Suwerenność

.

Utrata suwerenności w roku 1795 nie spadła na Rz’plitą jak grom z jasnego nieba. Powolny upadek państwa widoczny był już dużo wcześniej. Niestety początkowo symptomy nadciągającej katastrofy były lekceważone, a na koniec zaaplikowane przez skatoliczoną w między czasie szlachtę metody „ratowania” Rz’plitej okazały się dla niej zabójcze – gdyż właśnie aplikowane państwu „lekarstwo”  było przyczyną śmiertelnej choroby.
Kilka wieków wcześniej, w roku 1429 król Jagiełło odrzucił żądania papieża wzywające Polskę do ataku na ogarnięte „herezją” husytyzmu Czechy.
Polska była wówczas jeszcze wobec Watykanu niezależna. A dzięki unii personalnej z praktycznie pogańską Litwą stała się mocarstwem.

.

.

Jako ciekawostkę zamieszczam mapkę ukazującą Rz’plitą i Litwę niespełna dwa wieki później.

.

.
Na tej mapce widzimy, że Korona (czytaj – katolicka magnateria i szlachta) przywłaszczyła sobie całe południowe terytorium Litwy – Ukrainę. Litwa została w unii polsko-litewskiej przez Koronę po prostu obrabowana.

Gdyby katolicy respektowali uchwały konfederacji warszawskiej z roku 1573 o tolerancji, Rz’plita miałaby szansę pozostać potęgą.
Niestety, konfederacja ta uchwalona „na ostatni dzwonek” okazała się solą w oku hord jezuitów, którzy zalali Polskę na fali kontrreformacji. Oni nie zamierzali jej respektować.

Zygmunt Waza, dążąc do wzmocnienia swej władzy, zaproponował sejmowi utworzenie stałej armii, podatków na wojsko i głosowania większością a nie jednomyślnie. I szlachta -poza bojkotującą sejm grupą malkontentów Zebrzydowskiego- godziła się na to, wszakże pod warunkiem uchwalenia prawa przeciw tumultom (którymi jezuici “nawracali” heretyków). W noc przed uchwaleniem tegoż, król Zygmunt poszedł poradzić się jezuitów (Bartscha i Skargi) czy nie ma w nowym prawie czegoś przeciw sumieniu. “Badali ojcowie i odkryli zdradę!”. Przecież byłby to kres kontrreformacji. Zaczęli więc biegać po biskupach i senatorach nawołując do głosowania przeciw ustawie. Nazajutrz (18 kwietnia 1606) sejm rozjechał się nie podejmując żadnej decyzji.

Za panowania tegoż Zygmunta III Wazy rozpoczęły się bunty Kozaków.

Ukraina mogła być ważnym rezerwuarem bitnego wojska. Niestety ze strony katolickiej magnaterii, „królewiątek” i szlachty traktowana była jako rezerwuar chłopstwa pańszczyźnianego. Była na potęgę polszczona i katoliczona, a z walecznych Kozaków panowie szlachta katolicy chcieli uczynić chłopów pańszczyźnianych. Zemściło się to srogo na Rzeczypospolitej, choć jeszcze nawet po wyniszczającym państwo powstaniu Chmielnickiego istniała szansa na uczynienie Ukrainy równoprawną z Koroną częścią Rz’pospolitej. Niestety biskupi i magnaci w senacie zablokowali ugodę zborowską. W zapisach owej ugody widać gołym okiem, że postulaty strony kozackiej dotyczyły równouprawnienia politycznego, religijnego i społecznego.

Wobec powyższego Kozacy zwrócili się w stronę Rosji zawierając z nią ugodę perejesławską.
Osłabienie Polski powstaniem Chmielnickiego wykorzystała Rosja odbudowana po wielkiej smucie (podczas której polskie wojsko okupowało nawet Kreml w Moskwie). Wszczęła wojnę z Polską, w efekcie której Rz’plita utraciła duże obszary własnego terytorium (tereny zaznaczone ciemnozielonym kolorem).
.

.
Także wolne elekcje z udziałem w nich obcych kandydatów nie służyły polskiej racji stanu. Już one same dawały prawo obcym dworom ingerować w wybory polskiego monarchy. A obcy monarchowie nie zawsze traktowali Rzeczypospolitą jako sprawę dla nich nadrzędną. Widać to było wyraźnie w czasie III wojny północnej.
Rzeczypospolita początkowo nie była w niej stroną. Ale już ówczesny polski król, jako równocześnie saski elektor był stroną w tej wojnie, do której Polskę ostatecznie wciągnął. Wojna ta nie tylko wyniszczyła Polskę, ale doprowadziła dodatkowo do wojny domowej pomiędzy stronnictwami pro- i antysaskimi.

Kolejną wojną domową była walka prorosyjskich konfederatów tarnogrodzkich z saksończykami i ich stronnikami.

