Apel Rady Krajowej Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

.

świątynia3

.

logoPOLSKI KOMITET SŁOWIAŃSKI
ПОЛЬСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ
POLISH SLAVONIC COMMITTEE
RADA KRAJOWA
00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13, telefon: 22-6215571, 6293606
Adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15
http://www.komitet.org.pl e-mail: poczta@komitet.org.pl
Konto bankowe: PKO BP SA Odział 10 w Warszawie, nr 77 1020 1013 0000 0102 0218 8142

Warszawa, 19 sierpnia 2014 roku

ODRODZIĆ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ DUCHOWO I MATERIALNIE
W SOJUSZU Z ROSJĄ, ZE SŁOWIAŃSZCZYZNĄ

Tragiczna sytuacja słowiańskiej Ukrainy jest ostrzeżeniem dla słowiańskiej Polski. Jest wyzwaniem dla Narodu Polskiego stającego przed dziejowym wyborem – albo żyć coraz gorzej w narzuconej 25 lat temu zależności od Zachodu niszczącego Polskę i przeciwstawiającego ją Rosji, albo uwolnić się od zachodniego uzależnienia i żyć lepiej w samodzielnej Polsce w sojuszu z Rosją, ze Słowiańszczyzną.
Złej sytuacji Narodu Polskiego nie poprawi zmienianie władzy w kolejnych wyborach przy zachowaniu zachodniego zniewolenia, zwiększonego katastrofalną integracją z Unią Europejską i NATO. W podporządkowanej Zachodowi Polsce dla pozoru zmieniają się partie sprawujące władzę, ale nie zmieniają się antypolskie cele władzy, wyznaczane niezmiennie od 25. lat przez zachodnich mocodawców w USA, Izraelu, Niemczech oraz brukselskiej centrali Unii Europejskiej i NATO.
Realizowanie przez polską władzę celów wyznaczanych przez zachodnich mocodawców niszczy Polskę duchowo i materialnie, pozbawia Polaków godnych warunków życia i perspektyw rozwoju, sprowadza Naród Polski do roli wyzyskiwanego narzędzia zaborczej polityki Zachodu, zmierzającego do panowania nad Światem. Szczególnie niebezpieczna dla Polski i innych zniewolonych Państw jest wspierana przez NATO Unia Europejska. Służy ona amerykańsko-izraelskiej i niemieckiej dominacji w Europie oraz jednoczeniu pod przywództwem USA jak największej ilości Państw europejskich, a nawet pozaeuropejskich przeciwko Rosji przeciwstawiającej się zachodniej ekspansji. Unia Europejska wspólnie z USA narzuca nowy globalistyczny porządek światowy. Likwiduje on suwerenność Państw narodowych, niszczy Narody przez pozbawianie majątku narodowego, wynaradawianie, narzucanie zdegenerowanej kultury zachodniej i innych obcych kultur, degradowanie małżeństwa i rodziny oraz macierzyństwa i ojcostwa, stosowanie eutanazji i zabijania dzieci nienarodzonych, propagowanie zboczeń i wynaturzeń, genetyczne modyfikowanie natury. Ta sprzeczna z Prawem Naturalnym destrukcyjna polityka Zachodu niszczy Boży, naturalny porządek Świata, niszczy narodowy, kulturowy, chrześcijański porządek Europy. Zachód przez destrukcję łatwiej opanowuje demoralizowany przez siebie Świat.
Nieustanną ekspansję zaborczej i destrukcyjnej Unii Europejskiej na Wschód ku Rosji wspiera NATO utworzone przez USA przede wszystkim do walki z Rosją. Wbrew zobowiązaniom międzynarodowym NATO opanowało Państwa środkowo-wschodniej Europy jako dogodny obszar dla swoich baz wojskowych przeciwko Rosji. Ten agresywny pakt wojskowy ma w swym haniebnym dorobku ludobójczy napad na Irak, Jugosławię, Afganistan i Libię, wspieranie napadu Gruzji na Osetię Południową, planowanie zaniechanego dzięki Rosji napadu na Syrię, przygotowywanie Polski do konfliktu z Rosją, wspieranie ukraińskich zbrodniarzy-banderowców i oligarchów dążących krwawym terrorem do integracji Ukrainy z Zachodem przeciwko Rosji.

