Pogaństwo alternatywą dla globalizmu

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

 

Pogaństwo traktowane jako odrzucenie wszystkiego, co żydo-chrześcijaństwo przywlokło ze sobą do Europy może być lekarstwem dla niej. Niekoniecznie pogaństwo oznaczałoby przymusowy powrót do wierzeń przedchrześcijańskich. Byłoby przede wszystkim odrzuceniem idoli żydowskich oraz całego zbrodniczego „pisma świętego” rodem znad Jordanu. Przede wszystkim byłoby odrzuceniem:
– dogmatycznego sposobu myślenia,
– tworzenia ortodoksji,
– przymuszania do niej „niewierzących” oraz „heretyków”.

Byłoby też odrzuceniem kapitalizmu wyrosłego na glebie protestantyzmu i kultu bogacenia się za wszelką cenę.
Chciwość bogactw i tzw. „dóbr materialnych” znana była też w świecie pogańskim w tych kulturach, które porzuciły Przyrodzoną Wiarę Przyrody. Znajdziemy te szkodliwe cechy w dobrze znanych i opisanych historiach Egiptu, Grecji czy Rzymu. Gromadzeniu majątków towarzyszyła narastająca stratyfikacja społeczna czyli podział na różne warstwy, do których przynależność i związane z nią prawa (lub ich brak) warunkował początkowo stan posiadania, później „urodzenie”.

Na tle znanych nam z podręczników historii cywilizacji pogańskich Egiptu, Grecji czy Rzymu zdecydowanie korzystniej przedstawia się pogańska cywilizacja Słowian – i dlatego m.in. jest ona notorycznie pomijana milczeniem.

Słowianie żyli w naturalnej harmonii z Przyrodą i w naturalnej równości członków ich wspólnot. Stratyfikacja społeczna była nieznaczna – wyróżniała się u Słowian starszyzna rodowa, mająca decydujący głos na Wiecu, ale jej status dostępny był każdemu zasłużonemu dla wspólnoty. Nie było u Słowian autokratycznych władców i poddanych ani bogaczy i biedoty. Nieznane było im niewolnictwo. Co istotne, mogąc wytwarzać ogrom „dóbr materialnych” nie robili tego przez długie długie wieki. Produkowali/wytwarzali tylko to, co było im niezbędne do codziennego życia i do obrzędów związanych ze świętami. Nie jest przypadkiem, że kalendarz Słowian pełen był świąt, a niektóre z nich (np. witanie wiosny) trwały tygodniami. Słowianie mając wiele czasu wolnego mogli go spożytkować np. na masową produkcję „dóbr” i powiększanie własnego majątku. Ale oni woleli świętować, tańczyć, śpiewać i składać dary bogom. Chciwość, chomikowanie „bogactw”, zabieganie o tak zwany „status materialny” były im z gruntu obce. Nawet napływ kupców z zewnątrz np.  szlakiem bursztynowym przez dłuższy czas nie wpływał niekorzystnie na to zdrowe podejście do tzw. „bogactw” materialnych.

Odtworzenie takiej właśnie postawy wobec „dóbr materialnych” byłoby niewzwykle istotne w świecie rządzonym żądzą bogactw.

W przeciwieństwie do Słowian zwyrodniałe cywilizacje pogańskie, które odeszły od Przyrodzonej Wiary Przyrody i od życia w harmonii z Naturą stworzyły nierówności społeczne i kultywowały chciwość. Pogłębiło te cechy przywleczenie do Europy żydo-chrześcijaństwa. Wprawdzie wobec owieczek katolicki kler wymagał ubóstwa, ale sam był nienasycenie chciwy na bogactwa, złoto i majątki ziemskie. Z wmawianiem owieczkom konieczności ubóstwa i wyrzeczeń , aby osiągnąć zbawienie wieczne, zerwał protestantyzm. Który wymyślił sobie, na podstawie jewangelii, że gromadzenie bogactw nie jest sprzeczne z wolą żydowskiego bożka Jahwe. Protestanci zignorowali domniemaną „naukę” obrzezanego  cieśli o konieczności ubóstwa („prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego”) opierając się na innej domniemanej jego nauce: „Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma..”

A tak na marginesie – powyższe cytaty pokazują, że jewangeliści wymyślali skrajnie przeciwne „nauki” idola kreowanego przez nich na użytek Goim jako żydowskiego zbawiciela, lub też – zakładając, że owe „nauki” są autentyczne -nadjordański idol żydochrześcijaństwa, w zależności od humoru propagował to biedę, to bogacenie się.

