Nie głosuję – nie kolaboruję

.

bydełko wyborcze

.

Nie włączałem się w dyskusję w związku z mającą miejsce dzisiaj kolejną farsą wyborczą. Przypomnę co pisałem (pod nickiem obserwator na stronie WPS przejętej niedawno przez Dylaka i Głogoczowskiego) o poprzedniej w roku 2011 (fragment):

Chcąc iść na wybory, potomku słowiańskich Polan, pamiętaj:
– Wybory są organizowane pod patronatem okupantów Polski rękami pełniących obowiązki Polaków koczowników i usłużnych im polskich szabas-gojów.
– partie agenturalne, a więc cała banda czworga (PO/PiS/PSL/SLD) oraz jej odpryski (PJN, czy ruch Palikota), promowane przez media, mają miażdżącą przewagę nad partiami nieagenturalnymi. Jedyną niewiadomą jest to, która z dwóch wiodących agentur (PO czy PiS) zwycięży i z jaką inną agenturą utworzy koalicję. Polska ma wybór między dżumą a tyfusem. Zwycięstwo partii nieagenturalnej jest niemożliwe.
A gdyby nawet zdarzył się cud i zwyciężyłaby jakakolwiek nieagenturalna partia, pod byle pretekstem wybory zostaną unieważnione.
– Biorąc udział w wyborach uznajesz je za wolne, demokratyczne, legalne i prawidłowo przeprowadzone. Legitymizujesz tym samym inscenizowaną nam przez okupantów farsę.
– Dajesz prawo marionetkom politycznym koczowników do powoływania się na „społeczny mandat” na sprawowanie władzy.
– Polski sejm i senat są atrapą parlamentu. Ponad nimi góruje Traktat Lizboński i tzw. „prawodawstwo” jewropejskie. Nawet jeśli uda się do „polskiego” knessejmu przemycić kilku nieagenturalnych posłów – nie zdziałają oni tam nic, a jedynie będą uwiarygadniać parlamentarną fikcję koczowniczej fasadowej „demokracji”.
– Zarówno „parlament” jak i „wybory” są kosztownymi rekwizytami teatralnymi mającymi Gojom sugerować istnienie w Polsce wolności i demokracji. Spełniają one po prostu rolę oszukańczej zasłony dymnej zasłaniającej dyktaturę koczowników.
– Biorąc udział w wyborczej farsie oszukujesz samego siebie – żyjesz bowiem w iluzji, że masz prawo wyboru, że coś zależy od Ciebie, że coś możesz zmienić. A wyniki „wyborów” już są zaklepane – wygra jedna z agenturalnych partii (dżuma lub tyfus). Po wyborach nie zmieni się nic – Polska nadal będzie pod okupacją.
– Idąc do wyborów utwierdzasz innych zaczadzonych mediami rodaków, również idących na „wybory”, że postępują oni dobrze.
– Okupantom Polski zależy na tym, abyśmy w wyborczej farsie brali udział. Bo to nabija im frekwencję, daje im mandat społeczny i pozwala im „legalnie” nadal okupować nasz kraj.

Czy musimy być niewolnikami legitymizującymi naszych gnębicieli?
Czy nie jest upokarzające branie udziału w wyborczej farsie po to, aby okupanci powoływali się na społeczny mandat (Twój udział w „wyborach”) do rządzenia naszym krajem?

Kiedyś, przed wiekami do naszego domu ściągnęli obcy koczownicy. Zostali gościnnie przyjęci. Z upływem czasu zaczęli się przebierać za domowników. Podstępnie wypchnęli nas do pomieszczeń dla służby a sami zajęli komnaty. Dzisiaj, w dobie fasadowej demokracji potomkowie Ziemowita, Mieszka, Kraka potulnie idą do urn wybierać sobie na władców obcych, koczowniczych agentów.
Czy tak być musi?

Wybory organizują okupaci.

