Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu

.

żydo-biblia

.

O tym, że judaizm jest de facto rasistowską ideologią „narodu wybranego” nikogo rozsądnego przekonywać nie trzeba. Głośnym echem odbiła się wypowiedź pewnego wpływowego w polityce Izraela rabina:
.
„Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć Żydom”. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita.”
http://www.wprost.pl/ar/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom/
.
Oburzenie różnych środowisk żydowskich na tę wypowiedź niekoniecznie było szczere. Były one jak podejrzewam bardziej oburzone na owego rabina z innego powodu – zdradził publicznie coś, czego głośno nie można mówić, bo negatywnie wpływa to na i tak kiepski wizerunek Izraela i Żydów. Sam zaś rabin Owadia Josef powiedział tylko to – co stoi w żydowskiej biblii Tanach :
.
I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6

.

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23

 .

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

.

I chociaż żydowski rasizm ma korzenie biblijne badacze tego fenomenu (oraz dezinformatorzy) w ogromnej większości dopatrują się korzeni żydowskiego rasizmu w Talmudzie. Wystarczy w dowolnej wyszukiwarce wpisać talmud rasizm aby się o tym przekonać.

.

.

Związki judaizmu z rasizmem są przez żydowskie środowiska nie tylko poddawane w wątpliwość, ale judaizm przedstawiany jest tam wręcz jako antyrasistowski.

.

„Judaizm jest więc w swoich fundamentalnych założeniach antyrasistowski, skoro akceptuje i włącza do narodu żydowskiego ludzi wszystkich ras, na podstawie ich własnego wyboru i spełnienia wymogów konwersji.”
http://www.the614thcs.com/40.144.0.0.1.0.phtml

.

O „antyrasizmie” judaizmu ma więc niby świadczyć możliwość konwersji dla nie-żydów na judaizm. Ten pokrętny i oszukańczy tekst pomija jednak los tych, którzy nie konwertują na judaizm i nadal pozostają nie-żydami. O ich losie w wielu miejscach mówi żydowska Tora i cała Tanach:

.

“Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż Pan, twój Bóg, uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: “Patrz, zacząłem oddawać na twój łup Sichona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj!” I wyszedł przeciw nam Sichon i cały naród jego na wojnę do Jahsy. Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali, i łupu z miast przez nas zajętych.”
Pwt 2, 30-35

.

“Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.”

Pwt 3, 2-7

.

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem.”
Pwt 7, 1-5

.

Jak widzimy w opisanych powyżej rzeziach nikt nie zaproponował eksterminowanym konwersję na judaizm. Ludy te po prostu wymordowano Zaznaczyć należy w tym miejscu także i to, że cytowane powyżej rzezie miały miejsce już po rzekomym wręczeniu Mojżeszowi dekalogu na górze Synaj. W którym było m.in. „nie będziesz zabijał” i „nie będziesz kradł”. A tutaj jak widzimy mimo tych przykazań mordowano masowo zagrabiając ziemię i dobytek wymordowanych ludów. Zadaje to oczywisty kłam cytowanemu wcześniej żydowskiemu portalowi, na którym pisze w innym miejscu:
.
„Żydzi nie są wybrani „ponad” (innych), ale są wybrani „do” (spełnienia określonego celu). Celem tym jest przybliżenie ludzkości do Boga, uświadomienie światu idei etycznego monoteizmu.”
.
No więc widzimy jaki to „etyczny” był żydowski monoteizm – „nie zabijaj” i eksterminacja całych królestw nie-żydów; „nie kradnij” i rabunek ziemi i dobytku mordowanych Gojów. Widzimy też, jak ten „etyczny monoteizm” eksterminowanym ludom „uświadamiano”.
.
W internecie jest dużo tekstów z cytatami z Talmudu obrazującymi żydowski rasizm – pogardę do nie-żydów i poczucie wobec nich własnej wyższości. Nie zamierzam jednak skupiać się na Talmudzie w kontekście rasizmu, gdyż nie tam znajdują się jego korzenie. Co się tyczy samego Talmudu powiem w tym miejscu tylko tyle – nie ma on statusu „pisma świętego”. Jest on mniej więcej odpowiednikiem katolickiej „nauki kościoła” i katechizmu. Do dzisiaj podczas żydowskich świąt w synagogach czytana jest żydowska biblia Tanach – a nie Talmud. Skąd więc się on wziął i czemu służył?
Talmud zaczął powstawać już w III w p.n.e. (choć jego znaczenie ogromnie wzrosło dopiero po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie i upadku judaizmu świątynnego). Jak do powstania Talmudu doszło? Otóż tzw. „prawo mojżeszowe” było w wielu zakazach/nakazach zbyt zwięzłe i nieprecyzyjne. Były w nim np. nakaz świętowania szabatu i zakaz wykonywania w szabat pracy. Ale zakaz ten nie precyzował – co jest pracą a co nie. Czy np. rozpalenie ogniska jest pracą i złamaniem szabasu, czy nie? A co z przygotowaniem jedzenia i samym jedzeniem? I wtedy na plan wystąpili uczeni w piśmie, rabini, którzy zaczęli opracowywać szczegółowe przepisy dotyczące szabatu. To samo dotyczyło też dosyć ogólnikowych przepisów o „zanieczyszczeniach”. Talmud opracował je w najdrobniejszych szczegółach – bazując na dosyć ogólnikowym „prawie mojżeszowym”. Ważną częścią Talmudu niechętnie wspominaną przez środowiska żydowskie są zapisy dotyczące stosunku Żydów do Gojów, w których gołym okiem widać żydowski rasizm. No i właśnie – skąd znalazł się on w Talmudzie skoro Talmud to komentarze do żydowskiej biblii Tanach?
.
Wśród dezinformatorów doszukujących się korzeni rasizmu żydowskiego w Talmudzie najwięcej jest chrześcijan. A w Polsce katolików. Podejrzewam, że częściowo idzie to na konto ich ignorancji, ale częściowo obliczone jest na zatarcie przez chrześcijan znających „Stary Testament” śladów prowadzących do rzeczywistych korzeni żydowskiego rasizmu – czyli do żydowskiej Tory –  „trzonu” chrześcijańskiego „Starego Testamentu”. Który dla chrześcijan jest „Pismem Świętym”, „Objawionym Słowiem Bożym” i dlatego tak chronią oni ich Biblię przed wskazaniem na nią jako na źródło żydowskiego rasizmu. A przecież już sama ideologia „narodu wybranego” w połączeniu z mordowaniem mieszkańców miast, krain i całych nieżydowskich ludów z woli i przy czynnnej pomocy biblijnego demona śmierci Jahwe jest niczym innym jak rasizmem. Mordowano wszak te ludy tylko dlatego, że były nieżydowskie. Wynika z tej ideologii w połączeniu z „historią” biblijną, że „naród wybrany” jest lepszy od innych, ważniejszy, że ma prawo  niewybranych ograbiać, eksterminować, zawłaszczać ich ziemie i dobytek – a wszystko to z woli i z pomocą rasistowskiego zwyrodnialca Jahwe.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
.
Przypomnę jeszcze co o podboju Kananu pisał żyjący w XI w. rabin Szlomo ben Icchak:
.
“Czyż nie można było zacząć Pisma od słów “Ten miesiąc” [miesiąc w którym Jahwe wydaje nakaz świętowania Paschy – Księga Wyjścia 12, 2 – przyp. opolczyk], skoro jest to pierwszy nakaz, jaki otrzymali synowie Izraela? Chodziło jednak o to, by “jeśliby powiedziały kiedy narody świata: “Rabusiami jesteście, którzy przywłaszczyli sobie ziemię należną innemu ludowi“, móc im odrzec: “Cała ziemia należy do Wiekuistego, który ją stworzył i dał, komu za stosowne uważał. Ze swej woli dał ją wam i ze swej woli odjął, dał zaś nam.
.
Jak widać ideologię „narodu wybranego” i mit „ziemi obiecanej” wymyślili żydowscy autorzy Tory po to, aby ich naród miał alibi do przywłaszczania sobie cudzej ziemi.
.
Czy autorzy Talmudu czytający w żydowskiej biblii Tanach o tych rasistowskich czystkach etniczych mieli prawo w Talmudzie zapisywać rasistowskie treści?
Pytanie to pozostawię retorycznym…
.
Talmud przyrównuje Gojów do zwierząt. Ale stawianie Gojów obok zwierząt znajdziemy też w żydowskiej biblii Tanach – chrześcijańskim „Starym Testamencie”:
.
„Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”
Joz 6, 20-21
.
Jakie wnioski z tego opisu mogli wysnuć uczeni w piśmie i rabini tworzący Talmud? Widać w nim, że sam Jahwe obłożył tą samą klątwą Gojów z Jerycha i ich zwierzęta, przez co zrównał ich z ich zwierzętami. Stąd łatwo było już wyciągnąć wniosek, że Goje nie różnią się od zwierząt. Czyli mamy tutaj oczywisty rasizm. Nie zmienia tego rasizmu fakt, że ów opisany w Talmudzie podbój Kananu jest wyssany z palca.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Takoż wyssane z palca jest „wybraństwo” Żydów. Wymyśliła je wąska grupka zakompleksionych psychopatów, aby się dowartościować. Tylko jakim to patologicznym psychopatą, sadystą i rasistą trzeba było być, aby tę zbrodniczą rasistowską ideologię oprawioną w „historię” biblijną wymyślić, spisać i przedstawiać ją jako „pismo święte” i „prawdę objawioną”.Oszukiwanie i okradanie Goim nawet bez rzezi i eksterminacji całych nieżydowskich ludów jest logiczną konsekwencją żydowskiego rasizmu i ma także biblijną tradycję. Przypomnijmy sobie (wyssane z palca) „wyjście z niewoli egipskiej”: Jahwe tuż przed wymarszem Żydów na pustynię pozytywnie nastawił do nich Egipcjan. Egipcjanie pożyczyli Żydom kosztowności. Żydzi zamiast je oddać czmychnęli z nimi na pustynię:

.

“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

Wj 12, 35-36

.

A gdy za złodziejami ruszyła armia faraona Jahwe osłaniał złodziei słupami ognia i dymu, a na koniec wytopił wojsko egipskie w morzu. Czytając takie wyssane z palca „historie” uczeni w piśmie i rabini mieli wszelkie podstawy do tego aby uznać, że oszukiwanie i okradanie Goim nie tylko nie jest „grzechem” – ale wręcz przeciwnie – jest czymś „miłym w oczach Pana”. Wszak to on pomógł im złupić Egipcjan i uchronił ich przed ekspedycją karną wojsk faraona. I dlatego w Talmudzie znajdziemy komentarze mówiące o tym, że oszukiwanie, naciąganie i okradanie Goim grzechem nie jest, a wręcz przeciwnie.