Mieszkańcy Ukrainy muszą wiedzieć, że w integracji z Zachodem, z Unią Europejską i NATO Polsce odebrano suwerenność, zmniejszono Wojsko Polskie i podporządkowano antyrosyjskim celom USA, założono amerykańskie i niemieckie bazy wojskowe przeciwko Rosji, narzucono antypolskie media wpajające ogłupianym i demoralizowanym Polakom służalczość wobec Zachodu i agresywność wobec Rosji, zmniejszono gospodarkę zawłaszczoną w większości przez kapitał zachodni. Wyprzedano mu za kilka procent wartości większość złóż surowcowych oraz około 500 tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, usługowych, handlowych i komunikacyjnych, w większości zlikwidowanych jako konkurencyjne wobec Zachodu. Z pozostałego 1. miliona przedsiębiorstw zlikwidowano na polecenie Unii Europejskiej ponad 300 tysięcy. W efekcie zminimalizowano przemysł ciężki, zlikwidowano całe branże, na przykład przemysł stoczniowy i flotę handlową, oddano Zachodowi na własność prawie cały handel i bankowość, zmniejszono o ponad połowę produkcję przemysłową przejętą przez Niemcy. Do połowy spadła produkcja rolna przez odłogowanie 4. milionów hektarów prywatnej ziemi rolnej i 3. milionów hektarów państwowej ziemi rolnej w połowie sprzedanej Niemcom. Mało produkująca Polska, tracąca samowystarczalność nawet żywnościową, stała się rynkiem zbytu zachodnich towarów, rezerwuarem tanich surowców, taniej ziemi i taniej siły roboczej, dodatkiem do 4. w Świecie gospodarki niemieckiej osiągającej ten poziom na skutek przejęcia znacznej części produkcji polskiej. Polska została zadłużona na 1,5 biliona zł, głównie wobec Niemiec żądających spłaty długów polską ziemią. Ma to ułatwić niemieckie osadnictwo w Polsce i przyłączenie do Niemiec polskich ziem odzyskanych po II wojnie światowej. Przewiduje to nawet obecna Konstytucja ponazistowskich Niemiec.
Integracja potencjalnie bardzo bogatej Polski ze złodziejskim Zachodem pogorszyła warunki życia Narodu Polskiego. Przed uzależnieniem od Zachodu, Polska zapewniała wszystkim obywatelom mieszkanie, pracę, zdrową żywność, bezpłatne leczenie i kształcenie. W Polsce uzależnionej od Zachodu skazano miliony Polaków na trudne i niegodne życie we własnym Kraju, na utratę pracy i mieszkania, na jedzenie niezdrowej i preparowanej żywności, na nędzę i głodowanie, na tułaczkę po Świecie za chlebem. Polakom obrzydzono życie we własnej Ojczyźnie. Dorobek materialny przeciętnego Polaka jest 4 razy mniejszy od dorobku Greka i 20 razy mniejszy od dorobku Niemca, czy Szwajcara. W unijnej Polsce dziesiątki tysięcy komunalnych domów mieszkalnych podarowano obcym i miejscowym właścicielom-spekulantom podnoszącym czynsze i eksmitującym lokatorów. Celowo utrzymano zarobki i świadczenia socjalne na najniższym poziomie w Europie, aby Polacy opuszczali swój Kraj i uzupełniali braki siły roboczej Zachodu. Dlatego w Polsce płaca minimalna wynosi 1600 zł, niepełna renta minimalna – 470 zł, niepełna emerytura minimalna – 640 zł, zasiłek dla bezrobotnych – 534 zł, przy czym nie przysługuje on 83% bezrobotnych. Przy celowo zaniżonych dochodach zawyżono ceny żywności, leków, odzieży i mieszkań oraz czynsze mieszkaniowe, a także najwyższe w Unii Europejskiej opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, internet, przedszkole i naukę. Takie 25 lat związku 38-milionowej Polski z Zachodem doprowadziło 6,5 miliona Polaków do biedy, 6,1 miliona Polaków do nędzy poniżej minimum socjalnego, 2,7 miliona Polaków do głodu poniżej minimum biologicznego, 14,5% Polaków w wieku produkcyjnym do bezrobocia, 420 tysięcy Polaków do bezdomności, 6 milionów Polaków do emigracji, 1,5 miliona Polaków do depresji i chorób psychicznych, 1,2 miliona Polaków do narkomanii, 30 tysięcy Polaków do śmierci z zimna, głodu i narkotyków, 110 tysięcy Polaków do samobójstwa. Ograniczono w Polsce działalność naukową i oświatową. Zlikwidowano 4600 placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, domów kultury, bibliotek, wycofując księgozbiory o profilu historycznym, etycznym i patriotycznym. Zmniejszono w szkołach program wychowania i nauczania zwłaszcza historii i języka polskiego. Obniżono poziom umysłowy i moralny młodzieży, osłabiono patriotyzm. Pogorszono stan zdrowia Polaków na skutek złych warunków życia, ograniczenia placówek i personelu służby zdrowia oraz utrudnienia dostępu do leczenia. Rosnąca zachorowalność i śmiertelność oraz emigracja przy braku przyrostu naturalnego wyludnia Polskę i ułatwia napływ obcokrajowców wypierających Polaków z rynku pracy.
Takie tragiczne dla większości Polaków 25 lat integracji z Zachodem doprowadziło w Polsce do złodziejskiego bogacenia się oligarchów, ludzi władzy i ludzi mediów. Mają oni za to przekonywać  Polaków i przekonują, że Naród Polski jest wolny i szczęśliwy, Zachód dobry a Rosja zła.
Ile jeszcze cierpień muszą zaznać Polacy, ile jeszcze musi umrzeć Polaków, ile jeszcze klęsk musi doznać Polska, aby Naród Polski zjednoczył się i wbrew kłamliwej propagandzie medialnej uznał integrację z niszczącym nas Zachodem za szkodliwą i ją odrzucił.
                                                                                      XXXXX
Integracji z Zachodem przeciwstawia się większość mieszkańców Ukrainy. Jej sytuacja w zachodnim systemie byłaby jeszcze gorsza, niż Polski. Ale do integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO Zachód chce doprowadzić za wszelką cenę. Bowiem oddzielona od Rosji bogata Ukraina jako łatwa zdobycz jest potrzebna Zachodowi do eksploatacji jej bogactw i osaczenia Rosji od południa.
Dlatego kiedy Niemcy jednoczono, Rosję dzielono. Stało się to na skutek inspirowanego przez Zachód rozpadu w 1991 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wykorzystano go do rozpadu Rosji, rozpoczętego oderwaniem od niej Białorusi i Ukrainy – Krajów rosyjskojęzycznych zamieszkałych w połowie przez Rosjan, w połowie przez spokrewnionych z nimi Białorusinów i Ukraińców. Dokonano tego pod naciskiem Zachodu, wbrew referendum żądającego zachowania w jednym Państwie najbliższych sobie etnicznie i kulturowo słowiańskich Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Białoruś i Ukraina jako rusko-rosyjskie regiony, częściowo i okresowo zmieniające swą przynależność państwową z ruskiej na polsko-litewską, nigdy nie były Państwami. Ich sztuczne wydzielenie z rusko-rosyjskiej przestrzeni etniczno-kulturowej jako osobnych uzależnionych Państw antyrosyjskich było odwiecznym planem Niemiec w celu osłabienia i zniszczenia Rosji. Plan ten został przejęty przez USA, Izrael i Unię Europejską. Z ich inspiracji jedną słowiańską Ruś-Rosję, wywodzącą się z jednej Rusi Kijowskiej, podzielono na trzy Rusie: Rosję, Białoruś i Ukrainę z Krymem wcześniej oderwanym od Rosji. Było to zwycięstwo Zachodu, które miało umożliwić zintegrowanie Białorusi i Ukrainy z Unią Europejską i NATO oraz dalsze dzielenie Rosji na kilka osobnych Państw. Dzielenie nienawidzonej przez Zachód Słowiańszczyzny objęło Czechosłowację i Jugosławię. Miało objąć Polskę i podzielić ją na Śląsk, Kaszuby i Polskę.
Oderwana od Rosji Białoruś, poddana przy znacznym udziale Polski propagandowej i dywersyjnej działalności Zachodu, przezwyciężyła wrogie zachodnie wpływy. Zachowała sojuszniczą jedność z bratnią Rosją, odrzuciła integrację z Unią Europejską i NATO, nie dopuściła do powstania grupy prozachodnich oligarchów rabujących białoruski majątek państwowy.
W oderwanej od Rosji Ukrainie udało się Zachodowi przy intensywnej pomocy Polski zorganizować antyrosyjskie i prozachodnie siły. Ich bazą stali się powiązani z Izraelem, USA i Niemcami ukraińscy oligarchowie będący właścicielami zrabowanej przez siebie części gospodarki ukraińskiej oraz banderowcy–naziści kontynuujący ludobójczą politykę OUN-UPA, powiązani z Niemcami i banderowskimi środowiskami w Polsce, Niemczech, Kanadzie i USA. Otrzymali oni w latach 1991-2013 ponad 5 miliardów dolarów z USA i 1 miliard euro z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Niemiec i Polski. Przy wsparciu szkolonych w Polsce, Niemczech, Izraelu i USA agentów, dywersantów i bojówkarzy zorganizowali antyrosyjskie i prozachodnie media, partie polityczne na czele z banderowsko-nazistowskimi partiami Swoboda i Prawy Sektor oraz liczne uzbrojone bojówki. Przeprowadzili w Kijowie i innych miastach wiele długotrwałych i kosztownych manifestacji, wysoko opłacając ich uczestników. Brali w nich udział na majdanie najwyżsi przedstawiciele polskiej władzy i sejmowej opozycji oraz dziennikarze i artyści. Poparli antyrosyjskich banderowców, którzy są również skrajnie antypolscy i żądają od Polski 19. powiatów, a na Ukrainie znowu mordują, jak ich poprzednicy. Chwalą wyczyny swoich wychowawców z OUN-UPA niegdyś bestialsko mordujących 200 tysięcy Polaków i tyle samo występujących w ich obronie Ukraińców i Rosjan. Bezczeszcząc pamięć setek tysięcy pomordowanych, elity z Polski poparły takich banderowsko-nazistowskich bandytów, albowiem ich wspólnym celem jest walka z Rosją. Dla tej walki największy nawet ludobójca jest dla Zachodu i elity w Polsce największym przyjacielem, o ile jest antyrosyjski. W ramach tej walki miało nastąpić zintegrowanie z Unią Europejską i NATO geostrategicznej Ukrainy jako dogodnego miejsca rozmieszczenia baz wojskowych przeciwko Rosji oraz przekazanie Krymu na bazę wojskową USA.
Zintegrowana z Zachodem antyrosyjska Ukraina miała odcinać Rosję od Morza Czarnego i Morza Śródziemnego oraz zagrozić od południa jej stolicy i centralnemu obszarowi europejskiemu.
Pomimo ponad dwudziestoletniej działalności Zachodu dla zawładnięcia Ukrainą, wybrana demokratycznie prawowita władza ukraińska popierana przez większość Ukraińców odrzuciła w listopadzie 2013 roku integrację z Unią Europejską. Wybrała sojusz z bratnią Rosją. Na tę demokratyczną i legalną decyzję, Zachód wraz z banderowcami i oligarchami ukraińskimi odpowiedział nielegalnymi i terrorystycznymi manifestacjami w Kijowie, strzelaniem zachodnich i banderowskich snajperów jednocześnie do swoich manifestantów i rządowych sił porządkowych. W sprowokowanych tym krwawych bitwach zabito ponad 100 osób i raniono ponad 1000. Rannych i poszukiwanych przez władzę banderowskich przestępców przerzucano do Polski na leczenie i dalsze szkolenie w dywersji i zabijaniu. Ta krwawa prowokacja była potrzebna Zachodowi do zbrojnego obalenia demokratycznie wybranej legalnej władzy i siłowego narzucenia z końcem lutego 2014 roku nielegalnej władzy zachodnich agentów. W skład tego dyktatorskiego reżimu weszli złodzieje majątku ukraińskiego i mordercy – oligarchowie i banderowcy złączeni nienawiścią do Rosji. Ten krwawy reżim postanowił integrować Ukrainę z Unią Europejską i NATO, oddać Krym na amerykańską bazę wojskową. Rozpoczął krwawe represje zamieszkujących Ukrainę Rosjan i prorosyjskich Ukraińców, zakazał posługiwania się językiem rosyjskim. Zagrożeni Rosjanie krymscy zdecydowali w marcowym referendum 2014 roku o powrocie Krymu do Rosji. Zapoczątkowali powstrzymanie ekspansji Unii Europejskiej i NATO na Wschód oraz ponowne jednoczenie Rusi-Rosji. Krym, mający znaczenie strategiczne, będący widownią bohaterskich walk, jest dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców miejscem świętym. Na Krymie Ruś Kijowska – kolebka Rosji, Białorusi i Ukrainy – przyjęła chrześcijaństwo. To jednoczące Rosję, Białoruś i Ukrainę ruskie miejsce święte zamierzał reżim banderowców i oligarchów przekazać USA.