Ten niewyobrażalny chaos zakończyła zdecydowanym posunięciem Rosja. Na Sejmie niemym wzięła Polaków za pysk i narzuciła Polsce jej protektorat. Chaos wewnętrzny dzięki temu posunięciu został na dłuższy czas zahamowany.
Niemniej oznaczało to dla Rzeczypospolitej jedynie zmianę grożącej Polsce dominacji saksońskiej na rosyjską. Suwerenną i realizującą własną rację stanu Rzeczypospolita nie była już na długo przed sejmem niemym. Po nim nastała w Polsce sytuacja taka, że królem był Niemiec, ale musiał on respektować interesy Rosji.

Niestety i rodowicie polscy królowie elekcyjni niewiele czynili dla Rz’posplitej. Sobieski, zamiast iść w „obronie chrześcijaństwa” pod Wiedeń, miał uderzyć na Prusy, co zresztą planował – ale nigdy tego planu nie zrealizował. Miał on roznieść w puch niewielką wówczas armię pruską i wypędzić do niemieckiej „macierzy” Hohenzollernów. A Prusy wcielić do Rz’pospolitej. Zaniechał tego, a krótko później Prusy okazały się rozbiorowym podżegaczem nr 1.

A jeszcze wcześniej wybór Jana Kazimierza był dla polskiej racji stanu wybitnie niekorzystny. Jego roszczenia do tronu Szwecji były jednym z ważniejszych pretekstów do najazdu Karola Gustawa na Polskę. Szwedzki potop zrujnował kraj, już wcześniej osłabiony powstaniami kozackimi. Z gospodarczego upadku spowodowanego potopem Rz’plita nigdy więcej się nie podniosła.
Jedynymi „korzyściami” dla katolików z tej elekcji było ogłoszenie przez Szweda Żydówki królową Polski, oraz wprowadzenie kary śmierci za odstępstwo od katolicyzmu. Choć i katolicy masowo przechodzili na stronę szwedzkiego Wazy protestanta, zdradzając Wazę katolika, którego wcześniej wybrali sobie na króla.

Głównym wyznacznikiem polityki wewnętrznej w okresie ostatnich dwóch wieków istnienia Rz’plitej była walka fanatycznych katolików o zdobycie a następnie o utrzymanie supremacji w państwie. Postępowali oni zgodnie z nakazem wiernego Watykanowi jezuity ks. Piotra Skargi: „Pierwej wiecznej ojczyzny nabywać niż doczesnejjeśli zginie doczesna, przy wiecznej się ostoim„.

W oczach katolickich fanatyków supremacja katolicyzmu była racją stanu Rzeczypospolitej. I realizacji tej chorej i szkodliwej „racji stanu” poświęcali katolicy wszelkie ich wysiłki. Równouprawnienie prawosławnych Rusinów/Ukraińców zablokowali katolicy już w XVII wieku. A przeciwko protestantom urządzali tumulty i odsuwanie ich od urzędów. Ostatecznie protestantów wykluczono z senatu (1712) i z sejmu (1734).

Watykańska dżuma duchowa rodem znad Jordanu zapanowała całkowicie nad Rzeczypospolitą – i to w sytuacji, gdy katolicy stanowili mniejszość mieszkańców państwa.

Według Normana Daviesa (opieram się na jego książce “Boże Igrzysko” tom I str. 228) katolicy stanowili tuż przed pierwszym rozbiorem w 1772 roku 43% mieszkańców Polski. Przy czym do katolików zaliczał on także pogańską wieś w skatoliczonej Koronie.

Dobijanie osłabionej Rzeczypospolitej zaczęła konfederacja barska. Narzucone przez Rosję równouprawnienie religijne – gdyby katolicy zechcieli je zaakceptować – mogłoby nawet wzmocnić Rzeczypospolitą. „Innowiercy” mający poczucie równouprawnienia mogliby włączyć się do dzieła wzmocnienia i naprawy państwa. Niestety katolicy nie zamierzali zrezygnować z ich supremacji w państwie. Wywołali krwawą wojenną zawieruchę w obronie supremacji katolicyzmu, zakończoną porażką, przelewem krwi, dalszym upadkiem gospodarki i pierwszym rozbiorem.
Dodatkowym tragicznym rysem tamtych czasów było to, że nawet katolicy, będący mniejszością rządzącą Rzeczypospolitą, sami byli wewnętrznie skłóceni i podzieleni na wrogie sobie frakcje. Walka pomiędzy frakcją prorosyjską i prosaską ostatecznie dobiła państwo. I tak pro-saska część katolików uchwaliła konstytucję 3 maja. Pro-rosyjscy katolicy wystąpili przeciwko niej. Przypomnę na marginesie, że konstytucja czyniła Polskę katolickim państwem wyznaniowym i oddawała (po śmierci Poniatowskiego) tron wzmocniony zniesieniem liberum veto w dziedziczne władanie niemieckim Wettynom. Targowica (wspierana przez Rosję) występująca przeciwko konstytucji zakończyła się wojną polsko-rosyjską i drugim rozbiorem. Po nim katoliccy zwolennicy saskiej recydywy wszczęli kolejną wojenną rozróbę nazwaną insurekcją kościuszkowską. Także i ona zakończyła się klęską – i trzecim – ostatnim rozbiorem Polski.

