W obronie prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków…

.
„Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.

Israel Singer, dnia 19 kwietnia 1996r. na światowym kongresie Żydów.

Ogromną wściekłość środowisk żydowskich i żydofilskich od lat szczujących na Polaków wywołał wywiad profesora Krzysztofa Jasiewicza poruszający ukrywane przez żydowską propagandę niewygodne dla niej fakty z historii.

Co takiego „skandalicznego” czy „szokującego” powiedział profesor Jasiewicz? Najlepiej jest samemu przeczytać jego wypowiedzi.

ŻYDZI BYLI SAMI SOBIE WINNI?

FOKUS:

Jak wyjaśnić fakt, że Polskie Państwo Podziemne, istniejące przecież prawie od początku okupacji, praktycznie wyłączyło się ze sprawowania swojej funkcji wobec części obywateli – polskich Żydów? Szczególnie kiedy Żydzi zostali fizycznie oddzieleni przez okupantów hitlerowskich od reszty obywateli polskich.

Krzysztof Jasiewicz:

Nie zgadzam się z twierdzeniem, że ten problem umknął z pola widzenia władz konspiracyjnych. Wystarczy przypomnieć Żegotę, jedyną taką organizację w okupowanej Europie, która była agendą PPP i różne inne starania. Od misji Karskiego po wystąpienie prezydenta Raczkiewicza do Piusa XII (3 stycznia 1943 r.). „Ojcze Święty! – pisał wtedy prezydent o sytuacji w Polsce. – Prawa boskie sponie­wierane, godność ludzka zdeptana, setki tysięcy pomordowanych”. A dalej wprost Raczkiewicz apeluje, by „w imię zasad chrześcijańskich [wystosować protest do władz niemieckich] przeciw poniewieraniu mordowaniu Żydów”.

Także Kościół w Polsce w osobie arcybi­skupa Sapiehy upominał się o Żydów, zwra­cając się do hr. Ronikiera, prezesa legalnie działającej Rady Głównej Opiekuńczej, ze sło­wami: „Konieczna jest interwencja w sprawie żydów, którzy przyjęli katolicyzm i według nauki Kościoła św. należą do jednej z nami wspólnoty wiernych”. Problem represji, tak­że wobec Żydów, poruszał Sapieha w rozmo­wach z władzami niemieckimi. Gdyby jednak ktoś zauważył, że chodzi tylko o Żydów na­wróconych, to przypomnijmy, że społeczeń­stwo polskie, podobnie jak wszystkie inne europejskie, było podzielone konfesyjnie i od wieków obowiązywała zasada, iż każda konfesja dba o swoich wiernych. Według tej zasady funkcjonowała sfera dobroczynności i inne typy wsparcia (fundacje, przytułki itd.).

A już – ku przypomnieniu – nie słyszałem, by za Polakami w sowieckiej strefie okupa­cyjnej (1939-1941) na Kresach Wschodnich wstawił się choć jeden rabin. A działy się tam straszne rzeczy. Niestety przy licznym udzia­le Żydów, co miało w okresie późniejszym wpływ na akcję ratowania tego narodu, bo wieść o postawach naszych Żydów i ich niegodziwościach rozlała się szeroko po całym kraju, gdy Niemcy w 1941 r. odbili Sowietom zagrabione polskie ziemie.

W narracji żydowskiej pojawia się mnó­stwo hipokryzji, bo niektórzy Żydzi usiłowa­li ratować się, przechodząc na katolicyzm, sądząc, że Kościół nie powinien wnikać w szczerość nawrócenia, lecz dawać im jedynie stosowny glejt na przeżycie. Tymczasem ludzie wierzący, a zwłaszcza hierarchowie nie mogą robić szopki z wiary, chociaż prze­cież tysiące Żydów skorzystało z fałszywych metryk chrztu wydawanych przez polskich duchownych. Chciałbym też zauważyć, że sami Żydzi, bardzo wpływowi w niektórych państwach, prawie nic dla swoich współbra­ci nie robili, biernie przyglądając się ich za­gładzie i zapewne kalkulując, co by na tym można było ugrać.

Jest jeszcze jeden motyw w różnych wy­powiedziach i publikacjach żydowskich. Za­wsze wszystko, co dla nich robiono, robiono źle lub było to o wiele za mało. Przypominają mi się sceny z paru filmów lub książek, gdzie i w związku z przygotowaniami do powstania w getcie warszawskim padają w dialogu zarzuty, że Polacy – naturalnie antysemici – nie dają Żydom broni, tak bardzo potrzebnej do walki. PPP nie miało wprawdzie magazynów broni w Puszczy Kampinoskiej czy in­nych miejscach, ale w pojmowaniu Żydów to bez znaczenia. Im się wydawało, że mamy tysiące sztuk rozmaitej broni. No a skoro oni umyślili sobie powstanie, to my im wszystko oddajemy – jeśli tego nie robimy, to tylko dlatego, że byliśmy antysemitami. Ten chory tok rozumowania żydowskiej narracji jako takiej wywołuje zjawisko projekcji – swoje zło i zaniechania Żydzi przerzucaj ą na innych, zwłaszcza na Polaków.

Przypomnijmy fakty. „Bracia – resztki Żydów w Polsce żyją z przeświadczeniem, że w najstraszniejszych dniach naszej histo­rii, wy nie udzieliliście nam pomocy – pisze Żydowski Komitet Narodowy w Polsce do organizacji żydowskich w Ameryce 1 stycznia 1943 r., a więc wkrótce po wymordowaniu większości Żydów z getta warszawskiego w Treblince. – Odezwijcie się przynajmniej w ostatnich dniach naszego życia. Jest to nasz ostatni apel do was”.

„Niemcy wywieźli i zamordowali lub spalili żywcem dziesiątki tysięcy Żydów – czy­tamy w innym piśmie Żydowskiego Komitetu Narodowego z Warszawy do Joint Distribu­tion Committee w Nowym Jorku z 15 maja 1943 r. – Część Żydów uratowała się. W całej Polsce z trzech milionów Żydów pozostało nie więcej niż 10 proc., resztę Niemcy wy­mordowali. W najbliższych tygodniach wy­mordują pozostałych. Można jeszcze ratować tysiące Żydów [podkr. K.J.], Przyślijcie na­tychmiast sto tysięcy dolarów. Od was zależy ratunek tysięcy ludzi. Czekamy”.

„Nie rozumiemy waszego milczenia – piszą znowu Żydzi polscy do Żydów ame­rykańskich. – Na pięć wysłanych depesz nie otrzymaliśmy odpowiedzi i mimo apelów i alarmów żadne fundusze dla nas nie nad­chodzą. Dlaczego Joint nie przesyła pienię­dzy? Możemy jeszcze uratować od zagłady i niechybnej śmierci tysiące Żydów, kobiet i dzieci. Musimy mieć znaczne fundusze. Zaalarmujcie natychmiast Joint i wszystkie inne organizacje żydowskie. Na ratowanie resztek Żydów musimy mieć sto tysięcy do­larów. Czekamy na waszą pomoc”.

.

Josef-Szerynski-Chief-of-the-Jewish-ghetto-police-overseeing-the-actions-of-police-in-the-Warsaw-ghetto.

W gettach funkcjonowały żydowskie siły porządkowe kolaborujące z hitlerowcami Wspólnie rabowali i wywozili mieszkańców
.
A tego jest więcej. No i na apele do środowisk żydowskich pospieszył z pomocą jedynie… Rząd RP na Uchodźstwie, przezna­czając dodatkowe fundusze i wzywając pol­skie społeczeństwo do udzielania pomocy w przechowywaniu Żydów po aryjskiej stro­nie. Zachęcam do przejrzenia dokumentacji w Studium Polski Podziemnej, np. teka 78, z której pochodzą powyższe cytaty.

I jeszcze jedno w kontekście „rozlicze­niowych” książek Grossa. Owe żydowskie bzdury i dane wzięte z sufitu o Żydach zamordowanych głównie przez polskich chłopów to właśnie projekcja zmierzająca do ukrycia największej żydowskiej tajem­nicy. Otóż skala niemieckiej zbrodni była możliwa nie dzięki temu, „co się działo na obrzeżach Zagłady”, lecz tylko dzięki aktywnemu udziałowi Żydów w procesie mordowania swojego narodu. Tu kłania się bierność powszechna samych Żydów i postawy Judenratów, okrutne żydow­skie policje w gettach – bo to one wyła­pują, spędzają na różne Umschlagplatze i upychają w wagonach swoich sąsiadów, rodziny i przypadkowych Żydów. Wreszcie to żydowskie komanda zapędzają Żydów do komór gazowych, a potem oprawiają ich zwłoki, grzebiąc w pochwach, odbytnicach, wyrywając złote mostki i koronki.