Nie wiem, czy protestanci sami wymyślili ten ich kult bogacenia się, czy pomogli im w tym przechrzczeni koczownicy. Niemniej kapitalizm będący banksterskim narzędziem do przejęcia na prywatną własność całej planety zagnieździł się właśnie u protestantów. Narzuca on nam mentalność producenta, konsumenta i chomika. Dla którego zabieganie o zbyteczne w ogromnej większości wytwory stało się celem życia.
Nie wiemy dokładnie, ile miliardów lat istnieje nasza kosmiczna bańka. Nie wiemy ile podobnych jej wszechświatów istniało wcześniej. Wiemy, że Ziemia istnieje od 4,6 miliardów lat. Setki tysięcy lat temu pojawili się na niej ludzie. Kapitalizm i kult masowej produkcji wytworów techniki to ostatnie trzy stulecia, a zwłaszcza XIX i XX wiek. A my zachowujemy się tak (tak nas wytresowano) jakby gospodarka, fabryki, produkcja,  technika i gromadzenie „dóbr” były najważniejszym celem ludzkiej egzystencji i istnienia kosmosu. W pogoni za wyższym statusem materialnym nawet nie mamy czasu zastanowić się – kim jesteśmy i po co żyjemy.

W sferze duchowej jedną z fundamentalnych cech pogan była tolerancja wobec wyznawców innych kultów i bogów. Nie tolerowali jedynie tych, którzy ich wiarą pogardzali i/lub ją niszczyli. Dla tych tolerancji nie było. Uważam taką postawę za jak najbardziej słuszną. Osobiście nie zamierzam tolerować postępowania ludzi, którzy chcą mi narzucić ich chore, dogmatyczne i ortodoksyjne brednie objawione.
Tolerancję znajdziemy nie tylko u Słowian ale nawet w zwyrodniałym pogaństwie Greków czy Rzymian. Rzym, podbijając militarnie i zniewalając politycznie wiele ludów nie zwalczał ich wierzeń. A na własnym podwórku był tolerancyjny dla innych pogańskich kultów. Problemem dla ich tolerancji okazali się żydo-chrześcijanie. Tyle, że oni nie ukrywali pogardy wobec rzymskich bogów – za co niekiedy spotykały ich represje. Inną sprawą jest to, że nie były one ani tak masowe ani tak długotrwałe, jak pisze o tym żydłacka propaganda. A już całkiem inną parą kaloszy jest i to, że wielu „pierwszych chrześcijan” wręcz zabiegało o to, aby ponieść „męczeńską śmierć” – celowo prowokując Rzymian. Opowiada o tym poniższy film:

.
http://video.anyfiles.pl/Jezus+Historia+chrze%C5%9Bcija%C5%84stwa+-+M%C4%99czennicy/Ludzie/video/60278
.
Nie neguję, że żydochrześcijanie podlegali okresowym prześladowaniom w Rzymie – które najczęściej sami prowokowali. Jednak w porównaniu do ich własnego fanatyzmu, nietolerancji oraz prześladowań i rzezi dokonywanych już od IV wieku na poganach, heretykach i innowiercach polityka Rzymu wobec tych fanatycznych wichrzycieli była i tak wyjątkowo tolerancyjna.

Pogaństwo było tolerancyjnie „na zewnątrz” i „wewnętrznie”.
Na zewnątrz pogaństwo nigdy nie wykazywało zapędów „misjonowania”, „nawracania” i bezwzględnego zwalczania inaczej wierzących. Wojny religijne były pogaństwu z gruntu obce. „Wewnętrzenie” natomiast nie wytworzyło pogaństwo obowiązującej bezwzględnie ortodoksji, jedynie słusznej doktryny i szeregu bzdurnych dogmatów. Było zbiorem luźnych prastarych zwyczajowych wierzeń i obrzędów. Obowiązkiem był jedynie szacunek wobec lokalnych bogów i tradycji. Natomiast nie było konieczności ślepej wiary w „nauki” kapłanów. Z tego powodu pogaństwo nie mogło stworzyć czegoś na wzór inkwizycji czy stosowania tortur do „przyznania się” do herezji. Ani nawet czegoś takiego jak „herezja” – która wystąpuje jedynie tam, gdzie istnieje obowiązująca ortodoksja.