.
Jeszcze inną cechą żydowską wynikającą z ich rasistowskiej ideologii „narodu wybranego” jest pasożytowanie na ludach wśród których żyją. Biblijnym przykładem takiej postawy był pobyt „patriarchy” Abrahama/Abrama w Egipcie. Wraz z żoną Abraham zawędrował tam uciekając przed głodem. I zaraz na początku udzielił żonie takiej oto instrukcji:

.

„Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu.”

.

Saraj wylądowała ostatecznie w łożu Faraona. Na dupie żony Abraham dorobił się majątku.

.

„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
„Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”

.

Ale to jeszcze nie koniec tej „historii”. Mściwy Jahwe niesprawiedliwie ukarał nieświadomego faraona:

.

„Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.”

.

I zrobił to choć faraon nie wiedział, że Saraj była żoną Abrahama/Abrama:
.
„Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?
.
Jakie wnioski z tej „historii” biblijnej wyciągnąć mogli autorzy Talmudu? Ano, że Żyd może Goja oszukiwać, może być stręczycielem własnej żony, ona może być cudzołożnicą – i żadnej kary za to nie poniosąjeśli oszukują i naciągają Gojów. A wręcz przeciwnie – oszustwo, stręczycielstwo i cudzołożnictwo zostały wynagrodzone bogactwem. A na hojnego i naiwnego Goja – faraona – spadły „wielkie kary”.
Klasycznym przykładem współczesnego żydowskiego pasożytnictwa jest wyłudzanie od Polski 65 miliardów dolarów przez „przedsiębiorstwo holokaust” za utracone przez Żydów majątki podczas wojny. A przecież to nie Polacy tę wojnę wywołali i nie oni odebrali Żydom ich majątki. Bezczelność Żydów jest niewyobrażalna. Polacy nic im nie odebrali!  Polacy ratowali  Żydów.  Wielu Polaków z tego powodu zginęło. A jeszcze więcej Polaków zginęło z rąk żydo-NKWD czy żydo-UB. Dodatkowo po 1989 rozgrabiono polski majątek narodowy i zrobiła to żydowska agentura rządząca Polską od tzw. „transformacji”. I na koniec obecnie wywłaszczeni z majątku narodowego mamy tym pasożytom jeszcze wypłacać „odszkodowania”!
Nie bez kozery napisałem „pasożytom”?
.
Żydzi na terenie Polski pojawili się już dawno temu. Nigdzie na świecie przez wieki nie żyli tak dobrze i bezpiecznie jak u nas. Wielu z nich dorobiło się przez te wieki pasożytowania na Polakch bogactw. Jeden z nich finansował np. wojnę o niepodległość USraela:
http://wiadomosci.onet.pl/polski-zyd-ktory-wyzwolil-ameryke/2wen0
.
Nigdzie też nie dostali  Żydzi tylu przywilejów co w średniowiecznym państwie Piastów:
.
„Przed wiekami obce przybłędy, których nigdzie nie chciano, przywędrowały do pewnego kraju. Nie wiadomo, jak wkupili się w łaski jego władców.
Wiadome jest, że już w XII wieku dzierżawili mennicę monarchy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_nazwy_Polska#Pierwsze_u.C5.BCycie_s.C5.82owa_.E2.80.9EPolska.E2.80.9D
.
Kto wie, czy łaskawość Kazika nie wysłużyła pobratymcom Esterka?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#Kochanki_kr.C3.B3la
Obcych przybłędów z tego królestwa nigdy nie wypędzono.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/
.
A dzisiaj całkowicie bezprawnie i bezczelnie wyłudzają od mieszkańców owego „królestwa” gigantyczne „odszkodowania”.
.
W tym miejscu polecam jeszcze dobry tekst pt. „Biologiczny Żyd”:
.
.
Przy okazji ideologii „wybraństwa” zastanówmy się nad jeszcze jedną sprawą. Jeśli mężczyzna, ojciec, głowa wielodzietnej rodziny wybierze sobie jako ulubione – „wybrane” – jedno dziecko i zacznie zapędzać je do okradania i zabijania innych jego dzieci – rodzeństwa „wybranego ulubieńca” – czynnie mu w tym pomagając, zapewne nazwiemy takiego człowieka zwyrodnialcem, sadystą i psychopatą. Jeśli to samo robi żydowski Jahwe – nazywany jest nieskończenie miłosiernym, dobrym i sprawiedliwym. Czyż to nie jest zaślepienie, hipokryzja i zwykłe oszustwo?
Ideologia „narodu wybranego” i biblijna zbrodnicza mitologia głęboko wżarły się w psychikę Żydów. Nawet świeccy czy ateistyczni Żydzi są do nich przywiązani:
.
„Josi Sarid, izraelski minister edukacji z ramienia lewicowej partii Meretz, polecił szefom departamentu pedagogicznego zbadać treść dysertacji naukowej Zeeva Herzoga. – Jeśli okaże się, że jest to teoria oparta na rzetelnych badaniach, dobrze, aby znalazła się w podręcznikach licealnych. Młodzież winna poznawać wszystkie aspekty naszej historii – mówi minister. Jest jednak wątpliwe, czy pozostali uczestnicy nowej koalicji rządowej, wśród nich ministrowie reprezentujący partie religijne, umożliwią umieszczenie podobnych obrazoburczych teorii w programach szkolnych. W tym jednym wyjątkowym przypadku rabini znajdą chyba społeczne poparcie. Większość Izraelczyków, nawet ateistów, uważa Stary Testament za skałę i opokę swojej narodowej tożsamości. Bo przecież nowoczesne Państwo Izrael nie jest niczym innym jak odrodzoną kontynuacją Dawidowego królestwa. Najlepiej wyraziła to Naomi Szemer, popularna pieśniarka, patriotka, której pieśń o Jerozolimie stała się niemal drugim hymnem Izraela: „Mówią mi, że Biblia jest tylko mitem. Nawet jeśliby tak było, mit ten istotniejszy jest dla nas od wszystkich starych kamieni”.
http://web.archive.org/web/20100204083313/http://archiwum.polityka.pl/art/nie-ruszajcie-mitu,391933.html
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Choć na szczęśnie nie wszyscy Żydzi mimo zmasowanej indoktrynacji stają się rasistami czy szowinistami. Wiele organizacji żydowskich w Izraelu i za granicą np. zdecydowanie potępia zbrodniczą wobec Palestyńczyków politykę władz Izraela. Buntują się nawet rezerwiści elitarnego wywiadu wojskowego:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izraelscy-zolnierze-nie-chca-podsluchiwac-palestynczykow/z3s4g
.
Jest też cała masa Żydów demaskujących różne żydowskie oszustwa oraz ideologiczne i historyczne kłamstwa dotyczące Żydów i ich historii.
Na tym można by było temat zakończyć ale poruszyć chcę jeszcze zadziwiające podobieństwa pomiędzy rasistowskim  judaizmem a chrześcijaństwem. Podobnie jak wyznawcy judaizmu chrześcijańskie odpryski (np. katolicyzm czy protestantyzm) określają siebie mianem „naród wybrany”, tyle że „nowy”. Czyli nie jest to tylko jakaś tam luźna wspólnota religijna ale naród – „nowy naród wybrany”. Widzimy tutaj silny związek pomiędzy religią/ideologią a wspólnotą narodową tak typową dla judaizmu. Kościół katolicki np. to nowy naród wybrany złożony z Polaków, Włochów, Hiszpanów, Brazylijczyków, Filipińczyków i katolików wszystkich pozostałych narodowości. To oni tworzą wspólnie katolicki nowy naród wybrany złożony z duchowych Żydów.
.
Kolejna sprawa to stosunek członków nowego narodu wybranego do wszystkich pozostałych ludzi, nazywanych pogardliwie poganami, heretykami, innowiercami czy bezbożnikami (Żydzi jak wiemy z Biblii i Talmudu gardzili nie-żydami). Stosunek ten mimo werbalnego głoszenia miłości bliźniego cechuje często pogarda i nienawiść. KK do niedawna głosił wręcz, że tylko katolicy to prawdziwi chrześcijanie i tylko oni dostąpią „zbawienia”. A cała reszta (także pozostali chrześcijanie) to szatański pomiot który wyląduje w piekle. I choć oficjalnie kk zmienił to religijnie szowinistyczno-rasistowskie stanowisko (Vaticanum II) wielu katolików nadal gardzi niekatolikami i nienawidzi ich. Czego niejednokrotnie sam doświadczyłem, gdy atakowano mnie przy użyciu najgorszych wyzwisk a nawet pogróżek.
.
Kolejną cechą chrześcijaństwa upodabniającą je do judaizmu to sposób „ewangelizacji” ogromnych obszarów Ziemi przez chrześcijan. Często przypominało to metody podboju Kananu przez biblijnych Żydów. Losy np. wielu plemion indiańskich niewiele różniły się od losów Kananejczyków. Tak samo potraktowano w Europie ludy Prusów i Jaćwingów, naszych pogańskich braci.  A i zawziętość wobec „heretyków” i ich rzezie w Europie przypominały rzezie biblijne. Ale najbardziej charakterystyczną cechą wspólną dla judaizmu i chrześcijaństwa jest utrzymywanie wyznawców w ciągłym strachu przed żydowskim bogiem, przed jego gniewem i karą (co w chrześcijaństwie stoi w oczywistej sprzeczności z przedstawianiem go jako boga nieskończenie dobrego i miłosiernego). No i straszenie wyznawców gehenną, piekłem – wiekuistym potępieniem. Tak naprawdę to własnie strach przed (wyssanym z palca) piekłem i przed gniewem bożym nieskończenie dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego jest FUNDAMENTEM żydo-chrześcijaństwa i judaizmu. A nie „miłość boża” (jak można kochać mściwego demona straszącego ciągle karą i gniewem).
W tym miejscu przypomnę tylko, jak straszono wyznawców judaizmu:
.
“ Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoi córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegokolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego. Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: „Któż sprawi, by nadszedł wieczór”, a wieczorem: „Któż sprawi, by nadszedł poranek” – a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: „Nie będziesz go już oglądać”. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.”
Księga Powtórzonego Prawa 28:15-68
.