FOKUS:

W książce „Pierwsi po diable…”  (2002) przedstawia pan zupełnie inne poglądy, m.in. odżegnujące się od przypisywania Ży­dom winy za większość zbrodni sowieckich na terenach okupowanych Kresów. Wykorzys­tał pan wszystkie dostępne archiwa, w tym dostępne w latach 90. archiwa radzieckie.

Krzysztof Jasiewicz:

Niestety myślę, że uległem wów­czas pewnej modzie – że w dobrym tonie jest krytykować przedstawicieli własnego naro­du. Zdecydował także proces ponownego przyjrzenia się źródłom, sięgnięcie do źró­deł wcześniej niewykorzystanych lub wyko­rzystanych słabo.
Jest też element czysto ludzki. Zrozu­miałem, że przypadkowo znalazłem się po niewłaściwej stronie barykady. Szokujące bowiem dla mnie było, gdy moja znajoma, Żydówka, zafascynowana moimi prożydow- skimi wywodami, usiłowała mnie zaprosić na spotkanie, na którym – jak to ujęła – róż­ni ludzie mówią, jak powrócili do swoich żydowskich korzeni. Stąd nietrudno wy­wnioskować, że moje wywody sugerowały tzw. wrażliwość żydowską, a zatem budzenie się we mnie Żyda.

Być Żydem to żaden wstyd, ale ja nim nie jestem, a ta konstatacja dość mocno mnie zreflektowała. Zwłaszcza gdy kolejny przedstawiciel tegoż narodu, a zarazem re­dakcji bardzo znanego pisma zagranicznego, zajmującego się tematyką żydowską (pew­nie kierując się podobną interpretacją mo­ich poglądów), zaproponował mi napisanie artykułu o stosunku polskiego Kościoła do zagłady Żydów. Sugerując, by napisać o tym mocno – cytuję z pamięci – „żeby Kościoło­wi dokopać”. Zrozumiałem, że niekoniecznie może tu chodzić o dialog lub poszukiwanie prawdy, lecz o zupełnie inne rzeczy.

FOKUS:
Jednak lektura tamtej książki po­ruszała głęboko. Pana stanowisko, ocena źró­deł, stosunek do własnej profesji i własnych ograniczeń budzą szacunek. Zastosował pan kilka nowatorskich interpretacji danych statystycznych, wynikających z osobistych relacji kilku tysięcy uczestników wydarzeń. Skutecznie falsyfikuje pan i nazywa prostac­ką tezę o odpowiedzialności Żydów pod oku­pacją sowiecką za straszliwe nieszczęścia Po­laków. Domaga się pan nawet wprowadzenia pojęcia „kłamstwo jedwabieńskie” (wobec zaprzeczających tej zbrodni) na podobień­stwo „kłamstwa oświęcimskiego”. Opisuje pan sytuacje nieuczciwego przepływu dóbr od Żydów do Polaków. Ten proceder nazy­wa „pseudoszmalcownictwem”. Oto kilka cytatów: „okupacja sowiecka 39-41 jako pol­skie alibi dla obojętności wobec zagłady”, „Żydzi szukali konsensusu z każdą władzą, byle dawała jakoś żyć”, „Ukrywanie Żydów nie było postrzegane jako akt bohaterstwa czy humanitaryzmu, ale jako akt zdrady, działanie przeciwko polskiemu interesowi narodowemu”, „Niebezpieczeństwem byli sąsiedzi-Polacy”, „Żydom, którzy przeżyli, brakowało u Polaków bezinteresowności”, „musimy przyjąć, że udawanie iż nie par­tycypowaliśmy w Holokauście, jest kłam­stwem jedwabieńskim”.

Dokumentuje pan lęk przed żydowskim komunizmem. Publikuje pan wysłany do Londynu dokument kościelny, którego fragment brzmi: „Niemcy oprócz mnóstwa krzywd jakie wyrządzili, pod jednym wzglę­dem dali dobry początek, że pokazali możliwość wyzwolenia polskiego społeczeństwa spod żydowskiej plagi i wytknęli nam dro­gę, którą mniej okrutnie oczywiście i mniej brutalnie, ale konsekwentnie iść należy” (sprawozdanie kościelne z Polski z czerwca- -lipca 1941 r.).

Krzysztof Jasiewicz:

Miło, że mnie pan komplementuje, ale – jak w piosence – to już było. Ponadto brzmi to trochę tak: jak to możliwe, że pan, zdawałoby się, człowiek wykształcony, profe­sor zwyczajny PAN, stoczył się nisko i został, nazwijmy rzecz po imieniu, „antysemitą”.

Mam zbyt mało miejsca, aby wszystko wyjaśnić, bo to jest temat na książkę, a nie na wywiad. Pragnę jednak zwrócić uwagę na inny mój tekst, w którym 7 lat później ustosunkowałem się do swojej książki. No i jeszcze jedno – każdy tekst/źródło odczytuje się na nowo wraz z upływem czasu, dziś pew­nie jeszcze bym coś dorzucił. Siedem lat póź­niej napisałem o wadliwie skonstruowanej perspektywie badawczej i wynikającym stąd błędzie: „Sprowadzał się on do skrótu myś­lowego, że mój opis chrześcijanina i jego wia­ry, a także Polaka i jego patriotyzmu – mam na myśli drugi plan książki – w sposób ja­sny precyzuje moją pozycję metodologiczną (….). Przyjąłem bowiem założenie (…), że istnieją dwie wizje człowieka. Pierwsza – ewangeliczna: w myśl tej wizji człowiek jest zobowiązany przestrzegać Dekalogu i nauk Chrystusa w każdej wyobrażalnej naszymi zmysłami i doświadczanej rzeczywistości. W tej perspektywie konfrontacja człowieka z systemem okupacyjnym, z wyjątkiem bar­dzo nielicznych (vide o. Maksymilian Kol­be) kończy się katastrofą. Człowiek niemal na całym froncie przegrywa – żeby przeżyć, musi kraść, wystawiać fałszywe świadectwa, zabijać. Co więcej – do realizacji swoich celów czasu wojny wykorzystuje bezpośrednio i po­średnio Boga, bo modli się do Niego o swoje przetrwanie, a tam mieści się prośba, nawet nieświadoma o powodzenie w działaniach niedekalogowych (…). Druga wizja człowie­ka – nieewangeliczna-jest wersją »żydową«. Nie można więc (…) mieć do człowieka pre­ tensji, że »zawiesza« Dekalog lub przynaj­mniej przymruża nań oko. Jest w końcu tylko człowiekiem, a nawet więcej – jest zawsze Człowiekiem”.

Niestety, Żydów gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, że są narodem wybranym. Czują się oni upoważnieni do interpretacji wszystkiego, także doktryny katolickiej. Cokolwiek byśmy robili, i tak będzie poddane ich krytyce – że za mało, że źle, że zbyt mało ofiarnie. W moim najgłęb­szym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Żydami, bo on do niczego nie prowadzi. W nauce należy odrzucić empatię, sympa­tię czy antypatię, a skoncentrować się na faktach oraz niezbywalnym prawie do ich różnych interpretacji. Ludzi, którzy używa­ją słów „antysemita”, „antysemicki”, nale­ży traktować jak ludzi niegodnych debaty, którzy usiłują niszczyć innych, gdy brakuje argumentów merytorycznych. To oni tworzą mowę nienawiści.

Prawdziwym nieszczęściem są nawie­dzeni – a przeważnie tylko tacy są – bada­cze żydowscy, którzy nie dążą do opisania takiej czy innej rzeczywistości, lecz piszą pod z góry założoną tezę. A mówiąc bez ogródek – zwyczajnie i świadomie rozmija­ją się z prawdą. Ten nieszczęsny dokument „kościelny”, który pan z taką przyjemnością zacytował, niczego nie przesądza. Bo nie wiemy, kto go napisał i w jakich okoliczno­ściach, i nie wyraża on nic innego niż opinię autora i… strach przed Żydami – normalny, ludzki i uzasadniony. Bo ja głęboko jestem przekonany, że za zbrodnią w Jedwabnem i innymi pogromami nie stoi chęć zdoby­cia pierzyn i nocników żydowskich, nawet mniej jest tam odwetu za różne podłości żydowskie (a było ich sporo w latach 1939— -1941 na terenie Łomżyńskiego i we wszyst­kich innych miejscach, gdzie Żydzi mieszka­li) – stoi tam wielki strach przed nimi. I ci zdesperowani mordercy być może w duchu mówili sobie: robimy rzecz straszną, ale może wnuki nasze będą nam wdzięczne. Myślę, że jest możliwa taka interpretacja, choć ona ze zbrodni nie rozgrzesza.