Nie głosuję, bo w okupacyjnej farsie wyborczej nie partycypuję.
Nie głosuję, bo z okupantami nie kolaboruję.

Rodaku, nie bądź durny – nie idź do koczowniczej urny.
https://wiernipolsce.wordpress.com/2011/10/02/fikcja-wyborow-parlamentarnych-obserwator/

Podobnie pisałem na tym blogu przed farsą wyborów prezydęckich:

Argumentów przeciwko udziałowi w tych hucpach jest wiele.
.
– Bydełko wyborcze jest ogłupione propagandą żydo-mediów, nie ma zielonego pojęcia o otaczającym świecie i o tym, co w Polsce jest grane i wybiera głównie agenturę okupanta. Tego nie przeskoczymy. Durnie wybiorą żydowskich demagogów i obiecywaczy złotych gór.
– Farsa jest organizowana przez okupanta i na warunkach okupanta.
– Farsa wyborcza legitymizuje okupanta.
– Szansę na dobre wyniki mają tylko partie/organizacje (i ich kandydaci)
a) mające szeroki dostęp do mass mediów, zwłaszcza do telawiwzorni
b) mające gwarancję wsparcia przez co najmniej część tych mediów
c)  posiadające rozbudowane zaplecze organizacyjne w całej Polsce
d) posiadające pieniądze potrzebne na kampanię
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/23/farsy-wyborcze-w-warunkach-tzw-demokracji-parlamentarnej/

Wiem, że milionowe stada otumanionego me(n)diami i demokraturą parlamentarną bydełka wyborczego polezą do „lokali wyborczych”.
Ale beze mnie. Nie głosuję – nie kolaboruję.

Za okupacji za kolaborację była kula w łeb.

Zamieszczam jeszcze treść maila od Pawła Ziemińskiego otrzymanego dzisiaj nad ranem:

Zablokowano mi na wiernipolsce1.wordpress.com możliwość publikowania poniższego tekstu, ale także zrobiłem test i też nie da się publikować. Darek spróbuj zrobić to ze swojego konta, albo oznaczać to będzie, że prewencja zaczęła działać. Podobnie uczynił niejaki Marx8888 na neon24.pl , co potwierdza przypuszczenia o całkowitej kontroli tego portalu przez służby Jahwe.