W okresie zaborów toczone były spory i miały miejsce analizy szukające przyczyny upadku państwa. Podawano w nich krytyce wiele szkodliwych cech szlachty – prywata, warcholstwo – oraz kleru (chciwość, nieuctwo). Ale nie odważono podać się samego katolicyzmu i obrony jego supremacji jako rzeczywistej przyczyny upadku Rz’pospolitej.

A wyjątkowe w tamtym czasie stwierdzenie  Zoriana Dołęgi Chodakowskiego:  „Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi” zostało wyciszone.
Szlachta pod zaborami po dawnemu zrywała się (popychana przez obcych) do boju – do powstań – które przynosiły dalszy upust krwi i dalsze szkody polskiej racji stanu. O uwolnieniu chłopów z pańszczyzny i uczynieniu ich obywatelami katolicka szlachta nie pomyślała.

W roku 1918, po 123 latach niewoli na Polskę spadła niepodległość.

W tym miejscu narażę się wielu patriotom – ale stwierdzam, że odzyskanie niepodległości zawdzięczali Polacy w 1918 roku przede wszystkim szczególnemu zbiegowi okoliczności – wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę. Polacy wprawdzie usilnie pracowali nad odzyskaniem niepodległości, ale bardziej sobie w tym nawzajem przeszkadzali niż pomagali. Sprzeczne ze sobą koncepcje i zabiegi stronnictw Dmowskiego i Piłsudskiego niwelowały ich wysiłki na rzecz niepodległości. Jedni prowadzili dywersję planów drugich.
Najbardziej tragicznym wymiarem I wojny światowej było to, że Polacy w mundurach niemieckich strzelali do Polaków w mundurach rosyjskich i vice versa. Niejeden żołnierz polski zginął z ręki rodaka noszącego inny mundur.
A mimo to Polska odzyskała niepodległość (choć jak pokazała przyszłość – dla zachodu była ona jedynie elementem kordonu sanitarnego).

W II Rzeczypospolitej kłótliwość szlachty przejęła klasa polityczna. Sejm był miejscem niekończących się sporów. Wspólnej koncepcji możliwej do zaakceptowania przez większość nigdy nie wypracowano.
Najgorsze wszak było to, że dwie główne wówczas koncepcje były obie szkodliwe. Koncepcja Narodowej Demokracji, wiążąca patriotyzm i polskość z zabójcą Rzeczypospolitej – katolicyzmem – stawiała na ideologię, która dobiła Polskę (i akceptowała ingerencję Watykanu w sprawy państwowe).
Koncepcja Piłsudskiego (wielonarodowościowa Rzeczypospolita) w dobie rozbudzonych nacjonalizmów dała Polsce ogromne kłopoty z mniejszościami narodowymi – zwłaszcza z Ukraińcami, którzy w II RP podlegali szykanom, represjom  i dyskryminacji.

Wyznawcy i miłośnicy Piłsudskiego nie pomyślą o tym, że Powstania Wielkopolskiego (wymierzonego przeciwko Niemcom)  nie wsparł on ani jednym żołnierzem czy karabinem, wyprawą kijowską sprowokował żydo-bolszewicką nawałę z roku 1920, włączył bezmyślnie w granice państwa tereny zamieszkałe w większości przez obce „mniejszości narodowe”. A w 1926 roku dokonał zamachu stanu, wprowadził dyktaturę, a  za jego zgodą i przyzwoleniem mordowano ludzi – w tym niewygodnych dla Piłsudskiego  generałów (np. Rozwadowskiego i Zagórskiego).

Dodatkowo ów „ojczym” niepodległości, rozkochany w kasztance i szabelce aż do śmierci dbał przede wszystkim o konnicę, co czyniło polską armię skansenem militarnym wziętym w kleszcze przez pancerne armie III Rzeszy i ZSRR.
Najbardziej szkodliwą cechą sanacji było szukanie sojuszników na Zachodzie. A ten sprzedał nas przed wrześniem, zdradził we wrześniu 1939 oraz zdradził/sprzedał  nas jako sojusznika na koniec wojny.
Najwyższy już czas sobie to uświadomić! I zacząć szukać sojusznika gdzieś indziej. Tym bardziej, że Polska nie należy – jak to twierdzą katolicy – do kultury łacińskiej. Polska należy do słowiańskiego kręgu kulturowego. Łacinnicy przez długie wieki byli znikomą mniejszością w Polsce. Kroniki kościelne wskazują jednoznacznie, że np. jeszcze w XVIII wieku polska wieś była w ogromnej większości nieskatoliczona:

Raport księdza z roku 1720:

“…nastawszy do kościoła godzieskiego (koło Kalisza) zastałem ludzi tak bezbożnych jak w Sodomie i Gomorze (ledwo) się tak wieś z nimi nie zapadła. Nie spowiadali się po lat dziesięciu, dwudziestu. O pacierzu trudno było pytać i o przykazaniu boskim, bo go nie umieli….

A tutaj raport z 1793 roku opisujący lustrację biskupią we wsi Kałdus na Ziemi Chełmińskiej.