Krym stał się przykładem dla zamieszkałego głównie przez Rosjan wschodu i południa Ukrainy. W pokojowych manifestacjach zwanych Ruską Wiosną, zwróconych przeciwko bandyckiemu reżimowi w Kijowie, Rosjanie i Ukraińcy głosili swoją wspólną ruską tożsamość. Nazywali Ukrainę, Rosję i Białoruś jednym Ruskim Światem dążącym do ponownego zjednoczenia. Odpowiedzią rządzących w Kijowie agentów USA, Izraela i Unii Europejskiej było zabijanie. Przeciwko temu zachodniemu i banderowskiemu terrorowi powołano na wschodzie Ukrainy demokratyczną decyzją większości mieszkańców Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową, które opowiedziały się za sojuszem z Rosją. Stanowią one wraz z pozostałymi obszarami na wschodzie i obszarami na południu Ukrainy dawną część Rosji zwaną Noworosją. Włączyli ją do radzieckiej Ukrainy bolszewicy, krwawą rewolucją narzuceni Rosji z Zachodu. Wystąpienie na tym obszarze Rosjan i Ukraińców przeciwko integracji z Unią Europejską i NATO oraz dążenie do ponownego zjednoczenia z Rosją jest nieodwracalną klęską Zachodu na Ukrainie. Nie chcąc się z tym pogodzić, USA, Izrael i Unia Europejska przerzuciły na Ukrainę tysiące uzbrojonych bojówkarzy amerykańskich, izraelskich, niemieckich i polskich. Rozpoczęli oni wraz z reżimowym wojskiem ukraińskim wojnę z ludnością odmawiającą życia w prozachodnim bandyckim Państwie rządzonym przez zachodnią agenturę morderców i złodziei. W tej wojnie Zachodowi i reżimowi w Kijowie chodzi o wyniszczanie żywiołu rosyjskiego i wszelkiego żywiołu słowiańskiego. Dlatego reżim banderowski celowo zabija w operacjach wojskowych ludność cywilną oraz morduje bezbronnych ludzi w zajmowanych budynkach, nawet w szpitalach. W sumie zginęło już około 3 tysiące ludzi. W obawie przed banderowcami schronienie w Rosji znalazło ponad 800 tysięcy Rosjan i Ukraińców z terenów objętych walkami. Zaś schronienie w Polsce znalazło około 15 tysięcy banderowców zatrudnianych w instytucjach państwowych oraz organizowanych w oddziały i szkolonych do zbrojnego użycia na Ukrainie i w Polsce. Współpracują oni ściśle z banderowskim w swej istocie Związkiem Ukraińców w Polsce.
Reżim w Kijowie dopuszcza się zbrodni również na obszarach nie objętych wojną. Odrażającą zbrodnią banderowców ze Lwowa było 2. maja 2014 roku bestialskie mordowanie ogniem i nożami około 50. bezbronnych Rosjan mieszkających w Odessie. Współcześni banderowcy mordowali Rosjan w Odessie i mordują wszędzie na Ukrainie tak samo okrutnie, jak ich poprzednicy i wychowawcy mordowali Polaków w Zachodniej Ukrainie i Wschodniej Polsce. Wykonawcami tych potwornych zbrodni są banderowcy i najemnicy z Zachodu, ale inspirują i finansują je ukraińscy oligarchowie i mocodawcy w USA, Izraelu i Unii Europejskiej z ponazistowskimi Niemcami na czele. Jedni i drudzy nie cofają się przed żadną zbrodnią, byle by zawładnąć Ukrainą i zagrozić Rosji. Przykładem jest zbrodnicze zestrzelenie 17. lipca 2014 roku przez reżim w Kijowie malezyjskiego samolotu pasażerskiego i oskarżenie o to Donieckiej Republiki Ludowej i Rosji. Miało to skompromitować Noworosję i Rosję jako Państwa terrorystyczne, potępić je przez opinię całego Świata i wprowadzić na Ukrainę wojska NATO. Ta bandycka i tragiczna w skutkach prowokacja skompromitowała banderowską Ukrainę i popierający ją globalistyczny Zachód, ale nie wstrzymała ich morderczych działań.
Mordowaniu Rosjan i Ukraińców na Ukrainie towarzyszy rozpoczęte w lipcu 2014 roku mordowanie Palestyńczyków przez Izrael, mający pełne poparcie USA. Zginęło już około 2000 ludzi, w tym prawie 500 dzieci.
Przy wsparciu Zachodu Izrael morduje, prozachodnia Ukraina morduje, a sankcje Zachód nakłada na Rosję. Nie jest to tylko przejaw charakteryzującej Zachód obłudy i zakłamania, lecz przede wszystkim fragment nieustannej walki Zachodu z Rosją. Skoro nie udało się Zachodowi zintegrować Ukrainy z Unią Europejską i NATO i osłabić tym Rosję, to próbuje się osiągnąć ten cel sankcjami. Niezależnie od stosowania różnych sposobów, cel pozostaje ten sam – maksymalne osłabienie Rosji. Pozwoliłoby to Zachodowi zapanować nad Światem. Dlatego rozpętane przez Zachód polityczne i zbrojne walki na Ukrainie są przejawem walki z Rosją w celu jej osłabienia.
Polsce i wszystkim Państwom słowiańskim w kontrolowanej przez USA Unii Europejskiej grozi zniszczenie. Grozi ono również opanowanej przez Zachód Ukrainie. Takie są bowiem imperialne zamiary agresywnego Zachodu zmierzającego po gruzach Państw narodowych do globalistycznego panowania nad Światem.
Ocaleniem dla Polski jest niedopuszczenie do jakiejkolwiek integracji Ukrainy z Zachodem. Miejsce Ukrainy dla jej dobra i dobra Polski jest na Wschodzie. Tylko ponowne zjednoczenie Ukrainy z Rosją powstrzyma na stałe groźne Drang nach Osten – Parcie na Wschód Unii Europejskiej i NATO. Popieramy bohaterskich mieszkańców i żołnierzy Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej i całej Noworosji z Odessą, którzy o takie słowiańskie zjednoczenie walczą przeciwko antyukraińskiemu, antyrosyjskiemu, antysłowiańskiemu reżimowi w Kijowie. Zjednoczenie Ukrainy z Rosją ułatwi Polsce i innym Państwom słowiańskim uwolnienie się od Unii Europejskiej i NATO jako kolejnego przejawu od dawna płynącego z Zachodu zła. Jedynym sposobem uzdrowienia Europy jest rozwiązanie Unii Europejskiej i NATO oraz powrót do suwerennych Państw narodowych, wolnych od dominacji USA i Izraela.
Cieszymy się, że prezentowane przez nas stanowisko wyraża również coraz więcej osób, środowisk i organizacji na Zachodzie, zwłaszcza w Państwach Europy Zachodniej.
                                                                                     XXXXX
Zwracamy się do Narodu Rosyjskiego, do wszystkich Narodów Rosji, zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej i jej przywódcy Prezydenta Władimira Putina z wyrazami szacunku i poparcia dla światowej polityki rosyjskiej, poparcia dla polityki wobec bratniej Ukrainy, wobec jej ukraińskiej i rosyjskiej ludności. Cieszy nas, że Rosja obroniła się przed płynącą z Zachodu demoralizacją, broni Bożego Prawa Naturalnego, broni wartości narodowych, słowiańskich i chrześcijańskich, broni istoty małżeństwa, rodziny i Narodu, jest nadzieją na odrodzenie Europy i Świata. Ubolewamy wraz z Wami , że Polska pod naciskiem Zachodu stała się miejscem antyrosyjskiej kampanii niezwykle szkodliwej dla Rosjan i dla Polaków. Uważamy ją za przejaw wrogości Zachodu wobec wszystkiego, co polskie, rosyjskie, słowiańskie. Wykonawcami tej szkodliwej działalności są w Polsce służący Zachodowi politycy, działacze społeczni, dziennikarze związani z USA, Izraelem, Niemcami i ukraińskimi banderowcami. Szkalują oni Rosjan i nie dają spokoju nawet poległym żołnierzom. Z ich inicjatywy burzy się pomniki żołnierzy radzieckich, którzy obronili Polaków przed ludobójczą zagładą dokonywaną przez Niemców. Stawia się pomniki banderowcom z OUN-UPA i żołnierzom niemieckim, którzy dokonywali ludobójczej zagłady Polaków. Stawia się pomniki Reaganowi, prezydentowi USA – globalistycznego imperium zła, który gardził Polakami oraz inicjował i finansował zniewolenie Polski przez Zachód. Niezrozumiała i oburzająca dla wielu Polaków kampania antyrosyjska ma na celu izolowanie Polski od Rosji zwiększające uzależnienie od Zachodu zwłaszcza od Niemiec, pozbawienie Polski wielkich korzyści ze współpracy z Rosją, łatwe wykorzystanie Polski do każdej akcji przeciwko Rosji, nawet do wojny. Dlatego wyrażamy Wam – Rosyjscy Bracia Słowianie – nasze przesłanie: przyjaźń Polaków i Rosjan oraz sojusz Polski i Rosji jest naszym wspólnym dobrem i przyniesie nam wiele duchowych i materialnych korzyści. Do przyjaznych, sojuszniczych stosunków Polski z Rosją przekonujemy Naród Polski z całą odpowiedzialnością za losy naszej polskiej, słowiańskiej Ojczyzny.
                                                                                     XXXXX
Coraz więcej Polaków popiera takie stanowisko polskiego ruchu słowiańskiego, wyrosłego z doświadczeń polskiego ruchu narodowego, którego najwybitniejszym przywódcą był Roman Dmowski. Coraz więcej Polaków sądzi, że zagrożenie Rosji jest również zagrożeniem Polski. Coraz więcej Polaków jest przekonanych, że sojusz z Rosją umożliwi odbudowę zniszczonej przez Zachód polskiej gospodarki i powrót Polski na światowe rynki jako liczącego się producenta, zapewni wszystkim Polakom pracę i dobrobyt, zagwarantuje suwerenność Państwa Polskiego, ochroni zagrożone granice Polski z Niemcami i Ukrainą. Coraz więcej Polaków uważa, że w obecnym Świecie tylko silna Rosja może zagwarantować światowy pokój, może zagwarantować istnienie Polski i pozostałych Państw słowiańskich, których istnienia Zachód nie pragnie.
W tej sytuacji, obowiązkiem międzynarodowego ruchu słowiańskiego kierowanego przez Międzynarodowy Komitet Słowiański oraz polskiego ruchu słowiańskiego kierowanego przez Polski Komitet Słowiański jest jednoczenie Słowiańszczyzny, bronienie wszystkich Narodów i Państw słowiańskich, bronienie Rosji będącej największą Ojczyzną Słowian gwarantującą ich istnienie. Nasze wspólne narodowe, słowiańskie dobro wymaga dążenia do ruskiej jedności Rosji, Białorusi i Ukrainy, do sojuszu wszystkich Państw słowiańskich z Rosją, do sojuszniczego zjednoczenia Narodów i Państw słowiańskich we Wspólnocie Słowiańskiej, do budowania Wspólnoty Euroazjatyckiej, do pokojowej współpracy z suwerennymi Państwami Europy i Świata.
Polski Komitet Słowiański wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej apeluje do krajowych Komitetów Słowiańskich oraz do Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego z siedzibą w Kijowie o przyjęcie powyższego stanowiska i uwzględnienie go w przygotowaniach do zwołania XI Zjazdu Wszechsłowiańskiego. W sytuacji rosnących zagrożeń dla Słowiańszczyzny, Europy i Świata nie może zabraknąć głosu międzynarodowego ruchu słowiańskiego.
Głos ten jest oczekiwany, albowiem Słowiańszczyzna – rodzina zdolnych, pracowitych, uduchowionych słowiańskich Narodów – to moralnie zdrowa i wielka siła, która pobudzi do odrodzenia Europę i Świat.
Wypełnienie tego posłannictwa wymaga wzrostu świadomości słowiańskiej i poczucia jedności słowiańskiej, które najbardziej zatracili Polacy i Ukraińcy. Dlatego tak łatwo dają się okradać antysłowiańskiemu Zachodowi i nastawiać przeciwko bratniej Rosji i całej Słowiańszczyźnie. Od wzrostu świadomości narodowej i słowiańskiej oraz odrodzenia duchowego Polaków i innych zniewolonych przez Zachód Słowian rozpocznie się wielkie działanie, przywracające Polsce i innym słowiańskim Krajom to wszystko, co zabrał nam zachodni wróg. Wtedy nie będzie już przeszkód, aby bogata Polska i inne słowiańskie Kraje odrodziły się cywilizacyjnie i rozkwitły duchowym i materialnym rozwojem, przynoszącym dobrobyt wszystkim swoim Synom i Córkom, wszystkim swoim Obywatelom.