PZ

Obowiązki Polaka w okupowanej Polsce.
Pod pretekstem respektowania ciszy wyborczej redakcja portalu
neon24.pl usunęła dzisiaj dwa teksty autorstwa członków Zarządu WPS. Z
tych powodów zamieszczam poniższy tekst i podjąłem próbę umieszczenia
go na portalu neon24.pl. Okazało się, że administratorzy portalu, jak
rozumiemy w porozumieniu z jego właścicielem, czasowo zablokowali mi
możliwość publikacji. Treść komunikatu: „Możliwość edycji i dodawania
postów została czasowo zawieszona”.
 Tym samym redakcja portalu neon24.pl zastosowała zabronioną w Polsce
cenzurę prewencyjną.
PZ
Cisza wyborcza nie może oznaczać i usprawiedliwiać zamachu na Konstytucję !
Jedną z oznak okupacji jest zawieszenie funkcjonującej konstytucji w
całości, albo jej interpretacja umożliwiająca sprawowanie władzy przez
okupanta. Najczęściej sprowadza się to do faktycznego zawieszenia
poszczególnych części konstytucji, aby umożliwić realizację celów
okupanta przy zachowaniu złudzenia, że nie zmieniono ustroju państwa,
albo, że instytucje państwa funkcjonują zgodnie z wolą i interesami
okupowanego narodu.
Przypominamy fragmenty obowiązującej Konstytucji RP:
(Art. 1.Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli, Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej
należy do Narodu.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli
lub bezpośrednio, Art. 8.1.Konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 82.Obowiązkiem obywatela polskiego
jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne,
Art. 83.Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej
Polskiej) Art. 85.1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona
Ojczyzny).
Wielu, a nawet w chwili obecnej większość Polek i Polaków nie jest
świadomych tego, że Polska, to kraj okupowany. A jest ona od 26 lat
krajem okupowanym przez światową oligarchię syjonistyczną i
administrowanym w jej imieniu i dla jej interesów przez miejscowe,
pookrągłostołowe mafie polityczne, występujące w formie partii
politycznych, jawnych i niejawnych grup kapitałowych oraz
podporządkowanych im instytucji i organizacji państwowych. Wsparciem
tej politycznej oraz prawno-finansowej okupacji ma być przygotowywana
instalacja na terenie Polski amerykańskich baz wojskowych.
Wydaje się, że pookrągłostołowy układ kompradorski, jak wykazały
ostatnie kampanie wyborcze-prezydencka i parlamentarna, jest na
wyczerpaniu swoich możliwości programowych i kadrowych. Nieuchronnie
negatywne konsekwencje rządów układu politycznego, który powstanie w
wyniku jutrzejszych wyborów otwierają drogę dla wyłonienia politycznej
reprezentacji suwerennego narodu polskiego. Jest to w najbliższej
przyszłości szczególnie możliwe, a zarazem konieczne wobec przełomowej
sytuacji międzynarodowej, którą cechuje kryzysowa, światowa sytuacja
gospodarcza oraz zachwianie globalnej dominacji militarno-politycznej
USA przez Rosję, Chiny i ich sojuszników.
Wyłonienie politycznej reprezentacji narodu oraz pozyskanie możliwie
szerokich rzesz dla programu odzyskania Polski jest obowiązkiem i
głównym celem świadomych Polaków po wyborach. Cel ten nie zostanie
jednak zrealizowany samoistnie, ale wyłącznie na skutek aktywnej pracy
intelektualnej i zorganizowanej, konsekwentnej działalności
praktycznej.
Główna manipulacja świadomością Polaków, i w konsekwencji
podejmowanymi wyborami politycznymi i realizowanymi zachowaniami w
sferze publicznej, dokonywana jest za pomocą przejętych przez
okupantów mediów. Dlatego pierwszym zadaniem elit suwerennej Polski
jest koordynacja, a następnie konsolidacja niezależnych,
patriotyczno-narodowych inicjatyw medialnych. Jeszcze w roku bieżącym
winno odbyć się spotkanie przedstawicieli redakcji tych mediów(
zarówno krajowych, jak i emigracyjnych) dla określenia sposobów
koordynacji i ewentualnej konsolidacji oraz wypracowania powszechnie
akceptowanych ram programowych.
Drugim z ważnych zadań jest powołanie do istnienia i działania Straży
Narodowej. Powinna się ona zająć ewidencją przejętego korupcyjnie, w
wyniku paserstwa lub zaniżonej wartości – majątku narodowego, a także
ewidencją sprzedanej lub przygotowanej do sprzedaży polskiej ziemi.
Straż Narodowa winna zająć się także ewidencją faktycznie
przebywających na terenie Polski obywateli obcych państw,
pozostających w stosunkach pracy, stosunkach służbowych lub
przebywających na podstawie stypendiów lub innych budżetowych lub
prywatno-publicznych źródeł finansowania pobytu czasowego lub stałego
na terenie Polski. Straż Narodowa winna być także zaczątkiem sił
samoobrony narodowej na wypadek prób destabilizacji ładu społecznego w
wyniku imigracji lub wywoływania chaosu, wspierając w ten sposób
działające służby państwowe.
Równolegle z wyżej wymienionymi zadaniami narodowymi winien być
niezwłocznie zainicjowany Fundusz Narodowy, jako źródło finansowania
niezależnych inicjatyw medialnych oraz działalności Straży Narodowej,
a także wsparcia narodowych kandydatów w kampaniach wyborczych. Status
formalno-prawny, skład osobowy kapituły Funduszu Narodowego oraz
źródła jego finansowania winny stać się przedmiotem pilnych uzgodnień
środowisk narodowo-patriotycznych.
Najprostszy program:
Nie dla kolonizującej Polskę UE
Nie dla ekspedycyjnego militaryzmu NATO
Nie dla antyludzkiego, totalitarnego globalizmu
Nie dla eksploatacji narodów przez światową lichwę bankową
Nie dla religijnego wybraństwa i narodowego szowinizmu
Nie dla propagandy i polityki antyrosyjskiej i antysłowiańskiej
 Tak dla suwerennej Polski
Tak dla rozwojowego potencjału Polski
Tak dla ambicji cywilizacyjnych Polaków i wolnych narodów świata
Tak dla pokojowego,, wielobiegunowego ładu światowego
Tak dla poszanowania suwerenności państw i prawa międzynarodowego
Tak dla obustronnie korzystnej współpracy Polski z Rosją i krajami słowiańskimi
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Wierni Polsce Suwerennej

