. I pochłoniesz wszystkie te ludy, które Wiekuisty, Bóg twój, poda tobie; nie użali się nad niemi oko twoje, abyś nie służył bogom ich: bo byłoby to zasadzką dla ciebie.
5. Pochłoniesz wszystkie narody, jakie Jahwe, Bóg twój, wyda ci; oko twoje nie będzie miało litości dla nich, i nie będziesz służył ich bóstwom, bo byłoby to sidłem dla ciebie.
6. ty będziesz trawił wszystkie ludy, które Bóg twój Wiekuisty [wy]daje tobie, a[le] litości niech nie miewa oko twe nad niemi, – ale nie służ bogom ich, gdyż to dla ciebie będzie sidłem.
7. Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie.
8. Pochłoniesz wszystkie ludy, które Pan, Bóg twój, tobie daje. Nie pofolguje im twoje oko, nie będziesz służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie sidłem.
9. Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi i nie będziesz służył ich bogom, gdyż to byłoby sidłem na ciebie.
10. Pokonasz wszystkie narody, które Jahwe, twój Bóg, wyda w twoje ręce. Będziesz na nie patrzył bez litości; nie będziesz służył ich bogom, bo byłaby to dla ciebie niechybna zasadzka.
11. I pochłoniesz wszystkie te ludy, które WIEKUISTY, twój Bóg, ci podda; twoje oko nie użali się nad nimi, abyś nie służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie zasadzką.
12. Pochłoń więc wszystkie ludy, które PAN, twój Bóg, tobie daje. Niech nie zmiłuje się nad nimi twoje oko. Nie służ także ich bóstwom, gdyż to byłoby dla ciebie pułapką.
http://bibliepolskie.pl/zzteksty_wer.php?book=5&chapter=7&verse=16&tlid=29
.
Już tylko powyższe cytaty w pełni wyczerpują znamiona mowy nienawiści. Naturalnie jest ich w biblii znacznie więcej. A jeszcze więcej jest fragmentów opiewających rzekome wybraństwo i wyższość żydów nad gojami. Gdyby wyszukać je wszystkie, uzbierałaby się z nich spora książka. Ja zacytuję tutaj tylko garść przykładów (pochodzą z różnych tłumaczeń biblii – warszawskiej, poznańskiej i tysiąclecia):
.
„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”
Powtórzonego prawa 6, 10-12
.
„…wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi (…). Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie (…). Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały (…). Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu…”
Powtórzonego prawa 28, 1-13