Rada Krajowa Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

————————————————————————————————————-

————————————————————————————-

Z ogromną większością stwierdzeń zawartych w powyższym apelu zgadzam się bez zastrzeżeń i podpisuję się pod nimi obiema rękami. Są jednak stwierdzenia które budzą moje zastrzeżenia:

„Mało produkująca Polska, tracąca samowystarczalność nawet żywnościową, stała się rynkiem zbytu zachodnich towarów, rezerwuarem tanich surowców, taniej ziemi i taniej siły roboczej, dodatkiem do 4. w Świecie gospodarki niemieckiej osiągającej ten poziom na skutek przejęcia znacznej części produkcji polskiej. Polska została zadłużona na 1,5 biliona zł, głównie wobec Niemiec żądających spłaty długów polską ziemią. Ma to ułatwić niemieckie osadnictwo w Polsce i przyłączenie do Niemiec polskich ziem odzyskanych po  II wojnie światowej. Przewiduje to nawet obecna Konstytucja ponazistowskich  Niemiec.”

A więc – Niemcy są jak i Polska jewrounijnym barakiem i jak Polska są pod okupacją żydowską, pod okupacją agentury żydo-banksterów i Izraela. Nie są też aż tak bogate jak to się wydaje:

„A w Niemczech tylko 7 milionów pracuje na głodowych pensjach. Reszta ma jak w raju.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article117585627/Sieben-Millionen-arbeiten-fuer-einen-Hungerlohn.html
I tylko 600 tys. gospodarstw domowych jest bez prądu – resztę jeszcze stać na rachunki.
http://www.fr-online.de/wirtschaft/steigende-energiekosten-600-000-haushalten-wird-jaehrlich-strom-gesperrt,1472780,15041722.html
A te głupie 6 tysięcy miliardów euro długu to Niemcy spłacą szybciutko.
http://www.welt.de/welt_print/politik/article6876369/Finanzexperte-6-2-Billionen-Euro-Staatsschulden.html
Popracują za darmo, bez jedzenia i picia trzy latka  – i dług spłacony.”

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/23/mieczak-putin-jewrosrajdaniarze-i-usa-obronca-wolnego-swiata/

Dodam w tym miejscu – w Niemczech szybko narasta „margines” biedy, pogłębia się przepaść pomiędzy garstką bogaczy i biedniejącą resztą. Niemcy zostały po wojnie rozgrabione przez klan Rothschildów:
http://lupocattivoblog.com/2010/12/13/ein-uberblick-uber-rothschilds-raubzuge-im-deutschland-der-nachkriegszeit-1/
http://lupocattivoblog.com/2010/12/14/ein-uberblick-uber-rothschilds-raubzuge-im-deutschland-der-nachkriegszeit-2/
http://lupocattivoblog.com/2010/12/15/ein-uberblick-uber-rothschilds-raubzuge-im-deutschland-der-nachkriegszeit-3/
http://lupocattivoblog.com/2010/12/16/ein-uberblick-uber-rothschilds-raubzuge-im-deutschland-der-nachkriegszeit-4/
http://lupocattivoblog.com/2010/12/17/ein-uberblick-uber-rothschilds-raubzuge-im-deutschland-der-nachkriegszeit-5/
http://lupocattivoblog.com/2010/12/18/ein-uberblick-uber-rothschilds-raubzuge-im-deutschland-der-nachkriegszeit-6/

Obecnie niemiecki barak unijny jest własnością Rothschildów:
http://lupocattivoblog.com/2010/02/23/damit-sich-niemand-wundert-wem-gehort-deutschland-wirklich-rothschild/

Tak więc Niemcy nie dla siebie przejmują polskie ziemie. Przejmują je dla żydowskiego okupanta zachodu. A w samych Niemczech są już np. realizowane plany rozszabrowania lasów – wszystkie lasy za wyjątkiem rezerwatów przyrody mają zostać sprywatyzowane/rozszabrowane. Prywatyzuje się nawet zaopatrzenie w wodę pitną. Od 25 lat prywatyzacja/szaber majątku narodowego w Niemczech idzie pełną parą. Sprywatyzowano w międzyczasie energetykę, koleje, pocztę, telekomunikację, służby komunalne, szpitale, nawet komunikację miejską. Ostatecznie Niemcy zostaną ze wszystkiego wywłaszczeni i staną się tanią siłą roboczą żydowskich właścicieli BRD GmbH. Wszyscy dotychczasowi kanclerze niemieckiego baraku, cała elita polityczna to płatna agentura żydo-banksterów. Merkel np. jako wschodząca gwiazda agenturalnej polityki w czerwcu 2005 roku wzięła udział w zlocie grupy Bilderberga. A jesienią tegoż 2005 roku została kanclerzycą. I posłusznie realizuje plany jej mocodawców.

Kolejny wątpliwy cytat:

„Białoruś i Ukraina jako rusko-rosyjskie regiony, częściowo i okresowo zmieniające swą przynależność państwową z ruskiej na polsko-litewską, nigdy nie były Państwami. Ich sztuczne wydzielenie z rusko-rosyjskiej przestrzeni etniczno-kulturowej jako osobnych uzależnionych Państw antyrosyjskich było odwiecznym planem Niemiec w celu osłabienia i zniszczenia Rosji. Plan ten został przejęty przez USA, Izrael i Unię Europejską. Z ich inspiracji jedną słowiańską Ruś-Rosję, wywodzącą się z jednej Rusi Kijowskiej, podzielono na trzy Rusie: Rosję, Białoruś i Ukrainę z Krymem wcześniej oderwanym od Rosji.”

Ruś kijowska b. szybko rozpadła się na mniejsze państewka (1054 rok) – całkowicie bez zewnętrznych wpływów. Było to zjawisko podobne do „rozbicia dzielnicowego” państwa Piastów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska#Rozbicie_dzielnicowe_Rusi

Rosja to państwo które powstało znacznie później. Wywodzi się z księstwa moskiewskiego – jednego z wielu fragmentów wcześniejszej Rusi Kijowskiej. Natomiast inne fragmenty rozdrobnionej Rusi Kijowskiej – Białoruś i dzisiejsza Ukraina przez wieki znajdowały się na obszarach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (wcześniej podbite zostały przez Litwę). Niestety polska szowinistyczna szlachta nigdy nie przyznała Rusinom/Ukraińcom (a tym bardziej Białorusinom) statusu równoprawnego narodu (Rzeczypospolita Trojga czy Czworga Narodów). A wręcz przeciwnie – Rusini podlegali zmasowanemu polszczeniu i (po sprowadzeniu do Rzeczypospolitej agentów Watykanu – jezuitów) katoliczeniu – co wywoływało kolejne powstania kozackie i było preludium do upadku Rzeczypospolitej
Osobiście jestem przeciwny odmawianiu Białorusinom i Rusinom/Ukraińcom prawa do własnej tożsamości i państwowości. Chyba że wszyscy zrezygnujemy z własnych państw i tożsamości narodowej. Jest faktem historycznym, że różne narody uzyskiwały swą tożsamość w różnym czasie – jedne prędzej, inne później. Jeśli chcemy my być Polakami, pozwólmy Białorusinom i Ukraińcom być Białorusinami i Ukraińcami.
A już całkiem inną sprawą jest to, że nic tak nie rozbiło żywiołu słowiańskiego jak narodzone w XIX wieku nacjonalizmy oraz znacznie wcześniejsze rozbicie na katolików i prawosławnych. Jedynie rezygnacja z nacjonalizmów i odrzucenie nadjordańskiej dżumy wszelkich odprysków może dać rzeczywiste zjednoczenie Słowian. Choć na początek dobre byłoby i zjednoczenie narodowych państw słowiańskich. Wśród których nie może zabraknąć Białorusi i Ukrainy – jako pełnoprawnych członków Wspólnoty Państw Słowiańskich.