Z tym, co napisał Paweł Ziemiński zgadzam się praktycznie bez zastrzeżeń. Choć mam wątpliwości, czy uda się zorganizować Polaków tak, jak on to planuje. Niestety jesteśmy rozbici, skłóceni, a zbyt wiele milionów (bydełko wyborcze) jest zbyt ogłupionych. Niemniej próbować należy. A przynajmniej zabierać głos. Aby nie wyszło na to, że Polska ginęła a my milczeliśmy.

Jeszcze jedna sprawa. Otrzymałem wczoraj maila takiej oto treści:

Drogi Przyjacielu ,

to niesamowite, ale prawdziwe!

Prezydent Andrzej Duda spełnił naszą prośbę i zawetował ustawę o uzgodnieniu płci. 27 000 podpisów pod listem na Protestuj.pl i mocny sygnał, który przetoczył się przez niemal wszystkie media, pozwoliły nam stworzyć grunt dla tej odważnej decyzji.

W takich chwilach czuję ogromną radość i zarazem wdzięczność wobec każdej z tych kilkudziesięciu tysięcy osób, które wysłały nasz apel do prezydenta.

A to przecież nie pierwszy raz, kiedy za pośrednictwem internetu Ty i ja uzyskujemy realny wpływ na rzeczywistość. Podobnie działo się m.in. w grudniu zeszłego roku, gdy firma House wycofywała ze sprzedaży antychrześcijańskie koszulki, czy też wiosną tego roku, kiedy – po skutecznie przeprowadzonej zbiórce funduszy – do sądów trafiły pozwy przeciwko znanym osobom publicznie znieważającym prof. Bogdana Chazana.

Jedna z tych osób – Leszek Miller – unika teraz obecności na rozprawach, zasłaniając się parlamentarnym immunitetem. Dlatego też walczymy o uchylenie przez Sejm immunitetu szefa SLD i mamy w tej sprawie zgromadzonych już 15 000 podpisów.

Wszystko to zaczyna się w serwisie Protestuj.pl, dzięki zaangażowaniu tysięcy wspaniałych ludzi – takich jak Ty, którym bliskie są tradycyjne wartości.

Z pewnością wiesz, że samodzielnie nie utrzymałbym naszego portalu. Jego funkcjonowanie opiera się na dobrowolnych datkach, których braki ostatnio odczuwamy. Serwis internetowy zawierający niepoprawne politycznie treści naraża się na gniew politycznych decydentów i nie może liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony rządu lub dużych korporacji.

Ale ta sytuacja ma wielkie plusy! To Ty możesz decydować o tym, jakie protesty będziemy tworzyć, o jakie projekty walczyć w parlamencie, które szkodliwe inicjatywy blokować.

Wspierając Protestuj.pl, współtworzysz nasze inicjatywy, dzięki Tobie i osobom zaangażowanym tak jak Ty, mamy siłę by coraz częściej zwyciężać.