Warto jeszcze dopowiedzieć, że popra­wa stosunków polsko-żydowskich wymaga prowadzenia równolegle dwóch wątków, także stosunku Żydów do Polaków i Państwa Polskiego. To nie jest jednostronny proces polegający na epatowaniu polskimi zbrod­niami, przy jednoczesnym blokowaniu prze­dostawania się wiedzy o zbrodniach Żydów na Polakach. Jeszcze przed II wojną w okre­sie Wielkiej Czystki w ZSRR zamordowano 111 tys. Polaków, głównie na Białorusi i Ukrainie. Na tej pierwszej Żydzi stanowili ponad połowę wszystkich funkcjonariuszy NKWD, na tej drugiej aż dwie trzecie (we­dług oficjalnych danych). Nie ma więc moż­liwości, by nie wzięli w tej zbrodni udziału, nie wspomnę o okresie 1939-1941, bo nie chcę być oblany fekaliami.

Jest też problem badaczy żydowskich, którzy ukrywają, że są Żydami, i udają, że są np. Polakami, Francuzami czy Węgra­mi. Oni często świadomie fałszują historię i biją się w piersi w imieniu Polaków, Fran­cuzów czy Węgrów, przepraszając siebie za wyolbrzymione przez siebie zbrodnie i inne przewinienia.

FOKUS:

To znaczy, że wszystkie tek­sty „skażone” pochodzeniem autora są nienaukowe?

Krzysztof Jasiewicz:

Sięgnąłem do Talmudu i uważ­na lektura przekonała mnie, że istnieje wiele interpretacji sformułowanych tam  „prawd”. Na przykład słynne zdanie: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” nie precyzuje, o czyje życie chodzi, i tak może to być interpretowane nie tylko w dysku­sjach rabinackich, lecz w głowach prze­ciętnych Żydów. Może to być życie własne albo członka rodziny, życie Żyda. Naród ży­dowski został ponoć „wybrany”, a to niesie wiele konsekwencji. To talmudyczny sposób myślenia Żydów, niekoniecznie religijnych. W środowisku żydowskim nabywa się ja­kiejś specyficznej świadomości grupowej. Znane są fakty entuzjastycznego witania podczas pierwszej wojny światowej Niem­ców w Kongresówce czy Rosjan w Galicji. Takie powitania odbywały się po klęsce Na­poleona i Księstwa Warszawskiego, podczas wkraczania wojsk zaborczych po upadku Polski, a nawet w trakcie potopu szwedz­kiego. Lecz wszyscy badacze żydowscy albo temu przeczą, albo przydają nieprawdopo­dobne interpretacje.

FOKUS:

Może Żydzi nie są zadowoleni z żadnej władzy i każdą nową witają z nadzie­ją, że będzie dla nich lepsza, a przynajmniej nie gorsza.

Krzysztof Jasiewicz:

Brzmi to fatalnie, bo co powiedzieć Żydach, którzy witali Niemców (albo jak się narodowo mówi „nazistów”) w 1939 r. w Polsce? A były takie przypadki – w Krako­wie, Łodzi i innych miastach. W Zarębach Kościelnych na czele witających stał rabin w odświętnym stroju.

Żydów zaślepia ich nienawiść i chęć odwetu. To podstawowy powód, dla którego zasilili aparat bezpieczeństwa Bolszewii, potem sowiecki na Kresach i wreszcie UB po wojnie. Mam wrażenie, że człowiek w miarę wykształcony i średnio bystry zorientuje się, że niekoniecznie relacja żydowska jest prawdziwa  Że wywód badacza żydowskiego nie zawsze jest mądrzejszy. I że jeśli jakiś badacz nie podziela tego poglądu, to wcale nie musi być antysemitą pozbawionym empatii.
Grupę badaczy nieżydowskich, która się identyfikuje z etosem żydowskim, złośli­wie nazwałbym ludźmi intelektualnie ułom­nymi. Często jest to spowodowane manierą stosowania nadmiernego krytycyzmu w sto­sunku do rodaków, przy bezkrytycznym stosunku do dywagacji żydowskich, z nadzieją, że to pomoże im w karierze. Ja bym wybrał Polskę. I myślę, że bycie krytycznym wobec Żydów – zwłaszcza gdy mordują dziś swo­ich sąsiadów na Bliskim Wschodzie – jest bardziej trendy i ma sens niż ich obrona i rozgrzeszanie. Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. I Żydzi z tego – jak się wydaje-nie wyciągnęli wniosków..

.

Za: http://gazetawarszawska.com/2013/04/05/zydzi-byli-sami-sobie-winni-w-edycji/

***

.

Tyle wypowiedzi profesora Krzysztofa Jasiewicza. A tutaj mamy przykład medialnej żydowskiej nagonki na niego.
.

.
Dla równowagi przypominam film o książce mówiącej o udziale Żydów w strukturach III Rzeszy.
.

.

Mit/religię o 6 milionach ofiar żydowskich wymyślono już w 1869!

.

a230

.

Gazety żydowskie już od roku 1869 WIELOKROTNIE “prorokowały” śmierć 6 milionów Żydów.

Zamordowany przez Mossad dr. Dariusz Ratajczak twierdził, że tę liczbę wymyślili Żydzi błędnie odczytując “proroctwo” z Tory, która rzekomo zapowiadała ich powrót do Palestyny – minus 6 milionów.

“Niektórzy Żydzi uważali, że za pozwolenie powrotu do Ziemi obiecanej Bóg zażądał od nich 6- milionowej ofiary Holokaustu. Oczywiście była to nieprawda wynikająca ze złej interpretacji proroctwa Tory. Brzmiało ono: “Powrócicie”, natomiast prominentni kapłani, ofiary błędu ortograficznego, tłumaczyli ją: “Powrócicie, minus 6 milionów”.”

No i w momencie zakończenia wojny, kiedy nikt jeszcze nie był w stanie policzyć jej ofiar propaganda żydowska natychmiast ogłosiła, że w holokauście zginęło 6 milionów ich pobratymców. Tę ich “świętą liczbę” narzucili wszystkim Goim w ich propagandzie noszącej znamina “religii holokaustu”.

OW rzeczywistości żydowskich ofiar terroru niemieckiego było przynajmniej o połowę mniej.  Cytowany już wcześniej śp. dr. Ratajczak szacował ich liczbę na ok. 2,5 miliona.

„Zsumowując poszczególne kategorie, uwzględniając żydowskie ofiary pacyfikacji, obozów koncentracyjnych, tragicznego, okupacyjnego bytu, wydaje się, że liczba 2,5 miliona Żydów – ofiar Holocaustu – nie będzie daleka od prawdy.”

Przy czym III Rzesza nie planowała wcale na początku wojny eksterminacji Żydów. Do roku 1942 w Niemczech istniały legalnie wspierane przez władze III Rzeszy organizacje syjonistyczne.

“Władze niemieckie udzieliły wsparcia syjonistycznym obozom szkoleniowym i kibucom organizowanym na terenie III Rzeszy (było ich kilkadziesiąt, działały do roku 1942, powiewały nad nimi dumnie „Gwiazdy Dawida”), Gestapo służyło wszelką pomocą żydowskim emigrantom, a dzięki tak zwanemu układowi o transferze przekazano z Niemiec do Palestyny około 70 milionów dolarów, co miało wielkie znaczenie dla ekonomicznej stabilizacji żywiołu żydowskiego na tym obszarze.”

Wątpliwe jest masowe gazowanie Żydów w obozach. Cyklon B do tego nie nadawł się.

“Cyklon B był w czasie wojny stosowany przez Niemców jako środek zabijający wszy. Stosowano go w komorach do odwszawiania (ale nie gazowania ludzi!), w koszarach itd. (…)
Podsumowując ten wątek możemy więc stwierdzić bez popełniania większego błędu, że Cyklon B stosowano w obozach do dezynfekcji, nie zaś mordowania ludzi (tak więc słynna “selekcja do gazu” była zwykłym podziałem nowoprzybyłych według wieku, płci, stanu zdrowotnego)”

Żydzi – syjoniści w Palestynie mieli możliwość ratowania swoich pobratymców. Mogli ich tysiące wykupić. Odmówili!

“Gruensbaum miał także powiedzieć, że: “Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszystcy Żydzi w Polsce.”