.
„Niech synowie Syjonu radują się swym  Królem,
Niech chwała Boża będzie w  ich ustach,
a  miecze  obosieczne  w ich ręku:
aby  dokonać  pomsty wśród pogan
i  karania pośród narodów;
aby ich królów zakuć w kajdany,
a  dostojników  w żelazne  łańcuchy
by wypełnić na nich pisany wyrok.”
Psalmów 149 1-8
.
“I stawią się obcy, aby paść wasze owce,
a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami,
a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana,
sługami naszego Boga mianować was będą;
zużyjecie bogactwa narodów
i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6
.
“Tak mówi Pan Bóg:
“Oto skinę ręką na pogan
i między ludami podniosę mój sztandar.
I odniosą twych synów na rękach,
a córki twoje na barkach przyniosą.
I będą królowie twymi żywicielami,
a księżniczki ich twoimi mamkami.
Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać
i lizać będą kurz z twoich nóg.
Wtedy się przekonasz, że Ja jestem Pan“
Izajasza 49, 22-23
.
“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi;
chodzić będą za tobą w kajdanach;
na twarz przed tobą będą padać
i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14
.
„Cudzoziemcy odbudują twoje mury,
a ich królowie będą ci służyć,
gdyż w moim gniewie cię uderzyłem,
lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.
I twoje bramy będą stale otwarte,
ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane,
aby można było sprowadzić do ciebie
skarby narodów pod wodzą ich królów.
Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą,
i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12
.
„Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Oto moi słudzy jeść będą,
a wy będziecie łaknąć.
Oto moi słudzy pić będą,
a wy będziecie cierpieć pragnienie.
Oto moi słudzy weselić się będą,
a wy będziecie wstyd odczuwać.
Oto moi słudzy śpiewać będą
z radości serdecznej,
a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego
i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu.”
Izajasza 65, 13-14
.
„Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili Mnie obrzydzeniem. Dlatego powiedziałem wam: wy posiądziecie ich ziemię, Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów.”
Kapłańska 20, 23-24
.
„Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was.
Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością.
Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.”
Kapłańska 25, 44-46
.
„Krajowi udzielę pokoju, tak że będziecie się udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierzęta znikną z kraju. Miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami, tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych – dziesięć tysięcy [nieprzyjaciół]. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami.”
Kpł, 26 6-8.
.
Myślę, że wystarczy tych cytatów, będących ewidentnym przejawem żydowskiego szowinizmu, ich poczucia wyższości nad gojami i będącymi po prostu mową nienawiści. Jest ich w biblii oczywiście znacznie więcej. Na szczególną uwagę moim zdaniem  zasługuje tzw. „Księga Jubileuszów” napisana w języku hebrajskim, a więc przez żydów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Jubileusz%C3%B3w
.
Z najwyższym prawdopodobieństwem była w „kanonie” judaistycznym, przez co przejęta została jako księga kanoniczna przez „egzotyczny” chrześcijański Etiopski Kościół Ortodoksyjny (https://pl.wikipedia.org/wiki/Etiopski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ortodoksyjny). Nie jest wykluczone, a wręcz prawdopodobne, że z judaistycznego kanonu została usunięta i zdegradowana do roli pisma apokryficznego ze względu na poniższy cytat, zdradzający aspiracje żydowskie:
.
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19
.
Powyższy cytat zaczerpnąłem z opracowania pt: „Osobliwość żydowska”
http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-1/
.
W sytuacji rozszerzającego się, podrzuconego gojom przez Saula/Szawła/Pawła chrześcijaństwa, tak otwarte zdradzanie własnych aspiracji uznane zostało za błąd i księgę tę z kanonu Tanach usunięto. Niemniej ten cytat istnieje i demaskuje aspiracje żydowskie.
.
Oddzielną sprawą są opisy żydowskich czystek etnicznych. Ich początek w Torze ma miejsce jeszcze za życia wyssanego z palca Mojżesza. Tu cytuję jeden z nich:.
.
„Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.”
Pwt 3, 2-7
.
Nadmienię jeszcze, że zwrot „obłożenie klątwą” oznaczał w Tanach nakaz Jahwe dokonania eksterminacji czyli  wymordowania „obłożonych klątwą”. Niekiedy mordowano nie tylko gojów, ale i wszystkie zwierzęta. Tak było podczas rzezi Jerycha: „I wyrżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły.” (Joz 6, 21).
.
Wyjątkowo obrzydliwym postępkiem Mojżesza (tego od przekazania żydom przykazania nie zabijaj) było to (wytłuszczenia moje):
.
“Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba – razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama, syna Beora. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności Izraelitów, do obozu, który się znajdował na równinach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha. Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: “Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.
Lb 31, 7-18
.
Zostawicie dla siebie przy życiu… Czyż trzeba to komentować? Albo ten opis kolejnej rzezi z aktywnym udziałem Jahwe:
.
„A Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. ścigano ich w stronę wzgórza Bet-Choron i bito aż do Azeki i Makkedy. Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod Bet-Choron, Pan zrzucał na nich z nieba ogromne kamienie aż do Azeki, tak że wyginęli. I więcej ich zmarło wskutek kamieni gradowych, niż ich zginęło od miecza Izraelitów” (Joz 10, 10-11).