Dlatego bardzo proszę o finansowe wsparcie Protestuj.pl. Twój datek w wysokości 20 zł pozwoli mi utrzymać serwis w kolejnych miesiącach. Jeśli zdecydujesz się pomóc większą kwotą – 30, 50 lub 100 zł, będę mógł uruchomić jeszcze więcej akcji. Tak wiele spraw czeka przecież w kolejce…

Zatem, nie zwlekaj – kliknij tutaj i wesprzyj serwis Protestuj.pl dobrowolnym datkiem. Nie odkładaj proszę tej sprawy na później. Przekazanie datku przez stronę www zajmie Ci zaledwie 1-2 minuty. Twoje wsparcie da nam pewność kolejnych sukcesów, o których na pewno dowiesz się, kiedy znów do Ciebie napiszę.

Dzisiaj udało się doprowadzić do zatrzymania niebezpiecznej ustawy, która po cichu miała zalegalizować tzw. „homoseksualne małżeństwa”. Prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę, ale skrajnie lewicowe lobby już pracuje nad kolejnym antycywilizacyjnym projektem.

Nie możemy tracić czujności!

Popatrz jak było tym razem. Protestowaliśmy przeciwko temu projektowi w Sejmie – został przegłosowany. Do senatorów wysłaliśmy 26 000 maili – ustawę przyjęto, ale zaledwie kilkoma głosami i przy oporze senackich komisji!

Nie poddaliśmy się i zaapelowaliśmy do Andrzeja Dudy. Nowy prezydent do tej pory podpisywał wszystkie ustawy uchwalone przez parlament, ale w tym przypadku tego nie zrobił. Nasze działanie ODNIOSŁO SKUTEK!

Dlatego Protestuj.pl musi dalej działać. Musi pozostać naszym wspólnym narzędziem obrony normalności przed rewolucyjnym szaleństwem. Nasi przeciwnicy nie mają setek tysięcy oddanych przyjaciół, ale posiadają władzę, media, możnych sponsorów i wielkie pieniądze. Oni tylko czekają, by inicjatywy takie jak nasza, zniknęły z przestrzeni publicznej.

Z tego względu raz jeszcze proszę – kliknij i wesprzyj nasz portal kwotą 20 zł, 30 zł lub 50 zł lub jakąkolwiek inną, którą uznasz za stosowną. Obiecuję, że z przekazanych pieniędzy zrobię najlepszy możliwy użytek – wykorzystam je do utrzymania portalu oraz uruchomienia i rozpropagowania w mediach kolejnych akcji społecznych.

Serdecznie Cię pozdrawiam i zachęcam do regularnego odwiedzania Protestuj.pl.

Z wyrazami sympatii,

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

PS. Całą Polskę obiegła wiadomość o zawetowaniu ustawy o uzgodnieniu płci oraz o naszym proteście. Aby nie zmarnować tego potencjału, potrzebne jest utrzymanie serwisu Protestuj.pl i prowadzenie kolejnych kampanii, dzięki którym masz wpływ na sprawy istotne dla Ciebie i Twoich bliskich. Dlatego bardzo proszę – wesprzyj nasz serwis dobrowolnym datkiem. Pamiętaj! Razem możemy dokonać rzeczy wielkich.

Andrzej Dziąba odpisał tak:

Ale podpisał ustawę o szczepieniach obowiązkowych. Może w tej sprawie podjęlibyście inicjatywę?