W Europie ponownie pogańskiej będzie miejsce i dla ateistów i dla agnostyków. Oraz dla wyznawców Swarożyca, Peruna, Jowisza, Zeusa, Wodana, Dagdę, Odyna… Jedynie fanatyczne sekty bazujące na ideologii „nawracania” innych będą jako szkodliwe i nietolerancyjne zdelegalizowane.

Na marginesie dodam jeszcze, że obowiązująca obecnie w propagandzie tzw. „polityczna poprawność” ma wszelkie cechy fanatyzmu jahwistów. Ale nie ma się czemu dziwić – ma ona te same korzenie. Jej twórcy to ludzie wychowani na żydowskim rasiźmie i fanatyźmie. Wprawdzie „tolerancja” jest jednym z głównych jej haseł propagandowych, ale wobec osób opierających się odmóżdżającemu i demoralizującemu „toleranctwu” propagowanemu przez polityczną poprawność jej prorocy i obrońcy wykazują wściekłą nietolerancję i nienawiść. Przeciwnicy są tropieni, demonizowani, szkalowani i spychani na margines życia politycznego. W skrajnych przypadkach (dotyczących np. rewizji obowiązującej wykładni holokaustu) są nawet mordowani.

Kolejną cechą słowiańskiego pogaństwa był brak ekspansjonizmu. Choć np. pogański Rzym bazował na ekspansji. To właśnie ekspansjonizm i ujarzmianie kolejnych ludów i krain były istotnymi cechami tego imperium zbudowanego na podbojach i niewolnictwie. Wydaje się, że do głównych przyczyn rzymskiego ekspansjonizmu należały struktura społeczna, ekonomia i gospodarka oparta o niewolnictwo. Cesarze, chcąc zyskać popularność u pospólstwa rzymskiego, co minimalizowało wybuchy ewentualnych buntów, organizowali mu kosztowne igrzyska i walki gladiatorów, połączone z rozdawaniem żywności. Na to potrzebne były pieniądze. Ponadto wobec wysokiej śmiertelności niewolników istniało na nich stałe zapotrzebowanie. Rozwiązaniem były podboje dające łupy wojenne na jakiś czas zapełniające skarbiec i nowe rzesze miewolników. Kiedy jednak łupy wojenne kończyły się, a podatki ściągane z nowo podbitej prowincji starczały ledwo na utrzymanie legionów w niej stacjonujących konieczne były kolejne podboje.
Natomiast ekspansjonizm żydo-chrześcijański zapisany był w samej ideologii tej nadjordańskiej dżumy i wywodził się z ekspansjonizmu żydowskich „świętych ksiąg” włączonych w większości do tzw. „Starego testamentu”.
 

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.
Rodzaju 17, 8

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6

 

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23

 

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

 

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.
Powtórzonego prawa 7, 2

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Jub. 32, 18-19

 
W żydłackim tzw. „Nowym testamencie” znajdziemy zalecenie „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.” Wprawdzie nie ma w tym cytacie mowy o „nauczaniu” siłą, mieczem, przemocą, rzeziami, krucjatami, torturami czy stosami – ale takie właśnie metody przez piętnaście wieków stosowało żydo-chrześcijaństwo. Zwłaszcza jego watykański odprysk, który był niczym innym niż kosmopolityczną ideologią globalizmu – jeden pasterz, jedna owczarnia.

Słowianom taki ekspansjonizm, jak i ideologia globalizmu były całkowicie obce. Nie nękani atakami z zewnątrz nie przejawiali wojowniczości ani chęci podbojów. W prehistorycznych czasach, gdy powoli rozprzestrzeniali się na rozległych terenach Europy i zachodniej Azji zasiedlali albo tereny niczyje, albo słabo zaludnione. Jednak ludności autochtonicznej nigdy nie podbijali siłą, ani nie przekształcali jej w niewolników. Ludność ta stapiała się ze Słowianami urozmacając ich genotyp. Zmniejszało to przy okazji kumulowanie się negatywnych mutacji  genetycznych, do czego dochodzić może w małych odizolowanych grupkach rodowo-plemiennych pozbawionych dopływu tzw. „świeżej krwi”.

Poganie cywilizacji słowiańskiej żyli w harmonii z Matką Naturą i sąsiadami. A także w harmonii z samymi sobą.
Tych właśnie cech brakuje współczesnej anty-żydo-cywilizacji zbudowanej na wzorcach i „wartościach” z korzeniami w żydowskiej biblii.

Ciekawy program prezentuje Nowa Prawica francuska. Przynajmniej część ich postulatów jest zdecydowanie warta poparcia.