Z godnie z propagandą “religii holokaustu” obozy koncentracyjne były dla przedstawicieli wszystkich innych nacji tylko „zwykłymi” koncentracyjnymi obozami pracy, a jedynie dla Żydów były “obozami śmierci”. Jest to kolejne żydowskie propagandowe kłamstwo.

Podam dwa konkretne przykłady:

– Laureat literackiej nagrody Nobla, “węgierski” Żyd Imre Kertész został deportowany w 1944 roku do Auschwitz – Birkenau. Nie zagazowano go tam, a wysłano dalej do Buchenwaldu. Gdy w Buchenwaldzie zachorował – został wysłany – nie nie – nie do “gazu” – a do lazaretu i w nim doczekał wyzwolenia obozu (czytałem jego obozową autobiografię). Tak więc w “obozie śmierci” chorego Żyda Kertésza nie tylko nie zagazowano, a wysłano go do obozowego szpitala.

A Szymon Wiesenthal, znany “tropiciel nazistowskich zbrodniarzy przeżył aż sześć obozów śmierci!

“Przechodząc kolejno 6 obozów koncentracyjnych (m. in. Płaszów, Gross-Rosen, Buchenwald), cudem unikając egzekucji, dotarł Wiesenthal do obozu w Mauthausen w górnej Austrii. Tam 5 maja 1945 został uwolniony przez wojska amerykańskie. Wówczas za swój życiowy cel przyjął ściganie zbrodniarzy hitlerowskich.”

A przecież – skoro obozy te były dla Żydów obozami śmierci, to Wisenthal powinien pójść do gazu i pieca już w pierwszym.

Można odnieść wręcz wrażenie, że jakaś niewidzialna ręka zadbała i o “turystykę obozową” Wiesenthala, i o to, aby przeżył! Po to, aby po wojnie mógł być tropicielem/łowcą zbrodniarzy.

Żydzi ginęli naturalnie w obozach. Jak  więźnowie wszystkich innych nacji. Ale przede wszystkim z powodu wyniszczającej pracy, głodu i chorób – a nie od “gazu”.

Na koniec dodam, że gdyby oficjalna żydowska wersja “religii holokaustu” była prawdziwa, nie kneblowano by “rewizjonistów” procesami. Które zresztą wykazały, że niepodważalnych dowodów na istnienie komór gazowych po prostu nie ma.

Dlatego Mossad musi niekiedy podkładać bomby lub nasyłać bandytów na “rewizjonistów”:

“To nie Francois Duprat, jeden z pierwszych francuskich rewizjonistów Holocaustu, podkładał bomby. To jemu podłożono ładunek wybuchowy pod samochód. W następstwie zginął on, a jego żona została poważnie ranna. To nie David Irving szalał z młotem w ręku po ulicach Londynu. To jemu politycznie poprawny drań wywrócił do góry nogami mieszkanie, a inny pobił w restauracji. To nie Ernst Zuendel – cokolwiek by o nim nie powiedzieć – zabawiał się w bombiarza. To jemu fachowo wysadzono w roku 1995 w powietrze dom w Toronto. To nie członkowie Institute for Historical Review z Kaliforni nawoływali do gwałtu. To im w roku 1984 zafundowano wybuch, ofiarą którego padł budynek Instytutu oraz magazyn ksiązek. To nie Robert Faurisson w towarzystwie psa pobił w parku bandę opryszków. To oni skatowali ciężkimi buciorami nobliwego profesora, deformując mu twarz. To nie Michel Cagnet, student Sorbony i rewizjonistyczny badacz-amator, zaczaił się na żydowskie komando z butelką kwasu solnego w kieszeni. To jemu spalono twarz. To nie rewizjoniści Holocaustu anulują uczonym uczciwie uzyskane tytuły doktorskie. To oni są ich pozbawiani. To nie oni wyrzucają niepokornych z wyższych uczelni i z gimnazjów. Sami są wyrzucani. To nie, to nie, to nie…”

Samego Dariusza Ratajczaka też dopadli i zamordowali!

Szczucie na Polskę i Polaków uprawiają różne szumowiny. Nie tylko pismacy typu Gross, przy głośnym poklasku wielu pejsatych „patryjotów” i usłużnych szabasgojów. Przypomnę wypowiedź żydowskiego patrioty i polakożercy Władysława Bartoszewskiego który powiedział w wywiadzie dla „Die Welt”, że podczas okupacji bardziej bał się „polskiego donosicielstwa” niż Niemców. Było to oczywiste szczucie na Polskę i Polaków – i to przez człowieka, który pełnił w Polsce ważne funkcje polityczne. I który przez żydowską propagandę wykreowany został na ałtorytet moralny.

Bartoszewskiem zależało na wywołaniu wrażenie, że Polcy nic – tylko kolaborowali z Niemcami i wydawali biednych Żydów. W rzeczywistości żydowskich kolaborantów i szmalcowników było znacznie więcej niż polskich.  I to Polacy ukrywający Żydów mieli powody się bać – zarówno Niemców jak i żydowskich szmalcowników. A że wywiad AK rozpracowywał i likwidował kolaborantów i szmalcowników – także żydowskich – tak więc Żydzi będący niemieckimi kolaborantami mieli faktycznie powody, aby bać się polskiego AK.

Szumowiny – przestańcie pluć na Polskę i Polaków!
.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

8 komentarzy do “W obronie prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków…

 1. Izraelski historyk pochodzenia włoskiego reaktywował sprawę „rytualnych mordów” w badaniu historycznym, mającym trafić na półki księgarskie w czwartek. Ariel Toaff, syn rzymskiego rabina Elio Toaffa, twierdzi, że jest pewna prawda historyczna w oskarżeniu, które przez wieki było powodem pogromów przeciwko Żydom na terenie całej Europy.
  Książka Toaffa, Bloody Passovers: The Jews of Europe and Ritual Murders [Krwawe Paschy: Żydzi z Europy i morderstwa rytualne], otrzymała uznanie ze strony innego włoskiego historyka żydowskiego, Sergio Luzzatto, w artykule w dzienniku Corriere della Serra, zatytułowanym „Those Bloody Passovers” [Te krwawe Paschy].
  Luzzatto nazywa pracę Toaffa „wspaniałą książką historii…Toaff twierdzi, że od roku 1100 do około 1500… naprawdę miało miejsce kilka ukrzyżowań chrześcijańskich dzieci, co wywoływało zemstę na całych społecznościach żydowskich – karzące rzezie mężczyzn, kobiet i dzieci. Ani w Trencie w 1475 roku, ani w innych regionach średniowiecznej Europy, Żydzi nie byli niewinnymi ofiarami.”
  „Mniejszość fundamentalnych Aszkenazyjczyków… dokonywała składania ofiar z ludzi,” kontynuował Luzzatto.
  Jako przykład Toaff podaje sprawę Św. Simonino z Trentu. W marcu 1475 roku, wkrótce po znalezieniu ciała dziecka w kanale obok żydowskiej dzielnicy Trentu, lokalni Żydzi zostali oskarżeni o morderstwo Simonino i wykorzystanie jego krwi do zrobienia matzot.
  Po średniowiecznym procesie, na którym zeznania uzyskano poprzez tortury, powieszono 16 członków żydowskiej społeczności Trentu.
  Toaff ujawnia, że oskarżenia przeciwko Żydom z Trentu „mogły być prawdą.”
  Toaff nawiązuje do kabalistycznych opisów terapeutycznych zastosowań krwi i stwierdza, że „po obu stronach Alp kwitł czarny rynek na dużą skalę, z kupcami żydowskimi sprzedającymi ludzką krew, razem z rabinicznym certyfikatem produktu -. koszerną krwią.”

  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=7965

  Polubienie

 2. Oto ciekawy film o ss-manach i pomocy Watykanu w ich ucieczce do Argentyny…
  Eichmann – czolowy morderca zydow, sam byl zydem.. jak wiekszosc wysokiego
  dowodztwa nazistowskich Niemiec za panowania żyda Hitlera.