Czyż możemy się dziwić, że Żydzi tak bali się ich „boga”? I jego kapłanów…

.
W tym miejscu rodzi się jeszcze takie oto pytanie – czy można nazwać moralnym lub etycznym system, w którym wymusza się na wyznawcach przestrzeganie przykazań takimi groźbami jak te powyżej?
.
I czyż możemy dziwić się, że ciskane przez papieży klątwy często tak bardzo przypominały powyższy przykład „miłości bożej”? Oto klątwa rzucona przez Piusa IX na króla Włoch:
.
Mocą Najwyższego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mocą Świętych kanonów, Niepokalanej Dziewicy Marii, Matki i piastunki Zbawiciela, mocą potęg niebieskich, Aniołów, Archaniołów, Tronów, Cherubinów i Serafinów, mocą wszystkich świętych patriarchów i proroków, apostołów i ewangelistów, mocą świętych Młodzianków, śpiewających przed barankiem pieśń nieustanną, mocą świętych męczenników i wyznawców, świętych panien i wszystkich wybranych bożych, ekskomunikujemy, przeklinamy i wyłączamy go (króla Włoch, J. K.) z świętego kościoła Boga najwyższego, ażeby był męczony strasznymi mękami wraz z Dadanem i Abironem i z tymi, którzy mówią do Pana Boga: „Odstąp od nas, nie chcemy żadnej z dróg Twoich!”. A tak jak ogień jest tłumiony przez wodę, tak światło jego niech zgaśnie na wieki. Niech Ojciec, Syn i Duch Święty przeklnie go. Niech będzie potępiony gdziekolwiek się znajdzie: w domu, lub na polu, na wzgórzu, lub w dolinie, w wodzie, lub w powietrzu. Niech Maria Panna, święty Michał, św. Jan, święci Piotr i Paweł przeklną go.
Niech będzie przeklęty jako żyjący i jako umierający, jako jedzący i jako pijący, jako łaknący i jako pragnący, jako śpiący i jako drzemiący, jako czuwający i jako odpoczywający, jako stojący i jako siedzący, jako chodzący i jako siedzący i jako broczący we krwi. Niech będzie przeklęty w mózgu swoim. Niech będzie przeklęty we wszystkich swoich zdolnościach. Niech będzie przeklęty we włosach swoich. Niech będzie przeklęty w koronie na głowie swojej. Niech będzie przeklęty w skroniach swoich, w czole swoim, w uszach swoich, w brwiach swoich, w szczękach swoich, w siekaczach i zębach trzonowych swoich, w ustach i w gardle swoim, w barkach i napiąstkach swoich, w ramionach, i w rękach i w palcach swoich. Niech będzie potępiony w ustach, w swojej piersi, w swoim sercu i we wszystkich wnętrznościach swoich. Niech będzie potępiony w udach, biodrach, w kolanach swoich. Niech będzie potępiony w goleniach, w stopach i w palcach swoich. Niech będzie przeklęty we wszystkich połączeniach ciała swojego, od wierzchu głowy, aż do spodu stóp. Niech nie zostanie szelest po nim.
Niech Syn żyjącego Boga, ze wszystką chwałą majestatu swego przeklnie go. Niech niebiosa, ze wszystką mocą, jaka się w nich porusza, powstaną przeciw niemu, przeklną go i potępią go. Tak niech się stanie. Amen.”
.
Jak widzimy katolicka miłość bliźniego ma rzeczywiście biblijne korzenie.
W tym miejscu przypomnijmy sobie jeszcze, co o chrześcijaństwie mówili Żydzi…
Marcus Eli Ravage:
.
.
„Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”
.
Stanisław Krajewski:
.
“Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię.”
.
Franz Rosenzweig:
.
Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować.”
.
Niestety miliony Słowian dało się ogłupić nadjordańskiej dżumie duchowej. Miliony Słowian nadal hołdują żydowskim idolom i bożkom. Miliony żydowską rasistowską księgę zbrodni nazywają „pismem świętym”. Są duchowymi Żydami. Gorzej jeszcze… Istnieją związki i stowarzyszenia odwołujące się do słowiańskich korzeni, występujące pod pogańską, słowiańską symboliką, głosząc równocześnie (naleciałości jahwizmu) hasła szowinistyczno-rasistowskie.
.
Kursują też w internecie tzw. „Wedy aryjsko-słowiańskie” – fałszywka przesiąknięta rasizmem, białym szowinizmem i jahwizmem.
A przecież nasi pogańscy przodkowie byli całkowicie wolni od szowinizmu i rasizmu. Nie były u nich znane czystki etniczne i rzezie z pobudek wyznaniowych czy rasowych. Nie było fanatyzmu i programowej nienawiści do nie-Słowian. Obcych, którzy szanowali lokalne zwyczaje i słowiańskich bogów nigdy nie wypędzano ani nie prześladowano. I tak trwała Słowiańszczyzna przez całe tysiąclecia. Niestety nadjordańska dżuma zaatakowała Słowiańską Ziemię. Słowiańską afirmację życia zastąpiła kultem umarlaka na rzymskiej szubienicy. Radosne obrzędy zastąpiła postami, umartwianiem się żydowskiemu demonowi śmierci ku upodobaniu, sado-masochistycznymi „drogami krzyżowymi” i żebraniem na kolanach przed żydowskimi idolami o miłosierdzie, „grzechów” odpuszczenie i  „zbawienie”. Zżydziła i zażydziła ona Ducha, umysły, kulturę i tożsamość Słowian.
.
Najwyższy już czas aby oczyścić Świętą Słowiańską Ziemię z żydowskich naleciałości. Najwyższy czas Słowiańszczyznę duchowo i kulturowo odżydzić.
.
Powróćmy do słowiańskich korzeni, kultury, duchowości i tożsamości…
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga

39 komentarzy do “Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu

 1. Żydzi – dawni Atlantydzi. Od 17 do 12 tys lat temu wprowadzili na Świat Ciemność w postaci wojen, podbojów i zamieniania pokonanych w totalnych niewolników [ostatecznie 12 tys lat temu doprowadzili cały Świat do samozagłady]. Co wyprawiali poza podbojem. A więc; wszczepiali podbitym implanty w ciała tak aby ci nie mogli się sprzeciwić lecz posłusznie wykonywali każdy rozkaz – nawet najcięższą i najbardziej niebezpieczną robotę – i to działało – Niewolnicy byli w 100% posłuszni = totalnie zniewoleni. I najgorsze – zniewolili technologicznie też Astral – i uniemożliwili tym sposobem Niewolnikom Zbawienie = Zjednoczenie z Bogiem. Niewolnik wykończony nadludzkim wysiłkiem szybko umierał i znów odradzał się jako Niewolnik wszechwładnych Atlantów. Dziś liczni świadomi tego bezlitośni Żydzi chcieliby powtórki z rozrywki – ale się im nie uda.

  Proszę nie przesadzać – Atlantydzi mieli wysoką technikę. Żydzi zaś byli zwykłymi pastuchami kóz, którzy techniki uczyli się od sąsiednich ludów.
  opolczyk

  Polubione przez 1 osoba

 2. Biedni chrześcijanie po prostu nie są w stanie zaakceptować tego że ich religia wywodzi się z żydostwa i przez żydostwo została stworzona w celu podbicia ludzkości, a chrześcijanie są jedynie narzędziem podboju, chłopcami na posyłki, najemnikami, wykidajłami, kolesiami od brudnej roboty, na jakiś czas chrześcijaństwo wyrwało się z rąk żydostwa i żyło własnym życiem(choć podejrzewam że żydostwo na pewne wydarzenia mogło subtelnie wpływać tak aby historia potoczyła się tak a nie inaczej) ale nawet wtedy realizowało ono świadomie lub nie cele żydostwa z czego żydzi podejrzewam że byli zadowoleni lecz nie wyrażali tego publicznie aby ich plan na jaw nie wyszedł. Obecnie chrześcijaństwo po wyrwaniu mu kłów i pazurów przez żydostwo rękami rozwścieczonych wielowiekowym terrorem chrześcijańskim gojów znów powróciło do żydostwa i realizuje jego cele licząc naiwnie że będzie beneficjentem korzyści z Nowego Porządku Światowego ale tak naprawdę czeka ich jedynie cmentarz.

  Polubione przez 1 osoba

 3. A propos wyłudzania przez nazistów kasy za rzeczy już spłacone przez Gomułkę i Gierka, czyli bandyckie zawłaszczanie Polski pod Polin,

  wypowiedź jednego z politykierów szczujących polactwo do wymierania w walce z Rosją, by zwalniać miejsce „rasie panów”:

  „Zajmujecie się bzdurami, a tymczasem wypowiedź Schetyny w TOK FM z 5.10.2014…

  (http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/tajemnicza-modyfikacja-przy-monumencie-georgia-guidestones#comment-224311)

  Polubienie

 4. ( – – – )

  Komentarz usunięty

  Oczywiście, że nie zamieszę tych trzech komentarzy – propaganda żydo-katolicka jest u mnie zakazana. Niemniej odpowiem na kilka kwestii.

  Tzw. „nauczanie katolickie” to pokrętny „talmudyzm” udowadniający to, co dla interesów hierarchii było/jest korzystne. Tak było przed i po soborze – od samego początku czyli od I w n.e.

  Papieże sami byli duchowymi żydami. Dlaczego więc nie ostrzegali przed nimi samymi? I to papieże handlowali odpustami… I nawoływali do rzezi i mordowanie niepokornych.

  Wszystkich „proroków” (postacie fikcyjne) żydzi nie zamordowali. Taki Eliasz „wstąpił” do żydowskiego nieba („wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwu: i wstąpił Eliasz przez wicher do nieba”).

  Nadal żydzi uznają „proroka” Izajasza!

  „10. Księga Izajasza – Jiszaja (ישעיה)”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach

  I to właśnie Izajasz był żydowskim szowinistą i rasistą:

  “I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
  Izajasza 61, 5-6

  “Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
  Izajasza 49, 22-23

  “Przyjdą do Ciebie (Izraelu) i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
  Izajasza 45, 14

  Obrzezany cieśla nie był ani „chrystusem”, ani bogiem! To żydo-chrześcijański bełkot.
  Plemieniem żmijowym nazwał obrzezany cieśla faryzeuszy, a nie wszystkich żydów.
  Obrzezany cieśla był żydowskim szowinistą:

  „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”
  „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela… Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom.”

  „Tradycyjni katolicy” to tacy sami duchowi żydzi jak cała reszta – mają umysły zatrute żydowskimi bredniami biblijnymi i jewangelicznymi.

  Polska nigdy nie miała oparcia w kk. On zawsze był jej wrogiem. Polska z kościołem to kraj odmóżdżonych duchowych żydów służących nadjordańskiej dżumie.

  Tylko ludzie pozbawieni wiedzy skazani są na „wiarę”. I niestety nadal zbyt wielu Polaków wierzy w żydowskie brednie biblijne.

  Oczywiście, że Polacy powinni być razem. Niestety katolactfo bardziej broni „wiary” szkodzącej Polsce niż polskiej racji stanu. Dlatego z katolakiem broniącym jego żydowskiej wiary nigdy nie stanę w jednym szeregu.

  Wszystkie „przekłady” żydowskiej biblii są tyle samo warte – zasługują na spalenie. Ten świat należy uwolnić od tej rasistowskiej i zbrodniczej księgi odmóżdżającej miliardy ludzi.
  A tzw. „ojcowie kościoła” to zwykli oszuści.

  opolczyk

  Polubienie

  • emjot, napisałeś m.in: o żydobiblii: „te nowe przekłady są sfałszowane pod pozorem przystępności języka.”