„Jej program to udane połączenie zarówno postulatu odrzucenia wszelkich odprysków jahwizmu i powrotu do pogaństwa, jak i odrzucenie kapitalizmu i stojącego za nim globalizmu.

Ostro Nowa Prawica skrytykowana została na Frondzie.”

Tak więc odrzucenie żydo-chrześcijaństwa jak i kapitalizmu oraz globalizmu wypłynęło już jako ruch polityczny w Europie. Co ciekawe, inicjatorzy tego ruchu nie są rodzimowiercami, a jedynie dostrzegają wyższość pogaństwa nad anty-żydo-cywilizacją Zachodu. I w powrocie do pogaństwa będącego w ich ujęciu po prostu odrzuceniem nadjordańskiej dżumy i jej domniemanych „wartości chrześcijańskich” widzą ratunek i przyszłość naszego kontynentu.

 

Nasz świat stoi na krawędzi zagłady. Zagrażają mu nie tylko zbrodnicze plany banksterii. Tak samo zagraża mu kult gromadzenia  „materialnych dobr” odpowiedzialny za zabójczą dla planety eksploatację wytworów Natury oraz za zatruwanie Przyrody odpadami cywilizacyjnymi i wszelkiego rodzaju truciznami. W ten sposób podcinamy gałąź na której siedzimy. Lub mówiąc po pogańsku – niszczymy i powoli zabijamy naszą Świętą Boginię Ziemię, naszą Matkę Mokosz. Najwyższy czas z tym jahwistycznym barbarzyństwem skończyć.

Powróćmy do naszych pogańskich, słowiańskich korzeni.
W przeciwnym razie wydajemy wyrok na Ziemię  na nas samych.

.
opolczyk.
.
ps.

Na bliżej nieokreślony czas zawieszam działalność publicystyczną. Blog pozostaje ogólnie dostępny do czytania.

.

precz z jahwizmem

.Ręce Boga

Reklamy

14 komentarzy do “Pogaństwo alternatywą dla globalizmu

 1. „Filmik z udziałem rodzimowierczej grupy Watra z Wrocławia, zrealizowany w kwietniu 2013 dla potrzeb Polsatu.
  Zaznaczamy, iż my, jako Watra, nie mieliśmy wpływu na końcową treść tego reportażu i nie byliśmy świadomi, z czym zostaną połączone nasze wypowiedzi i filmy, Dementujemy fragmenty, które nawiązują w bezpośredni sposób do takich idei, jak nazizm czy skrajny nacjonalizm i zaznaczamy, że ani my, jako ugrupowanie, ani większość pozostałych rodzimowierczych organizacji w Polsce, nie mamy nic wspólnego z tego typu zapatrywaniami. Współpraca z telewizją publiczną jaka jest każdy widzi na przykładzie tego filmu. Mówimy o jednym – o bogach, świętach, kontakcie i współgraniu z przyrodą, o kulturze, a oni wkleją w to, co im się podoba, nadając przy tym temu wydźwięk zupełnie mylny od stanu prawdziwego. Realizatorowi bardzo „dziękujemy” za jakąkolwiek możliwość dalszej współpracy.”