  Polubienie

 3. Lista niektórych antypolskich wypowiedzi

  Emanuel Winston , USA, 2002-10-04, The Jewish Press

  „Hitler chciał stworzyć duże muzea judaikow świadczące o usunięciu Żydów. W Polsce zaś, niektórzy Polacy próbują wskrzesić ślady po żydowskiej kulturze w muzyce, kawiarniach, zespołach klezmerskich i jidisz – bez Żydów (sic!!!). Pomogli Hitlerowi w likwidacji 3 mln polskich Żydow, a teraz chcą coś z tego spowrotem”

  * * *

  Abraham H. Foxman , USA, Anti-Defamation League of B’nai B’rith
  Abraham H. Foxman, lider Ligi Antydefamacyjnej(Anti-Defamation League of B’nai B’rith), URATOWANY PODCZAS WOJNY PRZEZ POLAKOW: („Reflections”, Rescue of the Danish Jewry: A Primer, Carol Rittner and Leo Goldberger, eds., New York: Anti-Defamation League of B’nai B’rith 1993).
  – Podobnie jak inne europejskie rządy pod okupacją niemiecką (…) Polska (…) zdradziła bądź porzuciła własną ludność pochodzenia żydowskiego. Urodziłem się w Polsce, gdzie Żydzi nie byli ludźmi szczęśliwymi. Pięćdziesiąt lat temu polskiemu rządowi nie udało się zapobiec metodycznej likwidacji ludności żydowskiej.

  * * *

  Leonard Wacholder z Brooklynu, NY , USA, 2002-02-22, Nowojorski tygodnik „The Jewish Press”

  „(..) 44 lata temu sluchalem Rabiego Waldberga na Boro Parku. Wywarl na mnie trwale wrazenie. Caly swiat nas nienawidzi i bedzie nienawidzil, jak dlugo istniejemy. Jesli znikniemy, jak starozytni Grecy lub Rzymianie, ta nienawisc zamieni sie na milosc a historycy przescigac sie beda w komplementach. Polacy, z ktorych wielu bylo entuzjastycznymi partnerami Niemcow w wykonawstwie ludobojstwa Zydow teraz stawiaja nam pomniki i zydowskie muzea ku pamieci”

  * * *

  Rabin Ely Rosenzweig z synagogi w Stanford w stanie Connecticut , USA, 1995-04-10, „The Advocate”, Stanford
  Dan Mangan „Piekło na ziemi: Nigdy nie uwierzycie, że możecie przetrwać”, w „The Advocate”, Stanford, 10 kwietnia 1995. r.
  – Nie ma żadnych wątpliwości, i wydarzenia historyczne tego dowodzą, że antysemityzm był rozpowszechniony w Polsce podczas II wojny światowej, i to wyjaśnia (…) dlaczego tak wiele obozów śmierci i krematoriów zostało utworzonych w centrum Polski

  * * *

  Rabin Reuven P. Bulka z Ottawy , Kanada, 1995-05-11, The Canadian Jewish News, Toronto
  Rabin Reuven P. Bulka z Ottawy, współorganizator Marszu Żywych i przewodniczący komisji Kongresu Żydów Kanadyjskich ds. dialogu z innymi religiami:
  – Jak ktokolwiek może jechać do Polski, kraju tak pogrążonego w antysemityzmie, że gorliwie współpracował z nazistami w mordowaniu Żydów z zimną krwią

  * * *

  Rabin Sholom Klass , USA, 1995-06-30, „The Jewish Press”, Brooklyn
  „Polish anti-Semitism raises its ugly head again”, artykuł redakcyjny, „The Jewish Press”, Brooklyn, 30 czerwca 1995 r.
  – Trzy miliony polskich Żydów zginęło z rąk nazistów, przy aktywnej bądź cichej pomocy Polaków, w tym księży katolickich

  * * *

  Jean-Mark Veszely , Belgia, 2000-03-22, Le Soir Illustre
  W numerze No. 3535 z 22 marca 2000 belgijskiego tygodnika „Le Soir illustre”, Jean-Mark Veszely, w artykule poświęconym podróży Papieża, napisał takie zdanie pod zdjęciem Papieża:
  …Papież pochodzący z kraju, który wymyslił Auschwitz prosi o przebaczenie Kosciołowi za antysemityzm…

  * * *

  Ann Landers, działaczka feministyczna , USA, 1995-12-00, „The New Yorker”
  Ann Landers, działaczka feministyczna o Papieżu:
  – Oczywiście, on jest polaczkiem [Polack – pogardliwe określenie Polaków – przyp. tłum.] i dlatego nie lubi kobiet („The New Yorker”, grudzień 1995 r.).

  * * *

  Michel Friedman, rzecznik Żydów niemieckich , Kanada, 1995-01-24, „The Globe and Mail”, Toronto
  Michel Friedman – rzecznik Żydów niemieckich – o nieżydowskich ofiarach Oswięcimia, z których ogromną większość stanowili polscy katolicy:
  – Muszę zastanowić się, czy chrześcijanie w Auschwitz byli mordercami, czy ofiarami.

  * * *

  Norman F. Cantor , USA, Harper Collins
  Norman F. Cantor, profesor historii, socjologii i literatury współczesnej na New York University, w swojej publikacji „The Sacred Chain: The History of the Jews”, New York:, Harper Collins, 1994 r, strona 345 i nast.:
  – Współudział Polaków [w zagładzie Żydów – przyp. red.] był bardzo znaczny i nie podlegający dyskusji. Bez ich pomocy Niemcy nie byliby pod względem logistycznym zdolni do unicestwienia 6 milionów Żydów. Ten sam zarzut odnosi się do Kościoła katolickiego w Polsce, który przepełniony wielowiekową wrogością wobec Żydów nie uczynił nic znaczącego, by przeciwstawić się nazistowskim obozom śmierci. Polscy katolicy tysiącami pracowali w obozach koncentracyjnych i komandach śmierci. Hierarchia kościelna nigdy nie wystąpiła z apelem o niepodejmowanie tego rodzaju pracy. Polska stała się najbardziej okrutnym polem śmierci w najnowszej historii przy braku sprzeciwu Kościoła Polscy katolicy tysiącami uczestniczyli w obsłudze obozów koncentracyjnych i plutonów egzekucyjnych (…) Wojująca katolicka nienawiść wobec Żydów ukształtowała się wcześniej, w XIX wieku, była inspiracją austriackiego i polskiego uczestnictwa w ludobójstwie.

  * * *

  Meir Lau, naczelny rabin Izraela , USA, 1993-08-13, The Jewish Press, Brooklyn

  – Goje (…) są zainteresowani tylko jednym: ujrzeć Żydów zniszczonych(…). Weźmy takie duże państwo jak przedwojenna Polska. Żydzi uczynili ją bogatą i przemienili w rozwinięte państwo z mocną gospodarką, przemysłem i rolnictwem. I spójrzmy na tę Polskę dziś, po II wojnie światowej, po tym, jak opuściło ją 3,5 miliona Żydów. To wyspa zniszczenia, państwo upadające na wszystkich polach, na czele z gospodarką, przemysłem i kwestiami społecznymi. Co więcej: bardzo wielu Polaków współpracowało z Niemcami w zagładzie Żydów. Sześć największych obozów zagłady znajdowało się na terytorium Polski. Polacy wiedzieli, że po zagładzie Żydów oni także zostaną skazani na cierpienia. Jednakże nie zrobili nic, by to powstrzymać, przyczyną był ich antysemicki charakter – zniszczyć naród żydowski zamiast rozwijać się wraz z nim.

  * * *

  Yitzhak Zuckerman , USA
  Yitzhak Zuckerman, w książce: „A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising”, Los Angeles 1993 rok, s. 479:
  Wielu Żydów zostało zamordowanych przez żołnierzy AK nawet w naszym sąsiedztwie.

  * * *

  Theo Klein , Francja, cytat za: L’affaire du Carmel d’Auschwitz
  Theo Klein, lider francuskich Żydów i przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów, główny zwolennik usunięcia klasztoru sióstr Karmelitanek z terenów wokół obozu Auschwitz.
  – Polacy i polski Kościół katolicki są przede wszystkim winni wszystkim nieszczęściom, jakie kiedykolwiek dotknęły Żydów, szczególnie zaś tych z czasów wojny 1939-1945.

  * * *

  Henryk M. Broder , Niemcy, 2001-08-13, Prywatna strona internetowa żydowskiego autora tygodnika „Der Spiegel” Henryka M. Broder’a
  Tłumaczenie pochodzi z Niedzieli 50/2001 z felietonu prof. Jerzego Roberta Nowaka „Pro i Contra”
  Polska kultura cieszy się na Zachodzie dobrą opinią przede wszystkim dlatego, że poza Polską niewielu ludzi mówi po polsku i niewiele może zrozumieć. Ale jeśli lepiej się przyjrzeć i przysłuchać, to trzeba stwierdzić: polska kultura opiera się w istocie na antysemityzmie i alkoholizmie. Są to, by tak rzec, filary polskiej kultury

  * * *

  Icaak Shamir, premier Izraela , Izrael, USA, 1991-06-07, „B’nai B’rith Messenger”, Los Angeles
  Icaak Shamir, premier Izraela, w 1989 r.: – Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki.
  Słowa Shamira spotkały się z głośnym chórem poparcia obywateli [Izraela]: „Polscy [Żydzi] nielicznie ocaleni z holokaustu, którzy dziś żyją w Sydney, Nowym Jorku, Ameryce Południowej czy Izraelu są jednomyślni w swoich instynktownych uczuciach do Polaków i Polski (…). Zgadzają się z wystąpieniem Szamira, że każdy Polak wypija nienawiść do Żydów z mlekiem matki (…). Wychodzą z przekonania, że każdy Polak jest antysemitą, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej.”