   Fałszowanie rasistowskiej żydo-biblii ma miejsce nie pod pozorem przystępności języka. Ostatnio fałszuje się ją pod naciskiem światowego żydostwa. Podam konkretny przykład:

   Przed rokiem 1963 w polskojęzycznej żydobiblii w II księdze Samuela stało:

   „Lud też, który był w mieście, wywiódłszy, podał pod piły, i pod brony żelazne, i pod siekiery żelazne, i wegnał je w piec cegielny. A tak uczynił wszystkim miastom synów Ammonowych.”

   W niemieckojęzycznej żydobiblii stało to samo:

   “Aber das (feindliche) Volk drinnen führte er (David) heraus und legte sie unter eiserne Sägen und Zacken und eiserne Keile und verbrannte sie in Ziegelöfen. So tat er allen Städten der Kinder Ammon.”

   W pierwotnym tłumaczeniu Lutra stało:

   „Aber das Volck drinnen füret er eraus/ und legt sie unter eisern segen und zacken/ und eisern keile/ und verbrand sie in Zigelöfen.”

   Obecnie w polskojęzycznych żydobibliach wydanych po 1963 roku stoi w tym samym miejscu:

   „Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami ammonickimi.”
   http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Sm/12.php

   A w niemieckojęzycznej żydobiblii stoi obecnie:

   „Aber das Volk darin führte er heraus und stellte sie als Fronarbeiter an die Sägen, die eisernen Pickel und an die eisernen Äxte und liess sie an den Ziegelöfen arbeiten.”

   Dlaczego dokonano pod naciskiem starszych braci w wierze spod znaku gwiazdy Dawida tego fałszerstwa? Ano nie wypadało, aby przodkowie „ofiar holokaustu” pod wodzą Dawida sami wcześniej palili ludzi w piecach…

   „Tzw. prawa noachickie obowiązują w USA od 26 marca 1991 r. i zostały zatwierdzone przez Kongres i Senat oraz podpisane przez ówczesnego prezydenta G. Busha Sr. (‚masona’).
   Prawa noachickie dają Żydom prawo do uwiezienia lub skazania na śmierć nie-żydow (‚gojów’), którzy modlą się do innych bogów niż ‚żydowski’ JHWH (‚jehowa’).
   Nawet niemiecki Żyd, papież Benedykt XVI (Ratzinger) podczas wizyty w USA w kwietniu 2008 r. spotkał się z reprezentantami społeczności żydowskiej (rabinami) w USA i nazwał Żydów ‚narodem wybranym’ oraz stwierdził, że prawa noachickie są żydowską tradycją – rok wcześniej, bo w 2007 r. odbyło się spotkanie komisji watykańskiej z rabinami w Jerozolimie, która podpisała porozumienie dotyczące uznania praw noachickich za obowiązujące całą ludzkość.”

   Admin

   Polubienie

 5. jeśli nawet odrzucimy wiedzę „objawioną” to i tak nasz świat niewiele się zmieni. Trzeba załączyć myślenie. W pierwszej linijce bzdury biblijne na drugim miejscu bzdury naukowe (ateistyczne). Zobaczcie jak niewiele się różnią. Koszerność bije po oczach:

  – stworzenie świata z niczego przez tzw. Stwórcę
  – stworzenie świata z niczego w wyniku „wielkiego wybuchu” (złamane są zasady: zachowania energii i liczby barionowej)

  – Stwórca po kolei tworzy różne organizmy
  – Ewolucja tworzy organizmy jeden z drugiego – niemal dokładnie odwrotnie niż to zapisano w biblii (przypadek?)

  – każde stworzenie ludzkie ma grzech pierworodny
  – każde stworzenie ma kredyt do spłacenia

  – mądrości są szukane w biblii
  – mądrości szuka się w szitipedii (bardzo mocno cenzurowanej)

  – klechu przekazuje wiedzę przez ambonę
  – telewizja przekazuje wszystkie niemal wiadomości

  – w niedzielę idziemy wspomóc kościół
  – w niedzielę wspomagamy hipermarkety

  – wszechmocny „Pan Bóg”
  – wszechmocny dolar

  – Pan Bóg wszystko widzi
  – monitoring nagra każdego

  – symbolem zła jest 666
  – symbolem złodziejskiego handlu są ceny z 999

  – językiem chrześcijan jest łacina
  – językiem cywilizacji jest angielski (50% słów z łaciny)

  Pierwszym krokiem od zrzucenia jarzma będzie przestanie oddawania czci „ŻyIdolom”.
  Pan Bruk, Jezus Chytrus i Ma Ryja – muszą trzymać się z dala od Nas. Trzeba sobie uświadomić, że nie są ani nam do niczego potrzebni, nie mają nic wartościowego do przekazania.

  Jeśli najwyższą wartością ma być jakiś koszerny „Pan Bruk”. Nie dobro, mądrość, uczciwość, dbanie o przyszłe pokolenia to świat będzie wyglądał beznadziejnie. Uznając obcego Pana za swojego automatycznie spychamy się do roli niewolników. Nie wiem jakby mogło wyglądać niebo dla katoli, bardzo wyraźnie wiadomo jak wygląda ich „piekło” pokazują to często. W Krainie Słowian: ziemia, przyroda, przemysł, bogactwa naturalne, stanowienie praw, bicie pieniądza i godne życie ma należeć do Słowian. Wiele zależy od nas samych. Ja rozwijam układ „rodowy” rodziny, bez kredytów, złodziejstwa, telewizji. Spisanych praw i innych podziałów. Jest to trudniejsza droga ale warto spróbować. Przyszłe pokolenia będą wdzięczne za zgromadzone wartości materialne i duchowe.

  Pozwolę sobie na dwie uwagi:

  – Przy „wielkim wybuchu” fizycy kosmolodzy zapominają ponadto o pewnym drobiażdżku – nie podają jaki mechanizm spowodował ów „wielki wybuch”. Zgodnie z teorią czarnych dziur/osobliwości opracowaną przez tych samych fizyków grawitacja w osobliwości jest nieskończona. Co sprawia, że nie ma fizycznej możliwości, aby czarna dziura/osobliwość wybuchła.

  – Co do ewolucji – sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Otóż ewolucja wcale nie musi być pojmowana materialistycznie. Materia jako taka zresztą nie istnieje. Jest to specyficzny punktowy stan skupienia energii, posiadający ponadto (czego materialiści nie dostrzegają) własną (samo)świadomość. Inną wprawdzie niż nasza, ludzka, ale jednak jakąś tam (samo)świadomość. Mają ją atom, kamień polny, planeta Ziemia.
  Ponadto ewolucja nie przebiega skokowo. Nie jest tak, że z dnia na dzień powstaje nowy gatunek, a stary gatunek, ten „wyjściowy” natychmiast znika. Ewolucja w odniesieniu np. do zwierząt to powolny proces trwający setki czy tysiące generacji i zachodzi w małych izolowanych od reszty populacji grupkach, w których kumulowane niewielkie mutacje po iluś tam pokoleniach sprawiają, że powstaje gatunek zwierząt różniący się od reszty gatunku „wyjściowego”. Który w międzyczasie nadal – choć też nieco zmieniony (mutacje) może nadal istnieć.
  opolczyk

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/09/27/kazda-wladza-pochodzi-od-boga-chrzescijanskie-umilowanie-nie-wiedzy-i-tego-skutki/#comment-71294

  Admin

  Polubienie

 6. Witam, od niedawna i ja wreszcie dostrzegłem absurdy biblijne choć moim celem nie było kwestionowanie a raczej chciałem wiedzieć wszystko, ale odkąd co rok musiałem się ustosunkować do coraz to nowszych odkryć plus odkrycia innych trzeba było obrać inną taktykę. Efekt jest taki że nie pogada z nikim ale wreszcie czuję się wolny od Is Ra Ela i jego okropnego bóstwa jahwy. Anty żydem byłem w prawdzie od zawsze ale nie spodziewałem się ze biblia to ich narzędzie do kontrolowania niemal całego świata.
  Dzięki biblii maja w garści wszystkich ślepowierców , taki jeden nawet nazwał mnie opłacanym hazbarytą , nieuk jeden , żydowski klon który sieje miłość bożą.
  Na szczęście są tacy którzy otrząsnęli się z tej pandemii.
  Pozdrawiam

  Polubienie

  • Witam Dariusz.

   Absurdów biblijnych jest ogrom. Podaję pierwszy z brzegu – obrzezany cieśla ciągle ględził o „dobrym ojcu” w niebie. Ale też co trochę starszył piekłem:

   „Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.”
   Mt 5, 29-30

   No to co to za „dobry ojciec” w niebie który daje wyznawcom do wyboru – samookaleczenie albo piekło.

   Najważniejsze jednak jest zrozumienie tego, że żydo-biblia została po prostu wyssana z palca. Także tzw. „nowy testament”. Ponadto biblia jest nie tylko gloryfikacją żydowskiego rasizmu i czystek etnicznych dokonywanych rzekomo z woli i przy pomocy Jahwe. To także plan podboju świata („Biblijne korzenie globalizmu NWO” które znasz). Apokalipsa zaś to scenariusz a nie „proroctwo”, tyle że „ubrany” w przeróżne religijne metafory. A taki np. współczesny banksterski żydo-kapitalizm znajdziemy w „przypowieści” obrzezanego cieśli (pamiętajmy, że w tych przypowieściach „Panem” był żydowski Jahwe):

   „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał (…). Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”
   Mt 25, 26-30

   No i dzisiaj właśnie garstka żydo-banksterów i ich pociotów ma coraz więcej, a ogromnym rzeszom biedoty odbierane jest to co jeszcze oni posiadają.

   A to – „chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał” – jakież to dobitnie „żydobiblijne”!!!

   Jewangelie miały zainfekować Gojów biernością, pasywnością – by uczynić ich bezbronnymi:

   „A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.”
   Mt 5, 39-42

   Miały też zainfekować Gojów tępą bezrefleksyjną wiarą w żydowskiego obrzezanego cieślę :

   „Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. 31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.”

   J 20, 29-31

   W sumie cała żydobiblia to żydowskie oszustwo i spisek przeciwko przede wszystkim nieżydowskiej ludzkości.