  Polubienie

 2. Ciekawy temat połączony z polityką, szkoda że prawie brak komentarzy.
  Naukowcy biją na alarm, że jedynym ratunkiem dla ludzkości jest ucieczka w przyszłości na inną planetę. Tak jak to Opolczyku opisujesz – 300 lat agresywnego kapitalizmu, a my już nie wiemy jak żyć, bo potrafimy jedynie niszczyć. Zdrowo myślący człowiek nie potrzebuje wiary naszych przodków by dostrzec w tym próżnię, lub równię pochyłą. Pracujemy by wydawać na urządzenia mające zaoszczędzić nam czas, by następnie pracować jeszcze więcej gromadząc materialne dobra, z których cieszyć się można mając więcej czasu, więc znów pracujemy by kupić sobie ten czas…
  Co do umiłowania do wolności, to podziwiam mieszkańców południowych stanów USA. Nie bacząc na stare czasy niewolnictwa – ich podejście właśnie do wolności zasługuje na pochwałę. Jednym z symboli południa jest wąż na fladze z podpisem „don’t tread on me” („nie stąpaj po mnie”). Istotę tego powiedzenia oddaje tekst zespołu Metallica w utworze o nazwie z powyższym hasłem:
  „Wolność lub śmierć, co zawsze z dumą głosimy
  Raz ją sprowokujesz- zagrzechocze ogonem
  Nigdy nie zaczyna, nigdy, ale gdy już się wciągnie
  Nigdy się nie poddaje, pokazując wściekłe kły”.
  Bo wie Pan Panie Opolczyku, słowa „wolność lub śmierć” mogą się wydawać inną formą narzucenia własnego zdania, co obserwujemy dziś na paradach promujących multikulti i zboczenia seksualne, ale w istocie nie ma wolności dla przeciwników wolności. Tu nie chodzi o to, że jestem przeciwko temu, aby homoseksualiści byli homoseksualistami, ale bym mógł obstawać przy swoim zdaniu i nie musieć na każdym kroku bać się oskarżenia o homofobię, a także bym nie był przymuszany do jakiegokolwiek światopoglądu. Wolność działa w dwie strony. Zawsze musi zostać utrzymany „neutralny środek”, m.in. w taki sposób, aby stosunki społeczne były regulowane przez społeczeństwo bez narzucania odgórnej doktryny popierającej jedną lub drugą stronę. Wiadomo przy jakim światopoglądzie obstawia UE… Dla nich „wolność, tolerancja” znaczy tyle co „wolność, ale dla wyznawców jedynej słusznej doktryny” i „tolerancja, ale dla jedynego słusznego światopoglądu”. Tak oto powyższe wartości zostały wypaczone przez jahwizm nawet w środowisku uznawanym za ateistyczne.

  Polecam utwór Donatan Równonoc & Sokół – „Z samym sobą”

  Chociaż wykonanie hip-hopowe nie trafia w moje gusta, to ciesze się, że coraz więcej gatunków muzyki (która jest poniekąd środkiem przekazu) porusza ważne tematy i napomina o słowiańskich obyczajach, czy światopoglądzie przodków. Tekst powyższego utwory jest wspaniały 🙂

  Polubienie

  • Pavel:

   „Naukowcy biją na alarm, że jedynym ratunkiem dla ludzkości jest ucieczka w przyszłości na inną planetę. Tak jak to Opolczyku opisujesz – 300 lat agresywnego kapitalizmu, a my już nie wiemy jak żyć, bo potrafimy jedynie niszczyć. Zdrowo myślący człowiek nie potrzebuje wiary naszych przodków by dostrzec w tym próżnię, lub równię pochyłą. Pracujemy by wydawać na urządzenia mające zaoszczędzić nam czas, by następnie pracować jeszcze więcej gromadząc materialne dobra, z których cieszyć się można mając więcej czasu, więc znów pracujemy by kupić sobie ten czas…”

   No właśnie – zdrowo myślący człowiek… A ja nawet i u rodzimowierców trafiam na wypowiedzi, że mamy się bogacić materialnie, aby przyszłe pokolenia miały lepiej niż my. Dla mnie jest to paranoja i obłęd.

   Naturalnie, że wolność jest tym, o co musimy walczyć – szczerząc kły. O wolność do mówienia głośno co myślimy, o wolność do bycia sobą.
   To właśnie robię i o to jestem najbardziej i najczęściej krytykowany i atakowany – że niby brak mi pogańskiej „tolerancji”.

   Polubienie

 3. Już wkrótce miasta rozświetlać będą nocą stworzone w laboratorium rośliny. Ponad 5 tys. internautów przekazało na ten cel naukowcom ćwierć miliona dolarów.

  „Bio-hakerzy” stojący za tym projektem uważają, że drzewa mogą kiedyś spełniać rolę miejskich lamp. Zafascynowani bioluminescen­cją, naturalnie święcącymi organizmami, naukowcy wyciągnęli enzym z świetlika, lucyferazę i przeszczepiają ją do roślin – tłumaczy BBC.

  http://www.sfora.pl/Latarnie-uliczne-znikna-Miasta-rozswietla-rosliny-a55453

  Polubienie

 4. Oświadczenie byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

  ………„Nie było w najnowszej historii Polski tak perfidnych represji wobec niezależnych, a tym samym prawdziwych dziennikarzy i ludzi słowa, jak w ostatnich latach propagandowej fety rzekomego wyzwolenia od totalitaryzmu. Pod sztandarami zwycięstwa nad opresją prowadzi się masowe czystki wśród tych, którzy mają być oczami i głosem społeczeństwa. Wolni dziennikarze są w demokratycznych społecznościach nie tylko gwarancją rzetelnej informacji,ale również – albo raczej przede wszystkim – narzędziem społecznej kontroli poczynań tych, którzy otrzymali od tego społeczeństwa zaufanie do pełnienia ważnych państwowych funkcji. Tymczasem, nie było chyba nawet w rzeczywistości PRL tylu ludzi słowa, wyrzuconych poza margines i prześladowanych w najbardziej wymyślny i wyrachowany sposób. Zastepuje się ich przypominającymi do złudzenia czasy stanu wojennego „ robotami kłamstwa ”. Dzieje się to wszystko w cieniu nachalnej propagandy sukcesu spacyfikowanych w ten sposób mediów.