.
Ale nie był to jeszcze koniec tej rzezi. Na słowa Jozue/Jezusa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Jozue_(imi%C4%99)) „Stań słońce, nad Gibeonem…” Jahwe wstrzymał Słońce, by armia jego „wybrańców” mogła dogonić i wyrżnąć przeciwników.
.
Owe rzezie i czystki etniczno-religijne, gloryfikowane przez biblię jako wspaniałe osiągnięcia Izraelitów i dzieła boże, trwały po śmierci Mojżesza dalej. Podbój Kanaanu jest ich pełen. A i później, w czasach fikcyjnych Dawida i Salomona rzezie gojów trwały nadal.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni-2/
.
Mnie osobiście zastanawia taka rzecz – dlaczego chrześcijańskich tłumaczy biblii, oraz wszystkich tych, którzy ją czytali, nie oburzył bijący z niej judaistyczny szowinizm, wręcz rasizm. Dlaczego gloryfikowanie masowych ludobójstw i judaistyczną pogardę wobec nie-żydów nadal uważali za „pismo święte”? I jak mogli biblijnego krwawego, mściwego Jahwe nazywać bogiem dobrym, miłosiernym i sprawiedliwym? Jest to dla mnie naprawdę niepojęte.
.
Powoli kończąc poruszyć chcę jeszcze dwie sprawy.
.
1) Katolicy, zwłaszcza ci „niepoprawni politycznie”, oskarżają Talmud, słusznie zresztą, o propagowanie rasizmu i mowę nienawiści:
https://gloria.tv/article/PmSVUSzdSPJY1GQW3z6aAe2JV
https://prawy.pl/78924-majatek-i-zycie-goja-nalezy-do-zyda-czyli-talmud-zdemaskowany/
.
No cóż – widzą źdźbło w oku (starszego w wierze) brata, nie widzą belki w swoim. Dlaczego nie oburza ich mowa nienawiści, wręcz rasizm w ich własnej biblii, a zwłaszcza w przejętej przez nich jako Stary testament hebrajskiej Tanach? Choć i w tylko ich Nowym testamecie znajdziemy ją – jak choćby w przyrównaniu Kanaanejek do psów.
Ale przede wszystkim – co oni ignorują – gdyby nie było biblii Tanach-Starego testamentu, nie byłoby Talmudu, będącego zbiorem komentarzy właśnie do biblii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Talmud
.
Ideologia wybraństwa, czyli rzekomego wybrania Izraelitów przez Jahwe wykreowanego na boga Izraela, to sprawka biblii. Wymyślili ją i nadali jej formę „pisma świętego” (by ideologii tej nadać rangę najwyższą – z woli boga) zakompleksieni kapłani Jahwe (wcześniej Jahwe był tylko jednym z wielu bogów semickiego panteonu). Przy okazji wykosili konkurencję i od tej pory wyznawcy judaizmu tylko do ich świątyni znosili dary i ofiary. Autorzy Talmudu jedynie, w oparciu o biblijne wymysły, np. opisy mordowania, ograbiania i oszukiwanie z pomocą Jahwe gojów, na tej podstawie pisali ich rasistowskie talmudyczne „nauki” i zalecenia. Niemniej – gdyby nie było biblii, mieszkańcy Palestyny pozostaliby wyznawcami politeizmu. Talmud w tej sytuacji, bez Tanach-Starego testamentu nie mógłby powstać. Niech więc chrześcijanie demaskując judaistyczny rasizm i mowę nienawiści dobierają się do ich korzeni – biblii, a nie tylko jej „odrostów”.
.
2) Niejednokrotnie napotykałem wypowiedzi chrześcijan mówiących tak: odrzucam Stary testament. Jest żydowski, zakłamany, a Jahwe w nim to psychopata. Dla mnie pismem świętym jest tylko Nowy testament.
Szkoda mi takich ludzi. Nie dostrzegają, że Nowy testament bez Starego byłby po prostu bez sensu. Wszak w Nowym jest wiele odniesień do Starego, a życiorys ewangeliczny Joszue/Jezusa autorzy ewangelii ułożyli tak, by pasował do starotestamentowych „proroctw”. Podam konkretny przykład: po to ewangeliści kazali urodzić się Joszue/Jezusowi w Betlejem bo tak pisało w jednym ze starotestamentowych proroctw:
.
„A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”
(Mt 2, 6)
.
Ewangeliści mieli takie zadanie – napisać ewangelie tak, by wykazać, że Joszue jest zapowiedzianym w Starym testamencie mesjaszem, pomazańcem (po grecku chrystusem). Ale po odrzuceniu Starego testamentu misja Joszue jako mesjasza byłaby bez sensu. Zresztą, odrzucając Stary testament, trzeba by wyciąć z ewangelii, (z listów apostolskich i Apokalipsy też)  wszystkie do niego odniesienia. A więc np. ukazanie się Joszue trzem uczniom ze starotestamentowymi prorokami Mojżeszem i Eliaszem. Oraz scenkę w synagodze w Nazarecie, w której czyta Joszue fragmenty „proroka” Izajasza (jednego z najbardziej szowinistycznych, choć fikcyjnych „proroków) mówiąc na koniec: wypełniło się. Wyciąć by trzeba scenkę, gdy w Joszue wypędza kupców ze świątyni starotestamentowego Jahwe w Jerozolimie, nazywając ją domem swojego ojca. Joszue/Jezus i jego domniemane mesjaństwo bez wyssanego z palca Starego testamentu byłoby bez sensu.
.
Pisząc powyższe mam świadomość, że mogę zostać oskarżony (ponownie) o obrazę uczuć religijnych. Tylko – jaka to obraza, skoro przytaczałem cytaty z biblii uzupełniając je własnymi, logicznymi jak myślę, komentarzami i uwagami. Gdyby w biblii nie było rasizmu, szowinizmu, zbrodniczych rzezi, pogardy wobec gojów, poczucia wyższości „wybranych” nad gojami, powyższego tekstu nie mógłbym napisać. Jeśli krytyczne mówienie o biblii w oparciu o cytaty z niej jest obrazą uczuć – nie jest to moją winą.
.
Tak więc oskarżam biblię o mowę nienawiści. A ponadto o propagowanie wyższości starotestamentowego zmyślonego „narodu wybranego” nad innymi narodami i religiami, o gloryfikację judaistycznego żydowskiego szowinizmu, o propagowanie pogardy wobec gojów – nieżydów i o gloryfikację czystek etniczno-religijnych. A także o gloryfikowanie mordowania, okradania i oszukiwania gojów przez „naród wybrany” z czynną pomocą Jahwe. Ponadto oskarżam judaizm i chrześcijaństwo, zwłaszcza tzw. „cywilizację łacińską” (katolicyzm) w okresie dominacji papiestwa o bycie ideologiami i/lub systemami totalitarnymi.
.
.