   Nadmienię w tym miejscu – nie jestem programowym „anty-żydem”. Potępiam i demaskuję żydowskie oszustwa, kłamstwa i zbrodnie ale nie zwalam ich na wszystkich Żydów, a obciążam nimi te środowiska, które za nie odpowiadają. Wśród Żydów są normalni uczciwi ludzie. Jak my. Niektórzy nawet są przez fundamentalistów mordowani. Jak zmarły w podejrzanych okolicznościach…
   „Izrael Szahak (Israel Shahak; ur. 28 kwietnia 1933 r. w Warszawie, zm. 2 lipca 2001 r. w Jerozolimie) – żydowski publicysta, krytyk judaizmu i szowinizmu żydowskiego, obrońca praw człowieka. Autor wielu książek na ten temat, w tym między innymi „Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii”. Był profesorem chemii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.
   Niedawno profesor Shahak umarł w Jerozolimie, w niewyjaśnionych okolicznościach. Znane są zbrodnie popełniane przez fundamentalistów żydowskich, z których jeden wsławił się politycznym morderstwem, strzelając kulą w plecy premiera Izraela Itzhaka Rabina. Jest on nadal bohaterem fundamentalistów żydowskich tak w Izraelu jak i w Nowym Jorku oraz w innych skupiskach Żydów. Natomiast syjonista, dr. Baruch Goldstein otworzył ogień na modlących się Arabów i zabił 29 oraz zranił około 100 w Hebronie w meczecie Ibrahimi.”

   https://opolczykpl.wordpress.com/czytelnia/

   Pozdrawiam

   Polubienie

   • According to the Talmudic En-cyclopedia: ‚He who has carnal knowledge of the wife of a Gentile is not liable to the death penalty, for it is written: „thy fellow’s wife” rather than the alien’s wife; and even the precept that a man „shall cleave unto his wife” which is addressed to the Gentiles does not apply to a Jew, just there is no matrimony for a heathen; and al-though a married Gentile woman is forbidden to the Gentiles, in any case a Jew is exemp-ted.’ This does not imply that sexual inter-course between a Jewish man and a Gentile woman is permitted – quite the contrary. But the main punishment is inflicted on the Gentile woman; she must be executed, even if she was raped by the Jew: ‚If a Jew has coitus with a Gentile woman, whether she be a child of three or an adult, whether married or unmar-ried, and even if he is a minor aged only nine years and one day – because he had willful coitus with her, she must be killed, as is the case with a beast, because through her a Jew got into trouble. The Jew, however, must be flogged, and if he is a Kohen (member of the priestly tribe) he must receive double the number of lashes, because he has committed a double offense: a Kohen must not have inter-course with a prostitute, and all Gentile wo-men are presumed to be prostitutes.
    Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, Pluto Press, London 1994, page 87

    Za: Jewish Gangsters Raped, Killed Children As Young As 2 On Film JEWISH CHILD PORN / SNUFF FILM RING DISCOVERED

    No i właśnie…
    Izrael Szahak demaskuje żydowski rasizm i pogardę wobec pogan – za co zasługuje na szacunek.
    Porównajmy jego wypowiedź z tym bełkotem:

    „Judaizm jest więc w swoich fundamentalnych założeniach antyrasistowski, skoro akceptuje i włącza do narodu żydowskiego ludzi wszystkich ras, na podstawie ich własnego wyboru i spełnienia wymogów konwersji.”
    „Żydzi nie są wybrani „ponad” (innych), ale są wybrani „do” (spełnienia określonego celu). Celem tym jest przybliżenie ludzkości do Boga, uświadomienie światu idei etycznego monoteizmu.”

    http://www.the614thcs.com/40.144.0.0.1.0.phtml
    opolczyk

    http://pracownia4.wordpress.com/2014/08/09/nie-ma-co-ci-byc-przykro-to-tylko-poganie/

    Admin

    Polubienie

 7. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację w której (że się tak wyrażę) „awersem” jest np. czarna dziura, a „rewersem” supernowa (w ramach tego samego wszechświata, a jeśli wszechświatów jest więcej, to czarna dziura w jednym jest dajmy na to supernową w drugim i odwrotnie) – nie znam na tyle wszechświata ale zakładam, że suma supernowych jest równa sumie czarnych dziur. Osobiście uważam, że cały nasz wszechświat (bądź wszechświaty) można wyrazić jedną cyfrą „0”, wszystkie zjawiska z jakimi mamy do czynienia mają swoją odwrotność i wszystko dąży do harmonii, co wcale nie oznacza, że wszystko musi się ze sobą połączyć i przestać istnieć – po prostu wszechświat powstał poprzez powstanie przeciwieństw i ten proces trwa cały czas niektóre elementy się łączą dając w efekcie zero, a inne powstają – pytanie jest takie kto czy co z tego „0” potrafi czynić te przeciwieństwa. Jeśli wyobrazimy sobie krzywą Gaussa (doskonale symetryczną względem osi pionowej), to suma wszystkich elementów leżących naprzeciwko siebie (po obu stronach osi pionowej) wynosi zero. Biorąc pod uwagę takie podejście można wysnuć wniosek, że jedni i drudzy (kreacjoniści i naukowcy od „wielkiego wybuchu”) mają rację i jednocześnie się mylą. Jednym zdaniem – jeśli istnieje nasza Ziemia gdzie od wieków ludzie mordują się wzajemnie nie wiedząc dlaczego, to może istnieje „anty-Ziemia” gdzie wojen prawie nie ma, a tamtejsza ludzkość żyje w pokoju i dostatku (i czy nie można założyć, że istnieje ktoś lub coś kto znając te zależności celowo zaburza harmonię na naszej Ziemi, aby na anty-Ziemi uzyskać właściwy skutek? – my żyjemy po ujemnej stronie krzywej, tamci po dodatniej, zamiast obie Ziemie po obu stronach tylko z różnie lecz symetrycznie rozłożonymi akcentami).
  Co do ewolucji, to może ona postępować tak linearnie jak i skokowo, jeśli warunki nie są zaburzone (przyjmijmy, że są to warunki laboratoryjne, w przyrodzie praktycznie nie występujące), to organizmy przystosowują się w sposób powolny i systematyczny, ale jeśli, któryś z czynników (jeden lub kilka) zmieni się gwałtownie, przetrwają tylko osobniki przystosowane do nowych warunków, a inne po prostu wyginą.
  To tylko takie moje dywagacje odnośnie powstania wszechświata i ewolucji – jak każdy staram się mieć własną teorię… 🙂

  Supernowa to nie rewers czarnej dziury. To po prostu wybuch zewnętrznej powłoki dużej gwiazdy lub białego karła. Liczba supernowych niekoniecznie równa jest ilości czarnych dziur – nie każdy wybuch supernowej tworzy czarną dziurę.

  Gwałtowne wymieranie słabszych osobników na skutek niekorzystnych warunków nie jest ewolucją skokową a „przyspieszoną” selekcją naturalną. Nie powstaje nowy gatunek, a jedynie wymierają z istniejącego gatunku osobniki słabsze. Silniejsze żyją nadal – ale są nadal osobnikami tego samego a nie nowego gatunku.
  opolczyk

  Polubienie

 8. THE GENTLE GIANT WHO TRIED TO SAVE OUR WHITE EUROPEAN NATION, CULTURE AND RACE:


  (http://videos.videopress.com/xEAl0grr/adolf-hitler-public-statement-by-sister-paula_std.mp4)

  Nazi=National-Zionism=Zionism made by Jews…
  Naso=National-Sozialismus=for freedom… all people.

  Adolf Hitler and Nationalsocialism was in reality different than was taught in the schools.

  Ad 1-sze zdjęcie: Tzw. Hitler (nieprawdziwe nazwisko) lubił też pieski i oseski 😉

  Admin

  Polubienie

 9. Z poczty mailowej…

  Otrzymałem takiego oto maila:

  „Hi! Witam Was tak od serca,szczerzej, O.K?
  Was,tzn.Piotra i Andrzeja,nie wazne czy w jednej osobie czy w dwoch wystepujecie,wazne ze korespondencja jest mila i pouczajaca.Chce Was powiadomic iz niewielu przekonacie ta bez-posrednia droga, tlumaczac o zydo-chrzescijanstwie i wymyslonym Chrystusie przez zydow,nie,nie jest to wlasciwa droga zniechecenia katolikow do tej zydowskiej wiary. Lepsza metoda bedzie kiedy zaczniecie tlumaczyc ze Kosciol jest niszczony przez wprowadzenie judaizmu juz od kilku lat. Ze w czasie mszy sw.czy innych nabozenstw jest czytanie ze Starej Biblii a chrzescijanstwo zaczyna sie od narodzenia Jezusa bo zreszta taka jest tego prawda.Ze judaizm wprowadzony podstepnie i zmiany,ktorych wierni jakgdyby nie dostrzegali, prowadza w prostej drodze do talmudu,tak ze katolicy nie zdaja sobie sprawy dokad w judaistycznym kosciele zmierzaja. Ja dodam od siebie ze z tego wlasnie powodu duzo Polakow odeszlo.W tym akurat temacie sa zorientowani w duzym procencie,wielu przechodzi do Kosciola pdziemnego. Pozdrawiam….”

  Odpisałem tak:

  „Droga Otylio,

  Nie jestem w stanie pisać pozytywnie o kk. Nie napiszę nigdy, że żydzi „niszczą” kk „wprowadzając judaizm” Bo to jest nonsens! KK bazował na judaizmie od początku – był judaizmem dla nieobrzezanych Goim. Od Vaticanum II zmieniło się to, że infiltrowany przez żydów kk odrzucił wcześniejszy katolicki szowinizm i skrajną (judaistyczną) nietolerancję. Przed Vaticanum II kk głosił, że tylko katolicy to „nowy naród wybrany” i tylko katolicy dostąpią „zbawienia”. A cała reszta to szatański pomiot, który pójdzie do piekła. Nie było mowy o dialogu z innymi religiami czy odpryskami chrześcijaństwa, a bredzono tylko o „nawróceniu” na katolicyzm wszystkich „heretyków” i „wrogów kościoła”. Ponadto „niszczenie” kk przez żydów to w sumie jeden z niewielu ich dobrych uczynków – niszczą coś, co sami wcześniej stworzyli. Przypomnę w tym miejscu Marcjona, który ok. roku 140 n.e zaproponował odrzucenie starego testamentu jako zbyt żydowskiego. I wtedy żydowski kler wywalił go ze „spółki”.
  „Marcjon w całości odrzucał Stary Testament jako zbyt skażony religią żydowską, z Nowego zaś uznawał Ewangelię Łukasza i listy św. Pawła.”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcjon
  Co pokazuje że jeszcze wówczas kler był czysto żydowski i dlatego nie chciał „odżydzić” żydo-chrześcijaństwa.

  Dlaczego mam bronić tej żydowskiej instytucji, która przez wieki była zbrodnicza, totalitarna i ludobójcza jak judaizm biblijny?
  Aby Polska była Polską należy uwolnić ją z wszelkich szkodliwych żydowskich naleciałości. A najgorszą z nich jest właśnie żydo-katolicyzm i kk.
  Nie mam zamiaru kokietować katolików. Jestem publicystą zobowiązanym własnym sumieniem do pisania prawdy. I to robię. Za co od lat jestem wściekle atakowany przez odmóżdżonych katoli.
  (…)

  I jeszcze jedna sprawa – żydzi nie niszczą tylko kk. Ostatnio żydowska katolicka banda jezuicka bierze się za zżydzanie/niszczenie buddyzmu:
  http://www.bibula.com/?p=339
  Najpierw udawać będą, że tylko „medytują” po buddyjsku, a potem będą próbować buddyzm „nawrócić” i zadżumić żydzizmem/katolicyzmem/judaizmem.