“…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Odbudowa naszej prawdziwej, słowiańskiej tożsamości, połączona z odrzuceniem obcej nam, niewolniczej tożsamości „łacińskiej” jest koniecznością.

Koniecznością jest także uświadomienie sobie tego, że dzisiejsza Polska jest bardziej zniewolona (przez banksterski zachód) politycznie, militarnie, a zwłaszcza finansowo i gospodarczo niż post-stalinowska PRL.

Mój program polityczny jest taki:

Absolutnym priorytetem jest opuszczenie Unii Jewropejskiej, zbrodniczego NATO oraz uwolnienie się spod wasalskiej zależności od Izraela i USA. Polska musi uwolnić się od zauroczenia „cywilizacją” zachodu, czyli tzw. „cywilizacją łacińską”, która jest zażydzoną dżumą duchową i chorą anty-cywilizacją.
Musimy odbudować przedjahwistycznego słowiańskiego Ducha! Z jego poczuciem wspólnoty, solidaryzmu wspólnotowego i poczuciem odpowiedzialności za wspólne dobro.
Jako sojusznika widzę w pierwszym rzędzie Białoruś. Należy rozważać opcję sojuszu z Rosją, pod warunkiem, że Rosja będzie gotowa traktować nas jak partnera a nie jak wasala.

Jak ognia należy unikać sojuszy z barakami okupowanymi przez banksterską sitwą.

Wszystkie kraje nie okupowane przez banksterską sitwę (za dużo ich nie ma) powinny być traktowane jako potencjalni sojusznicy.

Wewnętrznie należy zlikwidować bandycki system bankowy. Finanse i emisję pieniądza oddać w gestię rządu (uwolnionego od obecnych agenturalnych partii). Należy zlikwidować złodziejską giełdę. Główne gałęzie gospodarki narodowej powinny być kontrolowane przez państwo.
Media nie mogą być w obcych łapskach.
Należy radykalnie wzmocnić autonomię samorządów lokalnych, tam, gdzie ludzie się nawzajem znają. Chodzi o to, aby ludzie na samym dole sami decydowali o ich życiu. A nie aby im narzucali ich wolę wojewoda, premier, sejm, a tym bardziej Bruksela czy grupa Bilderberga.
Władza ma funkcjonować na zasadzie subsydiarności, czyli której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy.

Pragnę poruszyć jeszcze problem suwerenności w kontekście zależności gospodarczej od obcych państw – np. w sprawie dostaw gazu z Rosji.
Otóż uzależnienie Polski od dostaw rosyjskiego gazu nie musi koniecznie oznaczać neokolonialnej zależności Polski od wielkiego sąsiada na wschodzie. Uzależnienie w takich sytuacjach jest obustronne. My potrzebujemy gazu, a budżet Rosji potrzebuje pieniędzy uzyskiwanych z jego sprzedaży. Rosja jest zbyt poważnym państwem, aby nierozsądnie stosowała szantaż z zakręceniem gazowego kurka. Dobrym przykładem tego są stosunki Rosji z Białorusią, którą trudno byłoby nazwać rosyjskim wasalem. Białoruś (pomijając Rosję i zbuntowaną niedawno Islandię) jest suwerennym państwem – niewyobrażalnie  bardziej suwerennym niż nasz zgnojony i szabrowany unijny barak. A mimo to całkowicie zdała się na rosyjski gaz – i dobrze na tym wychodzi. Łukaszenka nie wymachuje szabelką w stroną Kremla i otrzymuje najtańszy gaz w każdej potrzebnej Białorusi ilości.

Czyż nie możemy pójść śladem Białorusi? I być państwem suwerennym mimo uzależnienia surowcowego od zagranicy (niekoniecznie tylko od Rosji).

.

opolczyk

.

.

25 komentarzy do “Suwerenność

 1. W piątek, 9 listopada posłowie PO+PSL przyjęli ustawę o nasiennictwie, która OTWIERA POLSKĘ NA UPRAWY GMO (230 do 202 głosów). Co więcej, PO/PSL odrzuciło poprawkę dot. informowania klientów i rolników o zawartości GMO na etykietach produktów. To SKANDAL!

  Czy prezydent zawetuje ustawę, skoro wszystkie jego poprawki zostały skreślone? W kampanii wyborczej był zagorzałym przeciwnikiem GMO w Polsce. To będzie test na jego wiarygodność.

  Z mównicy sejmowej przytoczono też słowa wicepremiera Pawlaka, opublikowane przez portal Wikileaks:
  „Niechęć do biotechnologii to relikt czasów terroru PiS, i że już to przeszłość. Teraz wszystko się zmieni”. Po czym zasugerowano, że jego rząd powolutku, powolutku, małymi kroczkami, niezauważenie będzie dążył do “otwarcia Polski na GMO”.
  http://nnka.wordpress.com/2012/11/12/sprzedani-monsanto/

  http://myslnarodowa.wordpress.com/2012/01/21/gmo-w-polsce-strategia-pacyfikacji-spoleczenstwa/

  Admin

  Polubienie

  • KONWERTYCI KTÓRZY ZMIENILI KOŚCIÓŁ
   Żydowscy duchowni pomogli przepchnąć reformy
   II Soboru Watykańskiego

   Myśliciele, którzy zrobili całą intelektualną pracę jako przygotowanie do tej rewolucji w Kościele, byli w większości konwertytami. Thieme dołączył do ocalonego z obozu koncentracyjnego Gertruda Lucknera, by publikować Freiburger Rundbrief w południowo-zachodnich Niemczech, gdzie dokonali istotnego przełomu teologicznego na drodze do pogodzenia się z Żydami. W Paryżu Paul Démann, węgierski Żyd i konwertyta, rozpoczął publikację przeglądu Cahiers Sioniens i przy pomocy kolegów konwertytów, obalili antyjudaizm w katechizmach katolickiej szkoły.
    