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

A ja tak:

Bardzo słuszna uwaga Panie Andrzeju – dlaczego kryptożyd Dóda Obłuda prezydęt Judeopolonii jako żydo-pisowski poseł do knessejmu nie protestował przeciwko ludobójczej depopulacyjnej okupacyjnej ustawie o obowiązkowych szczepieniach i ją poparł?
Obawiam się że gorliwy katolik Olejniczak nie będzie w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Jak większość zaślepionych katolików interesuje go tylko „walka” o żydokatolickie „wartości”. Polskę tak naprawdę mają w dupie. Zresztą zgodne jest to z „naókami” głoszonymi przez ich idoła, agenta kosmopolitycznego Watykanu, fanatyka Skargę, nazywanego w jego czasach pierwszym wichrzycielem Rzeczypospolitej. To Skarga wpajał katolickiemu motłochowi, że interesy żydogennego, kosmopolitycznego katolicyzmu ważniejsze są od dobra Rzeczypospolitej.
http://utw-art.blogspot.de/2012/09/filozofia-domowa-anty-pamieci-piotra_16.html
I to z jego inicjatywy zablokowano prawo karzące inicjatorów i uczestników fanatycznych tumultów, które rozbijały ład społeczny i jedność Rzeczypospolitej. Dla tych fanatyków supremacja żydo-katolicyzmu i zwalczanie „heretyków” i „innowierców” ważniejsze było niż dobro państwa. I to właśnie taki katolicki fanatyczny motłoch doprowadził do upadku Rzeczypospolitej.

Dzisiaj sytuacja jest w pewnym sensie podobna. Polska ginie. Jest zniewolona, została rozszabrowana, ograbiona, kontynuowana jest pełzająca depopulacja Polaków. A durne katodebile dają się Palikotom, Grodzkim i innym żydowskim agentom zaciągać na fałszywe barykady w obronie ich żydogennej wiary i żydo-katolickich „wartości”. I co trochę protestują o w sumie pierdoły.

A POLSKA GINIE !

Ale co tam katodebilom po tym – oni walczą o wiarę…

Szczytem głupoty jest przekonanie tych katolików, pogrobowców Skargi, że to ich petycja wpłynęła na veto kryptożyda Dódy Obłudy. On wie, że udając katolika musiał tak postąpić. Bez tej bzdurnej petycji też by tę ustawę zawetował. Po to aby polactfo-katolactfo tańczyło z radości, że pokonali gender i aby organizowali się do kolejnych „walk” o ichnie „wartości”.
A okupant w tym czasie Polskę dobije a Polaków zdepopuluje.

Ot co jest grane…

as

PS
Panie Olejniczak – polecam przeczytać poniższe teksty – może coś do pańskiego obrzezanego rozumku dotrze:

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/10/20/wartosci-poganskie-i-wartosci-chrzescijanskie/
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/18/cywilizacja-lacinska-wartosci-chrzescijanskie-i-polska-jako-bastion-chrzescijanstwa/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/20/koszmarna-morda-katolicyzmu-2/
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/08/06/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.

.
opolczyk

.

.

PS

Publikuję jeszcze dalszą część mojej dyskusji z Andrzejem Dziąbą. Napisał on (fragment):

Bardzo trafna i smutna ocena Panie Andrzeju. Kościół katolicki w Polsce nawet jeśli by chciał coś zrobić w interesie Państwa i Narodu, nie ma mocy sprawczej. Jest zablokowany, będąc w stanie wewnętrznej i zewnętrznej hipokryzji. Głosi prawdę objawioną, nie żyjąc jednocześnie wg niej. Sztuka dla sztuki. Obserwuję to na co dzień.

Na co odpisałem:

Kościół katolicki w Polsce nawet jeśli by chciał coś zrobić w interesie Państwa i Narodu, nie ma mocy sprawczej

Panie Andrzeju – pamięta Pan złodziejską kościelną komisję majątkową? Pełna była kryminalnych afer, przekrętów, oszustw, łapówek. I ani jeden złodziej oszust w sukience nie stanął za to przed Temidą. A tych cywilów bez czarnych i czerwonych sukienek, których stawiano przed nią chroniła „opatrzność boża”.
http://polska.newsweek.pl/komisja-majatkowa–nadal-bezkarna,102848,1,1.html

Oni mają moc sprawczą, gdy trzeba bronić swoich kryminalistów i gdy jest okazja nagrabić, nakraść  i wzbogacić się przy okazji szabru majątku narodowego przez żydowską agenturę.