  Jeżeli więc ktoś zabija dzisiaj z premedytacją prawa, o które miął rzekomo wówczas walczyć, to albo kłamał kiedy to robił, albo stał się zwyczajnym zdrajcą kiedy znalazł się wreszcie u władzy. Nie interesuje nas przy tym czy z naszej wolności okradają nas ludzie lewicy, prawicy czy środka. Będziemy walczyć o tą fundamentalną wolność niezależnie od tego kto będzie próbował nam ja zabrać. W myśl słów znanej piosenki – jest poniżej naszej godności zastanawiać się czy cham przyłoży nam prawą łapą czy lewą nogą.

  Jesteśmy właśnie świadkami walki o to czy my, a przede wszystkim następne pokolenie, żyć będzie w kraju wolnym czy zniewolonym. Tym, którzy próbują nas naszych praw konsekwentnie pozbawiać przypominamy, że prawo wolności słowa nie zależy i nie będzie zależeć od kaprysu i interesów takiej czy innej politycznej kliki. Wolność słowa jak i wszystkie inne wolności w naszym kraju są niezbywalnym prawem każdego obywatela. Nie pozwólmy aby to, co powinno być gwarancją naszej obywatelskiej wolności, stało się narzędziem naszego zniewolenia.” …..

  http://wzzw.wordpress.com/2011/01/19/o-wolnosc-slowa/

  Polubienie

 5. http://wiadomosci.onet.pl/raporty/arabskie-rewolucje-syria/europejczycy-setkami-przechodza-na-islam-i-walcza-,1,5475540,wiadomosc.html

  ” “Jeśli kobieta utrzymuje stosunki cielesne z przyszłym mężem, ten po nocy poślubnej ma prawo żądać unieważnienia małżeństwa” ; “Małżeństwo z własną siostrą, z własną matką lub z własną teściową jest grzechem”, następne “Mężczyzna, który utrzymywał stosunki seksualne z własną ciotką, nie może poślubić jej córki, czyli swojej kuzynki”, inne: “Muzułmańska kobieta nie może poślubić heretyka ani muzułmański mężczyzna nie może poślubić heretyczki. Jednakże muzułmański mężczyzna może utrzymywać związki pozamałżeńskie z kobietami żydowskimi i chrześcijańskimi”, “Jeśli ojciec ma trzy córki i chce, aby jedna z nich wyszła za mąż, w momencie małżeństwa musi sprecyzować, którą córkę oddaje”. Jeszcze lepsze: “Małżeństwo może zostać unieważnione, jeśli po ślubie małżonek odkryje, że że małżonka jest kulawa lub ślepa, lub dotknięta przez trąd lub inne choroby skóry”. Teraz uważaj: “Jeśli mężczyzna poślubia nieletnią, która skończyła DZIEWIĘĆ lat i przerywa natychmiast jej błonę dziewiczą, nie może więcej z niej korzystać”. Poznawajmy islam dalej: “Jeśli kobieta owdowiała lub porzucona nie skończyła DZIEWIĘCIU lat, może ponownie wyjść za mąż po owdowieniu lub porzuceniu, bez odczekania zalecanych czterech miesięcy i dziesięciu dni. Także, jeżeli z pierwszym mężem miała niedawno stosunki intymne”. Może to ci się spodoba: “Jeśli żona nie jest powolna mężowi i nie jest zawsze do dyspozycji dla jego przyjemności, mąż nie musi jej zapewniać ani jedzenia, ani ubrań, ani schronienia”. Uwaga, teraz hardkor: “Matka i córka, i siostra mężczyzny, który utrzymywał stosunki analne z innym mężczyzną, nie mogą poślubić tego drugiego. Jednakże jeśli ten drugi utrzymywał lub utrzymuje stosunki analne z krewnymi swojej żony, małżeństwo pozostaje ważne”. Na koniec czyste zboczenie: “Mężczyzna, który miał stosunki seksualne ze zwierzęciem, na przykład z owcą, nie może jeść jego mięsa. Popadłby w grzech”.”