   Wstrząsająca prawda o GMO

   Oto niektóre z szokujących (!) ustaleń, jakie potwierdzono w badaniach opierających się na długoterminowym spożywaniu GMO:
   – do 50 proc. samców i 70 proc. samic umarło przedwcześnie w porównaniu z 30 proc. i 20 proc w grupie kontrolnej,
   – szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych obrażeń w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenia nerek,
   – we wszystkich zabiegach i u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotworów niż w grupie kontrolnej,
   – do 24 miesiąca 50-80 proc. samic rozwinęło nowotwór, z nawet trzema guzami na zwierzę. Pierwsze duże nowotwory wykrywane są w czasie od 4 do 7 miesięcy. Większość nowotworów wykrywana była po 18 miesiącach,
   – szczury, które piły śladowe ilości Roundup (na poziomach prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200 proc. do 300 proc. więcej dużych guzów.
   W wielu krajach organizowane są masowe protesty przeciwko GMO, w jaki sposób można w Polsce zaprotestować?
    

   Odzyskanie jedności pochodzenia i wiary Słowian

   Od czasu pierwszego zjazdu Słowian w czerwcu 1848 roku w Pradze sprawą powszechnie znaną i rozważaną stało się dążenie do zjednoczenia lub co najmniej do znacznego zbliżenia do siebie narodów Słowian.
   Również w 1848 r., w sierpniu, wydobył K. Zborowski, z granicznej wówczas rzeki Zbrucz na Podolu w Ukrainie, na jej austriacki brzeg, tysiącletni posąg czterolicego Boga z wapiennego kamienia. Jego wygląd kojarzył się jednoznacznie z opisami Swantewida z Arkony na bałtyckiej wyspie Rugii.

   Za: tygodnik „Tylko Polska”

   Polubienie

 2. Przydała by się mapka państwa Leszka III. Tego najdawniejszego opisanego w Kronikach Kadłubka króla Polski. Tam dopiero były przestrzenie jakie utracilismy zdradą Popiela kilkanaście pokoleń później.

  Ktoś:
  Poszukaj tej mapki w sieci. Jak znajdziesz – dorzucę.
  opolczyk

  Polubienie

  • Jasne jest, że takiej NIE MA wszak przeczyłaby żydowskim bajdurzeniom o Słowianach jako „dzikusach z patykami żyjących na drzewach” (samego Kadłubka też w tych kregach naukowych „uważa się” za nienormalnego i małowiarygodnego bajarza bo za duzo napisał prawdy). Na pewno zachodnia granica była na Renie dzielona z Galami (? Gralami), południowa to Cesarstwo Rzymskie, wschodnia Ural (+ -) i w cześci Azji Mniejszej – Babilonia. Skandynawia i Dania była wtedy już pod obcym panowaniem (tak przypuszczam). To tak mniej wiecej. Historykiem nie jestem. Nie mam dostępu do Kronik jak i nie znam łaciny by to potwierdzić ale 20 wojewodów Leszka III to 20 królestw na realnej mapie. To 20 fizycznych krain – 20 historycznych państw które później po zdradzie Popiela i rozpadzie dało 20 plemion walczących o przetrwanie podobnie jak my wykastrowanych ze swoich przed jahwistycznych dziejów.

   Polubienie

 3. Na stronie gajowego Maruchy wywiązała się jednostronna „dyskusja” na temat postawy władz polskich wobec mniejszości ukraińskiej. Jednostronna, ponieważ jedna strona używała w niej faktów, a druga nie. Jednostronna ponieważ jedna strona używała argumentacji – a druga inwektyw i oszczerstw. Jednostronna, ponieważ gdy wiedzy ni rozumu nie stało gospodarz czyli cny gajowy Marucha, patryjota nad patryjoty i panslawista nad panslawisty, co to Ukraińcom narodowości odmawia, sięgnął po nożyczki.
  Pokłosiem knebla jest ten tekst (a właściwie zbiór cytatów o stosunkach pomiędzy Ukraińcami a zarządcami II RP):
  http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/11/12/dziennik-gajowego-maruchy-czyli-patriotyzm-klamstwem-i-chamstwem-podszyty/

  Polubienie

 4. Pingback: Marsz 11.11.2012 widziany z Vanqrevu… « Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 5. „Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”
  Henryk Goryszewski (wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej)
  :