Następna wątpliwość:

„Na Krymie Ruś Kijowska – kolebka Rosji, Białorusi i Ukrainy – przyjęła chrześcijaństwo. (To jednoczące Rosję, Białoruś i Ukrainę ruskie miejsce święte zamierzał reżim banderowców i oligarchów przekazać USA.)”

Jest to nieprawda. Ruś nie przyjęła żydo-chrześcijaństwa. To typowa jahwistyczna mitologia – podobna do katolickich bredni o „chrzcie Polski”.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/18/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemany-chrzest-polski/

Ruś została przymusowo zjahwizowana w czasach renegata Słowiańszczyzny Włodzimierza I. To tylko on przyjął żydłacki chrzest (przywłaszczony przez judaizm i żydo-chrześcijaństwo pogański rytuał obmywania się wodą) w greckiej kolonii na Krymie. Po czym wrócił do Kijowa, zniszczył słowiańskie święte chramy i nakazał przymusowe chrzty poddanych. A następnie kontynuował wbrew słowiańskiej tradycji siłowy podbój sąsiednich plemion słowiańskich i narzucanie im jahwizmu. Ale na Rusi jeszcze przez wieki dochodziło do buntów mieszkańców, którzy nie chcieli obcej, mściwej, fanatycznej i nietolerancyjnej żydowskiej wiary – m.in. w Suzdalu w 1024 roku, w Nowogrodzie, ziemi rostowskiej, w Białooziersku, Połocku a nawet Kijowie w 1071 roku. Wiadomo też, że podczas buntu w Nowogrodzie w 1071 roku po stronie żydo-chrześcijaństwa opowiedział się tylko książę Gleb (i z konieczności jego  drużyna), podczas gdy wszyscy mieszkańcy stanęli po stronie wołchwa broniącego prastarej słowiańskiej Wiary/Wiedzy. Po kolejnym buncie mściwi jahwiści w 1227 roku spalili na stosie w Nowogrodzie czterech wołchwów/strażników wiary Słowian. A jeszcze w II połowie XIV wieku fanatyk mnich Stefan z Permu walczył z silnymi wpływami wołchwa Pama wśród Zyrian. Rusini długo bronili się przed nadjordańską dżumą.
Prasłowiańska Wiara/Wiedza odradza się obecnie w Rosji i na Ukrainie. Niestety tępiona i zwalczana jest przez fanatyków spod znaku rzymskiej szubienicy:
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/11/25/rosja-i-ukraina-niechciane-i-zwalczane-poganstwo/

Jest jeszcze kilka fragmentów do których mam wątpliwości. Najbardziej jednak wzburzył mnie ten:

„Ta sprzeczna z Prawem Naturalnym destrukcyjna polityka Zachodu niszczy Boży, naturalny porządek Świata, niszczy narodowy, kulturowy, chrześcijański porządek Europy. Zachód przez destrukcję łatwiej opanowuje demoralizowany przez siebie Świat.”

Prawo Naturalne znali nasi pogańscy przodkowie. To oni czcili obok innych bogów Świętą Matkę Ziemię, która jest naszą Matką, Żywicielką i naszym Domem. I wiedzieli, że są częścią Przyrody a nie jej panami. Prawo Naturalne u żydo-chrześcijan zostało zastąpione żydowskim wynaturzonym biblijnym anty-prawem „czyńcie ziemię sobie poddaną” i postawieniem człowieka ponad Przyrodą: „panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”.
To żydowski wyssany z palca przez oszustów kapłanów zwyrodnialec Jahwe ludobójca zburzył Prawo Naturalne.

Co do „chrześcijańskiego porządku Europy”
Przez długie wieki Europa jęczała pod butem totalitaryzmu watykańskiego (na wschodzie pod butem popów). Przez długie wieki trwały prześladowania, mordowanie milionami opornych – pogan, „heretyków”, „innowierców”, „bezbożników”. Przez wieki „święta inkwizycja” terroryzowała podbite przez rzymską szubienicę ludy.
Nic tak nie oddaje obrazu mściwego ludobójczego żydo-chrześcijaństwa jak list Marcina V, herszta Watykanu, bękarta kardynała Agapito Colonny do Władysława Jagiełły:

„Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.

https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/20/koszmarna-morda-katolicyzmu-2/

Przed najazdem niszczycielskiego buldożera jahwizmu nasi przodkowie żyli zgodnie z Prawem Natury, byli wolni, równi, nie znali biedy.

„… te plemiona, Sklawinowie [plemiona naddunajskie] i Antowie [plemiona osiadłe między Dniestrem a Dnieprem], nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszystkie pomyślne i niepomyślne sprawy załatwiane bywają na ogólnym zgromadzeniu.”

Prokopiusz z Cezarei (VI w. – historyk grecki)

„Plemiona Słowiańskie i Antów podobne sposobem życia i zwyczajami, i miłością ku wolności; żadnym sposobem nie można skłonić do niewolnictwa względnie podległości w swoim kraju. […]  Znajdujących się u nich w niewoli nie trzymają w niewolnictwie jak inne plemiona przez czas nieograniczony, lecz ograniczają czas terminem, dają im wybór, albo za umowny wykup wrócą do swoich lub pozostaną jako wolni i przyjaciele.”

Pseudo-Maurycjusz (VI-VII w. – pisarz bizantyjski)

“Poza tym, jeśli chodzi o moralność i gościnność, trudno by znaleźć lud bardziej zacny i szlachetny.”

„…nie znaleźć u nich kiedykolwiek żebraka albo kogoś w niedostatku”

Helmold, kronikarz z drugiej połowy XII w.

“…taka panuje u nich uczciwość i wzajemne zaufanie, że nie znając u siebie zupełnie kradzieży i oszustw, schowki i skrzynie trzymają niezamknięte. Niezwyczajni zamknięć i kluczy, wielce się dziwowali, widząc juki i skrzynie biskupa pozamykane.”

Kronikarz biskupa Ottona Mistelbacha

Nadjordańska dżuma zrabowała naszym przodkom wolność, równość i dostatek. Stali się niewolnikami mściwego i zachłannego kleru oraz możnowładców. Zwłaszcza los chłopstwa był ciężki.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/06/a-wierz-sobie-nawet-i-w-kozla-byles-mi-dziesiecine-placil/

Słowianie przez długie wieki bronili się przed nadjordańską dżumą, której nie chcieli:

„U was, chrześcijan ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach. U nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii”.

Częściowo podbici zostali siłowo (Rethra/Radogoszcz, Arkona) częściowo za sprawą renegatów przyjmujących mściwą  żydowską, fanatyczną religię. Najeżdżane były nawet ziemie słowiańskie przez krucjaty – hordy zbirów z krzyżem w jednej a mieczem w drugiej łapie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska

W sumie Słowiańszczyzna stawiała opór przez pół tysiąca lat. Ale nawet siłowe jej podbicie nie oznaczało, że Słowiańszczyzna została unicestwiona. Jeszcze w XIX wieku na naszych ziemiach Adam Czarnocki znajdywał żywą słowiańską Wiarę/Wiedzę:

Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych.”

I podał przyczynę upadku Rzeczypospolitej:

„Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.”

A dzisiaj jak grzyby po deszczu mnożą się u nas grupy pogan/rodzimowierców. I coraz więcej ludzi szuka i wraca do naszej słowiańskiej tożsamości – odrzucając obce żydo-chrześcijaństwo.

Nie zapominajmy i o tym, że współczesna Europa zachodnia i USA nadal są zdominowane przez tzw. „cywilizację chrześcijańską”. W niemieckim baraku unijnym np. partią rządzącą jest „chrześcijańska demokracja”. USraelici co chwilę wyją God Bless America„. A piloci-mordercy bandyckiego NATO (bombardujący ludność cywilną Serbii, Iraku, Afganistanu czy Libii) mają nawet katolickiego patrona – Józefa z Kupertynu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Kupertynu

No i ich bandyckim okupacyjnym hordom towarzyszą kapelani.

I na koniec jeszcze jeden wątpliwy cytat:

„Wypełnienie tego posłannictwa wymaga wzrostu świadomości słowiańskiej…”

No więc zastanówmy się w tym miejscu – czym jest „świadomość słowiańska”? I czy można być świadomym Słowianinem i jednocześnie wyznawcą nadjordańskiej dżumy? Ja twierdzę że nie. Bo otóż niejeden katolik przyznaje się do tego, że jest duchowym Żydem:

Mirosław Salwowski: “Ja też jestem Żydem (duchowym)”
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym

Aleksandra Kowal: “W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”
http://www.katolik.pl/czy-jestesmy-zydami-,834,416,cz.html

No więc katolik – a ogólniej – każdy żydo-chrześcijanin – jest (czy chce tego czy nie) duchowym Żydem. Może być genetycznym Słowianinem, ale z żydowskim duchem. Jest więc swoistą „hybrydą”. W związku z czym jeśli ktoś postuluje wzrost świadomości słowiańskiej to powinno to oznaczać powrót do słowiańskiej tradycji, kultury i duchowości.  A co się z tym wiąże – odrzucenie wszelkich naleciałości żydowskiej anty-kultury – także tej żydo-chrześcijańskiej.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/29/kultura-slowian-i-zydo-chrzescijan/

Bo nie można być świadomym Słowianinem i równocześnie duchowym  Żydem.