opolczyk
.

PS
.
Gwoli ścisłości przytoczę tu jeszcze dwa fragmenty z biblii Tanach – Starego testamentu, choć pisałem o nich poprzednio. Pokazują, jak „wybrańcy” oszukiwali i okradali gojów, co było wzorcem postępowania wobec gojów dla wyznawców judaizmu. Wszak opisy te były dla nich przecież pismem świętym, godnym naśladowania.

.

Przypadek 1

Fikcyjny protoplasta „narodu wybranego” Abram/Abraham wraz z żoną, uciekając przed głodem w ich krainie udają się do Egiptu. Abram poucza żonę: „Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu”. Ona ostatecznie ląduje w łożu faraona. Jahwe rozgniewany ukarał faraona: „Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama”. Tyle, że faraon nie wiedział o tym, że Saraj była żoną Abrama/Abrahama. Został przez niego oszukany: „Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną?  Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?”. Jahwe ukarał więc niewinnego faraona, nie zaś sutenera własnej żony i jej samej – cudzołożnicy. Oni zaś dzięki oszustwu polegającym na kłamstwie, stręczycielstwie i cudzołóstwie dorobili się ogromnego majątku:
„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
„Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”

Cytaty pochodzą z Księgi rodzaju rozdział 12, 13-20 oraz 13, 1-2.

.

Przypadek 2)

Fikcyjne wyjście Izraelitów z Egiptu:
.
“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”
Wj 12, 35-36
.
“A Pan rzekł do Mojżesza: “Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców”. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden.”
Wj 14, 26-28
.
Jahwe usposabia Egipcjan życzliwie do żydowskich niewolników, ci u Egipcjan pożyczają złoto srebro i szaty, po czym w nocy uciekają.  Ekspedycję karną faraona, ścigającą złodziei, tenże Jahwe wytopił w Morzu Czerwonym. Z pomocą Jahwe okradli więc synowie Izraela Egipcjan. A krótko później Jahwe daje im na Synaju za pośrednictwem Mojżesza przykazanie – nie kradnij…

.

.

.