  Boskie objawienie dla ludzi zdegradowanych.

  Biblia mówi : „Jeszua przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tm 1:15). Mk 2 “Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący. Przyszedłem powołać nie sprawiedliwych, lecz grzeszników”. Jeszua nie ma więc nic do powiedzenia ludziom dobrym. Ma wiadomość dla grzeszników – ludzi złych. Przyszedł tylko do ludzi złych. Do ćpunów,psychopatów,alkoholików,sadystów,fanatyków,zboczeńców,pedofilów i złodziei.
  Do takich osób właśnie adresowane są wszystkie neojudaizmy.
  “Przyszedłem powołać grzeszników”-Jeszua

  Polubienie

 6. Tekst interesujący, ale dlaczego z jednej strony bije od niego niechęć do „żydo-chrześcijaństwa”, a z drugiej słowem nie wspomniano o islamskiej zarazie?

  rozsądny-agnostyk:

  Ktoś „rozsądny” najpierw zapoznałby się z paroma innymi tekstami a dopiero potem zabierał glos. Dla mnie „żydo-chrześcijaństwo” to po prostu nadjordańska dżuma – bratnia z islamem i judaizmem „religia abrahamowa”.
  Gdyby Polskę do upadku w XVIII w doprowadził islam, a nie żydo-katolicyzm – zwalczałbym islam. I to nie islamiści chcą „intronizować” Mahometa czy Allaha, a żydłacy-katolicy obrzezanego cieślę.
  Jako „rozsądny” powinieneś to zauważyć.
  Potrz, co katolicka dzicz wyprawia – aby było z daleka widać ich haniebną rzymską szubienicę na zrabowanej nam i skatoliczonej pogańskiej Łysicy.
  http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20130516%2FPOWIAT0115%2F130519073
  opolczyk

  Polubienie

 7. Człowieku dokształć się odrobinę zanim zaczniesz coś pisać. Wręcz szkoda czasu aby punktować wszystkie nieprawdziwe stwierdzenia w tym tekście. Tak wprost i zwyczajnie do biblioteki biegiem marsz i czytaj, czytaj,czytaj aż ci mózg i rzyć spuchnie. Ogólnie dzięki za tekst, poprawił mi nastrój 😀


  Fiolnir:

  W bibliotekach znajdziesz oficjalne załgane wersje historii – pisane na zamówienie. Znajdź mi jedną książkę, w której pisze, że za I wojną światową stali Żydzi – co przyznał biograf Rothschildów.
  http://members.tripod.com/alabasters_archive/real_case.html
  To dla takich jak ty, co „mondrości” i „wiedzy” szukają w bibliotece, to co napisałem jest nieprawdziwe.
  Jeszcze jedna sprawa…
  W ostatnich dniach pewna osoba, usilnie zabiegająca o jej wizerunek, w prywatnej korenspondencji ze mną użyła kilkakrotnie rzeczownik „rzyć” czyli po śląsku dup… Na moim blogu do teraz to określenie nie wypływało…
  Ciekawi mnie, czy to tylko zbieg okoliczności?
  opolczyk

  Polubienie

 8. dlatego właśnie prawdziwi (neo)poganie długo jeszcze będą postrzegani jako banda kretynów, lewaków i bawiących się dzieci.
  Autorowi tak idiotycznego tekstu radzę albo zawiesić działalność do końca życia albo dowiedzieć się czym właściwie jest pogaństwo.

  Polubienie

  • Niczego mądrego nie dowiedzieliśmy się z Twojego wpisu,po co piszesz o niczym?
   Powiedzieć byle co na dowolny temat to każdy potrafi.

   Polubienie

 9. zuo:

  Kolejny znawca „prawdziwego” (neo)pogaństwa się odezwał…
  Tylko banda kretynów posługuje się etykietkami i sloganami zamiast rozumem.