  Myślę, że jasno wyłożyłem moje postępowanie i motywy.”

  „PS
  Kk obecnie nie jest poddawany „judaizacji” a wręcz przeciwnie. Głównymi cechami judaizmu są skrajna nietolerancja wobec niejudaistów, fanatyzm i wywyższanie się ponad wszystkich innych jako jedyny „naród wybrany”. Takie cechy miał przedsoborowy katolicyzm. To co żydowski kler teraz robi to w rzeczywistości dejudaizycja kk, to budowa „katolicyzmu z ludzką twarzą”, który przestał innych chrześcijan i niechrześcijańskie religie traktować z pogardą i gotów jest do dialogu z nimi. Do czego judaizm biblijny i katolicyzm przedsoborowy nigdy nie był gotów.”

  Polubienie

  • Tej kobiecie chodzi zapewne o to że owieczki są na tyle chore psychicznie że nie da im się na siłę wytłumaczyć konstrukcji rzeczywistości na sposób zaawansowany, znam ten sposób myślenia polega on na tym żeby podkopywać delikatnie kamyczek za kamyczkiem aż do całego fundamentu i że dopiero wtedy da się u tych ludzi zburzyć całą zbędną nadbudówkę żydowską. Na wielu to działa i faktycznie odsuwają się od kościoła i tak dalej ale przecież wiemy że nie o to chodzi, bo ci sami ludzie ciągle klękają przed Jezusem i czekają na jego przyjście jako jedynego zbawiciela. Moim zdaniem samo odrzucenie chrześcijańskiej mitologii z nad Jordanu to nie jest tak naprawdę problem i każdego da się wyleczyć jeśli tylko będzie tego chciał i potrzebował, większy problem to to że to wszystko popodłączane jest do starożytnych egregorów a to znacznie silniejsze twory niż zakodowane nam malownicze obrazki z Nowego Testamentu…

   Polubienie

   • „większy problem to to że to wszystko popodłączane jest do starożytnych egregorów a to znacznie silniejsze twory niż zakodowane nam malownicze obrazki z Nowego Testamentu…” –
    aby zlikwidować egregory ludzie muszą przestać je wielbić, adorować, czcić, muszą przestać się do nich modlić i im służyć, muszą odstawić na bok wszelkie Marie, Jezusy, Allachy, Mahomety, Buddy, Szatany i inne wymysły bo to nie są rzeczywiste postacie które istnieją gdzieś tam w chmurach jak wyobraża sobie przeciętny wyznawca religii lecz stworzone przez energię myśli swoich wyznawców zwykłe demony, które się usamodzielniły i wysysają energię, żerują na głupich, naiwnych i przestraszonych ludziach, często ich opętują wpędzając ich w jeszcze większy paniczny wręcz strach i tym samym wysysając jeszcze więcej energii czy zwodząc i strasząc różnej maści głupawymi objawieniami z potoków z obłoków gdzie straszą utopieniem ludzkości w morzu krwi za rzekome grzechy. Oczywiście walka z nimi również nic nie da bo wtedy również się je karmi, należy po prostu przejść obok nich obojętnie tak jakby ich nie było, wtedy zwyczajnie się rozładują jak baterie i przestaną istnieć ponieważ aby przetrwać potrzebują energii swoich tępych wyznawców. Oczywiście to się tyczy nie tylko religii ale również różnej maści ideologii jak kapitalizm, liberalizm, nacjonalizm, faszyzm, bolszewizm czy globalizm, one bowiem też mają potężne egregory które niewolą i wysysają równie mocno co religijne. Nie inaczej jest z państwami, korporacjami, tajnymi stowarzyszeniami, bankami, firmami, partiami itp, nad nimi też stoją potężne egregory, których wypadało by się pozbyć. Z egregorami generalnie jest tak że im bardziej fanatyczna i mordercza ideologia czy organizacja im bardziej brutalni, agresywni i pozbawieni współczucia wyznawcy czy członkowie tym potężniejszy, brutalny i agresywny jest egregor i tym mocniej pilnuje swojego interesu. Oczywiście są też egregory pozytywne które mogą ludziom pomagać, służyć im ale aby takie stworzyć ludzie muszą zmienić sposób myślenia.

    Polubienie

 10. Jeżdżę po Polsce i spotykam się różnymi naszymi biznesmenami, zawsze znajdują czas na pogawędkę po pracy. Temat często zahacza o „starszych braci w wierze”. Nasza warstwa średnia widzi ich szkodliwe działania. Zapewne nie raz spotkała się z adwokatem o dużych uszach lub politykiem po zmianie nazwiska. Wie kto im przeszkadza i kto szkodzi rozwojowi kraju. Ja kieruję sugestię, że to wszystko zapisane jest w ich biblii, nie trzeba odwoływać się aż do talmudu. Są przeważnie zaskoczeni. Miałem pecha bo jak próbowałem wykonać „próbne odwierty” w biblii aby zobaczyć o czym ona jest to zawsze trafiałem na kawałki o wyzysku, złodziejstwie i lichwie innych Narodów przez jedynie słuszną nację. Nie chcę rozzłościć moich rozmówców bo mamy załatwiać interesy. Mówię, że przeczytałem NT ale z naukowej ciekawości i nic tam wartościowego nie znalazłem. Nie wiadomo nawet czy ten joszue to w ogóle istniał.

  Opolczyk jest uroczy wybrał metodę „Kawa na ławę”. Nie patyczkuje się.

  Trzeba stworzyć w przyszłości odnośnik (link): dla zagubionych chrześcijan – napisany bardzo delikatnie. Aby naszych Słowian oswobadzać z macek krzyża.

  Trzeba stworzyć w przyszłości odnośnik (link): dla zagubionych chrześcijan – napisany bardzo delikatnie
  Myślę że to dobry pomysł. Ale nie dla mnie. Ja pozostanę sobą.
  Kiedyś przekonywano mnie, abym zmienił retorykę na „opolczyk light”. Ale ja wolę walić „kawę na ławę” albo „między oczy”. I jest mi z tym dobrze.
  opolczyk

  Polubienie

 11. W świecie zachodnim … (D-A-CH) jesteśmy już doświadcza rodzaj demonizacji swastyki … ale w świecie arabskim … to można znaleźć nawet w okolicach domów wiary.

  http://www.coptichistory.org/new_page_463.htm

  Co wiesz o dawnych kultur ten symbol?

  Dlaczego zwłaszcza zachodni świat … (D-A-CH) tak bardzo znajduje demonizować tego symbolu?

  Polubienie

  • Pleba

   Swastyka to starożytny pogański krzyż solarny – symbol boskiego Słońca i szczęścia. Znana była w Indiach, Chinach, Egipcie, Rzymie, u Słowian, Celtów a nawet u Indian przed kolonizacją Ameryki. Uproszczoną Swastykę jako krzyż przywłaszczyło sobie żydo-chrześcijaństwo. Pierwsze trzy wieki jego symbolem była ryba. Chrześcijaństwo zwalczało symbole pogańskie. A te, które były zbyt powszechne lub zakorzenione w świadomości pogan przywłaszczało i nadawało im „chrześcijańską” interpretację. Także Hitler przywłaszczył ją sobie i zohydził.

   Polubienie

   • Hej , witam serdecznie,
    w Szwecji znalazłem runy wykonane wprost na skale ( zawsze widziałem tablice runiczne, ale nigdy , wykonane na monolitycznej skale).Stojąca obok tabliczka informuje, że wykonane zostały przed rokiem 1000, a więc przed czasem chrześcijańskiej agresji.

    Widać na nich konstrukcje krzyża, który krzyżem w dzisiejszym pojęciu tego słowa chyba nigdy nie był, bowiem konstrukcja jest złożona z 3 elementów, gdzie dwa z nich połączone są pierścieniem.

    Załączam link do fotki przedstawiającą naścienne runy, którą wykonałem tego lata. Kto chce, może ją wykorzystywać w dowolnym celu.
    http://screenshooter.net/100284581/ftnlbtg

    Następnym razem przedstawię Wam mapę z zaznaczonymi miejscami, gdzie znaleziono jakiekolwiek „pamiątki” po starożytnych Poganach – datowane na 2000 lat starej ery. Są dosłownie wszędzie , setki tysięcy punktów ze współrzędnymi GPS i szczegółowym opisem z podanymi wymiarami i …. z dołączonymi skanami odręcznych notatek z miejsca znaleziska.
    Ma się wrażenie, że Skandynawia była gęsto zasiedlona.
    Jest to dowód na to, że Szwedzi mogli zrobić inwentaryzację z podaniem tej strasznej daty przed inwazji obcych znad jordanu.

    Sprawdziłem też powszechność znalezisk datowanych na 2000 lat pne. Wygląda na to, że są równomiernie rozłożone na całym obszarze Szwecji. Nawet Kiruna na północy ma mnóstwo punkcików z ciekawymi obiektami w postaci np. pułapek na renifery i sztolni.
    Zaś południowa Szwecja, ta z ziemią rolną , zawiera znaleziska jak. narzędzia rolne, siekierki i śmietniki krzemowych resztek z produkcji narzędzi. Wiele tych zabytków rolnicy z tego terenu sami znajdowali i przechowywali w swoich domach. Nie mam pojęcia jak Szwedzi wykonali tą gigantyczną archeologiczną pracę. W odpowiednim czasie można będzie poprosić ich , by pomogli nam wykonać podobne zadanie. A przecież Polska miała bardziej korzystne warunki klimatyczne do życia.

    Niedaleko mnie, jest starożytne cmentarzysko z rozmaitymi formami pochówku – kopcami, tablicami, słupami kamiennymi . Jak będzie pogoda, wybiorę się z aparatem i zapodam fotki. No i w Dziady , jeśli nie przyjadę do Pl, zaniosę choć jedną małą dynię i świeczkę. Choć to nie moi przodkowie ale Swoi. Niech żyją wiecznie póki my żyjemy, mamy pojęcie i pamiętamy.
    Pozdro.

    Gracjusz – w Szwecji mogło uchować się więcej śladów pogańskich z oczywistych powodów – kraj sporo większy od Polski (o 1/3), ludności 4 razy mniej. Poganie żyli rozproszeni na całym terenie, bo kochali Przyrodę. Jahwiści trzymali się tylko miast i większych osad. Na „odludzie” nie pchali się. Ponadto nie szalała tam kontrreformacja i jezuickie psy watykańskie. Stąd i tyle pamiątek. Ale i u nas co nieco ocalało. Tutaj są krzyże pogańskie:

    Jeden święty pogański kamień wandale jahwiści wmurowali w ścianę żydłackiego kościoła w Sierpcu:

    A w Lipnicy dolnej bandziory z posągu Świętowita zrobili „podpórkę” żydłackiego ołtarza.