Tym bardziej, że żydo-chrześcijaństwo to największe żydowskie oszustwo ideologiczne w historii ludzkości.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/
http://toporzel.pl/teksty/swiatof.html

A osoba rzeczywiście świadoma nie może być ofiarą wyrafinowanego i perfidnego oszustwa.

Bądźmy Słowianami „kompletnymi” a nie hybrydą z żydowskim duchem.

Pomimo powyższych zastrzeżeń we wszystkich aspektach politycznych popieram apel Rady Krajowej Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej.

.
.
opolczyk
.
PS
A znającym języki angielski lub niemiecki polecam to:

.
.
precz z jahwizmem
.
Ręce Boga

11 komentarzy do “Apel Rady Krajowej Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

 1. Kwestią „polityki niemieckiej” w Europie i na świecie trzeba by było się zająć bardziej dokładnie ponieważ wciąż pojawiają się bzdurne teorie w myśl których na przykład UE jest podporządkowana „interesom niemieckim”, wciąż ktoś twierdzi że istnieje coś takiego jak „polityka niemiecka”. A ja powiem że czegoś takiego nie ma już od dawna, niemieccy przywódcy czy politycy od bardzo dawna są na pasku zakulisowych kręgów władzy, masonerii(penetrowanej od dawna przez banksterów), na pasku samych banksterów czy specsłużb z nielicznymi wyjątkami, nawet Hitler do pewnego momentu był marionetką banksterów a ostatecznie został bardzo użytecznym idiotą dzięki któremu zrealizowano wiele planów banksterskich. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie że „polityki niemieckiej” nie było wcale a przynajmniej mało kiedy, przeważnie była ona prowadzona w czyimś interesie, na czyimś pasku, jak nie w interesie papiestwa to w interesie banksterów, mało kiedy niemieccy przywódcy byli faktycznie niezależni, przeważnie byli przez kogoś w jakiś sposób sterowani czy manipulowani. Dodatkowo powiem że żydowscy banksterzy objawili się światu pierwszy raz właśnie na terenie Niemiec, to stamtąd rozpoczęli swoją ekspansję niedługo po powstaniu protestantyzmu i osłabieniu wpływów katolicyzmu(ich przodkowie mogli w tym maczać palce), to tam zaczęli uzyskiwać pierwsze ważne przywileje zdobywając zaufanie niemieckich władców których owinęli sobie koło palca dzięki którym mogli prowadzić swoje interesy i zdobywać fortunę przy pomocy której opanowali świat. To tam zaczęli nakreślać dokładne plany podboju świata, w których to planach Niemcy mieli odegrać ważną rolę jako mięcho armatnie w obu wojnach światowych. To Niemcy jako pierwsze padły ich ofiarą, więc skąd opowieści o „polityce niemieckiej” którą tak naprawdę należy nazwać polityką banksterską?


  Przemex
  W zasadzie krótko, zwięźle i prawidłowo opisałeś to co nazywane bywa „polityką niemiecką”. Od siebie dodam – w pierwszych wiekach istnienia cesarstwa niemieckiego trwała walka pomiędzy papiestwem a cesarstwem (tzw. „spór o inwestyturę”) o dominację polityczną w żywiole żydo-katolicyzmu. Cesarze kierowali się własnym interesem dynastycznym (a nie ogólno-niemieckim). Później znaczenie cesarzy upadło, byli wyłącznie figurantami. Nad rozdrobnionymi państewkami niemieckimi politycznie zagórowało papiestwo. Ważnym zbrojnym ramieniem Watykanu stali się krzyżacy. Dlatego Watykan w sporach krzyżactwa z Piastami stał praktycznie zawsze po stronie barbarzyńców w białych płaszczach. Spod zależności od papiestwa uwolniły się północne państwa niemieckie na fali protestantyzmu. I to w Niemczech żydowskie rody banksterskie obrosły w potęgę. Żydzi ciągle płaczą, że byli prześladowani non stop w chrześcijańskiej Europie – a jednak doszli w niej do potęgi najpierw finansowej, a potem politycznej.
  Jest też faktem, że narodziny współczesnego żydo-bankierskiego globalizmu miały miejsce w Niemczech – we Frankfurcie nad Menem, gdzie Rothschild zorganizował w roku 1773 spotkanie głów zaprzyjaźnionych klanów żydowskich banksterów i przedstawił im plan podboju i zagrabienia na prywatną własność całego świata. Głównymi narzędziami służącymi temu celowi były i są stworzony bandycki system bankowy, bandycki żydo-kapitalizm (tzw. „wolny rynek” i „własność prywatna” podniesiona do rangi świętości), bandycka manipulowana giełda i przejęcie kontroli nad mediami – przy pomocy której ogłupiają i okłamują ludzkość. Ponadto mając media pod kontrolą byli w stanie kreować posłuszne im marionetki polityczne na „mężów stanu” i medialnie (oraz finansowo) niszczyć niepokornych. I w ten sposób podbili duże połacie Ziemi.
  Wprawdzie główną siedzibę przenieśli Rothschildowie do UK (stąd niekiedy nazywam je „wyspami Rothschilda”), ale nigdy nie wypuścili Niemiec z łapsk – a po II wojnie rozgrabili i zwasalizowali je doszczętnie.

  Podobne zastrzeżenia dotyczą tzw. „polityki amerykańskiej”! USA/USrael jest folwarkiem banksterów, z Rockefellerem na czele. I od dawna już kolejni prezydęci Dużego USraela są marionetkami banksterów. Jeśli zdarzy się czasem jakiś nieposłuszny (jak Lincoln, Garfield czy Kennedy) to go likwidują. Ale klany R & R nie tylko ściśle współpracują ze sobą, ale są i spowinowacone. W przeszłości o ile się nie mylę przydarzały się małżeństwa pociech Rothschildów i Rockefellerów.
  opolczyk

  Polubienie

  • Dokładnie, w pierwszych wiekach cesarstwo i papiestwo toczyło spór o kto będzie posiadał większą władzę polityczną z tym że cesarze kierowali własnym interesem a społeczeństwo niemieckie mieli gdzieś. Po jakimś czasie papiestwo zdobyło przewagę a cesarstwo uległo degradacji, osłabieniu, rozdrobnieniu na małe państewka, sama instytucja cesarza nie wiele już znaczyła, cesarz nie posiadał właściwie już realnej władzy a jedynie funkcje reprezentacyjne, realna władza była skupiona w rękach papiestwa oraz poszczególnych królów czy książąt niemieckich, którzy prowadzili własną politykę często sprzeczną z interesem innych władców niemieckich czy interesem papiestwa oraz cesarstwa jako całości. Sytuację jeszcze bardziej zagmatwała reformacja która podzieliła Niemcy na dwa wrogie sobie obozy religijne i doprowadziła do krwawej i wyniszczającej wojny religijnej między protestantami a katolikami.
   Niedługo po tej wojnie w pojawiły się rodziny banksterskie a w łonie protestantyzmu narodził się kapitalizm dzięki któremu zdobyli ogromne fortuny i mogli zacząć podbijać świat.
   Dodatkowo powiem że linii Rotszyldów jest więcej, jest przecież linia niemiecka, brytyjska, francuska i chyba włoska ale nie wiem dokładnie, to są kraje które podporządkowali jako pierwsze. Po za tym mamy jeszcze Warburgów, Schiffów(ci robili interesy z Rotszyldami od samego początku), Sachsów, Lehmanów i parę pomniejszych rodzin spowinowaconych z Rotszyldami które dziwnym trafem objawiły się na terenie Niemiec, tam się dorobiły a potem przeniosły swoje interesy do Wlk. Brytanii i USA pozostawiając swoją agenturę i członków rodzin w krajach z których się wywodzą aby zabezpieczali ich interesy na miejscu.
   I z tego punktu widzenia można śmiało powiedzieć że nie ma polityki niemieckiej a przynajmniej jest ona podporządkowana interesom banksterów i nie ma nic wspólnego z interesem społeczeństwa niemieckiego i z tego samego powodu nie ma też polityki francuskiej, niemieckiej, włoskiej czy amerykańskiej.

   Polubienie

   • Przemex

    Wspomniałeś o krwawej wojnie trzydziestoletniej: „i doprowadziła do krwawej i wyniszczającej wojny religijnej między protestantami a katolikami”.
    Rozwinę ten wątek, bo pięknie obrazuje on oblicze tzw. „cywilizacji łacińskiej” czy „chrześcijańskiej” i pokazuje prawdziwą bandycką ludobójczą mordę żydo-chrześcijaństwa.
    Otóż owa fanatyczna wojna religijna dwóch odprysków nadjordańskiej dżumy była najbardziej krwawą i wyniszczającą wojną, jaką widziały Niemcy w całej ich historii. W II wojnie światowej straty w ludziach wyniosły ok 10 % populacji III Rzeszy sprzed wojny. I ogromna większość ofiar ginęła z rąk obcych. Pomijam przy tym fakt powiązań III Rzeszy z katolicyzmem
    https://opolczykpl.wordpress.com/2014/01/05/katolicyzm-i-hitleryzm-co-je-laczy/
    Natomiast w wojnie trzydziestoletniej walczyli przeciwko sobie głównie Niemcy (choć udział w niej brały i państwa nie-niemieckie – np. Szwecja czy Francja). I najwięcej ofiar padało w niej z rąk niemieckich ziomków. Straty niemieckie tej wojny szacuje się na 1/3 ludności wszystkich państw niemieckich. Niektóre regiony, gdzie toczyły się najdłużej najbardziej zażarte działania zbrojne miały straty powyżej 50 % ludności. Powie ktoś – no dobrze – ale ta wojna trwała aż trzydzieści lat. Gdyby tyle czasu trwała II wojna – straty w niej byłyby proporcjonalnie większe (60 %). Rzecz w tym, że w tamtej fanatycznej wojnie religijnej nie dysponowano lotnictwem, wojskami pancernymi, karabinami maszynowymi, minami, okrętami podwodnymi itp. Wtedy – w pierwszej połowie XVII wieku wroga zabijano głównie własnoręcznie – rapierem czy szablą. A nie na odległość. Gdyby II wojnę prowadzono bronią z wojny trzydziestoletniej – ofiar byłoby o wiele mniej.