  Polubienie

 6. „Ryfiński: biskupi to terroryści

  Armand Ryfiński z Ruchu Palikota ocenił w Superstacji, że biskupi i hierarchowie to terroryści. Polityk Ruchu Palikota dyskutował w Superstacji z Julią Piterą na temat funduszu kościelnego. Poseł zarzucał PO, że nie potrafi uporać się z tym problemem.
  Jeżeli to przerasta rządzących i ministra Boniego, to my z Ruchu Palikota możemy zaproponować w imieniu Sejmu delegację do rozmów. Choć tak naprawdę z terrorystami i złodziejami nie powinno się negocjować – powiedział Ryfiński. – Hierarchowie, biskupi, to są terroryści – dodał Ryfiński.
  – Terroryści postępują w taki sam sposób. Tak jakby terrorysta zajął samolot, tak oni bezprawnie biorą pieniądze z funduszu kościelnego. I mówią: my chcemy coś w zamian. Tak jak terroryści: zwolnimy samolot, ale chcemy uwolnienia więźniów albo miliony dolarów. Episkopat robi tak samo – przekonywał Ryfiński.” Za: eb, Superstacja

  „Czy PO wycofa się ze swojej obietnicy? Już wkrótce na naszym kanale pełny zapis dyskusji Julii Pitery i Armanda Ryfińskiego na temat funduszu kościelnego.”
   

  „Awantura o Konopnicką

  Artur Zawisza będzie karać za kłamstwo konopnickie?

  W sieci od kilku dni rekordy popularności bije plakat szydzący z polskich narodowców. Jego autorzy przypominają uczestnikom Marszu Niepodległości, że śpiewana przez nich Rota została napisana przez ikonę polskiego ruchu LGBT Marię Konopnicką. W obronie nacjonalistów stanął były poseł PiS Artur Zawisza, który –jak na prawdziwego Polaka przystało- chciałby karać za takie kłamstwa. ‚Teza o rzekomym lesbijstwie Marii Konopnickiej to kłamstwo propagandy feministycznej. Kłamstwo konopnickie mogłoby być tak samo karalne jak kłamstwo oświęcimskie’ – powiedział Zawisza.” Za: aktualności FiM

  null

  ‚Narodowcu, czy wiesz, że śpiewając ‚Rotę’…’
  Obrazek z Marią Konopnicką reakcją na Marsz Niepodległości

  Zawisza: Konopnicka nie była lesbijką. Kłamstwo!
  Eichelberger: To dysonans poznawczy

   

  „Nowe porządki

  Rektor wyższej uczelni zdejmuje krzyże ze ścian.

  Profesor Janusz Ostoja-Zagórski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kadencję rektora rozpoczął we wrześniu tego roku. Jedne z pierwszych zmian jakie wprowadził, to polecenie zdjęcia krzyża ze ściany swojego gabinetu oraz z sali senatu. Dodatkowo Ostoja-Zagórski nie zgodził się, aby profesorowie jego uczelni poszli na mszę inauguracyjną rok akademicki w togach. Rektor nie ma nic przeciwko poglądom religijnym, ale toga to strój świeckiej uczelni, więc wizyty w kościołach powinny się odbywać w stroju ‚cywilnym’.” Za: aktualności FiM

  Rektor UKW w Bydgoszczy kazał zdjąć krzyże.
  ‚To godło jest wspólne, nie krzyż’

  Polubienie

  • Apophis (PO i PIS) − w mitologii Starożytnego Egiptu
   olbrzymi wężowy demon ciemności i chaosu, postrzegany jako przeciwnik Słońca (boga Ra)
   i symbol sił ciemności.

   Polubienie

 7. „KOMENTARZ NACZELNEGO – Świętość po francusku

  Jak przebiegły uroczystości Dnia Niepodległości w Polsce – każdy widział. Czerwone berety za plecami prezydenta i sam przaśny Bronek do bólu koncyliacyjny i nijaki Kolejny po Kwaśniewskim ‚prezydent wszystkich Polaków’, oprócz tych, którzy walczą o nowoczesne i realnie świeckie państwo. A co robił 11 listopada premier? Donald Tusk cytował Biblię wśród polskich żołnierzy w Kosowie. Zamiast jednak użalać się nad polskim podwórkiem, popuśćmy wodze fantazji…
  null
  Kiedy zastanawiamy się, czym miałaby być zapisana w polskiej konstytucji ‚neutralność światopoglądowa państwa’, warto zwrócić uwagę na wzór znad Sekwany. Francja otwarcie deklaruje rozdział Kościoła i państwa, czyli świeckość – laicite – od której mamy polskie słowo ‚laickość’. Francuska świeckość jest… święta, bo wywalczona, wyniesiona na sztandary i hołubiona, w tym sensie, że jest jedną z podstawowych, wpisanych do konstytucji cech republiki. Zatem nie jest ona jakimś kwiatkiem do kożucha ustroju, ale jednym z fundamentów istnienia państwa, niczym słynna amerykańska zasada absolutnej wolności słowa. Świeckość – co może kogoś zdziwić – ma tego rodzaju rangę jeszcze w paru innych dużych krajach świata – na przykład w Indiach, Meksyku i Turcji.” Za: tygodnik FiM
   