    Kiedyś im to wszystko odbierzemy…

    opolczyk

    Polubienie

 12. „Chce Was powiadomic iz niewielu przekonacie ta bez-posrednia droga, tlumaczac o zydo-chrzescijanstwie i wymyslonym Chrystusie przez zydow,nie,nie jest to wlasciwa droga zniechecenia katolikow do tej zydowskiej wiary.”

  Ja, ze swojego punktu widzenia chciałbym napisać, że zakorzeniony katolik, czy też wierny wyznawca innej religii i tak tu nie zajrzy żeby szukać wiedzy, jedynie po to żeby uzewnętrzniać swoją potrzebę nawracania za wszelką cenę, choćby unicestwiając w ten czy inny sposób myślących inaczej niż w/g jedynej słusznej teorii/wiary. Nie sądzę żeby Opolczyk miał misję zniechęcania katolików do żydowskiej wiary, to jest praca syzyfowa. Ale gdy człowiek który już zaczyna myśleć samodzielnie tu trafi to znajdzie całą skarbnicę wiedzy, i mnóstwo rzeczy do przemyślenia, które powinny spowodować dalszy rozwój.
  Mówiąc za siebie, chcę niniejszym podziękować za wszystko co tu Pan pisze Panie Andrzeju, dla mnie to duży, pozytywny „kop” na mojej drodze. Wszystko co podświadomie przeczuwałem potwierdza się. Mając za sobą taki bastion jak ta strona łatwiej jest mi żyć na tym świecie ze swoimi przekonaniami, wbrew temu co dookoła. Myślę że takich jak ja jest więcej.

  Polubienie

  • Wroc – gorliwie wierzący nie szukają nigdzie wiedzy bo ślepo wierzą w to, że znają już prawdę – „jedyną prawdziwą” i „objawioną”. Do takich nigdy nie zamierzałem dotrzeć bo wiem, że to strata czasu. Jeśli cokolwiek piszę, do do „zagubionych”, „wątpiących” i szukających czegokolwiek poza „prawdą objawioną” i oficjalną propagandą żydo-me(n)dialną. I jeślim komuś pomógł to daje mi to satysfakcję. Cieszy mnie więc, jeśli mój blog postrzegany jest przez Pana jako „bastion”. To daje mi poczucie, że nie piszę po próżnicy.

   Polubienie

   • Do wielu rzeczy trzeba dojrzeć, obudzić się otworzyć oczy na to co dzieje się dookoła. Każdy musi tego dokonać sam, dlatego nie można dotrzeć do tych ślepo wierzących. Za mocno śpią. Sam wiem ze swojego doświadczenia że gdy próbuję dotrzeć do takich ludzi to jakakolwiek wzmianka o czymś co jest spoza ich dotychczasowego kręgu istnienia powoduje w najlepszym wypadku obojętność, w najgorszym agresję. Najlepsze jest to że w ten sposób sami robią to co krytykują u innych – fundamentalizm. Arabski np. jest be, chrześcijański cacy. Podwójna moralność. Dlatego od jakiegoś czasu gdy wyczuwam człowieka o zamkniętych horyzontach co najwyżej staram się delikatnie zaburzyć jego błogostan zwracając uwagę na różne rzeczy które dzieją się dookoła, ale raczej tak staram się to zrobić żeby bardziej dać mu coś do myślenia niż gotową sugestię. Otwarta rozmowa, czy też dyskusja nie ma sensu gdyż najczęściej prowadzi do narastającej agresji. Ci ludzie nie myślą, oni wszystko starają się wpasować w gotowe formy które otrzymują, a jak coś do tej formy nie pasuje to z założenia to coś jest wadliwe a nie forma.

    Ja niestety nie mam jeszcze tak ogromnej wiedzy jak Pan Panie Andrzeju, a raczej nie umiem przekazać tej którą mam, dlatego tak sobie cenię tą stronę. Dla mnie to po prostu kopalnia. Doceniana między innymi dlatego, że jak pisałem w poprzednim komentarzu, potwierdza wiele rzeczy które ledwie przeczuwałem. Obecnie chciałby zgłębić prawdziwą zależność Jahwe-Lucyfer. A nie tą chrześcijańską – dobry Bóg i zły diabeł.

    Polubienie

 13. Bardzo cenię sobie Pana bloga, którego regularnie odwiedzam już od jakiegoś czasu. Pana wiedza i spojrzenie na świat niesamowicie mi imponują – chciałbym kiedyś wiedzieć choć w części tyle co Pan

  Polubienie

 14. Pingback: [dyskusja] Polski katolicki ksiądz-misjonarz na Ukrainie o sytuacji w tym kraju | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 15. „Nie chodzi tylko o to, że nawracanie na chrześcijaństwo odbywa się poprzez nie-etyczne metody werbunkowe, ale o to, że jest ono zagrożeniem dla całych kultur, dla całego sposobu życia społeczności, że niszczy wiekowe tradycje, zwyczaje i mądrość. Chrześcijaństwo w Indiach wpaja ludziom pogardę dla własnej religii i uwielbienie dla kultury Zachodniej, która jest im obca i przynosi katastrofalne rezultaty. Największy problem narkotyków, rozwiązłości czy alkoholu w Indiach istnieje właśnie w północno-wschodnich Indiach, odkąd teren ten stał się chrześcijański.

  Już czas, aby Hindusi otworzyli oczy i zobaczyli, jakim zagrożeniem jest chrześcijańskie nawracanie. Argument (wysuwany głównie przez „świeckich” intelektualistów), że w Indiach jest tylko 3% chrześcijan i dlatego nie mogą stanowić zagrożenia, jest całkowicie błędny – wpływ, jaki chrześcijanie mają w Indiach za pośrednictwem ich szkół, szpitali oraz gigantycznych pieniędzy, jaki płyną z zagranicy na nawracanie Hindusów, jest totalnie nieproporcjonalny do procentowej ilości wyznawców.

  Czy przekaz Chrystusa to przekaz Miłości, szanowania innych kultur i wiar, czy też przekaz przemocy, oszustwa i nie-etycznego nawracania w jego imię?

  Kiedy Indie odzyskały niepodległość, w stanie Tripura na przykład nie było żadnych chrześcijan, królem stanu był hinduista, a w całym kraju stały niezliczone świątynie. Jednak od 1950r. chrześcijańscy misjonarze (z błogosławieństwem Nehru) udali się w głąb lasów Tripura i zaczęli nawracać lud Kuki. Obecnie, według oficjalnych danych, w Tripura jest 120 tysięcy chrześcijan, co stanowi 90%-owy wzrost od roku 1991. Dane dotyczące stanu Arunachal Pradesh są nawet bardziej uderzające – w 1961r było tam tylko 1710 chrześcijan, a obecnie jest ich 115 tysięcy i zbudowano ponad 700 kościołów! Ilość pieniędzy przekazywana przez chrześcijan z zagranicy jest oszałamiająca – szkoła św. Pawła w Tripura, otrzymuje na przykład co semestr 8 milionów rupii dofinansowania. Która hinduistyczna szkoła może temu dorównać? Żaden kraj na świecie nie pozwoliłby na coś takiego. Francja, dla przykładu, posiada pełne ministerstwo zajmujące się ściganiem „sekt”, przez co rozumiane jest wszystko, co nie należy do wielkiej chrześcijańskiej rodziny, a szczególnie już, gdy posiada hinduistyczny, „pogański” wydźwięk.

  Czy nie jest także dziwne, że wiele działających w płn-wsch Indiach separatystycznych ruchów terrorystycznych, jak Mizo czy Bodo, nie tylko jest zdominowanych przez chrześcijan, ale także czasem funkcjonują dzięki ukrywanemu wsparciu misjonarzy chrześcijańskich? Dla przykładu, wywiad stanu Tripura posiada dowody, że chrześcijańskie szkoły Don Bosco (które są wszędzie na tym terenie) udzielają w nocy schronienia ekstremistom. Jednak marksistowski rząd stanu Tripura woli przymykać na to oko, ponieważ w Indiach komuniści działają dla swojego własnego, egoistycznego celu współpracując ręka w rękę z chrześcijanami. Czy zwykły człowiek w Indiach wie, że ścisła współpraca separatystami a kościołem jest tak silna w stanie Tripura i Assam, że są tam niszczone świątynie hinduistyczne i buddyjskie, że hinduiści boją się praktykować swoją religię (z wyjątkiem jeszcze bezpiecznych przyczółków jak Agartala), że hinduistyczni pracownicy społeczni, w odróżnieniu od chrześcijańskich, boją się udawać na tereny wiejskie i leśne? Jednak codziennie budowane są tam chrześcijańskie kościoły, a co tydzień otwierana jest nowa chrześcijańska szkoła, bez żadnej obawy ataków ze strony terrorystów. Czy w taki sposób powinno się traktować kraj, który od dawnych czasów, już w I wieku n.e., udzielał gościny chrześcijanom i dawał wolność organizowania społeczności chrześcijańskich?

  autor:Francois Gautier
  Dziennikarz i korespondent gazety Le Figaro

  http://wisznuizm.wordpress.com/2009/05/31/chrystus-w-polnocno-wschodnich-indiach/

  PS Dla każdego coś „miłego” (a nawet „czarnego”) 😉

  Admin

  Polubienie

  • Mezamir – czemu wrzucasz tekst z takiej oszołomskiej czczącej obrzezanego cieślę strony?

   „Chrystus w północno-wschodnich Indiach”

   Jaki „chrystus”? To że żydowscy oszuści wykreowali jakiegoś żydka na „chrystusa” dla nieobrzezanych Goim nie oznacza, że tak należy go tytułować!

   „Jezus był wielkim awatarem Miłości”

   „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką,synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.”
   (Mt 10, 34-36)

   „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.”
   (Łk 14,26)

   Fajny mi „wielki awatar miłości”…

   „Czy przekaz Chrystusa to przekaz Miłości, szanowania innych kultur i wiar”

   Obrzezany cieśla nie znał innych kultur i wiar poza judaizmem. Więc jak miał je szanować. Uczniom zabronił iść do pogan i Samarytan:

   „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”
   (Mt 10,5-6)

   A gdy Kananejka prosiła go o uzdrowienie córki powiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela… Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom”
   (Mt 15, 24-26).

   Dla niego żydzi byli dziećmi a nie-żydzi psami.
   Fajne mi poszanowanie innych kultur i wiar…

   To że jahwiści w bandycki sposób „jewangelizują” w Indiach to jedna sprawa – ale uwielbianie „miłosiernego obrzezańca wielkiego awatara” to zwycięstwo propagandy jahwizmu.

   Inna rzecz – to historyczność obrzezanego cieśli. Osobiście sądzę, że jakiś tam prototyp owego żydowskiego „mesjasza” był, ale o nim nie wiemy kompletnie nic. Wszystko co o nim piszą jewangelie, apokryfy i „listy apostolskie” to wymysły oszustów.