    Obie strony konfliktu – katolicy i protestanci modlili się tymi samymi słowami do ich żydowskiego boga „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern” (I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom). Po czym łapali za muszkiety, rapiery, topory i mordowali się nawzajem zawzięcie, z uporem, bez litości i miłosierdzia.

    Podczas tej fanatycznej wojny miały miejsca także barbarzyńskie rzezie ludności cywilnej. W Magdeburgu katolicy wymordowali np. ok 20 tys. ludności miasta. Dowódca żydo-katolickich wojsk gen. Pappenheim napisał po „zwycięstwie” do herszta na Watykanie:

    „Sam widziałem, ponad dwadzieścia tysięcy dusz odeszło w zaświaty. Z pewnością od zniszczenia Jerozolimy nie było podobnego dzieła zniszczenia i kary bożej. Wszyscy nasi żołnierze stali się bogaczami. Bóg z nami!”

    („Ich halt, es seyen über zwaintzig Tausent Seelen darüber gegangen. Es ist gewiß, seyd der Zerstörung Jerusalem, kein grewlicher Werck und Straff Gottes gesehen worden. All unser Soldaten seind reich geworden. Gott mit uns.“)

    Herszt na Watykanie, Urban VIII odpowiedział natychmiast listownie na tę „radosną nowinę” wyrażając jego radość z powodu totalnego „zniszczenia gniazda herezji„.

    Tak wyglądała w praktyce miłość bliźniego u jahwistów.

    „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”
    Mt 5, 44

    I jeszcze haniebny „polski” wątek tej wojny – czyli udział w niej bandy grasantów zbirów – lisowczyków. Zapisali się w pamięci niemieckiej tak mocno, że na terenach gdzie grasowali jeszcze przez dwa wieki (do czasów Napoleona) nimi straszono dzieci. Pisałem kiedyś o nich:

    „Lisowczycy w Niemczech tak dali się we znaki ludności, że jeszcze przez dwa wieki, do czasów rzeźnika z Korsyki, straszono nimi niegrzeczne dzieci.

    W samej Rzeczypospolitej najchętniej widziano lisowczyków walczących i łupiących poza granicami kraju. Byli bowiem uciążliwi i dla polskiej ludności. Głośnym ich wyczynem było splądrowanie i spalenie Radomska. W roku 1624 Sejm orzekł, że każdy lisowczyk to infamis i każdemu go wolno pojmać i zabić impune [bezkarnie], a na nieruchome i sumy pieniężne kaduk sobie otrzymać. […] …kto by był banitem, a takiego zabił, eo ipso od banicyi wolen będzie…

    Mimo obłożenia ich infamią historia lisowczyków nie kończy się w roku 1624. W obliczu wojen Rzeczypospolita „zapominała” o ich infamii i korzystała dalej z ich usług. W Niemczech zaś w religijnej rzezi trzydziestoletniej brali udział do końca – do roku 1648.

    Ale co najciekawsze – lisowczycy posiadali swojego kapelana, franciszkanina, późniejszego doktora teologii, Wojciecha Dębołęckiego. Który – tutaj ciekawostka – był przekonany, że mitologiczne (wyssane z palca) postacie z żydowskiej biblii – Adam i Ewa – w raju rozmawiali…po polsku. Do takiego stopnia nadjordańska dżuma zżarła mu rozum.

    Ktoś mógłby w tym miejscu zapytać – tylko po co tym żołnierzom-najemnikom-łupieżcom potrzebny był kapelan?
    Jak to po co? Naturalnie po to, aby zabijali i grabili po katolicku. Nazywani byli wszak przez ich kapelana „wojownikami bożymi„.

    A Małgorzata Szczygielska w obszernym tekście wybielającym lisowczyków nazywa ich nawet „Rycerzami Chrystusa„.

    Szukałem potwierdzenia podanej przez autorkę w tekście informacji o tym, jakoby byli lisowczycy „oficjalnym ramieniem zbrojnym zakonu rycerskiego pod nazwą Zgromadzenia Rycerzy Chrystusowych (Milites Christi)” ale nie znalazłem go. Odnalazłem jedynie wzmiankę o „milicji chrześcijańskiej” w biogramie kapelana lisowczyków, w której on sam działał.
    Nie oznacza to jednak, że informacja o owym oficjalnym ramieniu zbrojnym zakonu rycerskiego (milicji chrześcijańskiej?) jest nieprawdziwa. Może po prostu jeszcze nie zamieścił jej nikt w internecie. Ale za to zamieszczone w tekście M. Szczygielskiej wierszyki świetnie oddają mentalność i moralność katolików, oraz ukazują nam tak zachwalane przez nich „wartości chrześcijańskie„.

    …Nie litowałeś dusze twej wylać przez rany,
    bijąc po wszystkich stronach waleczne pogany.(…)
    A żeby heretycy ślepi nie błądzili,
    Wyście je od złej drogi za łeb odwodzili,
    Wyście lutrom do nieba porobili mosty,
    Obudziwszy pokutę i wskrzesiwszy posty. (…)
    Słusznie się też was boją, słusznie dla was trwożą,
    Słusznie was nazywają dziwną pomstą Bożą.

    oraz:

    Tu szesnaście tysięcy Czechów legło krwawie,
    Kędy męstwo lisowskich zakwitnęło w sławie;
    Skąd wziąwszy dzielność śmiałą, męstwem słyną wszędzie,
    Dobry znak, Pan Bóg z nami, któż przeciw nam będzie?

    No i mamy tutaj katolicką „moralność” jak na dłoni – mordowanie pogan, heretyków to zajęcie cne i godne chwały. A rzeźnicy/mordercy to słuszna i dziwna pomsta boża. Choć ponoć ten ich plugawy ludobójca jest nieskończenie dobry i miłosierny, a nie mściwy…
    A wymordowanie 16 tysięcy Czechów jest oznaką – „dobrym znakiem” – że plugawy ludobójca jest z nimi.

    Ale taką mentalność prezentowali nie tylko żydłacy piszący te wierszyki w XVII wieku. Sama autorka stwierdza tak:

    „Zauważmy, że lisowczycy nigdy w swej historii nie walczyli przeciwko krajom katolickim, nawet jako najemnicy.”

    Zgodnie z powyższym naganne, godne potępienia, a nawet hańbiące mogą być jedynie wojny przeciwko katolikom. Natomiast wojny przeciwko nie-katolikom są jak najbardziej w porządku. Kto by tam się przejmował jakimś luteranami, prawosławnymi, poganami czy muzułmanami. Toż to nie są katolicy (tutaj widać, jak stosunek katolików do nie-katolików bliźniaczo przypomina stosunek biblijnych Izraelitów do nie-Żydów).

    Dalej pisze autorka:

    „A jeśli zdarzyło im się raz splądrować katolicką Lotaryngię, to tylko dlatego, że wiele tamtejszych miejscowości nosiło w nazwie słowo „luter” (Kaiserslutern, Luterek, Luterburg…), co wedle relacji kapelana miało ich zmylić… „

    Tak więc autorka przyznaje, że „rycerze chrystusa” splądrowali Lotaryngię – natomiast nie wspomina o tym, aby głosili tam dobrą nowinę i nadstawiali drugi policzek. Co rzekomo obrzezany cieśla nakazał.
    Jeszcze ciekawiej wypadł przy tej okazji kapelan lisowczyków – zamiast ubolewać nad wojną i rozlewaną krwią, daje on zbójom-plądrownikom alibi.. .Zmyliły ich nazwy zawierające człon „luter„. Czyli szafa gra i nie ma o czym gadać…

    I taka oto żydłacka, krwiożercza, łupieżcza i fanatyczna dzicz uważana jest przez żydłaków-katolików za najlepszą i najbardziej etyczną cywilizację.
    https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/13/zlota-baba-lisowczycy-i-katolicka-milosc-blizniego/

    I jeszcze coś o Angeli Merkel – nie wiem czy ten filmik mówi prawdę – ale to by wiele wyjaśniało…

    Polubienie

    • Z powyższego wynika że globaliści obecnie robią to samo co robili kiedyś pobożni chrześcijanie. Banksterzy unowocześnili i zmodyfikowali chrześcijańską doktrynę, przystosowali ją do współczesnych warunków i stosują w praktyce. Globalistyczni banksterzy kontynuują jedynie dzieło swoich młodszych braci w wierze mających nie mniejsze globalistyczne zapędy niż sami banksterzy, a które to zapędy odziedziczyli w spadku po starszych braciach w wierze 2 tysiące lat temu lub zostały im one zaszczepione celowo aby systematycznie przyzwyczajać ludzkość do nadchodzącego Nowego Porządku.
     Czasy totalitarnego panowania chrześcijan od obecnych różnią się jedynie tym że dziś mamy nowoczesne technologie przy pomocy których ludzi można skuteczniej i efektywniej mordować, można nimi skuteczniej i efektywniej manipulować i wyzyskiwać ich czy oszukiwać, proces zniewalania obecnie postępuje znacznie szybciej niż dawniej, chrześcijanie potrzebowali 2 tysiące lat na zniewolenie ludzkości a banksterzy zrobili to właściwie w ciągu lat kilkuset choć tu trzeba przyznać że chrześcijanie banksterom podbój ułatwili wcześniej ogłupiając ludzkość, niszcząc kultury które ewentualnie w przyszłości mogły stawić opór czy być groznym dla banksterów przykładem do naśladowania dla niszczonej przez nich ludzkości, fałszując historię czy narzucając ludzkości niemniej zbrodniczy niż kapitalizm feudalizm tym samym przygotowując grunt pod ich przyszłe panowanie.