  Pakiet ustaw „Świeckie Państwo”

  http://www.faktyimity.pl/Portals/1/Files/Media/audio/2012/FIM_16_listopada.mp3

  Konferencja prasowa Ruchu Palikota w sprawie pakietu ustaw „Świeckie Państwo”.
  http://www.faktyimity.pl/News/ObjectId/3304/

  Polubienie

 8. „Proponuję Państwu lekturę i ocenę tzw. bandyckiej ‚demokracji’, która np. na krytykowanej przez Zachód Białorusi jest absolutnie nie do pomyślenia.” :

  „Ice Man” – historia Richarda Kuklinskiego :
  http://www.emito.net/kultura/historia/_ice_man_historia_richarda_kuklinskiego_1249663.html

  „Przez prawie trzydzieści lat działalności, na zlecenie różnych grup przestępczych Kuklinski (mąż, ojciec i płatny morderca) zamordował ponad 100 osób (łączną liczbę jego ofiar szacuje się natomiast na ponad 200).”

  USA: Policja uderzyła w mafijne rodziny Gambino i Colombo

  Discovery: Spowiedź zza krat – nowy serial kanału ID :
  Historia Richarda Kuklinskiego i innych morderców

  Polubienie

 9. „W 399 r. p.n.e. nieznany szerzej poeta Meletos

  przy poparciu przywódcy demokratów

  Anytosa i retora Lykona wniósł przed archonta basileusa (urzędnika zajmującego się sprawami religii) oskarżenie przeciwko Sokratesowi.

  Oskarżał go o

  niewyznawanie bogów, których uznaje państwo,
  wyznawanie bogów, których nie uznaje państwo i psucie młodzieży.

  Szczegóły procesu zostały przekazane przez Diogenesa Laertiosa, do którego czasów miał się zachować akt oskarżenia”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Sokrates#Proces_i_.C5.9Bmier.C4.87

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_bezpośrednia

  Admin

  Polubienie

 10. Porozmawiajmy jak Słowianin ze Słowianinem :

  „Uczmy się języka slovianskiego :

  http://ortografia4.appspot.com/wiki/Język_slovianski

  To powinien być wstęp do integracji dobrosąsiedzkiej.”

  http://grupyorto.appspot.com/group/pl.soc.polityka

  http://grupyorto.appspot.com/group/pl.soc.religia

  TAK

  Uczmy się języka słowiańskiego, bo ten podstępny Jahwe języki nam pomieszał!

  Jahwizm — czyli katolicyzm!
  Czyli doktryna oszukańczego Zmartwychwstania, która pozwala dobrze sprzedać ziemię na cmentarzu, bo tam, bez oskarżenia o budowlaną samowolę, możemy sobie postawić jakiś kościółek albo kapliczkę zaledwie, albo na dwadzieścia lat własny grobowiec.

  Katole – jahwiści!

  Odejdźcie tam, skąd przyszliście!

  Mówię to jako dobrotliwy Słowianin! /Gerwazy Gagucki/

  http://dziupla-blotniaka.blogspot.de/2012/10/kat-w-niebianskiej-masce.html

  http://dziupla-blotniaka.blogspot.de/2012/11/zagubione-znaki.html

  Polubienie

  • Losy internetu już dawno zostały przesądzone. Marionetka Obama parę lat temu powiedział: blogierzy zagrażają demokracji.
   Teraz banksterzy kombinują, jak to „bezboleśnie” zrealizować.
   Przy czym internet to miecz obosieczny. Pomaga nam ale i pomaga im szpiclować nas. No i jest prawdziwym el-dorado dla dezinformatorów.

   Polubienie

 11. http://niklot.szczecin.pl/publicystyka/150-korporacyjny-rozbior-polski.html


   

  Kard. Stefan Wyszyński – „co duszpasterz może zrobić dla urzeczywistnienia ustroju korporacyjnego” – szokujący tekst :
  http://kefir2010.wordpress.com/2012/11/26/kard-stefan-wyszynski-co-duszpasterz-moze-zrobic-dla-urzeczywistnienia-ustroju-korporacyjnego-szokujacy-tekst/

   

  Święcenie łupków

  Na Lubelszczyźnie powstał sojusz kościelno-akademicki, który ma uspakajać nastroje społeczne w związku z wydobyciem gazu łupkowego.
  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i jeden z zakładów naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej starają się o pieniądze o Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wspólne szkolenia w sprawie łupków. Pomysłodawca inicjatywy prof. Marian Harasimiuk twierdzi, że chodzi o „mówienie o szansach i zagrożeniach”, jednak nie trudno odnieść wrażenie na podstawie dotychczasowej działalności, że raczej będzie tonował niepokoje mieszkańców. Profesora wspiera b. rzecznik kurii lubelskiej ks. Mieczysław Puzewicz. Za: aktualności „FiM”