  „Neo” to jesteś ty. Ja jestem poganinem.
  „Lewactwo” naszych przodków sprawiało, że nie było u nich biednych, głodnych i bezdomnych – obok garstki bogaczy. Obawiam się że do tępaka jak ty ten fakt dotrze dopiero wtedy, gdy jako bezdomny żebrak wylądujesz pod mostem.
  Nasi przodkowie byli „dziećmi” – dziećmi Natury.
  Dzieciaki bawiące się w „pogaństwo od święta przebierają się za Słowian, odtwarzają obrzędy, a na co dzień są wyznawcami, a raczej ofiarami wciśniętych im „wartości” – kult bogacenia się, kult „postępu”, techniki, technologii, kult własności prywatnej – który jest korzystny dla banksterów powoli przejmujących na prywatną własność świat. A Goim, w tym i tych „nowocześnych” pogan, banksterzy wywłaszczą, zaczipują i przerobią na ludzkie bydło robocze. Niestety dla wielu rodzimowierców (i dla ciebie) pogaństwo to tylko etnograficzna maskarada od święta, a na codzień anty-żydo-wartości – będące fundamentem żydo-kapitalizmu i „nowoczesności”. Bezmózgowcom wciśnięto slogan – „przecież żyjemy w XXI wieku”. I niedługo powrócimy do epoki kamienia łupanego – jeśli od tej „nowoczesności”, „postępu” i kultu własności prywatnej nie uwolnimy się.

  Polubienie

 10. http://konflikty.wp.pl/kat,106090,page,2,title,Facebook-Google-YouTube-wywiad-USA-zbiera-dane-od-gigantow-internetowych,wid,15712222,wiadomosc.html

  Facebook, Google, YouTube – wywiad USA zbiera dane od gigantów internetowych.

  Amerykański rząd ma internet na “dyskietce”. Okazało, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa (NSA) i FBI mają dostęp do danych z serwerów dziewięciu czołowych firm internetowych. W praktyce oznacza to, że administracja rządowa ma wgląd do umieszczonych na serwerach plików audio i wideo, e-maili czy fotografii. Za szpiegowanie w sieci odpowiada program PRISM, którego istnienie wytropił “The Washington Post”, odnajdując tajny dokument potwierdzający jego istnienie.

  Zarzuty waszyngtońskiego dziennika dotyczą dziewięciu gigantów, z usług których szeroko korzystają także Polacy. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, YouTube i Apple – do serwerów tych firm amerykański rząd ma ponoć bezpośredni dostęp. Monitoring koncentruje się na zagranicznej komunikacji, która przechodzi przez amerykańskie serwery.

  Według dokumentów, PRISM ruszył 11 września 2007 roku, zaczynając szpiegowanie od Microsoftu. Najnowszym celem programu jest koncern Apple, którego serwery zostały włączone do monitoringu w październiku 2012 roku. Chlubnym wyjątkiem jest Twitter, który słynie z ochrony prywatności użytkowników i nie został włączony do projektu.

  Czemu to ma służyć?

  O istnieniu programu, który ma na celu kompleksowe szpiegowanie internautów, spekulowano od dawna, jednak po raz pierwszy pojawiły się na to dowody. W przeszłości NSA i FBI wielokrotnie uzyskiwały dane z prywatnych serwerów dzięki współpracy z prywatnymi podmiotami, lecz nigdy nie było mowy o gigantach takich, jak Google, Apple czy Facebook, ani tym bardziej o ich całościowej inwigilacji.

  Wygląda na to, że władze nie zamierzają wypierać się istnienia PRISM. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor wywiadu narodowego James R. Clapper. – Informacje gromadzone przez program są jednymi z najważniejszych i najcenniejszych danych, które pozyskuje wywiad zagraniczny i są wykorzystywane, by chronić nasz naród przed szerokim wachlarzem zagrożeń – mówił, krytykując wyciek do mediów. – Nieautoryzowane ujawnienie informacji o tym ważnym i w pełni legalnym programie jest karygodne i naraża na szwank zabezpieczenia istotne dla bezpieczeństwa Amerykanów.

  System PRISM jest oczywiście kolejnym elementem układanki w wojnie z terroryzmem, a ujawnienie jego mechanizmów działania może znacznie utrudnić pracę zagranicznego wywiadu. Agencje wywiadowcze z całą pewnością dotarły dzięki niemu do szeregu istotnych informacji, choćby dlatego, że na liście firm znajduje się Paltalk. Ta aplikacja czatowa, choć nie należy do najpopularniejszych w USA, była szeroko wykorzystywana podczas protestów Arabskiej Wiosny oraz trwającej do dziś wojny domowej w Syrii.

  Inne niepokojące doniesienia na temat PRISM pochodzą z wytycznych, które otrzymywali operatorzy szpiegowskiego systemu. Według “Washington Times”, materiały instruktażowe wprost informowały, że jeśli w wyniku wyszukiwania operatorzy natrafią na prywatne informacje o Amerykanach, to “nie ma się czym przejmować”.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.