Odpowiedź AD brzmiała:

Niestety tak jest w istocie. KK traci swoje Sacrum w miejsce Profanum. Oczywiście prawdziwy kościół jest w nas. Nasz wolny wybór determinuje życie w prawdzie lub kłamstwie, czynienie dobra lub zła, okazywanie miłości lub nienawiści. Czy zinstytucjonalizowany kk jest do tego potrzebny?  

Odpisałem na nią:

Panie Andrzeju

Tak z ręką na sercu – kiedy kk prezentował „Sacrum”?

Czy wtedy, gdy dygnitarze kk sfabrykowali „Donację Konstantyna”?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Donacja_Konstantyna

To ta fałszywka dała początek totalitarnemu, zbrodniczemu „państwu kościelnemu”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Ko%C5%9Bcielne

Czy też podczas synodu trupiego?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_trupi

Albo może w okresie „Pornokracji”?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pornokracja

A może podczas bandyckich krucjat przeciwko Słowianom?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska

A może podczas krucjaty przeciwko katarom i rzezi Béziers:

„W kościele św. Marii Magdaleny wyrżnięto w pień 7000 ludzi, w tym mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet odprawiających mszę kapłanów. Podobnie było w kościele Saint-Nazaire i w miejskiej synagodze. Na ulicach miasta zabito dalsze kilka tysięcy. Ludzi mordowano w domach, które po obrabowaniu podpalano”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_B%C3%A9ziers

A może wtedy, gdy bękart kardynyła Colonny papież Marcin V nawoływał Jagiełłę do eksterminacji husytów:

„Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.

Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.

A może, gdy biskup Kolonii zatwierdził w roku 1757 cennik dla kata inkwizycji, zawierający takie oto pozycje świadczące o miłości bliźniego jak siebie samego:

„…rozrywanie na ćwierci czterema końmi, ćwiartowanie, rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku [katolicki szacunek dla ludzkich zwłok – przyp. opolczyk], ścięcie i spalenie na stosie, uduszenie i spalenie na stosie, spalenie żywcem, łamanie kołem żywcem, ścięcie i rozpięcie ciała na kole, odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie, dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem, ścięcie i zatknięcie głowy na palu, szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem, przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki.”

https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/20/koszmarna-morda-katolicyzmu-2/

Pisząc o „Sacrum” w kk należy mieć w pamięci całokształt zbrodni i zwyrodnienia centrali tej instytucji na przestrzeni wielu wieków. Nie zapominajmy ponadto o handlu „odpustami”. Oraz handlu fabrykowanymi „relikwiami”. Nawet z nierządu papiestwo czerpało korzyści pełnymi garściami – niejeden burdel w papieskim Rzymie zasilał kasę „zastępcy chrystusa” na Ziemi.

https://slowianin.wordpress.com/2012/07/20/kurewski-kosciol/

Nie zapominajmy i o inkwizycji, stosach a także o cenzurze kk. Na kościelnym indeksie lądowały dzieła takie jak De revolutionibus orbium coelestium

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_ksi%C4%85g_zakazanych

To tyle o kościelnym „Sacrum”…

 

Kolejna odpowiedź AD, krótka i zwięzła, brzmiała:

 

Poddaję się Panie Andrzeju.

.

.

precz z jahwizmem.

.

Ręce Boga

Reklamy

2 komentarze do “Nie głosuję – nie kolaboruję

  1. Pingback: Szokujący list lekarki z Czech opiekującej się w Niemczech imigrantami « Grypa666's Blog

  2. Pingback: Nie głosuję – nie kolaboruję | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Możliwość komentowania jest wyłączona.