  U NAS I GDZIE INDZIEJ – Boscy złodzieje

  Przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończył się proces w sprawie grupy księży oszustów z Towarzystwa św. Salezego (salezjanie), którzy wyłudzili z Kredyt Banku 65 pożyczek lombardowych na łączną kwotę 418 mln zł.
  Wszyscy odpowiadali z wolnej stopy, żaden nie stawił się na ogłoszeniu wyroku. Ksiądz Ryszard M., mózg przekrętu, został skazany na 8 lat bezwzględnego więzienia i 50 tys. zł grzywny (na etapie śledztwa przesiedział w areszcie 10 miesięcy), a jego konfratrzy, księża: Grzegorz S. i Marek F. – po 4 lata i 30 tys. zł, Waldemar K. – 1 rok i 6 miesięcy w zawieszeniu na cztery lata oraz 2 tys. zł grzywny, Jan N. – 2 lata w zawieszeniu na pięć i 2,5 tys. zł grzywny.

  PATRZYMY IM NA RĘCE – „Gość” w dom
  null
  Pod pretekstem budowy domu dla ludzi w potrzebie Caritas wyłudził od państwa atrakcyjne grunty, na których można postawić całe osiedle. Domu jak nie było, tak nie ma, a zbiórka pieniędzy trwa już pięć lat…

  A TO POLSKA WŁAŚNIE – Ściek sakralny
  null
  Pod naszym nosem doszło do wydarzenia, które na stałe zapisze się w dziejach Katolandu. W miejscowości Kąty poświęcono… ściek.

  BEZ DOGMATÓW – Mocarstwo z pola golfowego
  null
  7 miliardów ludzi żyje w świecie kontrolowanym przez ponad 100 wielkich przedsiębiorstw. Jeszcze nigdy tak niewielu nie trzymało w garści tak wielu.

  Za: tygodnik „FiM”
   

  Odznaczenia dla przedstawicieli fundacji z USA

  Podczas spotkania z przedstawicielami amerykańskich fundacji w Polsce, które odbyło się 12 listopada br. w Pałacu Prezydenckim, prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom tych fundacji.
  Za wybitne zasługi we wspieraniu budowy społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych w Polsce odznaczeni zostali:

  KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  1. George Soros

  Soros był autorem kryminalnego planu, bezwzględnego rabunku Polski! Osobnik o nazwisku Balcerowicz (politruk komunistyczny i prostacki propagandysta, aktualnie unikający, jak ognia, rzeczowej dyskusji ekonomicznej) za ten przekręt Tysiąclecia Państwa Polskiego, kosztujący Polskę więcej niż zniszczenia wywołane przez II wojnę światową, dostał bardzo wysokie odznaczenie państwowe!!! Widać kolejny raz, że Polska jest rządzona przez ludzi niemających absolutnie najmniejszych związków z naszym krajem! Oni są świadomi tego niebotycznego i nieziemskiego rabunku Polski, użyją więc bez najmniejszych wahań broni przeciw niepokornym, aby chronić własne tyłki przed więzieniem bądź szubienicą!

  Czytaj więcej:

  http://www.bibula.com/?p=63367

  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?p=10920#p10920

  Prawdziwy zwycięzca wyborów prezydenckich w USA

  The Federal Reserve jest prawdziwym zwycięzcą!

  Obóz zagłady – Konzentrationslager Warschau

  W czerwcu 1939 r. „wódz” niemiecki Adolf Hitler zaakceptował Plan Pabsta, całkowitego zniszczenia Warszawy i wymordowania jej ludności.
   Cel wymordowania ludności naszej stolicy realizował głównie Konzentrationslager – KL Warschau (wg samego Rudolfa Hoessa:  Vernichtungslager – to jest obóz zagłady), powołany oficjalnie rozkazem Himmlera z 9 paźdz. 1942 r. Istniał jednak częściowo już wcześniej, obejmując obóz jeniecki na Kole. Realizacja całego kompleksu obozowego została znacznie zintensyfikowana zaraz po likwidacji warszawskiego Getta w 1942 r. (po wywiezieniu i wymordowaniu Żydów) i działał on do sierpnia 1944 r.

  KORPORACYJNY ROZBIÓR POLSKI

  Ostatnim (a może pierwszym?) gwoździem do trumny dla polskiego rolnictwa jest wyprzedaż zakładów przetwórstwa żywności i ziemi. Już w czasie przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej pozamykano, pod pretekstem niespełniania wymogów, około 60% małych, lokalnych przetwórni. Pozbawiono w ten sposób rolników możliwości sprzedaży swoich produktów, a konsumentów dobrej lokalnej żywności.

  Za: tygodnik „Tylko Polska”

  Admin

  Polubienie

 12. Jak powiedział Anioł w Alternatywach 4 :
  Szanujemy decyzję większości, pod warunkiem, że większość będzie głosować zgodnie z oczekiwaniami władzy.
  To jest właśnie demokracja 😀

  Polubienie

 13. Pingback: PLAN CARYCY KATARZYNY – Polskę zgnębić na zawsze « Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 14. Pingback: W erze info-przeładowania: Prawda czy Negacja? « Grypa666's Blog

Możliwość komentowania jest wyłączona.