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 3.”zarysu zarzutów”
  (…) Po II wojnie światowej ludzie ocalali z Holocaustu byli mordowani, bici, gwałceni, terroryzowani, torturowani i zmuszani do zaprzestania prób odzyskania lub zarządzania swoją własnością. Było to spowodowane powszechnym planem etnicznych i rasowych czystek, prowadzonych w Polsce po Holocauście, w celu usunięcia z Polski 10-proc. mniejszości żydowskiej, która przeżyła Holocaust.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 12.”zarysu zarzutów”
  Wyrzucenie Żydów z Polski i zajęcie ich dóbr i własności zostało dokonane przy współudziale polskiego rządu, w tym polskiej policji i armii. Poprzez sponsorowany przez państwo terroryzm Polacy inicjowali i uczestniczyli w atakach na powracających Żydów. W mniejszych miastach Żydzi byli linczowani i duszeni, rozstrzeliwani lub zakłuwani na śmierć. Publiczne wieszanie Żydów było opisywane w prasie, co przerażało tych, którzy zostali w Polsce, i tych, którzy zamierzali lub próbowali wrócić. W oparciu o informacje i przekonania pozywających te ataki były częścią planu mającego wymazać wszelkie ślady rasy żydowskiej z Polski po II wojnie światowej.

  * * *

  Abraham Hirchzon , Kanada, „Intercom”, quarterly bulletin of the Canadian Jewish Congress
  Abraham Hirchzon, fragment wystąpienia skierowanego do uczestników Marszu Żywych:
  -Wszędzie będziemy otoczeni przez miejscowych Polaków (…). Będziemy ich nienawidzić za ich współudział w okrucieństwach [dokonanych na Żydach].

  * * *

  Los Angeles Times , USA, 1993-12-26, Los Angeles Times

  „Lista Schindlera”, „Holocaust”, „Shoah”, „Przeżyłam Oświęcim” i inne filmy ukazały, jak Niemcy, Austriacy, Polacy i inni, torturowali i wymordowali 6 milionów Żydów podczas II Wojny Światowej.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 2.”zarysu zarzutów”
  Plan, realizowany przez ostatnie pięćdziesiąt cztery lata (pisane w roku 1999 – wtr. WK), obejmował siłowe, przymusowe „wypędzenie aż do wytępienia” Żydów z Polski, poprzez etniczne i rasowe czystki, poprzez używanie przemocy oraz groźby przemocy, w tym tortur i śmierci. Polska, Skarb i inni Pozwani dla celów komercyjnych wyzyskiwali, zarządzali, wynajmowali, remontowali, przetrzymywali i w końcu przejmowali nielegalnie tytuły własności dóbr, w tym nieruchomości, należących do Żydów usuniętych z Polski. Robili to pod pretekstem, że dobra te zostały porzucone. Wszyscy pozwani wyciągali i nadal wyciągają zyski z realizacji tego planu kosztem starzejących się i umierających osób ocalałych z Holocaustu.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 5.”zarysu zarzutów”
  Niemcy wykorzystały antysemicki klimat w Polsce, umieszczając tam okryte najgorszą sławą obozy śmierci, w tym Oświęcim i Treblinkę. Żydowscy mężczyźni, kobiety i dzieci z całej Europy byli mordowani i torturowani na śmierć w tych i innych obozach koncentracyjnych w Polsce.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 6.”zarysu zarzutów”
  Kiedy naziści wycofali się z Polski, obywatele polscy, Skarb, rząd polski oraz inni Pozwani dążyli do wzbogacenia się kosztem nieszczęścia Żydów polskich poprzez powielenie nazistowskiego planu rasowej i etnicznej czystki i czerpanie zysków z zajmowania własności żydowskiej na cele komercyjne.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 7.”zarysu zarzutów”
  Aby zmusić Żydów do ucieczki z Polski oraz porzucenia swoich dóbr i praw własności, wprowadzony został w życie morderczy plan czystek rasowych i etnicznych, skierowany przeciwko powracającym Żydom, którzy przeżyli Holocaust. Gdy Żydzi powrócili do domów w Polsce, tysiącom z nich grożono, a następnie okrutnie bito i/lub mordowano w ich dotychczasowych domach, wsiach i miastach. Zakończyło się to masową ucieczką z Polski większości polskich Żydów. Szacuje się, że ponad 60 tys. Żydów uciekło z Polski od lipca do września 1946 roku wskutek pogromu kieleckiego i potwornej kampanii przemocy skierowanej przeciwko Żydom polskim. Wielu innych nie odważyło się powrócić do Polski. Porzuciło wszelką nadzieję na odzyskanie swoich dóbr i własności.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 9.”zarysu zarzutów”
  W czasie wprowadzania w życie planu czystek rasowych i etnicznych Żydzi w Polsce cierpieli z powodu systematycznego gwałcenia praw człowieka, w tym m.in. bicia, gróźb przemocy, łupienia, tortur, gwałtów i morderstw.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 14.”zarysu zarzutów”
  W momencie zakończenia II wojny światowej, ignorując prawne konsekwencje ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i czystek rasowych, polski rząd i Pozwani (Polacy – wtr. WK) pozwolili na kontynuację okrucieństw skierowanych przeciwko Żydom w Polsce przez kilka kolejnych lat, do momentu, gdy Żydzi poddali się z powodu wyczerpania, zostawiając za sobą Polskę i swój majątek.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 15.”zarysu zarzutów”
  Zamiast doglądać i gospodarować majątkiem z korzyścią dla pozostałych przy życiu Żydów i ich spadkobierców, Pozwani, posługując się mordem, zastraszaniem i przemocą, starali się pozbawić ofiary Holocaustu ich własności i majątków. Rozpowszechniła się praktyka dopuszczania się gróźb, przemocy, tortur, gwałtów i mordów, która pociągnęła za sobą przymusowe wysiedlenia i niemalże całkowitą eksterminację ludności żydowskiej w Polsce.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 16.”zarysu zarzutów”
  Bezustannie, od czasów Holocaustu, Polska, Skarb i inni Pozwani zaangażowani byli w oszukańcze działania, mające zapobiec, opóźnić, udaremnić i zablokować dążenia członków grupy właścicieli do ujawnienia prawdy o swym stanie posiadania i prawach do dysponowania i korzystania z majątku pozostałego w Polsce, będącego ich własnością.

  * * *

  Rabin Zev K. Nelson , USA, 1982-11-04, „Jewish Advocate”,Boston

  – Polacy byli gotowi i chcieli włączyć się w nazistowskie dzieło zniszczenia trzech milionów Żydów, prowadzone w ich Ojczyźnie.

  * * *

  A. Kendal , Kanada, 1994-03-27, The Toronto Star
  Ta wiązanka monstrualnych obelg i fałszerstw stała się tematem specjalnej konferencji prasowej władz Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Opublikowano także liczący ponad 20 stronic raport o antypolskich fobiach w Kanadzie. Autorka Irena Tomaszewska stwierdziła, że: „efektem fałszowania historii jest stopniowe przesuwanie odpowiedzialności za ludobójstwo na Żydach z nazistów niemieckich na Polaków. Coraz częściej przedstawia się Polskę jako kolaboranta Niemców.”
  „The Toronto Star” – poczytny dziennik kanadyjski, 27 marca 1994 roku w tekście autorstwa A. Kendala oznajmia, iż dla Niemców zbędne było polskie SS – wystarczyła Armia Krajowa, denuncjująca lub sama mordująca Żydów. Ponadto rząd polski na uchodźtwie celowo opóźniał przekazanie na zachód informacji o okrucieństwach popełnianych na Żydach. Powstanie w getcie trwało dłużej niż powstanie warszawskie.

  * * *

  Michał Cichy , Polska, 1993-12-15, Gazeta Wyborcza
  „Gazeta Wyborcza” z 15.XII.1993 roku, w artykule kierownika działu kulturalnego „GW” – Michała Cichego, w recenzji z pamiętników żydowskiego policjanta z getta warszawskiego:
  Przetrwał nawet Powstanie Wraszawskie, kiedy AK i NSZ wytłukły mnóstwo niedobitków z getta.