     Polubienie

     • Z powyższego wynika że globaliści obecnie robią to samo co robili kiedyś pobożni chrześcijanie.

      Oczywiście, że tak!

      Banksterzy unowocześnili i zmodyfikowali chrześcijańską doktrynę, przystosowali ją do współczesnych warunków i stosują w praktyce.

      Oczywiście, że tak!

      Globalistyczni banksterzy kontynuują jedynie dzieło swoich młodszych braci w wierze mających nie mniejsze globalistyczne zapędy niż sami banksterzy, a które to zapędy odziedziczyli w spadku po starszych braciach w wierze 2 tysiące lat temu lub zostały im one zaszczepione celowo aby systematycznie przyzwyczajać ludzkość do nadchodzącego Nowego Porządku.

      Oczywiście że tak!

      Czasy totalitarnego panowania chrześcijan od obecnych różnią się jedynie tym że dziś mamy nowoczesne technologie przy pomocy których ludzi można skuteczniej i efektywniej mordować, można nimi skuteczniej i efektywniej manipulować i wyzyskiwać ich czy oszukiwać, proces zniewalania obecnie postępuje znacznie szybciej niż dawniej, chrześcijanie potrzebowali 2 tysiące lat na zniewolenie ludzkości a banksterzy zrobili to właściwie w ciągu lat kilkuset choć tu trzeba przyznać że chrześcijanie banksterom podbój ułatwili wcześniej ogłupiając ludzkość, niszcząc kultury które ewentualnie w przyszłości mogły stawić opór czy być groznym dla banksterów przykładem do naśladowania dla niszczonej przez nich ludzkości, fałszując historię czy narzucając ludzkości niemniej zbrodniczy niż kapitalizm feudalizm tym samym przygotowując grunt pod ich przyszłe panowanie.

      Oczywiście że tak!

      Plany żydowskiej elity zapisane są w ichnich „świętych księgach”:

      “Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

      “I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

      “Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“

      “Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

      „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

      “Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli…”

      Tyle, że w starożytności szansa na podbój całego świata przez garstkę żydowskich psychopatów szaleńców była zerowa. Przecież nawet ich mały i śmieszny kraik był przez większość czasu pod obcym panowaniem (Egipt, Babilon, Grecja, Rzym, Bizancjum, krzyżowcy, islam).

      Katolicyzm był poprzedniczką żydo-banksterskiego globalizmu – miał zapędy globalne – „jedna owczarnia i jeden pasterz”. Mieli już nawet jeden światowy język – łacinę. Główna rola żydo-katolicyzmu (i ogólniej żydo-chrześcijaństwa) polegała na tym, że odmóżdżył on miliardy nieobrzezanych Goim, oduczył ich racjonalnie i samodzielnie myśleć, zrobił z nich tępo, ślepo i bezrefleksyjnie wierzące w brednie o obrzezanym cieśli stado „baranów” (przepraszam barany za to porównanie – wy barany aż takie durne nie jesteście). Oraz rozwlókł po całym świecie żydowską księgę zbrodni.
      Oto cytat Franza Rosenzweiga:

      „Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować.”

      Obecnie żydo-banksterzy „chłopców na posyłki” – żydo-chrześcijaństwo – odstawili na boczny tor – Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. I sami przejęli stery. Choć jeszcze wykorzystują chrześcijańskie NATO do agresji na nieposłuszne kraje. A głupotę żydochrześcijan wykorzystują da zaciągania ich na fałszywe barykady i do skłócania podbitych ludów. Bo jahwizm zawsze skłócał a nie jednoczył. Zbyt wiele jego odprysków powstało, aby jednoczył. Zresztą nawet sami katolicy są rozbici na zwalczające się i konkurujące ze sobą frakcje.

      Polubienie

     • Proste – wiarę zastąpiono religią niewolników, dbając by jak najwięcej elementów pozornie się pokrywało z zastępowaną wiarą np. wystarczy zamienić słowo „ojciec” na „pan” w prostym tekście uczyć go na pamięć i powtarzać ten tekst do znudzenia i już po krótkim czasie z dziecka mamy niewolnika. Dzięki wielu takim prostym zabiegom i ciągłym obniżaniu poziomu intelektualnego w ciągu kilku pokoleń zamiast wolnego, świadomego swej wartości człowieka mamy posłusznego fanatyka gotowego zabić każdego kto śmie wątpić w słowa „pana” bądź jego sług. Dziś w pierwszej klasie szkoły podstawowej codziennie jest jedna godzina religii, podczas gdy na naukę pisania i czytania nie poświęca się aż tyle czasu – jak zostaje zatruty umysł dziecka i jakie będą tego konsekwencje w przyszłości, to każdy może się domyśleć.

      Nic dodać, nic ująć. Wszystkie jahwizmy są ideologiami dla niewolników. Tępo i bezrefleksyjnie wierzących w brednie preparowane przez „pastuchów”.
      opolczyk

      Polubienie

 2. Pingback: Noworosja poczeka – rozejm w Donbasie to nie koniec « Grypa666's Blog

 3. Pingback: „Kocioł” juncie « Grypa666's Blog

 4. http://www.prisonplanet.pl/kultura/papiez_franciszek_i,p180530631
  Sojusz papiestwa i banksterów, czyli o tym jak Franek i Szymek rozmawiają o budowie „Narodów Zjednoczonych Religii” (czytaj:globalnej religii). Banksterzy najpierw doprowadzili do wielu wojen i konfliktów religijnych lub wojen gdzie jednym z podtekstów była religia, zradykalizowali całe rzesze wyznawców różnych religii a w szczególności chrześcijan i muzułmanów napuszczając ich na siebie, stworzyli wiele islamskich siatek terrorystycznych, różnych chrześcijańskich fanatycznych sekt, kościołów czy organizacji bezwzględnie popierających politykę Izraela i USA a teraz wykorzystując obecne religijne zamieszanie chcą zbudować globalną religię albo instytucję koordynującą współpracę pomiędzy religiami aby rzekomo zapobiec wojnom między religiami oraz rozszerzaniu się fundamentalizmu religijnego, choć trzeba przyznać że to właśnie różnej maści fundamentalistyczni przywódcy religijni dążą do budowy globalnej religii aby skupić w swoich rękach jeszcze większą władzę, boją się bowiem że ludzie mogą całkowicie odrzucić religie i wtedy zostaną z niczym.

  Hehehe! „Narody Zjednoczone Religii”…

  Ciekawi mnie – kto będzie miał w tym „NZR” prawo veta? Na pewno Izrael „najstarsi bracia w żydowskiej wierze”. Być może Watykan. A co z resztą?
  Jak widać żydłactwo i żydostwo coś kombinują.
  Ale bez nas – pogan. My z nimi nie pertraktujemy. Jahwizm należy wytępić jako najgorszą duchową plagę i zakałę ludzkości.
  opolczyk

  Polubienie

  • Abstrahując już od tego że sama nazwa tego przedsięwzięcia jest idiotyczna to zastanawiam się jakby to miało wyglądać? Jak miała by wyglądać taka organizacja w praktyce? Bo przecież odłamów, odprysków, sekt chrześcijańskich, islamskich, żydowskich nie wspominając już o religiach dalekiego wschodu jest dziesiątki a nawet setki tysięcy, dochodzą do tego jeszcze różnej maści szkoły filozoficzne, satanizm który też jest religią i w dodatku odżydowską no i jeszcze poganie, ale nie wszyscy, ci naiwni i głupi poszliby zapewne na taką współpracę. W każdym bądz razie samych tylko odprysków chrześcijaństwa jest około 40 tysięcy jak się nie mylę, każdy kościół musiałby mieć więc swojego przedstawiciela, a skąd wezmą taką salę na 40 tysięcy ludzi? I to tylko samych chrześcijan! I kto będzie miał prawo głosu i veta oraz jak będą wyglądały w praktyce obrady kiedy każdy z przedstawicieli będzie chciał zabrać głos? Przyjęcie jakiejkolwiek rezolucji będzie trwało latami biorąc pod uwagę różnicę zdań panującą wśród religijnych. No chyba że w skład takowej instytucji będzie wchodziło tylko parę najważniejszych i największych religii, które dzięki temu skupią jeszcze większą władzę w swoich rękach a reszta tych niewygodnych i niepotrzebnych do piachu. Być może właśnie ta instytucja będzie miała za zadanie ostatecznie wyeliminować konkurencję żydłactwa i żydostwa w celu ostatecznej konsolidacji i centralizacji władzy w ich rękach i osiągnięcia pełnej dominacji.

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.