   Drugi twój komentarz skasowałem. Hinduizmowi obecnie bardziej zagraża żydo-kapitalizm i okcydentalizacja niż chrześcijaństwo i islam. Hinduizm jak jest taki fajny niech najpierw uwolni się od haniebnego traktowania „niedotykalnych” (nieczystych). Oficjalnie nie ma już tego podziału, ale w praktyce nadal on istnieje.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Dalit
   Podejrzewam, że judaistyczni „nieczyści goje” wywodzą się właśnie z hinduistycznych „niedotykalnych”.

   Polubienie

   • Mezamir – czemu wrzucasz tekst z takiej oszołomskiej czczącej obrzezanego cieślę strony?

    Bo nie ważne są strony tylko argumenty i informacje na stronach.
    Pamiętasz jak pytałeś o to samo w kontekście monitora polskiego gdzie pisali o tym jak Watykan zaprzeczył ponownemu przyjściu Jezusa?
    Przecież to jest najmniej ważne kto i gdzie o tym informuje,ważna jest informacja

    Watykan zaprzeczył,Watykan stwierdził ze żadnego ponownego przyjścia nie będzie.

    Czy coś na ten temat jest w mediach?
    Nie mam telewizora więc nie wiem ale sądzę że jest to wiadomość którą powinien żyć cały świat
    a czy żyje?Nie widzę tego na ulicy a w internecie też raczej bieda,ciekawe dlaczego

    Watykan- Jezus nie przyjdzie,to pijak był
    Świat – mecze,siatkówka,tenis ,na co warto pójść do kina etc


    Czyś ty na głowę upadł?

    „Watykan zaprzeczył,Watykan stwierdził ze żadnego ponownego przyjścia nie będzie.

    Czy coś na ten temat jest w mediach?
    Nie mam telewizora więc nie wiem ale sądzę że jest to wiadomość którą powinien żyć cały świat.”

    A co mnie interesuje co bredzi Watykan? I mam głęboko w… poważaniu, czy obrzezany cieśla „przyjdzie czy nie”.
    MAM TO W NOSIE. A nawet w dupie…
    opolczyk

    Polubienie

    • Do tej pory bredzili że Jezus nas zbawi gdyż jego powtórne przyjście jest kwestią czasu
     a teraz bredzą gdy mówią że to były brednie?
     To kiedy oni mówią prawdę ? 😀
     Kłamią nawet wtedy gdy przyznają że kłamali?

     A co mnie to gów… obchodzi?
     U nich wszystko to kłamstwa i oszustwa.
     opolczyk

     Polubienie

     • Pierwowzorem Jezusa prawdopodobnie był Ozyrys, choć biorąc poprawkę na to, że wszystko to zakłamania, przeinaczenia i wierutne kłamstwa, to prawdopodobnie na postać Jezusa złożyło się więcej postaci historycznych i starożytnych bogów, ale najbardziej pasuje Ozyrys razem z wydarzeniami i datami z nimi związanymi (np. narodziny Ozyrysa datuje się na 25 grudnia). Co do postaci historycznych to jest duże prawdopodobieństwo, że jedną z nich był Sokrates (cykutę zastąpiono bardziej poręcznym na owe czasy narzędziem). Tak że Jezus jakiego przedstawia się dziś jest wypadkową wielu wydarzeń i postaci – to tyle.
      Mezamir jest taka stara prawda, że oni powiedzą Ci tylko prawdę wtedy jak się pomylą, albo będą w tym mieli interes.

      Darosław, nie miałem na myśli zmitologizowanej jewangelicznej postaci obrzezanego cieśli wzorowanego na kimś tam. Miałem na myśli konkretnego żyda Joszue, założyciela marginalnej sekty, o którym wspomina nawet talmud czy teksty z Qumran. O nim nie wiemy prawie nic. A jego jewangeliczną postać ubrali oszuści w zapożyczenia z mitologii czy nawet historii (od Cezara). Nie poddaję w wątpliwość faktu istnienia żyda Joszue, a jedynie jego jewangeliczną „biografię”, „cuda” i „nauki”.
      opolczyk

      http://www.jesusneverexisted.com/index-polish.html

      Admin

      Polubienie

      • Problem w tym, że Mojżesz też był wzorowany na Ozyrysie (np. spławienie niemowlęcia w koszyku wodami Nilu), dlatego mam spore wątpliwości czy to wszystko nie jest wyssane z palca (Noe, którego pierwowzorem był Babiloński Utnapisztim), nawet walka Dawida z Goliatem jest prawdopodobnie kalką wcześniejszych mitów, czy wykopaliska wokół Jerycha, które wręcz zaprzeczają biblijnemu przekazowi, więc ani Talmud nie jest do końca wiarygodny, ani zwoje z Qumran – w końcu i jedno i drugie było wiele razy przepisywane, pytanie skąd i czy kopista nie dodał coś od siebie. Co do tej postaci o której piszemy, to dwóch rosyjskich badaczy na podstawie opisów ukrzyżowania doszli do wniosku (nie jestem o tym do końca przekonany, ale astronomia jest dość ścisłym przedmiotem), że albo ukrzyżowano go w Konstantynopolu w XI wieku, albo ta historia powstała właśnie w tym czasie i została spisana przez kogoś właśnie tam (chodzi o zjawiska kosmiczne, które miały nastąpić w tym czasie, a są tak rzadkie, że najbliżej roku 0 jest XI wiek). Myślę, że historię niedługo będziemy musieli wyrzucić do kosza i napisać nowe dzieje opierając się na faktach i dowodach materialnych, bo te pisane, które dziś traktujemy jak wyrocznię, nijak się mają do rzeczywistości (albo się nie zgadzają osoby, albo czas, albo jedno i drugie). Wszystkie te historie są już tak ponaciągane, że w wielu miejscach trzeszczą i tylko patrzeć jak to wszystko popęka i runie.

       Polubienie

      • Większą część żydowskiej Tanach („Starego testamentu”) z Torą na czele wymyślili kapłani żydowscy podczas tzw. „niewoli babilońskiej”. Trzymano ich w Babilonie na zasadach „gości-zakładników”. Mitologię Egiptu żydowscy kapłani znali już wcześniej, sumeryjską poznali dokładnie w Babilonie. I czerpiąc z nich wymyślili ich własną żydobiblię. Nawet „potop” pożyczyli z eposu o Gilgameszu. A zasadę oko za oko w tzw. „prawie mojżeszowym” ściągnęli z Kodeksu Hammurabiego.
       Talmud nie jest historią a komentarzami do żydobiblii i „katechizmem” na co dzień. O obrzezanym cieśli chyba wspominał dlatego, bo jego sekta podważała niektóre „nauki” żydowskich rabinów. A w zwojach w Qumran obok przepisywanych żydowskich „świętych pism” były też prowadzone bieżące zapiski w których jest mowa m.in. o obrzezanym cieśli. Wynika z nich, że miał starsze rodzeństwo, czyli jego matka nie była „niepokalaną dziewicą” gdy go rodziła.
       A co do „zjawisk kosmicznych” towarzyszących śmierci obrzezanego cieśli – one wszystkie są wyssana z palca. Jewangeliści wymyślili je po to, aby wykazać, że nawet kosmos buntował się przeciwko śmierci „mesjasza”. Tak więc szperanie w księgach astronomicznych w celu ustalenia daty śmierci Joszue to strata czasu.

       http://www.jesusneverexisted.com/josephus-etal.html

       Admin

       Polubienie

   • Ad „drugi komentarz” [Mezamira (notabene zdublowany, bo wcześniej opublikowany u C.B.) i odpowiedź Opolczyka): „A przecież i ZNIENAWIDZONA (nie tylko przez bankierów, ale także przez Kościół – patrz ‚Nasz Dziennik’) KOMUNA zezwalała na całkiem interesujące życie z bardzo ograniczonym zapotrzebowaniem na PIENIĄDZ: patrz wczasy pracownicze, prawie za darmo mieszkania, a w nich prąd i woda prawie za nic, podobnie komunikacja miejska, darmowe żłóbki, szkoły oraz sanatoria, itd.
    Czytałem jak Hindusi, gdzieś w drugiej połowie lat 40-tych, skutecznie wyrzucili ze swego kraju Anglików, tam tkwiących od lat blisko dwustu: po prostu wprowadzili modę, że należy się ubierać w ich tradycyjne rękodzielnie zrobione szaty. I cała DOMINACJA ANGIELSKA na półwyspie Dekan upadła: Anglicy stali się Hindusom niepotrzebni, aby się ubierać i tak dalej. (Byłem tego świadkiem tamże w latach 1970-80, wtedy to hinduskie babskie szmatki masowo przywoziliśmy do PRL-u, w zamian za bardziej przemysłowe, nie istniejące już wyroby PRL-u.) Doprawdy tak było! A w Polsce dzisiaj nie do pomyślenia, abyśmy mogli zrezygnować z naszych (?) Mercedesów i im podobnych benzyno-żrących, niezdrowych do spędzania w nich czasu narzędzi i masowo przesiedli się na rowery marki Romet, także te z motorkiem (obecnie wytwarzane bodajże tylko w Chinach Ludowych, podobnie jak i góralskie ciupagi).”
    – fragm. komentarza M.G.

    Polubienie

    • Z tego co wiem, to Romet właśnie wykupili Chińczycy, ale po co mamy się przesiadać zaraz na rowery? W XIX wieku był taki wynalazca inż. Mękarski, który wymyślił silnik na sprężone powietrze i nawet udało mu się w Lyonie założyć linie tramwajową napędzaną jego silnikiem, która przez krótki okres swego istnienia przewiozła miliony pasażerów. O wynalazku zapomniano, bo na powietrzu nie da się tak zarobić jak na ropie, poza tym jest wszędzie dostępne , a więc tanie, poza tym po zamontowaniu do silnika filtrów, może z niego wyjść czystsze niż weszło. Dziś są produkowane nawet samochody z takimi silnikami, ale ich zasięg w sumie jest niewielki, bo bodajże 50 do 100 km, poza tym nie ma stacji ze sprężarkami, na których można by napełnić zbiornik powietrzem w krótkim czasie.

     Admin

     Od 1989 roku Polska jest grabiona i niszczona przez żydo-kapitalizm a nie żydo-bolszewię.
     opolczyk

     Polubienie

 16. „Nie można być prawdziwym chrześcijaninem, jeśli nie uzna się swych żydowskich korzeni. Trzeba zawsze o nich pamiętać.” To słowa Benedykta XVI z wywiadu dla izraelskiego dziennika „Jedijot Achronot”.

  Niestety wielu katolików, zwłaszcza tych, którzy niespecjalnie „kochają” Żydów broni się przed żydowskimi korzeniami ich żydowskiej religii bredząc, że obrzezany cieśla był „Palestyńczykiem” czy „Galilejczykiem” a nawet „bogiem” a nie Żydem. Ignorują oni fakt, że wówczas Palestyna a więc i Galilea były krajami żydowskimi. Czczą Żyda i Żydówkę a wypierają się własnego duchowego żydostwa.
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.