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 10.”zarysu zarzutów”
  Chociaż to reżim nazistowski odpowiada za większość zniszczeń, które dotknęły Żydów w Polsce, to jednak zachowanie polskiego rządu i innych Pozwanych pozbawiło Powodów ich własności i praw do tej własności

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork
  Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork – Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 11.”zarysu zarzutów”
  Zamiast traktować ich (Żydów – wtr. WK) jak uchodźców, Pozwani (Polacy – wtr. WK.) przeszkadzali im w powrocie do domu, stosując potworne akty przemocy i morderstwa. Pozwani powielili nazistowski plan „Juden Rein” na własnych obywatelach, oczyszczając swój kraj z Żydów. Dzięki temu Pozwani mogli zająć i czerpać zyski z żydowskich dóbr i własności.

  * * *

  Leon Scher , USA, Tulane University w Nowym Orleanie

  Zydowskie getto [ w Warszawie ]przetrwalo trzy tygodnie. Walka, powstanie trwalo trzy tygodnie i oni [powstancy] prawdopodobnie zabili wiecej zolnierzy niemieckich, niz polska armia [ w czasie Kampanii Wrzesniowej ]

  * * *

  Elie Wiesel , Kanada, 1988-07-07, The Canadian Jewish News, Toronto
  Stanowisko Elie Wiesela, „obrońcy praw człowieka”, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1986 r.
  – Żydowskie stanowisko wobec Ojca Świętego Jana Pawła II zostało nakreślone przez Ellie Wiesela (…). W publikacji w „New York Post” Wiesel oskarżył Papieża o dążenie do „dejudaizacji holokaustu” ze względu na jego „dziwne i obraźliwe zachowanie ilekroć jest konfrontowany z najbardziej brutalnymi wydarzeniami z przeszłości” (…). „Teraz jest jasne, że ten Papież ma tak samo kłopot z Żydami jak Żydzi mają kłopot z nim. Jego zrozumienie dla żyjących Żydów jest tak ograniczone, jak jego litość dla nieżyjących Żydów”

  * * *

  Rabin Arthur Hertzberg , USA, 1983-04-09, „The New York Times”
  Rabin Arthur Hertzberg, wiceprezydent Światowego Kongresu Żydów i przewodniczący Konferencji Szefów Głównych Organizacji Żydowskich w Stanach Zjednoczonych:
  -(…) Trzeba przypominać, że gdy płonęło getto, w pozostałej części Warszawy ludzie zajmowali się swoimi codziennymi sprawami (…). -Ani Polska nie jest lepsza w swoim poświęceniu, ani ci, co ginęli za Polskę (…). -Żydzi, którzy mieszkali i umierali w Polsce, są obecni jedynie w mojej pamięci i jest to prawdopodobnie lepsze niż ich ślady znikające z polskiej ziemi

  * * *

  Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18
  Doprawdy Niemcom potrzebna była pomoc w identyfikowaniu domów żydowskich w getcie:
  W 1942 roku naziści przeszli przez getto w Krakowie, gdzie mieszkała Bella, krzycząc „Juden Raus” („Żydzi, wynocha”). Młodzież polska pomagała nazistom zidentyfikować domy żydowskie.

  * * *

  Rabin Moshe Shonfeld , USA
  Rabin Moshe Shonfeld (antysyjonista), w publikacji „The Holocaust Victims Accuse: Documents and Testimony on Jewish War Criminals”, część 1, Brooklyn, New York 1977, strony 13, 16.):
  – Żydzi w Polsce mieli takie powiedzenie: jeżeli Polak spotka mnie na swojej drodze i nie zabije, to tylko z lenistwa (…). -Polacy (…) byli fanatycznymi katolikami i łaknęli żydowskiej krwi. -(…) Polski kler, (…), nawoływał – po upadku Nazistów – do pogromów tych Żydów, którzy cudem ocaleli

  * * *

  Menachem Begin, premier Izraela , Holandia
  Menachem Begin, premier Izraela, w wypowiedzi dla telewizji holenderskiej w roku 1979:
  – To, co obchodzi Żydów, to fakt, że Polacy kolaborowali z Niemcami (…) – Tylko około stu osób pomagało Żydom (…) – Polscy księża nie uratowali ani jednego żydowskiego życia. Dlatego wszystkie te obozy śmierci były ulokowane na polskiej ziemi

  * * *

  Max I. Dimont , USA, New American Library
  Max I. Dimont, historyk żydowski,”Jews, God and History”, New York: New American Library, 1962, strona 387:
  – Polska akcja była najbardziej haniebna. Bez sprzeciwów oddali ponad 2 800 000 Żydów w ręce Niemców

  * * *

  Katolicka Archidiecezja w Bostonie , USA, 1994-09-16, The Pilot
  „The Pilot” – oficjalny biuletyn katolickiej archidiecezji w Bostonie, w dniu 16.IX.1994 roku zamieścił zdjęcie z imprezy poświęconej holokaustowi. Podpis pod jednym ze zdjęć:
  Irena Weiss z Waszyngtonu opowiada historię lat przeżytych w polskim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

  * * *

  The Simon Wiesenthal Center The Simon Wiesenthal Center , USA, 2002-10-23, The Simon Wiesenthal Center
  Po interwencji zmieniono część zapisu na: „During the Nazi occupation, Endecja was active in the Armja Krajowa, the Polish „Home Army,” which fought the Nazis but, in many cases, acted against Jews as well.” – Podczas nazistowskiej okupacji Endecja była aktywna w Armii Krajowej, która walczyła z nazistami, ale w wielu przypadkach jednak działała przeciw Żydom.
  ENDECJA: tak wymawiano skrót N.D. – po polsku „Narodowa Demokraczja”, czyli Narodowa Demokracja. Znana także jako „Endecy”. Polityczna partia prawicowa, która stała się ogniskową polskiego antysemityzmu w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Pod panowaniem nazistów połączyła się z polską „Armiya Krajowa” (czytaj „Armią Krajową”), która często działała przeciw Żydom.

  * * *

  Carlo D’Este , USA, 2002-11-17, The Washington Post
  Dotyczy: Recenzji autorstwa Carlo D’Este, książki „THE CONQUERORS: Roosevelt, Truman and the Destruction Of Hitler’s Germany, 1941-1945”, Autor – Michael Beschloss. The Washington Post, Niedziela, 17.11.2002; Page BW04
  Lecz najbarcziej wybuchowym zagadnieniem, które bada Beschloss jest pytanie dlaczego, przy istnieniu ogromnej ilości dowodów na okrucieństwa dokonane w hitlerowskich obozach śmierci, Alianci nie zbombardowali Auschwitz, niesławnego polskiego obozu koncentracyjnego

  * * *

  Encyclopedia Judaica , Jerusalem, Israel, 2002-10-23, Encyclopedia Judaica, Keter Publishing House Jerusalem Ltd
  hasło podane zostało przez Centrum Wiesenthala za „Encyclopedia Judaica – greatest source of Jewish knowledge”, czyli za „największym źródłem żydowskiej wiedzy”
  Podczas nazistowskiej okupacji Endecja uczestniczyła również aktywnie w nacjonalistycznym ruchu podziemnym Armii Krajowej, która w wielu przypadkach działała przeciwko Żydom

  * * *

  Rabin Arthur Herzberg i inni , USA, Kanada, The New York Times, National Post, The Toronto Star
  Na podstawie: William A. Orme Jr., Israelis Are of 2 Minds About John Paul’s Coming Sojourn, „The New York Times”, February 25, 2000; Pope begins pilgrimage in Egypt, „National Post”, Toronto, February 25, 2000; Jewish militants call Pope „evil one”, „The Toronto Star”, February 29, 2000).
  W przemówieniu wygłoszonym podczas międzynarodowego spotkania żydowskich weteranów II wojny światowej (zorganizowanego w Izraelu 23 lutego 2000 r.) wpływowy rabin amerykański opisał to, co określił jako papieską akceptację dla eliminacji Żydów przez nazistów (…). Arthur Herzberg, wpływowy rabin i historyk, wezwał mieszkańców Izraela do nieuczestniczenia w mszach świętych mających się odbywać podczas [zbliżającej się] wizyty w Izraelu, dopóki Papież nie wyjaśni, co robił jako ksiądz w Polsce podczas II wojny światowej, gdy społeczność żydowska była masakrowana przez Nazistów. Plakaty rozklejane przez ultraortodoksyjnych Żydów w okolicach Jeruzalem (28 lutego] nazywały Ojca Świętego „złem” i obiecywały, że jego pielgrzymce do Ziemi Świętej pomiędzy 21-23 marca będą towarzyszyć niepokoje.

  * * *

  Il Tempo , Włochy, 1995-05-08, Il Tempo

  Polacy zrobili niewiele, aby przeciwstawić się Hitlerowi, a kiedy Żydzi w Getcie Warszawskim rozpoczęli powstanie, Polacy zostawili ich samych.

  * * *

  The Montreal Gazette, The Edmonton Journal , Kanada, 1995-01-28, The Montreal Gazette, The Edmonton Journal

  „The Montreal Gazette” oraz „The Edmonton Journal”, z okazji wyzwolenia obozu Auschwitz, zamieściły (28.I.1995 roku), przedwojenną mapkę Polski z lokalizacją obozów zagłady i podpisem: „Główne polskie obozy smierci”.

  * * *

  wg. S. Dider, „Rola neofitów w dziejach Polski,” s. 111
  Cytat za ksiazka dr Andrzeja Leszka Szcześniaka „Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim”, Radom, 2001. Autor oryginalu do sprawdzenia w ksiazce S. Dider, „Rola neofitów w dziejach Polski,” s. 111
  „W każdym narodzie musi się wyrobić ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy materiałem gotowym, my zawładniemy krajem, opanujemy już przez giełdy i przez wielką część prasy nad polową Europy. Ale naszym właściwym królestwem, naszą stolicą, naszym Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. Kraj ten należy do nas, jest nasz”

  * * *

  „Okólnik kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do Żydów polskich” , Polska
  Cytat wg ksiazki dr Andrzeja Leszka Szcześniaka „Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim” (por. J. Polak, op. cit. , s.28; S. Wysocki, „Żydzi w dziejach Polski,” s. 89).
  „Bracia i Współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcię się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się waszą własnością, związek izralski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Już zaczęto na ten cel zbierać potrzebne fundusze, a udaje się lepiej, niż przypuścić by można. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotschyldzi, Bleichrederowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…). Bracia i współwyznawcy! Dołóżcie wszelkich usiłowań, ażeby doprowadzić do skutku to, co zamierzamy”

  * * *

  Rachel Erthel, profesor Uniwersytetu Paryskiego , Polska
  fragment wypowiedzi ze spotkania, jakie odbyło się w połowie maja 1987 w Instytucie Francuskim w Warszawie zamieszczony w książce dr Andrzeja Leszka Szcześniaka „Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim” za książka B.Mieszkiewicza „Antysemityzm?”
  Żydzi żyli w Polsce od niepamiętnych czasów, zaś większy napływ na skutek prześladowań w innych krajach nastąpił w XII wieku, a nazwa Polska pochodzi wg żydowskiej legendy (‚legende’, a nie ‚conte’, co byłoby synonimem ‚podania’, ‚opowieści’) od hebrajskiej nazwy ‚po lin’, która jest synonimem drugiej Ziemi Obiecanej, a która zniekształcona przez Niemców na Polen dała nazwę kraju.

  * * *

  Jewish Museum w Nowym Jorku, przy Fifftest Avenue , USA, Jewish Museum w Nowym Jorku, przy Fifftest Avenue
  za „Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim” dr Andrzej Leszek Szcześniak (wg. Mieszkiewicz B., „Antysemityzm?”, Kraków)
  W Jewish Museum w Nowym Jorku, przy Fifftest Avenue, w dziale poświęconym Żydom z ziem polskich, znajduje się informacja, że Żydzi wypędzeni z Hiszpanii i tułający się po Europie zatrzymali się w miejscu, które uznali za właściwe, aby spocząć („Po-lin”); i stąd pochodzi nazwa Polska.

  * * *

  Prentice Hall , USA, Prentice Hall
  „Prentice Hall” – wydawnictwo amerykańskie, w opublikowanym w 1993 roku „Przewodniku po Polsce” tak oto bilansuje postawy Polaków:
  W pierwszych latach rządów Solidarności, antysemityzm zbierał absolutnie identyczne ofiary, co podczas kampanii reżimowej w 1948 r.

  * * *

  Reuter, The Guardian, NBC, Euronews , 1994-06-00, Reuter, The Guardian, NBC, Euronews
  W lipcu 1994 roku, z okazji półwiecza wybuchu Powstania Warszawskiego, zachodnie media nagminnie utożsamiały to powstanie z powstaniem w żydowskim getcie. Takie „pomyłki” zdarzyły się agencji Reutera, kanadyjskiemu „The Guardian” (kilka razy!), stacji telewizyjnej NBC, sieci „Euronews”. Ta ostatnia poinformowała ludzkość, iż
  trwające 63 dni powstanie w getcie zakończyło się śmiercią ponad 200 000 Żydów polskich.

  * * *

  A. M. Dershowitz

  Czego nie dokonała armia nazistowska – uczynienia Polski wolnej od Żydów – udało się dokończyć Polakom. O polskim współudziale nie dowiesz się zwiedzając muzeum.

  http://www.naszawitryna.pl/antypolonizmy_lista_22.html

  Polubienie

 4. “Gruensbaum miał także powiedzieć, że: “Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszystcy Żydzi w Polsce.”

  Może chodziło o CZERWONĄ JAŁÓWKĘ – ponoć bardzo ważną dla „proroctw”…

  Polubienie

 5. Wywiad z prof. Jasiewiczem ciekawy, aczkolwiek przedostatnie zdanie dość niepokojące, dla przypomnienia: „Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki.” Otóż krk zapracował sobie i to całkiem nieźle (nieświadomie raczej, choć kto wie ilu przechrzczonych żydów uwiło sobie ciepłe gniazdka na łonie kościoła:)), mianowicie kościół wpłynął na zakaz nabywania ziemi i trudnienia się przez żydów rzemiosłem co było główną przyczyną wzrostu potęgi żydów dzięki handlowi i obrocie pieniądzem, jak również przyczyniło się do znacznej izolacji żydów w społeczeństwach zachodnich (inna sprawa, że z punktu widzenia ich religii taka izolacja była na rękę). Ciekaw jestem też czy prof. Jasiewicz przez zwykłą nieuwagę nie podał w jaki sposób owi żydzi zapracowali sobie na holokaust. Być może zbyt paranoicznie podchodzę do pewnych spraw, ale w kraju w którym prowokacje i manipulacje dziennikarskie są na porządku dziennym takie zdania, bez choćby próby uzasadnienia wydają się być darmową amunicją dla zagranicznych polakożerców chcących pogorszyć wizerunek Polski nie mówiąc już o krajowych gnidach, które podłapią każdą okazję do wyprodukowania kolejnego tematu zastępczego.

  Polubienie

 6. ( – – – )

  Komentarz usunięty.

  Antypolska szumowino. Nie pałętaj się tutaj z tą twoją żydowską, antypolską propagandą.

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/24/zydowska-perfidia/

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/03/16/zydzi-zagrozenie-dla-polski-slowianszczyzny-i-swiata/

  http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/08/12/zagiew-zydzi-jako-zdrajcy-mordercy-i-szmalcownicy/

  „W okupowanej przez Niemców Polsce Żydzi kolaborowali znacznie częściej niż Polacy. Robili to nawet wtedy, gdy rozpoczął się Holokaust. Dziś to Polacy nazywani są kolaborantami i wspólnikami Niemców w żydowskiej Zagładzie. Ta kolaboracja części Żydów z Niemcami była tym bardziej szokująca i wstydliwa ze względu na społeczny charakter jej uczestników. W przeciwieństwie bowiem do Polaków, wśród których z Niemcami godzili się na ogół kolaborować głównie ludzie z marginesu społecznego, męty, wśród Żydów na kolaborację poszła duża część elit z tzw. Judenratów (rad żydowskich). Ostro kolaborację Żydów z Niemcami potępiała najsłynniejsza żydowska myślicielka XX wieku Hannah Arendt w książce “Eichmann w Jerozolimie” (Kraków 1987). Napisała tam m.in. (s. 151): “Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego narodu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej historii”. Uległość Judenratów wobec nazistów oznaczała skrajną kompromitację żydowskich elit w państwach okupowanych przez III Rzeszę. Arend stwierdziła wprost: “O ile jednak członkowie rządów typu quislingowskiego pochodzili zazwyczaj z partii opozycyjnych, członkami rad żydowskich byli z reguły cieszący się uznaniem miejscowi przywódcy żydowscy, którym naziści nadawali ogromną władzę do chwili, gdy ich także deportowano” (tamże, s. 151)”
  http://sol.myslpolska.pl/2013/06/kolaboranci-zydowscy-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-1/

  http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-1/
  http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-2/

  Spadaj nad Jordan – szumowino.
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.